Kategorie

Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym. /Fot. Fotolia
Przychód z tytułu pobytu w domu wypoczynkowym albo w hotelu pracodawcy w okresie urlopowym. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Pracownik i zleceniobiorca, którym pracodawca w sezonie urlopowym wynajmie dom w ośrodku wczasowym albo pokój w hotelu, będącymi jego własnością, mogą otrzymać przychód z tego tytułu. Jeżeli jednak urlopowicze zapłacą za pobyt według stawek rynkowych, takie przysporzenie nie wystąpi.

W przypadku gdy pracodawca nieodpłatnie wynajmuje kwaterę pracownikowi lub osobie zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy w sezonie turystycznym, po stronie odbiorcy, co do zasady, powstaje przychód z tego tytułu. Istnieje jednak możliwość skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia z podatku. 

Wycena świadczeń 

Zgodnie z ogólną zasadą, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 updof, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 updof).

Ustalanie wartości pieniężnej innych nieodpłatnych świadczeń (np. pobytu w ośrodku wczasowym lub w hotelu) 

Przedmiot świadczenia

Sposób ustalania wartości pieniężnej wycena)

1

2

usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia

według cen stosowanych wobec innych odbiorców

PRZYKŁAD: Pracodawca prowadzi ośrodek SPA. Jedna doba w ośrodku kosztuje 350 zł za osobę. Pracownik spędził na koszt pracodawcy 10 dni w ośrodku. Kwota 3500 zł jest przychodem pracownika. Przychód ten należy obliczyć, sprawdzając, ile pracownik musiałby zapłacić za pobyt w ośrodku SPA, gdyby kosztów pobytu nie pokrył pracodawca.

usługi zakupione

według cen zakupu

PRZYKŁAD: Pracodawca zakupił dla pracownika pobyt w ośrodku SPA z rabatem – zamiast 350 zł za jedną dobę pobytu zapłacił 300 zł. Zatrudniający nie prowadzi działalności w zakresie takich usług. Przychód pracownika za 10 dni pobytu wyniósł 3000 zł.

udostępnienie lokalu lub budynku

według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku

PRZYKŁAD: Pracodawca posiada dom na Mazurach. Pracownik spędził w nim na koszt pracodawcy 10 dni urlopu. Dom nie jest wynajmowany turystom w sezonie wakacyjnym. Ustalenie wartości przychodu pracownika wymaga sprawdzenia, jaki czynsz uzyskałby pracodawca w okresie pobytu pracownika wynajmując dom gościom z zewnątrz. W praktyce, źródłem informacji o wysokości czynszu mogą być portale ogłoszeniowe z ofertami wynajmu nieruchomości.

pozostałe przypadki

na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia

PRZYKŁAD: Pracodawca posiada domek nad jeziorem w miejscowości turystycznej. Domek nie jest budynkiem. Pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie usług hotelowych i wynajmu. W lipcu 2013 r. przez 10 dni z domku korzystał pracownik przebywający na urlopie. Aby ustalić wartość przychodu, należy określić cenę rynkową usług udostępnienia domków turystycznych w okolicy pobytu pracownika, uwzględniając stan techniczny domku.

Artykuł 11 ust. 2a pkt 3 updof wskazuje na lokale albo budynki. Domki turystyczne w ośrodkach wypoczynkowych nie zawsze mają status budynku. 

Jeżeli mamy do czynienia z domkiem turystycznym niebędącym budynkiem, nie można zastosować metody wyceny według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. W tej sytuacji możliwe są dwa inne warianty.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Pierwszy wariant to odwołanie się do art. 11 ust. 2a pkt 1 updof, gdy pracodawca oferuje usługi wynajmu domków wypoczynkowych. Jeżeli zatrudniający udostępnia domki turystyczne w ramach świadczonych usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej, wycena nieodpłatnych świadczeń dla pracowników albo zleceniobiorców odbywa się według cen stosowanych wobec odbiorców komercyjnych. Jeżeli pracodawca nie oferuje takich usług, nieodpłatne świadczenie należy wycenić na podstawie cen rynkowych stosowanych przez inne podmioty (art. 11 ust. 2a pkt 4 updof). Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ lokalne ceny takich usług mogą być wyższe niż w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy. 

