Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop wychowawczy 2022

Urlop wychowawczy 2022 - ile trwa, komu przysługuje, czy jest płatny, do kiedy trzeba wykorzystać, wniosek
Urlop wychowawczy 2022 - ile trwa, komu przysługuje, czy jest płatny, do kiedy trzeba wykorzystać, wniosek
shutterstock
Urlop wychowawczy w 2022 roku otrzymuje się na wniosek. Czy jest płatny? Ile maksymalnie trwa urlop wychowawczy? Do jakiego wieku dziecka można wykorzystać ten urlop?

Urlop wychowawczy w 2022 roku – co to jest?

Urlop wychowawczy w Polsce w 2022 roku przyznaje się na dotychczasowych zasadach. Jest to uprawnienie rodzicielskie uregulowane w Kodeksie pracy. Urlop wychowawczy przyznaje się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Komu przysługuje urlop wychowawczy? Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy uprawnienie to przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Do okresu zatrudnienia wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia czyli wcześniejsze umowy albo pracę u poprzedniego pracodawcy. Czas urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona ta liczy się już od momentu złożenia wniosku o urlop. Istnieją jednak dwa wyjątki, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę w czasie urlopu wychowawczego:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Co istotne, po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli jest to niemożliwe (np. likwidacja stanowiska pracy) - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub na innym stanowisku, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie za taką pracę nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy czyli 3 lata. Na uwagę zasługuje fakt, ze nie trzeba wykorzystywać go w pełnym wymiarze. To od pracownicy czy pracownika zależy, z ilu miesięcy na opiekę nad dzieckiem skorzysta.

Limit wynosi 36 miesięcy łącznie na rodziców. Oznacza to, że wspólnie mogą wykorzystać maksymalnie 36 miesięcy czyli np. matka 2 lata i ojciec 1 rok. Jednak należy zaznaczyć, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z pełnej puli 36 miesięcy. Zgodnie z powyższym jedna osoba może maksymalnie skorzystać z 35 miesięcy urlopu, ponieważ 1 miesiąc zawsze przysługuje tej drugiej osobie. Nie może ona zrzec się tego miesiąca na rzecz drugiej.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego ( w tym samym czasie), ale wykorzystywany wymiar mnoży się wówczas razy dwa. Jak długo można przebywać razem na urlopie wychowawczym? W takiej sytuacji urlop może trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Wyjątki! Kiedy jeden rodzic dziecka (lub opiekun prawny) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy? Wymienia się 4 przypadki:

 1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
 2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
 4. dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna prawnego.

Części urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy można wykorzystać jednorazowo lub w częściach. Kodeks pracy przewiduje limit 5 części. Liczbę części urlopu wyznacza liczba złożonych wniosków o urlop wychowawczy. Czy można przedłużyć urlop wychowawczy? Tak. Jeśli uprawniona osoba złoży wniosek o np. 2 lata urlopu wychowawczego, będzie mogła złożyć kolejny wniosek o np. następne 5 miesięcy. Ważne, aby nie przekroczyć limitu 5 części. Co istotne, liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego nieprzypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego.

Pracownik może też przerwać urlop wychowawczy. Są dwa sposoby na rezygnację z urlopu:

 1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Urlop wychowawczy – do kiedy?

Do kiedy można wykorzystać urlop wychowawczy? W świetle KP urlop wychowawczy należy wykorzystać do określonego wieku dziecka, a mianowicie nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Nie jest prawdą więc, że urlop wychowawczy trzeba wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Dziecko może urodzić się np. w styczniu 2022 r., a w takim przypadku z urlopu będzie można skorzystać nie do stycznia 2028 r., a aż do końca grudnia 2028 r.

Ustawodawca przewidział jeszcze jedną sytuację, kiedy urlop można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 18 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika (i to niezależnie od urlopu wychowawczego wykorzystanego do 6 lat dziecka). Rodzice w takim przypadku mają prawo do dodatkowych 36 miesięcy urlopu.

Urlop wychowawczy - ile jest płatny?

