Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczanie przychodu emeryta z kilku zleceń na rzecz tego samego podmiotu

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Rozliczanie przychodu emeryta, wykonującego kilka zleceń na rzecz tego samego podmiotu. /Fot. Fotolia
Rozliczanie przychodu emeryta, wykonującego kilka zleceń na rzecz tego samego podmiotu. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Zleceniobiorca, który zawrze kilka umów zlecenia z tym samym podmiotem, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z jednej umowy – zwykle z tej, którą zaczął wykonywać najwcześniej. Każda z tych umów podlega jednak obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jaki wpływ na sposób rozliczenia składek i podatku w przypadku wykonywania przez jedną osobę kilku umów zlecenia ma uprawnienie tej osoby do emerytury?

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu (art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). Obowiązkowe dla tej grupy osób jest również ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo mogą oni dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, ale pod warunkiem, że z umowy zlecenia istnieje obowiązek objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Emeryci zatrudnieni w ramach umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pozostali zleceniobiorcy. Tak jest zarówno wtedy, gdy wykonują pracę wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, jak i w przypadku, kiedy umowa zlecenia zawarta jest z podmiotem, w którym są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy.

Zobacz również: Podjęcie pracy zarobkowej przez emeryta

Jeśli jednak emeryt wykonujący zlecenie u jednego zleceniodawcy jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym podmiocie, wówczas z tytułu wykonywanej umowy zlecenia może podlegać dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. Wysokość uzyskiwanego ze stosunku pracy przychodu podlegającego oskładkowaniu nie ma wówczas znaczenia.

UWAGA!

Od przychodów z umowy zlecenia zawartej z emerytem, który jest pracownikiem innej firmy, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Inaczej jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Musi być ona bowiem opłacana z każdego tytułu (art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W razie uzyskiwania przez zleceniobiorcę przychodów z więcej niż jednego tytułu stanowiącego podstawę do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń, np. w przypadku wykonywania równocześnie kilku umów zlecenia.

Kilka zleceń – zbieg tytułów do ubezpieczeń

Osoba spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania kilku umów zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tego tytułu, który powstał najwcześniej, natomiast składka zdrowotna należna jest od każdej umowy. Zatem zleceniobiorca, który zawarł kilka umów zlecenia (bez względu na to, kto jest zleceniodawcą) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pierwszej umowy, natomiast z tytułu każdej kolejnej podlega im dobrowolnie (chyba że wybierze do obowiązkowych ubezpieczeń inną umowę niż pierwsza). Przy wyborze umowy objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie jest istotna wysokość przychodu podlegającego oskładkowaniu.

Zasada ta znajduje także zastosowanie w przypadku wykonywania jednocześnie więcej niż jednego zlecenia na rzecz tego samego podmiotu zatrudniającego. Należy jednak pamiętać, aby charakter czynności wykonywanych w ramach poszczególnych zleceń różnił się od siebie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zleceniodawca będzie posądzony o próbę obejścia przepisów, ponieważ zleceniobiorca wykonywałby tę samą pracę w ramach kilku zleceń, a podlegałby ubezpieczeniom społecznym tylko z jednej wybranej umowy.

Polecamy serwis: Emerytury i renty


Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP

Rozliczając składki od przychodów z umowy zlecenia trzeba pamiętać o składkach na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na Fundusz Pracy (FP). Składki na te fundusze musi opłacać zleceniodawca z własnych środków. Opłaca je za te osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Mimo trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych składki na FP nie trzeba opłacać w sytuacji, kiedy przychód podlegający oskładkowaniu w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższy od minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2013 r. od kwoty 1600 zł (lub – w stosunku do pracowników w pierwszym roku ich pracy zawodowej – od kwoty 1280 zł). Za osoby uprawnione do emerytury zwykle jednak nie należy opłacać składek na obydwa te fundusze. Istnieje bowiem zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP za kobiety, które ukończyły 55 lat i za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat (bez względu na to, czy mają prawo do emerytury).

Jeżeli osiągnięcie tego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP następuje od następnego miesiąca. Tylko w sytuacji osób, które wiek 55 lat lub 60 lat ukończą pierwszego dnia danego miesiąca, omawiane zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca.

Zobacz koniecznie: Jak zwiększyć wynagrodzenie netto dla pracownika bez dodatkowych kosztów dla pracodawcy?

Przykład:

Maria T. 25 maja 2013 r. kończy 55 lat. Składek na FP i FGŚP od jej wynagrodzenia nie należy opłacać począwszy od rozliczenia za czerwiec 2013 r.

Opodatkowanie zlecenia

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej zaliczamy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 updof).

Zleceniodawca dokonujący wypłat osobom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu działalności wykonywanej osobiście, jest co do zasady zobowiązany jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy (art. 41 ust. 1 updof).

W celu obliczenia podstawy opodatkowania przychód z umowy zlecenia powinien pomniejszyć o:

 • składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe potrącone ze środków zleceniobiorcy w danym miesiącu oraz
 • koszty uzyskania przychodu.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Zasadniczo od przychodów wynikających z umów zlecenia pobiera się zaliczkę na podatek w wysokości 18%. Wyjątkowo płatnik może pobierać zaliczkę w wysokości 32%, jeśli podatnik (np. zleceniobiorca) zwróci się do niego z takim wnioskiem. Obliczoną zaliczkę należy pomniejszać o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie więcej niż o 7,75% podstawy jej wymiaru.