PRZYKŁAD 

Reklama

Ośrodek wypoczynkowy będący własnością pracodawcy jest wykorzystywany przy organizacji kilkudniowych szkoleń i wyjazdów integracyjnych, a w okresie letnim w domkach śpią ich uczestnicy. Pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu domków w ośrodku na cele związane z turystyką, odpoczynkiem i noclegiem. W lipcu 2012 r. pracownik z rodziną wynajął na okres urlopu domek turystyczny niebędący budynkiem. Wartość nieodpłatnego świadczenia, jakie otrzymał pracownik, należy obliczyć na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Pracodawca nie świadcząc takich usług przyjął, że doba wynajęcia jednego domku wynosi 50 zł. Nie udokumentował tego jednak w żaden sposób, np. przez zgromadzenie ofert wynajmu z okolic ośrodka wypoczynkowego w lipcu 2012 r. Podczas kontroli podatkowej w czerwcu 2013 r. organ podatkowy zakwestionował wysokość przychodu, jaki otrzymał pracownik. Według kontrolerów, korzystając nieodpłatnie z domku pracownik uzyskał 250 zł za każdy dzień pobytu. Kontrolerzy powołali się na średnią wysokość ofert wynajmu domków turystycznych w lipcu 2012 r. w województwie, w którym mieści się ośrodek pracodawcy. 

Drugi wariant to odwołanie się do art. 11 ust. 2b updof, gdy pracodawca nie sfinansował w całości kosztów pobytu pracownika albo zleceniobiorcy w ośrodku wypoczynkowym lub w hotelu stanowiącym jego własność. Wówczas pracownik albo zleceniobiorca uiszcza część opłaty za udostępniony pokój lub dom w ośrodku wczasowym. Przepis ten stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych dla świadczeń nieodpłatnych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zobacz także: Preferencyjna sprzedaż towaru pracownikowi a jego przychód ze stosunku pracy

Analogicznie jak w przypadku pracowników należy wycenić świadczenia w naturze przekazane zleceniobiorcy, który spędził urlop w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu należącym do zleceniodawcy. 

Zwolnienie dla pracownika z tytułu zakwaterowania 

Reklama

Stosowanie przepisów updof dotyczących wyceny świadczeń w naturze w przypadku, gdy pracownik spędził urlop w hotelu albo w domu w ośrodku wypoczynkowym należącym do pracodawcy powoduje, że u pracownika należy rozpoznać przychód. Przychód odpowiada korzyści, jaką odniósłby pracodawca w razie udostępnienia pokoju w hotelu albo w domu w ośrodku wypoczynkowym, gdyby nie zajął go pracownik. Najprościej obliczyć wartość przychodu wykorzystując wysokość opłaty za dobę hotelową ponoszoną przez innych klientów. Sposób rozliczenia komplikuje konieczność uwzględnienia art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. Zwalnia on bowiem z opodatkowania wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Ze zwolnienia mogą korzystać pracownicy (nie ma ono zastosowania np. do zleceniobiorców czy wykonawców umowy o dzieło), których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. 

Przepis ten nie zawiera zastrzeżenia, że zakwaterowanie na koszt pracodawcy nie może mieć miejsca w należącym do niego hotelu albo domu wczasowym. Wprowadzenie takiego zastrzeżenia na podstawie niekorzystnej linii orzeczniczej należy uznać za mało prawdopodobne. 

W praktyce ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof korzystają zazwyczaj pracownicy wykonujący konkretne zadania dla pracodawcy i na ten czas otrzymujący możliwość zakwaterowania na jego koszt poza swoim miejscem zamieszkania. Nie ma jednak przeszkód, aby z takiego zwolnienia pracownik korzystał w czasie urlopu wypoczynkowego.

