Artykuły na temat "przychód pracownika"

Korzystanie z telefonu służbowego a przychód pracownika

Artykuł z dnia: 2014-04-14 05:00

Czy w konsekwencji używania przez pracownika telefonu służbowego, powstaje po jego stronie przychód, który podlega opodatkowaniu łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia?

Rozliczanie przychodu emeryta z kilku zleceń na rzecz tego samego podmiotu

Artykuł z dnia: 2014-02-13 05:00

Zleceniobiorca, który zawrze kilka umów zlecenia z tym samym podmiotem, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z jednej umowy – zwykle z tej, którą zaczął wykonywać najwcześniej. Każda z tych umów podlega jednak obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jaki wpływ na sposób rozliczenia składek i podatku w przypadku wykonywania przez jedną osobę kilku umów zlecenia ma uprawnienie tej osoby do emerytury?

Wydatki organizacji na kurs prawa jazdy pracownika a koszt uzyskania przychodu

Artykuł z dnia: 2013-08-30 05:00

Do tej pory organy podatkowe nie zgadzały się na to, aby pracodawca mógł zwiększyć koszty uzyskania przychodu o wydatki na sfinansowanie pracownikowi kursu prawa jazdy kategorii B. Uzasadnieniem była możliwość wykorzystywania prawa jazdy tej kategorii nie tylko w pracy, ale i poza nią. Dlatego warto zwrócić uwagę na jedną z najnowszych interpretacji, w której organ podatkowy uznał wydatek pracodawcy na sfinansowanie kosztów takiego kursu za koszt podatkowy.

Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym

Artykuł z dnia: 2013-08-12 05:00

Pracownik i zleceniobiorca, którym pracodawca w sezonie urlopowym wynajmie dom w ośrodku wczasowym albo pokój w hotelu, będącymi jego własnością, mogą otrzymać przychód z tego tytułu. Jeżeli jednak urlopowicze zapłacą za pobyt według stawek rynkowych, takie przysporzenie nie wystąpi.

Preferencyjna sprzedaż towaru pracownikowi a jego przychód ze stosunku pracy

Artykuł z dnia: 2013-08-05 05:00

Nierzadko dodatkowym atutem pracodawców jest możliwość korzystania przez pracowników z ich usług na warunkach korzystniejszych od pozostałych nabywców, niebędących pracownikami. Na tym tle powstaje pytanie, czy sprzedaż pracownikowi towaru po preferencyjnej cenie wpływa na jego przychód ze stosunku pracy.

Opodatkowanie ekwiwalentu za media i Internet wypłacanego telepracownikowi

Artykuł z dnia: 2013-08-01 12:22

Jedną z form współpracy jest zatrudnienie pracownika w ramach telepracy. Z uwagi na jej specyfikę pracodawca ma m. in obowiązek dostarczenia telepracownikowi sprzętu niezbędnego do pracy. Strony mogą również umówić się na wykorzystywanie przez pracownika sprzętu stanowiącego jego własność. Pracodawca wypłaca mu wówczas stosowny ekwiwalent.

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy ponoszone przez przedsiębiorcę

Artykuł z dnia: 2013-07-16 10:59

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw częstym problemem jest właściwa kwalifikacja podatkowa świadczeń wypłacanych osobom będącym pracownikami bądź byłymi pracownikami.

Imprezy integracyjne a przychód pracownika – orzecznictwo

Artykuł z dnia: 2013-04-04 08:05

Imprezy integracyjne (imprezy firmowe) wiążą się zwykle z zapewnieniem przez pracodawcę napojów i poczęstunku. Czy ich wartość stanowi przychód pracownika? Poznaj stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnegoartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2013-01-08 08:40

Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

Umowa - zlecenie w podstawie wynagrodzenia chorobowegoartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-12-21 05:00

Przychód pracownika z umowy-zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, wówczas za niezdolność do pracy przypadającą po rozwiązaniu umowy-zlecenia podstawę tę ustala się na nowo bez tego przychodu.

Szczepienia przeciwko grypie - czy to przychód pracownika?

Artykuł z dnia: 2012-10-16 05:00

Jeśli koszty szczepienia zostaną w całości sfinansowane ze środków zakładu pracy, wartość szczepień przeciw grypie będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Od wartości szczepienia przypadającego na każdego pracownika powinni Państwo odprowadzić składki i zaliczkę na podatek. W ten sam sposób powinni Państwo rozliczyć koszty szczepień poniesione za zleceniobiorców.