Urlop wychowawczy to urlop bezpłatny. Dlatego decyzja o skorzystaniu z tego rodzaju urlopu nie należy do najłatwiejszych. Rodzice często stawiają sobie pytanie, czy mogą sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Z drugiej strony najbardziej cenią sobie dobro dziecka. Jeśli nie chcą posyłać dziecka do żłobka w wieku 1 roku, nie stać ich na nianię i nikt z najbliższych nie jest w stanie zająć się dzieckiem podczas nieobecności pracujących rodziców, urlop wychowawczy zostaje jedynym rozwiązaniem. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, nie otrzymuje się już zasiłku macierzyńskiego, jak to było do tej pory (w czasie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego czy nawet ojcowskiego).

Urlop wychowawczy a zasiłek

Jedyną możliwością otrzymania jakiegokolwiek „wynagrodzenia” za czas urlopu wychowawczego jest tzw. zasiłek z mops lub zasiłek wychowawczy. Właściwie jest to jednak dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. "Zasiłek wychowawczy" wynosi 400 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba mieć przede wszystkim ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. Warto przytoczyć w tym miejscu, ile wynosi kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego. Jest to maksymalnie 674 zł netto na członka rodziny (lub 764,00 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o urlop wychowawczy i dokumenty

Aby uzyskać urlop wychowawczy, należy złożyć do pracodawcy pisemny wniosek. Zachowaniem formy pisemnej jest także dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Termin na złożenie wniosku to minimum 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Co do zasady nie. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika (podstawa prawna – art. 186 § 7 zd. 3 Kodeksu pracy). Jeśli wniosek zostanie złożony później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Urlop wychowawczy może zacząć się wówczas później niż pracownik zamierzał. Od dobrej woli pracodawcy zależy, czy zezwoli na skorzystanie z urlopu od daty wskazanej we wniosku, czy od upływu 21 dni od dnia złożenia dokumentu. 21 dni to czas dla pracodawcy na przygotowanie zastępstwa na czas nieobecności pracownika i odpowiednie zorganizowanie pracy w swoim zakładzie.

Pobierz wzór wniosku o urlop wychowawczy >>>

Istnieje również możliwość wycofania wniosku o urlop wychowawczy, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracownik składa w tym celu pracodawcy pisemne oświadczenie.

Wniosek o urlop wychowawczy i dokumenty, więcej informacji >>>

Urlop wychowawczy a praca

Czy można pracować na urlopie wychowawczym. Kodeks pracy w art. 1862 dopuszcza taką możliwość zarówno u dotychczasowego, jak i u innego pracodawcy. Nie ma przeszkód również do podjęcia innej działalności, nauki czy szkolenia. Jedynym warunkiem jest brak wpływu pracy zarobkowej lub innej działalności na możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dla osób pozostających na urlopie wychowawczym z dzieckiem dobrym rozwiązaniem jest praca zdalna np. na umowę zlecenie, która można wykonywać wieczorami.

Natomiast jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, wzywa pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym przez siebie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W takiej sytuacji pracodawca może więc przerwać urlop wychowawczy, ponieważ nie spełnia on wówczas swojej funkcji.

Urlop wychowawczy a obniżenie wymiaru czasu pracy

Osoby uprawnione do urlopu wychowawczego mogą skorzystać z innego uprawnienia rodzicielskiego, jakim jest obniżenie wymiaru czasu pracy. Taki mechanizm może być idealny dla osób, które nie chcą całkowicie rezygnować z pracy po urlopie rodzicielskim, lecz chcą łączyć ją z opieką nad dzieckiem. Maksymalnie można zmniejszyć wymiar etatu do 1/2. 