Odebranie przez organy podatkowe prawa do skorzystania z omawianego zwolnienia za okres urlopu wymagałoby wykazania przez nie, że zwrot „zakwaterować” wiąże się wyłącznie z okresem wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy w miejscu świadczenia pracy. Prawdopodobieństwo wykluczenia prawa do tego zwolnienia z uwagi na zakwaterowanie w hotelu albo w domu wypoczynkowym pracowników w okresie urlopu jest zatem stosunkowo niskie. Pracodawcy planujący intensywne wykorzystywanie tego zwolnienia na wszelki wypadek mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, która będzie ich chronić na wypadek kontroli. 

UWAGA! 

Zakwaterowanie na koszt pracodawcy może mieć miejsce w należącym do niego hotelu albo w domu wczasowym. 

PRZYKŁAD 

W lipcu 2013 r. pracownik na czas urlopu zatrzymał się na 10 dni w hotelu pracodawcy poza swoim miejscem zamieszkania. Koszt wynajęcia pokoju dla turystów wynosi 180 zł za dobę. Wartość nieodpłatnego świadczenia dla pracownika to 1800 zł. Pracownik skorzystał ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof. W podstawie opodatkowania należy uwzględnić 1300 zł (1800 zł – 500 zł). 

Problemem, jaki może powodować zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof, jest sytuacja, kiedy pracownik korzysta z domku turystycznego niebędącego budynkiem. Organy podatkowe mogą twierdzić, że w takim obiekcie zakwaterowanie nie jest możliwe. Tego typu spory zazwyczaj są rozstrzygane na podstawie definicji zawartej w słownikach języka polskiego. Przykładowo, według słownika języka polskiego PWN „zakwaterować” to „przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania”, a „zakwaterowanie” to „pomieszczenie zajmowane na pobyt czasowy”. Z tej definicji nie wynika jednak możliwość ograniczenia znaczenia słowa „zakwaterowanie” do budynków albo lokali w budynkach. 

Preferencyjna oferta wynajmu od pracodawcy 

Problemy z ustaleniem wartości nieodpłatnego świadczenia dotyczą sytuacji szczególnych, kiedy przyjęta przez pracodawcę wycena dla pracownika jest niższa od wartości rynkowych. Taka dysproporcja może wynikać z tego, że np. w ośrodku wypoczynkowym przeprowadzany jest remont albo z powodu załamania pogody nie dopisali komercyjni goście. Ta sytuacja powoduje, że obiekt turystyczny jest mniej atrakcyjny, ma mniejsze obłożenie i właściciel udostępnia go pracownikom po stawkach preferencyjnych. Jeżeli zatrudniający nie zgromadzi dokumentacji potwierdzającej ten szczególny stan, organ podatkowy może zakwestionować niską wycenę udostępnienia pracownikom pokoi albo domków wypoczynkowych. 

PRZYKŁAD 

W lipcu 2013 r. w hotelu należącym do pracodawcy doba hotelowa w 2-osobowym pokoju kosztuje 195 zł. Mimo sezonu turystycznego w hotelu musiał zostać przeprowadzony remont. Prace objęły elewację południowej ściany hotelu. Spowodowało to, że cena za wynajęcie pokoi hotelowych z oknami wychodzącymi od tej strony budynku została obniżona do 120 zł za dobę. Wartość 10-dniowego pobytu pracownika w tej części hotelu wyniosła na potrzeby ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia 1200 zł. Po wykorzystaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof wartość ta wyniosła 700 zł (1200 zł – 500 zł). Na wypadek kontroli prawidłowości wyliczenia podatku obciążającego pracownika, pracodawca dołączył do dokumentacji księgowej potwierdzenie wykonania prac remontowych w lipcu 2013 r. z ich dokładnym opisem oraz cennik hotelu oferujący obniżkę ceny za pokój o 75 zł za dobę. 