Jeśli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy nie przekroczy 200 zł, od przychodu z tej umowy należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania oraz o potrącone ze środków podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Nie można go również obniżać o składkę zdrowotną.

O konieczności pobrania zryczałtowanego podatku decyduje kwota wynagrodzenia zapisana w każdej odrębnej umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Zobacz serwis: Ochrona wynagrodzenia

Przykład:

Beata S. w maju 2013 r. zawarła dwie umowy zlecenia z firmą, która nie jest jej pracodawcą. Wartość tych umów wynosiła odpowiednio 160 zł i 195 zł. Od przychodów z każdej z tych umów firma musi odprowadzić 18% zryczałtowany podatek, który wynosi:

 • 29 zł przy umowie o wartości 160 zł,
 • 35 zł przy umowie o wartości 195 zł.

Gdy umowa lub umowy zawarte z osobą niebędącą pracownikiem płatnika określają wynagrodzenie w wysokości wyższej niż 200 zł lub nie określają wprost kwoty należności, a wyłącznie sposób jej wyliczenia (np. jako iloczyn stawki godzinowej i czasu pracy), nie ma wówczas zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania.

Od należności z takich umów (niezależnie od ich wysokości) należy pobierać zaliczkę na podatek.


Przykład:

Piotr W. będący emerytem wykonuje jednocześnie dwie umowy zlecenia na rzecz tego samego zleceniodawcy. Wynagrodzenie w pierwszej umowie zostało określone w kwocie 1200 zł, natomiast w drugiej – w wysokości 1500 zł. Z tytułu pierwszej umowy obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne, a z drugiej – wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie z obu umów zostało wypłacone 30 kwietnia i rozliczone w następujący sposób:

Krok 1. Obliczenie kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków zleceniobiorcy (Piotr W. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego):

 • podstawa obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne: 1200 zł
 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 1200 zł x 9,76% = 117,12 zł
 • składka na ubezpieczenia rentowe: 1200 zł x 1,5% = 18 zł
 • składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 1200 zł x 2,45% = 29,40 zł
 • łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 164,52 zł.

Zobacz również: Odwołanie od prawomocnej decyzji ZUS dotyczącej wysokości emerytury

Krok 2. Obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • podstawa obliczenia składki: 1200 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) – 164,52 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę) + 1500 zł (przychód z tytułu drugiej umowy) = 2535,48 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%): 2535,48 zł x 9% = 228,19 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%): 2535,48 zł x 7,75% = 196,50 zł.

Krok 3. Ustalenie podstawy opodatkowania

 • przychód za kwiecień: 2700 zł
 • koszty uzyskania przychodów: (2700 zł – 164,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne) x 20% = 507,10 zł
 • podstawa opodatkowania: 2700 zł – 164,52 zł (składki na ubezpieczenia społeczne) – 507,10 zł (kup) = 2028,38 zł; 2028 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Krok 4. Obliczenie należnego podatku

 • podatek: 2028 zł x 18% = 365,04 zł
 • zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego: 365,04 zł – 196,50 zł (składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) = 168,54 zł; 169 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Krok 5. Obliczenie wynagrodzenia do wypłaty

2700 zł (wynagrodzenie należne w kwietniu) – 164,52 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy) – 228,19 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy jej wymiaru) – 169 zł (zaliczka na podatek dochodowy) = 2138,29 zł.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy 2022 » Poszerzaj swoją wiedzę
Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami
Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi
  W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł - poinformowano w czwartek.
  Emilia Legierska nowym dyrektorem w Walter Herz
  Emilia Legierska objęła stanowisko Transaction Director w Walter Herz. Pokieruje pracami oddziału firmy w Krakowie i rozwojem usług doradczych na południu Polski.
  Lista benefitów dla pracowników Girteki rośnie wraz z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
  Dziś pracownika przyciąga nie tylko wynagrodzenie. Dla młodego pokolenia coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe korzyści, kultura organizacyjna czy wartości reprezentowane przez firmę.
  Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców?
  Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nawet 1,2 mln cudzoziemców jest rocznie zatrudnianych w Polsce przez około 120-140 tys. podmiotów. Wynika to z danych dotyczących wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Od końca lutego 2022 r. sytuacja na rynku pracy w Polsce się zmieniła, ponieważ coraz więcej cudzoziemców, w tym osób z Ukrainy zaczęło ubiegać się o pracę. Zaszła konieczność zmiany przepisów i usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń i oświadczeń.
  Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?
  Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.
  Kontrola trzeźwości w pracy - zmiany w Kodeksie pracy
  Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Jak rozmawiać o podwyżce? Poznaj tajniki negocjacji wysokości płacy
  Jaka rozmawiać o podwyżce, by ją otrzymać? Jaki moment wybrać? Jakich argumentów użyć? Poznaj tajniki negocjacji płacy w pigułce.
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.