Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zawieranie umów na okres próbny - zmiany od 22 lutego 2016 r.

Monika Wacikowska
Zawieranie umów na okres próbny - zmiany od 22 lutego 2016 r../fot. Fotolia
Zawieranie umów na okres próbny - zmiany od 22 lutego 2016 r../fot. Fotolia
Umowa na okres próbny może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Od 22 lutego 2016 r. przepisy dopuszczają ponowne zawarcie takiej umowy tylko w określonych sytuacjach.

Jak zawierać umowy na okres próbny po zmianach przepisów od 22 lutego 2016 r.

Umowa na okres próbny może być zawarta tylko raz i na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Przepisy, które wejdą w życie 22 lutego 2016 r., dopuszczają ponowne zawarcie takiej umowy, gdy pracownik zostanie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Umowa na okres próbny nie służy do związania się pracownika i pracodawcy trwałym stosunkiem pracy. Nowe przepisy Kodeksu pracy (dalej k.p.), które wejdą w życie 22 lutego 2016 r., określają, że celem umowy na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (art. 25 § 2 k.p.). Pracodawca w czasie jej trwania może sprawdzić, czy pracownik posiada kwalifikacje, umiejętności oraz cechy, które pozwolą na zatrudnienie go do pracy danego rodzaju na dłuższy czas. Pracownik zaś może się upewnić, czy zaproponowana mu praca jest dla niego odpowiednia oraz satysfakcjonująca oraz czy organizacja pracy oraz zasady działania pracodawcy i zakładu pracy spełniają jego oczekiwania. Jest to zatem okres próbny zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Polecamy produkt: Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać (książka)

Umowa na okres próbny do 3 miesięcy i tylko jedna

Maksymalny dopuszczalny czas, na jaki może być zawarta umowa na okres próbny, wynosi 3 miesiące.

Pracodawcy niejednokrotnie podpisują z pracownikami krótsze umowy, np. 1-miesięczne lub 2-miesięczne. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jednak należy pamiętać, że jeśli pracodawca i pracownik podejmą decyzję o krótszym okresie trwania umowy na okres próbny, nie będą mogli już jej zmienić. Nie jest bowiem dozwolone przedłużenie takiej umowy. Przedłużenie jej, to nic innego jak zawarcie kolejnej umowy tego rodzaju. Umowę na okres próbny natomiast można co do zasady zawrzeć z tym samym pracownikiem tylko jeden raz. Oprócz ograniczenia czasu jej trwania, obowiązuje więc również ograniczenie co do liczby takich umów zawieranych pomiędzy jednym pracownikiem i jednym pracodawcą.

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę na okres próbny obejmujący 1 miesiąc. Zdaniem pracodawcy jest to bowiem czas, który wystarcza na rozpoznanie kwalifikacji i umiejętności pracownika oraz na wstępną ocenę cech osobowych pracownika, które pozwalają pracodawcy na podjęcie decyzji o zamiarze lub braku zamiaru dalszego zatrudniania pracownika. Jak się jednak okazało, w tym konkretnym przypadku, mimo że okres próbny miesięczny dobiega końca, pracodawca nie ma pewności co do tego, czy chce związać się z pracownikiem na dłuższy czas w ramach umowy o pracę innego rodzaju. Pracodawca uznał, że skoro umowa na okres próbny została podpisana na okres 1 miesiąca, to strony mogą ją przedłużyć w ramach zgodnego oświadczenia do osiągnięcia maksymalnego okresu jej trwania – 3 miesięcy. Pracodawca zaproponował więc pracownikowi przedłużenie umowy próbnej. Postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe, bowiem po podpisaniu umowy na 1-miesięczny okres próbny nie wolno tego okresu przedłużyć, nawet za zgodą pracownika.

Gdyby zatem pracodawca nie miał pewności, czy chce związać się z pracownikiem na dłuższy czas stosunkiem pracy, nie może podpisać z nim kolejnej umowy tego rodzaju. Musi więc, mimo istniejących wątpliwości, podjąć decyzję, czy po okresie próbnym kończy współpracę z pracownikiem, czy ją kontynuuje, ale wtedy już jedynie w ramach umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

Pracodawca po zakończeniu umowy na okres próbny, nie ma pewności co do przydatności pracownika na danym stanowisku. Ponieważ nie chce jednak podjąć decyzji o zakończeniu z pracownikiem współpracy, postanowił dać sobie i pracownikowi czas na zastanowienie i zaproponować mu podpisanie umowy na czas określony obejmujący kolejne 6 miesięcy. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Ponieważ pracodawca i pracownik nie mogą podpisać kolejnej umowy na okres próbny, postanowili wykorzystać w tym celu umowę na czas określony.

