REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady Ekspertów INFORLEX.pl

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kontrola prawidłowości wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego

Czy możliwa jest kontrola prawidłowości wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę, który jako płatnik wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy?

Pracownik na niepełnym etacie a rekompensacja pracy w wolną sobotę

Może zdarzyć się sytuacja, w której pracownik wykonujący pracę od poniedziałku do piątku, będzie pracował także w soboty. Czy pracownikowi na niepełnym etacie trzeba zrekompensować pracę w wolną sobotę?

Sposób ustalenia wymiaru urlopu

Sposób ustalenia wymiary urlopu nierzadko budzi wątpliwości. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy w trakcie zatrudnienia zostanie zmieniony wymiar czasu pracy.

Zasady udzielenia urlopu wychowawczego

Od 1 października uległy zmianie przepisy dotyczące zasad udzielania urlopu wychowawczego. Ja wygląda to w praktyce?

REKLAMA

Uprawnienia nauczycieli do wyższego świadczenia urlopowego

Specyfika niektórych środowisk pracy nauczycieli nasuwa pytanie o zakres stosowania do nich uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela. Dzieje się tak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w schroniskach dla nieletnich.

Dodatek stażowy oraz nagroda jubileuszowa a okres urlopu wychowawczego

Dodatek stażowy oraz nagroda jubileuszowa przysługuje w zależności od długości zatrudnienia. Czy przy dokonywaniu obliczeń należy wziąć pod uwagę okres urlopu wychowawczego?

Korekta i wyzerowanie opłaconych składek ubezpieczeniowych

Korekta i wyzerowanie opłaconych składek ubezpieczeniowych dotyczy m.in. podstaw składek za wszystkie miesiące, w których dany ubezpieczony świadczył pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz innego pracodawcy.

Składki od pracownika delegowanego do pracy za granicę

Coraz częściej obserwujemy przepływ pracowników pomiędzy krajami, również w ramach jednego przedsiębiorstwa. Jak wygląda kwestia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku oddelegowania pracownika do pracy za granicę?

REKLAMA

Ograniczenie kręgu uprawnionych do świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych

Uregulowanie kwestii dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przepisami wewnątrzzakładowymi może budzić wiele pytań. W jakim stopniu fundusz ten został ukształtowany ustawą i czy przepisami wewnątrzzakładowymi można ograniczyć krąg osób uprawnionych do świadczeń z tego funduszu?

Zmiana nazwy firmy a umowa

Zmiana nazwy firmy a umowa. Czy po zmianie nazwy firmy należy rozwiązać z pracownikami umowę, wystawić świadectwa pracy i zawrzeć nową umowę?

Wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym

Rozwiązanie umowy o pracę przed upływem pełnego, umownego okresu rozliczeniowego może przysporzyć kilka wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia wymiaru czasu pracy, jaki pracownik powinien wypracować, w niepełnym okresie rozliczeniowym.

Ustalenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jak dokonuje się ustalenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego?

Polecenie pozostawania w gotowości do pracy a odmowa

Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pozostawania w gotowości do pracy, czyli pełnienia dyżuru w domu. Czy pracownik ma prawo odmówić wykonania plecenia pracodawcy?

Wybór przedstawiciela pracowników

Wybór przedstawiciela pracowników następuje w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. W niektórych sytuacjach przepisy prawa pracy przewidują obowiązek pracodawcy konsultacji określonych spraw z przedstawicielem pracowników. Czy wybór przedstawiciela jest obowiązkiem pracodawcy?

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS

Zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek utworzenia ZFŚS. Czy możliwa jest jednak rezygnacja z tworzenia ZFŚS?

Odprawa pośmiertna a finansowanie składki na ubezpieczenie grupowe

Pracodawca może zawrzeć umowę o ubezpieczenie grupowe pracowników. Czy finansowanie części składki na ubezpieczenie grupowe zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej?

Obowiązek opłacania przez zleceniodawcę składek na Fundusz Pracy i FGŚS

To czy zleceniodawca będzie opłacał składkę na Fundusz Pracy i FGŚP jest uzależnione od tego czy składki emerytalno – rentowe są obowiązkowe czy też dobrowolne.

Umowa o praktyki absolwenckie a ciąża

Czy umowa o praktyki absolwenckie powinna być przedłużona z powodu ciąży praktykantki do dnia porodu?

Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu

Zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego obliguje do umieszczenia w świadectwie pracy odpowiedniego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy

Kiedy następuje rozwiązanie umowy o pracę w przypadku orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza w innym miesiącu niż pracodawca przesłał informację o rozwiązaniu umowy do pracownika?

Składki za osobę współpracującą w działalności gospodarczej

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i zgłosił do ubezpieczeń żonę jako osobę współpracującą. Czy za żonę będzie mógł opłacać składki na preferencyjnych zasadach?

Wniosek o obniżenie czasu pracy

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie) po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/30. Proszę o informację ile będzie pracowała dziennie?

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

W miesiącu styczniu br. wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych. Okres wypowiedzenia upływa 30 kwietnia 2013 r. Na początku marca pracownik zwrócił się do dyrektora z pismem o wcześniejsze rozwiązanie umowy czyli z dniem 31 marca 2013 r. Dyrektor wyraził zgodę. Czy za skrócony okres wypowiedzenia pracodawca wypłaca pracownikowi odszkodowanie, za ile dni urlopu należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop (prawo do 26 dni) i jaki podać w świadectwie pracy termin rozwiązania umowy o pracę?

Dodatkowe roczne wynagrodzenie dla nauczycieli

Jestem dyrektorem Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. W miesiącu marcu będziemy wypłacać dodatkowe roczne wynagrodzenie. Jeden z pracowników zwrócił się do mnie na piśmie z prośbą o wypłatę tego świadczenia w pięciu miesięcznych ratach, ostatnia rata zostałaby wypłacona w miesiącu lipcu br. Czy powinienem uwzględnić wniosek pracownika i czy nie narusza to przepisów?

Ocena pracy nauczyciela

Jak często może być dokonana ocena pracy nauczyciela?

Zatrudnienie emeryta w jednostce samorządowej

Jesteśmy jednostką samorządową. Zatrudniamy emeryta na umowę o pracę. Czy będzie mu przysługiwała nagroda jubileuszowa i jak ustalić podstawę jej wymiary?

Udzielenie urlopu przez pracodawcę

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika?

Czas pracy a badania okresowe

Pracownicy zatrudnieni w naszym zakładzie pracują na dwie zmiany. Pracownicy z II zmiany zostali skierowani na badania okresowe, które przeprowadzali rano, ponieważ w tym czasie był lekarz medycyny pracy. Następnie przyszli do pracy na drugą zmianę. Czy czas poświęcony na badania lekarskie pracodawca powinien wliczyć im do czasu pracy i wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny?

Umorzenie pożyczki z zakładowego funduszu świadeczeń socjalnych

Jednemu z byłych pracowników pracodawca umorzył pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy od umorzonej kwoty powinniśmy odprowadzić składkę na ZUS i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zaświadczenie o niekaralności na stanowisku urzędniczym

Czy osoba zatrudniana na zastępstwo na stanowisku urzędniczym musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

Wypowiedzenie umowy z powodu trudnej sytuacji firmy

Czy informację o niewypłaceniu ekwiwalentu za przysługujący urlop wypoczynkowy zamieszcza się w świadectwie pracy pracownika?

Tymczasowe aresztowanie pracownika a prawo do urlopu

Czy pracownik aresztowany na 3 miesiące ma prawo ubiegać się o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego w 2013 roku?

Zatrudnienie pracownika po 50 roku życia

Na jakich zasadach można zatrudnić pracownika po 50 roku życia? Czy również jego obowiązuje kwota minimalnego wynagrodzenia?

Brak składek na Fundusz Pracy a zasiłek dla bezrobotnego pracownika

Czy pracownicy, za których nie są opłacane składki na Fundusz Pracy otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w przypadku wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy?

Karta Nauczyciela a wypowiedzenie umowy o pracę

W jakiej sytuacji można wypowiedzieć umowę nauczycielowi zatrudnionemu w szkole? Kiedy pracownik może żądać przywrócenia do pracy?

Studenckie praktyki robotnicze a staż pracy

Czy praktyki odbyte przed studiami można wliczyć do stażu pracy?

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia bliźniąt

Jaki wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi, któremu urodziły się bliźniaki?

Ochrona przedemerytalna

W jakiej sytuacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi ze względu na wiek ochronny?

Urlop macierzyński a prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Czy pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatkowe roczne wynagrodzenie pracownicy, która początkowo korzystała z urlopu macierzyńskiego a później z urlopu wychowawczego?

REKLAMA