W tego typu wyjątkowych sytuacjach ważne jest, aby obniżka ceny, z której pracownik skorzystał, a wynikająca z remontu albo załamania pogody, była dostępna dla każdego gościa. Jeżeli taki dostęp będą mieli tylko pracownicy, organy podatkowe mogą to zakwestionować. Pracodawca (płatnik podatku) i podatnik powinni być przygotowani na wykazanie przed organem podatkowym, jaka w okresie pobytu przez pracownika w hotelu była wartość rynkowa oferty dla innych gości i z uwagi na jakie szczególne wydarzenia nastąpiła czasowa obniżka cen, z której na warunkach promocyjnych skorzystał pracownik.

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

PRZYKŁAD 

Z uwagi na trwający remont goście ośrodka wypoczynkowego nie korzystali z domków turystycznych umieszczonych w zachodniej części ośrodka. Właściciel ośrodka nie obniżył cen, gdyż uznał, że niezależnie od skali obniżki nikt nie zainteresuje się noclegiem w tych domkach. Z okazji skorzystali pracownicy właściciela ośrodka. W ośrodku koszt wynajęcia 4-osobowego domku wynosi 340 zł za dobę. Pracodawca uznał, że koszt noclegu dla pracowników w remontowanej części hotelu wynosi 30 zł za dobę za cały domek. Ta oferta dotyczyła tylko pracowników i inni goście nie mogli z niej skorzystać. Oferta nie została zatem upubliczniona w cenniku ośrodka i na jego stronie internetowej. Dlatego płatnik powinien liczyć się z tym, że w czasie kontroli organ podatkowy będzie kwestionował wycenę jednej doby hotelowej na poziomie 30 zł. Aby uniknąć tej sytuacji, pracodawca powinien zgromadzić dokumentację potwierdzającą, że taka kwota wynika ze skali prowadzonego remontu w okresie urlopu pracowników. 

PRZYKŁAD 

Ze względu na powódź i kilkutygodniowe opady deszczu ok. 70% gości hotelowych odwołało rezerwacje w hotelu. Jego właściciel zaoferował swoim pracownikom skorzystanie w czasie ich urlopu z pokoi hotelowych. Obniżył przy tym cenę za nocleg o 90% dla każdego klienta hotelu. Informacja o tak znacznej obniżce znalazła się w cenniku dla gości hotelowych i na stronie internetowej hotelu. Nie spowodowało to jednak wzrostu zainteresowania tą ofertą. Do dokumentacji księgowej właściciel hotelu dołączył kopie artykułów o powodzi z prasy lokalnej, wydruki informacji z serwisów pogodowych, wykaz anulowanych rezerwacji oraz kopię cennika z ofertą (również internetową) obniżki ceny o 90% za nocleg w okresie powodzi. 

Podwójny limit zwolnienia 

Kwota 500 zł zwolnienia z podatku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 updof dotyczy jednego miesiąca. Oznacza to, że pracownik, który korzysta z urlopu na przełomie dwóch miesięcy, może skorzystać ze zwolnienia do 1000 zł. 

PRZYKŁAD 

Pracownik miał do wykorzystania 15 dni urlopu. Z planu urlopów wynikało, że urlop wykorzysta w ciągu ostatnich 10 dni lipca i pierwszych 10 dni sierpnia 2013 r. W tym okresie wartość noclegu za 10 dni pobytu w hotelu dla innych gości niż pracownicy wynosi 2500 zł. Przy uwzględnieniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 19 updof należy opodatkować kwotę 4000 zł (5000 zł – 1000 zł).

Istnieje ryzyko, że organy podatkowe uznają, że miesięczny limit zwolnienia 500 zł należy liczyć proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu rzeczywiście spędzonych przez pracownika np. w hotelu. Oznaczałoby to, że wysokość zwolnienia w przypadku 10-dniowego pobytu np. w lipcu 2013 r. wyniosłaby 161,30 zł (500 zł : 31 dni x 10 dni pobytu). Nie ma jednak podstaw do takiej interpretacji przepisów. 

UWAGA! 

Pracownik, który przebywa na urlopie na przełomie dwóch miesięcy, może skorzystać ze zwolnienia z podatku nawet do 1000 zł. 

Słowniczek:
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe (art. 3 pkt 5 ustawy – Prawo budowlane). 

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?