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Wyjątki od zasady jednej umowy próbnej

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r., będzie dopuszczać ponowne zawarcie umowy na okres próbny w dwóch przypadkach:

● jeżeli pracownik będzie zatrudniany w celu wykonywania innego rodzaju pracy (niż ta, na którą była zawarta poprzednia umowa) lub
● po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Pierwszy z tych wyjątków w rzeczywistości sankcjonuje dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie. Przykładowo w orzeczeniu z 4 września 2013 r., (II PK 358/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest zawarcie między tymi samymi stronami kolejnej umowy o pracę na okres próbny na innym stanowisku pracy (przy pracach różnych rodzajów).

Zatem obecnie dopuszcza się, co od 22 lutego 2016 r. będzie już wprost wyrażone w zapisach Kodeksu pracy, ponowne zawarcie umowy na okres próbny, jeśli ma ona służyć sprawdzeniu przydatności pracownika do pracy innego rodzaju. Może się bowiem zdarzyć, że pracownik zostanie negatywnie oceniony przez pracodawcę w ramach wcześniej zawartej umowy na okres próbny, ale pracodawca będzie miał mu do zaoferowania pracę rodzajowo inną, a w takim przypadku uzasadnione będzie, żeby pracodawca mógł mieć możliwość ponownego sprawdzenia pracownika – jego przydatności do pracy innego rodzaju, a więc zawarcia z nim kolejnej umowy na okres próbny.

Drugą umowę o pracę na okres próbny można zawrzeć, jeżeli pracownik będzie wykonywał inną pracę niż ta, na którą była zawarta poprzednia umowa.

Ponadto pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć kolejną umowę na okres próbny – nawet jeśli miałaby ona dotyczyć pracy tego samego rodzaju, co wykonywana przez pracownika wcześniej, jeśli przerwa w zatrudnieniu pracownika u danego pracodawcy będzie obejmowała co najmniej 3 lata. W tym przypadku bez znaczenia będzie, czy ponowne sprawdzenie pracownika ma faktyczne uzasadnienie czy też nie. Sam bowiem okres przerwy w pracy, zgodnie z nowymi przepisami, da pracodawcy możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny.

Możliwość skrócenia umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny nie może być ani przedłużona, ani zawarta po raz kolejny. Może być jednak wcześniej rozwiązana, przy czym dopuszczalne są tu wszystkie tryby rozwiązywania umów o pracę. Umowa na okres próbny może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, czyli w przypadku, gdy zarówno pracownik, jak i pracodawca podejmują decyzję o wcześniejszym zakończeniu współpracy. Należy pamiętać, że inicjatorem tego trybu rozwiązania umowy może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Ponadto umowa o pracę na okres próbny może być również wypowiedziana, jeśli chęć wcześniejszego rozwiązania przejawia tylko jedna ze stron – pracownik albo pracodawca. Ze względu zaś na stosunkowo krótki czas obowiązywania takiej umowy przepisy przewidują również krótkie okresy wypowiedzenia, uzależnione od okresu, na jaki umowa została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Okres wypowiedzenia

Długość umowy
na okres próbny

3 dni robocze

do 2 tygodni

1 tydzień

dłuższy niż 2 tygodnie

2 tygodnie

3 miesiące

Ponadto należy pamiętać, że po wręczeniu wypowiedzenia, zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, strony umowy o pracę mogą, na piśmie, porozumieć się co do skrócenia okresu dokonanego wypowiedzenia. W tym zakresie potrzebna jest jednakże zgodna wola pracownika i pracodawcy.

Pracownik podpisał umowę na okres próbny 3-miesięczny. Po miesiącu złożył pracodawcy wypowiedzenie, ale poprosił o skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 tygodnia. Pracodawca wyraził na to zgodę. Takie postępowanie jest prawidłowe.

Ponadto umowę na okres próbny, tak jak umowę o pracę każdego innego rodzaju, można rozwiązać w niektórych szczególnych okolicznościach, ze skutkiem natychmiastowym – bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to dopuszczalne tylko w sytuacji:

● ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
● popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
● zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zobacz serwis: Urlopy pracownicze

Podobnie z natychmiastowego rozwiązania umowy zawartej na okres próbny może skorzystać również pracownik. Jest to możliwe w przypadku, gdy:

● zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
● pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 25 § 2, art. 30 § 1 pkt 1–3, art. 34, art. 52 § 1 i art. 55 § 1–11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268),

● art. 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).

Zadaj pytanie na naszym FORUM!

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.