Kategorie

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika

Donata Hermann-Marciniak
Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika/fot.Fotolia
Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika/fot.Fotolia
Fotolia
Niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem potwierdzającym na piśmie warunki zatrudnienia osoby wykonującej pracę na podstawie stosunku pracy.

Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia powinna wskazywać:

- jaka jest dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,

- z jaką częstotliwością jest wypłacane wynagrodzenie w zakładzie pracy,

- jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi,

- jaki jest okres wypowiedzenia zawartej umowy o pracę,

- czy pracownik jest objęty układem zbiorowym pracy.

Redakcja poleca: Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać (książka)

Poinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia może nastąpić poprzez wskazanie konkretnych przepisów prawa pracy, co oznacza, że w treści dokumentu można odesłać pracownika do przepisów prawa wprost regulujących daną kwestię. Poprzez przepisy prawa należy rozumieć przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw i aktów wykonawczych, a także postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy oraz innych przepisów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy.

Pracodawca może odesłać pracownika do zapoznania się z zapisami wewnątrzzakładowymi, jeżeli regulują one warunki zatrudnienia pracowników w sposób odmienny aniżeli ogólne przepisy prawa, czyli w sposób bardziej korzystny w stosunku do przepisów powszechnych.

Jedynie informacja o obowiązującym pracownika układzie zbiorowym pracy powinna wynikać wprost z przedstawionej pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia.

Brak regulaminu pracy

W przypadku, w którym pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników czyli nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy, powinien wręczyć pracownikom rozszerzoną informację o warunkach zatrudnienia.

Pracodawca jest zobowiązany dodatkowo zawiadomić pracownika o:

- obowiązującej w zakładzie pracy porze nocnej, która obejmuje wybrane 8 godzin z przedziału między 21:00 a 7:00,

Pracodawca jest zobowiązany wskazać godziny pory nocnej nawet wtedy gdy pracownicy nie wykonują pracy w porze nocnej.

- miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,

- przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy ,

- sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Informacja o zmianach

Pracodawca jest zobowiązany do zaktualizowania indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany w warunkach zatrudnienia wskazanych w tym dokumencie.

Pracodawca powinien o tych zmianach zawiadomić pracownika niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie takich zmian.

Jednak jeśli umowa o pracę miałaby się rozwiązać przed upływem 1 miesiąca od daty wejścia w życie zmian dotyczących warunków zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracownika o tych zmianach najpóźniej do dnia ustania stosunku pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Inne obowiązki

Jeśli pracodawca nie zawarł z pracownikiem pisemnej umowy o pracę, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, jest zobowiązany potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do:

- stron umowy,

- rodzaju zawartej umowy o pracę,

- warunków zatrudnienia.

Ponadto jeśli pracodawca zatrudnia pracownika delegowanego do pracy w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, to dodatkowo musi poinformować pracownika o:

- świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu i zapewnienie zakwaterowania,

- warunkach powrotu do kraju.

Oczywiście może to nastąpić poprzez wskazanie odpowiednich przepisów.

Zmiany w umowach terminowych

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących okresów wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony, konieczne jest uaktualnienie indywidualnych informacji o warunkach zatrudnienia.

Umowy „okresowe” zawarte po dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. po 22.02.2016 r. mogą być wypowiedziane na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy, a wskazanie odpowiednich przepisów prawa może wyglądać w następujący sposób:

„Okres wypowiedzenia ustala się na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy”

Umowa zawarta na czas określony trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów, która zawiera w swej treści tzw. klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, może  być wypowiedziana przez każdą ze stron na mocy art. 36 § 1 Kodeksu pracy, a nie jak do tej pory na mocy art. 33 Kodeksu pracy.

Ulega zatem zmianie jeden z istotnych warunków zatrudnienia.

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Pojawia się pytanie, w jaki sposób i w jakim terminie zaktualizować informacje o warunkach zatrudnienia.

Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika o zmianach w warunkach zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Przepis ten bywa różnie interpretowany. Niektórzy eksperci uważają, że uaktualnienie informacji o warunkach zatrudnienia powinno  nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian dotyczących umów „okresowych” trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Warto jednak zauważyć, że w związku ze zmianami, które obowiązują od 22.02.2016 r. okres wypowiedzenia umowy o pracę trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w której przewidziano możliwość jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia ulega zmianie dopiero po upływie 6 miesięcy licząc od 22.02.2016 r.

Dopiero w dniu 21.08.2016 r. pracownik będzie legitymował się co najmniej 6 miesięcznym okresem stażu, znacząco wpływającym na długość okresu wypowiedzenia zawartej umowy o pracę.

Uważam zatem, że informacja o warunkach zatrudnienia powinna zostać uaktualniona najpóźniej w przeciągu 1 miesiąca od daty osiągnięcia przez pracownika co najmniej 6 miesięcznego stażu zakładowego, który determinuje okres wypowiedzenia.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby po dniu 22.02.2016 r. pracodawcy od razu aktualizowali informacje o warunkach zatrudnienia, wręczając pracownikom nowe informacje o warunkach zatrudnienia z adnotacją:

„Od 22.02.2016 r. okres wypowiedzenia umowy o pracę ustala się na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy”.

Umowa o pracę zawarta na czas określony, trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, nie może być wypowiedziana. Umowa ta rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta; jednak może być rozwiązana w terminie wcześniejszym na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia na zasadach ogólnych.

Polecamy serwis: Urlop macierzyński

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502);

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1220);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.2014.1632).

Zadaj pytanie na naszym FORUM!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.