REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co to jest świadczenie postojowe?

Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.
Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.

REKLAMA

Świadczenie postojowe z ZUS można otrzymać z powodu przestoju spowodowanego koronawirusem. To pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ile razy można je otrzymać? Do kiedy można składać wniosek? Czy jest postojowe dla pracownika?

Wszystko o świadczeniu postojowym

Świadczenie postojowe zostało przewidziane w Tarczy Antykryzysowej czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To forma wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie. Postojowe wynosi 80% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 80% x 2600 zł brutto) co daje kwotę 2080,00 zł. Jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (czyli mniej niż 1300 zł) świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

W przypadku zbiegu praw kilku świadczeń postojowych można otrzymać tylko jedno.

Postojowe przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wypłaca je ZUS. W celu otrzymania pomocy finansowej należy sprawdzić, czy spełnia się określone w ustawie warunki.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych jak i osób na umowach cywilnoprawnych można otrzymać maksymalnie 3 razy, a więc za 3 miesiące. Wystarczy wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wskazana we wniosku w kolejnych miesiącach nie uległa poprawie.

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Czym jest świadczenie postojowe ZUS? - podstawowe informacje:

 • świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł,
 • postojowe wypłaca ZUS ,
 • można je otrzymać maksymalnie 3 razy,
 • należy się w przypadku przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa,
 • przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, dzieło),
 • aby otrzymać postojowe, należy złożyć wniosek.

Warto wspomnieć, że Tarcza Antykryzysowa 5.0 wprowadziła nowe świadczenie, a mianowicie dodatkowe świadczenie postojowe. Więcej na ten temat w artykule: Kody PKD do świadczenia postojowego z ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS. Osoba na umowie cywilnoprawnej robi to za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jeśli zleceniodawca odmawia złożenia wniosku, wówczas zleceniobiorca może sam złożyć wniosek do ZUS. Wniosek o postojowe składa się wyłącznie na PUE ZUS. Można to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Postojowe dla pracowników - jak i kiedy korzystać?

Dokładnie rzecz ujmując, pracownikom nie przysługuje świadczenie postojowe, lecz wynagrodzenie przestojowe. Co do zasady pracownik może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Za pracę niewykonaną pracodawca zapłaci mu tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. I tak jest właśnie z przestojem, który został uregulowany w art. 81 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik był gotowy do pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. pracodawca nie zamówił na czas materiałów niezbędnych do wykonywania pracy), wówczas należy mu się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Takie wynagrodzenie powinno być określone w warunkach wynagradzania stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli nie zostało przewidziane, pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia. Jednak nigdy nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Jeśli przestój wystąpił z winy pracownika, wynagrodzenie mu nie przysługuje.

KP przewiduje także możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju (art. 81 § 3). Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane dla tej pracy (nie może być niższe niż wynagrodzenie przestojowe). Jeśli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, otrzyma wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za tę pracę.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Przestój może być również spowodowany warunkami atmosferycznymi. W takiej sytuacji pracownik zatrudniony przy pracach uzależnionych od tych warunków otrzyma wypłatę, gdy przewidują to przepisy prawa pracy. Powierzenie na czas przestoju innej pracy oznacza wypłatę pensji za tę pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad z art. 81 § 3 KP.

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Zgodnie z art. 15zq ustawy covidowej świadczenie postojowe przysługuje:

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

Po pierwsze, świadczenie postojowe przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeśli zamieszkują na terenie Polski i są:

 1. obywatelami RP lub
 2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Po drugie, postojowe otrzymają tylko ci, którzy doznali przestoju w następstwie epidemii COVID-D 19.

Po trzecie, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wymogi te przedstawiają się następująco:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Tarcza Antykryzysowa 5.0 dodała kolejne podmioty, które mogą ubiegać się aktualnie o postojowe. Jest to tzw. tarcza dla turystyki. Zgodnie z nowymi przepisami punkty 1 i 2 stosowane do osób prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczą:

 1. osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla takich osób świadczenie postojowe wynosi 50% minimalnej płacy, a więc 1300 zł);
 2. działalności oznaczonej, na dzień złożenia wniosku o postojowe według PKD jako rodzaj przeważającej działalności z kodem 79.11.A (agenci turystyczni);
 3. osoby prowadzącej działalność z kodem 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni).

Osobom z punktu 3 (kod 79.90.A) świadczenie postojowe przysługuje, gdy:

 1. zawiesiły prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
 2. działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Kiedy dostanę świadczenie postojowe?

W świetle art. 15zu ust. 1 ustawy covidowej ZUS wypłaca postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata następuje w formie bezgotówkowej na rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jak księgować świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest przychodem, ale zwolnionym z podatku dochodowego. Postojowe wyłączone jest także z ubezpieczeń społecznych – nie odprowadza się składek ZUS. Nie wymaga się księgowania - nie ujmuje się go w księdze przychodów i rozchodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 374)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Centralna Informacja Emerytalna - już od 5 października 2023

  Co to jest Centralna Informacja Emerytalna? Okazuje się, że niebawem będzie można szybko sprawdzić jaką w przyszłości otrzyma się emeryturę i ile zgromadziło się oszczędności w ZUS, KRUS, OFE, PPK czy IKZE. Nowe przepisy to prawdziwa rewolucja dla ubezpieczeń społecznych!

  Jak pokolenie Z buduje swoje kariery. Badanie Pracuj.pl

  Dwadzieścia siedem procent przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2% respondentów. W ciągu ostatniego roku wśród najstarszej aktywnej zawodowo grupy wynik ten osiąga 7%, a wśród najmłodszej aż 62%. Jak wynika z badania Pracuj.pl, generacja Z pod kątem mobilności zawodowej znacznie przewyższa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Czy to oznacza, że na rynek wchodzą niepewni pracownicy? 

  Branżowe centra umiejętności będą dokształcać młodocianych. Rząd przygotowuje nowe rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności (BCU) to nowa kategoria placówek systemu oświaty. Podstawą prawną ich tworzenia jest nowelizacja Prawa oświatowego. W celu wdrożenia BCU rząd przystąpił do prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Informacja na ten temat została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  BHP - wszystko co trzeba wiedzieć na ten temat

  Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że przestrzeganie przepisów BHP jest obowiązkowe, a te kwestie mogą zostać skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

  REKLAMA

  Do 30 września był czas, żeby wykorzystać zaległe urlopy. Pracownicy lubią chomikować dni wolne

  Dlaczego urlopy powinny być wykorzystywane na bieżąco? Zbyt duża kumulacja dni wolnych może spowodować, że pracownik będzie musiał wykorzystać go w momencie, gdy będzie on pracodawcy bardzo potrzebny. 

  Praca zdalna szansą dla osób z niepełnosprawnościami

  Upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej może ułatwić zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na stanowiskach biurowych czy specjalistycznych, niewymagających fizycznej obecności w biurze - przekonują eksperci w raporcie „Uwarunkowania i korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” przygotowanym przez Lewiatana.

  PPK. Deklarację o rezygnacji można „odwołać”

  Powrót do oszczędzania w PPK, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Pracownik może go złożyć w każdej chwili i jest on skuteczny od momentu przekazania go pracodawcy.

  Praca cudzoziemców. Co zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji. 

  REKLAMA

  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  REKLAMA