Kategorie

Leksykon kadrowca

21 maja 2021
17 cze 2021
Zakres dat:

Oferta zatrudnienia

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Odzież i obuwie robocze

Ogólne zebranie pracowników

Odwołanie do sądu pracy w razie odmowy rejestracji układu zbiorowego pracy

Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

Organizacja czasu pracy

Osoba fizyczna

Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w związku z wydaniem świadectwa pracy

Organ rentowy

Odszkodowanie za wyrządzenie pracodawcy z winy pracownika szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych

Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

Odszkodowanie w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę

Odszkodowanie za szkodę powstałą w mieniu powierzonym pracownikowi

Opieka nad dzieckiem

Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę

Odszkodowanie w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę

Odwołanie do sądu pracy

Odwołanie do sądu pracy w razie naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umowy o pracę

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Okresy wypoczynku

Okresy pracy

Okres wypowiedzenia

Outplacement

Odszkodowanie w razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Osoba prawna

Organizacje pracodawców

Odwołanie z zajmowanego stanowiska

Oświadczenie woli

Organizacje pracowników

Opłaty sądowe

Orzeczenie lekarskie

Outsourcing

Odwołanie z urlopu

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Regulamin wynagradzania

Regulamin pracy

Rada Ochrony Pracy

Rada pracowników

Rada pracownicza

Przestój

Pracownik

Pracodawca

Prace wzbronione młodocianym

Prace wymagające asekuracji

Praca w ruchu ciągłym

Powołanie

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

Postępowanie kontrolne PIP