Urlop wychowawczy po angielsku

Urlop wychowawczy po angielsku to parental leave.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?
  Google pomoże zdobyć kompetencje cyfrowe młodym ludziom
  „Umiejętności Jutra” czy „Kompetencje Jutra” to programy, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli zdobyć kompetencje cyfrowe i budować karierę w branży marketingu internetowego. Eksperci w tej dziedzini będą mogli liczyć nie tylko na pewne zatrudnienie, ale i niezwykle atrakcyjne zarobki.
  2022: zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacje Polskiego Ładu
  Polski Ład nadal podlega zmianom — w lipcu 2022 pojawią się nowe. Jakie będą zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022?
  Praca pielęgniarek i położnych: kwalifikacje, ale także wrażliwość
  Praca pielęgniarek i położnych wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wrażliwości, empatii, poświęcenia i umiejętności zrozumienia człowieka w jego cierpieniu – z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazało PPOZ.
  Prawa pracowników firm objętych sankcjami
  Umieszczenie firmy wspierającej agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jej pracowników w Polsce natychmiastowe odebranie źródła utrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministerstwa rodziny wyjaśnia, że przepisy powinny przewidywać ochronę ich praw.
  Efektywność pracowników wzrosła po pandemii
  Przed wprowadzeniem innowacji należy dobrze zastanowić się, które z nich będą najkorzystniejsze dla naszej firmy – mówiła Erin Meyer, profesor w INSEAD, międzynarodowej szkole biznesu, podczas kongresu Impact’22, który odbył się w dniach 11-12 maja w Poznaniu.
  Kij, czy marchewka? Prawne możliwości zmniejszania poziomu nieplanowanych absencji
  Kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, z których wynikało, że tylko jeden na pięć powodów nieplanowanej nieobecności pracownika to choroba. Pozostałe cztery to sprawy rodzinne, stres, powody osobiste i brak wyraźnej przyczyny. Można założyć, że mimo upływu czasu sytuacja w polskich zakładach pracy wygląda podobnie. Czy pracodawcy są w takim razie bezsilni?
  Ukraińcy powinni zgłosić w ZUS wyjazd z Polski
  Obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaci pieniądze z programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego muszą poinformować Zakład o wyjeździe z Polski. Pobieranie pieniędzy pomimo utraty prawa do ich otrzymywania skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych jest ogromna. Jakie predyspozycje są więc potrzebne do założenia firmy? Kto sprawdzi się jako lider, a kto jako szeregowy pracownik?
  Upadki z wysokości zmorą polskiego budownictwa
  40 proc. ofiar wypadków na placach budowy zginęło z powodu braku sprzętu ochronnego – powiedział zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.
  Zatrudnianie młodocianych podczas wakacji
  Wakacje to dla młodzieży czas wypoczynku. Są jednak tacy, którzy w tym okresie decydują się na podjęcie pracy. Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają zatrudnienie osoby młodocianej, jednak są pewne warunki. Jakie?
  Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?
  Co się stanie, jeśli składki ZUS nie zostaną opłacone w terminie lub należytej wysokości? Czy nastąpi ich przedawnienie?
  W 2023 roku płaca minimalna będzie waloryzowana dwukrotnie
  Rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego dotyczące wysokości płacy minimalnej dotyczą inflacji i rosnących oczekiwań społecznych związanych ze spadkiem wartości wynagrodzeń.
  Ustawa o dostępności produktów i usług - prace
  Trwają prace nad ustawą o dostępności niektórych produktów i usług, wdrażającą w Polsce unijną dyrektywę o dostępności (EAA).
  Przyznanie farmaceutom ochrony prawnej podczas pracy w aptece?
  W środowej debacie kluby poparły projekt nowelizacji ustawy przewidujący, że farmaceuta i technik farmaceutyczny podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.
  FOMO w IT
  Inwestowaniem w nowoczesne technologie rządzi Fear Of Missing Out (FOMO), strach przed pozostaniem w tyle. Z jednej strony zjawisko to zachęca pojedyncze osoby i firmy do próbowania nowych rzeczy, a z drugiej strony powoduje stratę czasu i pieniędzy. Jak nie tracić na FOMO, radzi Jacek Chmiel, dyrektor Avenga Labs.
  Diety w podróży służbowej dla pracowników służbowych – wzrośnie stawka
  Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje podwyżkę stawki diety przysługującej m.in. pracownikom samorządowym z tytułu podróży służbowej. Jakie będą zmiany?