Kiedy napiwki stanowią podstawę do opodatkowania i oskładkowaniaartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-10-12 08:30

W naszej restauracji kelnerzy zwyczajowo otrzymują napiwki od zadowolonych z obsługi klientów. Czy taki przychód powinien być opodatkowany i oskładkowany?

Czy wartość szczepień przeciw grypie jest przychodem pracownika i zleceniobiorcyartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-10-12 08:05

W październiku br. zamierzamy w całości sfinansować pracownikom i zleceniobiorcom stale współpracującym z nami szczepienia przeciw grypie. Czy takie świadczenie będzie stanowić dla nich przychód, od którego należy odprowadzić składki i podatek? Czy rozliczenie podatkowo-składkowe pracowników i zleceniobiorców będzie odmienne?

Czy szczepienia i leki przeciwko chorobom tropikalnym sfinansowane pracownikom są ich przychodem ze stosunku pracyartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-10-11 08:30

Niektórzy z naszych pracowników odbywają podróże służbowe do państw, w których występuje ryzyko zachorowalności na choroby tropikalne. Zdarza się, że ze względu na długie procedury uzyskiwania wiz dla tych osób i zmiany kontraktów w tym czasie, do takiej podróży przygotowywana jest większa liczba pracowników niż ta, która odbędzie taką podróż. Czy w tej sytuacji szczepienia i leki, które sfinansowaliśmy pracownikom w związku z wyjazdem do krajów tropikalnych, powinniśmy potraktować jak opodatkowany przychód ze stosunku pracy?

Jakie są podatkowe skutki użyczenia pracodawcy narzędzi stanowiących własność pracownikaartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-09-24 08:30

Jeden z naszych pracowników chciałby wykorzystywać w pracy prywatny komputer, drukarkę i skaner, ale bez żadnej rekompensaty z tego tytułu. Zgadzamy się na takie rozwiązanie. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem nieodpłatną umowę użyczenia? Jakie byłyby ewentualne skutki podatkowe takiego użyczenia zarówno dla pracownika, jak i dla firmy?

Kiedy składka na ubezpieczenie na życie finansowana przez pracodawcę jest przychodem ze stosunku pracyartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-07-06 07:00

Od maja finansujemy pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie. Do otrzymania świadczeń z polisy jest uprawniony pracownik lub wskazana przez niego osoba. Czy kwota składki stanowi dla pracowników opodatkowany i oskładkowany przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku śmierci pracownika będziemy zwolnieni z wypłaty odprawy pośmiertnej lub zobowiązani do zapłaty różnicy, jeśli świadczenie od firmy ubezpieczeniowej byłoby niższe od kwoty odprawy?

Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek od mieszkania służbowego

Artykuł z dnia: 2012-05-11 06:00

Niektórzy pracodawcy, chcąc uatrakcyjnić zatrudnienie w ich firmie, oferują pracownikom świadczenia pozapłacowe. Jednym z nich jest mieszkanie służbowe. Udostępnienie lokalu mieszkalnego pracownikowi może mieć wpływ na wysokość składek na jego ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a co za tym idzie, wiązać się ze zwiększeniem ponoszonych przez pracodawcę kosztów pracy.

Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z wykonywaną pracąartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-04-25 06:00

Pracownicy, których podstawowym obowiązkiem jest przemieszczanie się, nie są w podróży służbowej, jeżeli poruszają się w ramach określonego w umowie miejsca pracy. A zatem nie przysługuje im dieta oraz inne należności z tytułu podróży służbowej.

Czy artykuły spożywcze zapewnione pracownikom są przychodem ze stosunku pracyartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-04-24 09:33

Zapewniamy pracownikom herbatę, kawę, cukier i śmietankę do kawy. Produkty te znajdują się w zakładowej kuchni i są przeznaczone do ogólnego spożycia. Zdarza się, że z tych produktów korzystają również kontrahenci. Czy wartość tych produktów powinniśmy doliczyć do przychodu pracowników?

Bony dla pracowników z okazji świąt - podatki i składki ZUSartykuł płatny

Artykuł z dnia: 2012-03-29 06:00

Na początku kwietnia br. na święta Wielkiejnocy pracownicy naszej firmy otrzymają bony świąteczne. Będą one finansowane w równych częściach z zfśs i ze środków obrotowych. Czy w takim przypadku bony będą podlegały opodatkowaniu? Czy trzeba od nich potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Nowy formularz VAT-7. Jak go wypełnić?

NIEZBĘDNIK

W SERWISIE

  • Najnowsze
  • Najważniejsze

zobacz bieżący Newsletter »NEWSLETTER

ZamknijZamów bezpłatny newsletter