Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop wychowawczy 2022

Urlop wychowawczy 2022 - ile trwa, komu przysługuje, czy jest płatny, do kiedy trzeba wykorzystać, wniosek
Urlop wychowawczy 2022 - ile trwa, komu przysługuje, czy jest płatny, do kiedy trzeba wykorzystać, wniosek
shutterstock
Urlop wychowawczy w 2022 roku otrzymuje się na wniosek. Czy jest płatny? Ile maksymalnie trwa urlop wychowawczy? Do jakiego wieku dziecka można wykorzystać ten urlop?

Urlop wychowawczy w 2022 roku – co to jest?

Urlop wychowawczy w Polsce w 2022 roku przyznaje się na dotychczasowych zasadach. Jest to uprawnienie rodzicielskie uregulowane w Kodeksie pracy. Urlop wychowawczy przyznaje się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Komu przysługuje urlop wychowawczy? Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy uprawnienie to przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Do okresu zatrudnienia wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia czyli wcześniejsze umowy albo pracę u poprzedniego pracodawcy. Czas urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Ochrona ta liczy się już od momentu złożenia wniosku o urlop. Istnieją jednak dwa wyjątki, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę w czasie urlopu wychowawczego:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Co istotne, po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli jest to niemożliwe (np. likwidacja stanowiska pracy) - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub na innym stanowisku, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie za taką pracę nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy trwa maksymalnie 36 miesięcy czyli 3 lata. Na uwagę zasługuje fakt, ze nie trzeba wykorzystywać go w pełnym wymiarze. To od pracownicy czy pracownika zależy, z ilu miesięcy na opiekę nad dzieckiem skorzysta.

Limit wynosi 36 miesięcy łącznie na rodziców. Oznacza to, że wspólnie mogą wykorzystać maksymalnie 36 miesięcy czyli np. matka 2 lata i ojciec 1 rok. Jednak należy zaznaczyć, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z pełnej puli 36 miesięcy. Zgodnie z powyższym jedna osoba może maksymalnie skorzystać z 35 miesięcy urlopu, ponieważ 1 miesiąc zawsze przysługuje tej drugiej osobie. Nie może ona zrzec się tego miesiąca na rzecz drugiej.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego ( w tym samym czasie), ale wykorzystywany wymiar mnoży się wówczas razy dwa. Jak długo można przebywać razem na urlopie wychowawczym? W takiej sytuacji urlop może trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyjątki! Kiedy jeden rodzic dziecka (lub opiekun prawny) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy? Wymienia się 4 przypadki:

 1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
 2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
 4. dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna prawnego.

Części urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy można wykorzystać jednorazowo lub w częściach. Kodeks pracy przewiduje limit 5 części. Liczbę części urlopu wyznacza liczba złożonych wniosków o urlop wychowawczy. Czy można przedłużyć urlop wychowawczy? Tak. Jeśli uprawniona osoba złoży wniosek o np. 2 lata urlopu wychowawczego, będzie mogła złożyć kolejny wniosek o np. następne 5 miesięcy. Ważne, aby nie przekroczyć limitu 5 części. Co istotne, liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego nieprzypadających bezpośrednio po urlopie macierzyńskim obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego.

Pracownik może też przerwać urlop wychowawczy. Są dwa sposoby na rezygnację z urlopu:

 1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Urlop wychowawczy – do kiedy?

Do kiedy można wykorzystać urlop wychowawczy? W świetle KP urlop wychowawczy należy wykorzystać do określonego wieku dziecka, a mianowicie nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Nie jest prawdą więc, że urlop wychowawczy trzeba wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Dziecko może urodzić się np. w styczniu 2022 r., a w takim przypadku z urlopu będzie można skorzystać nie do stycznia 2028 r., a aż do końca grudnia 2028 r.

Ustawodawca przewidział jeszcze jedną sytuację, kiedy urlop można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 18 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika (i to niezależnie od urlopu wychowawczego wykorzystanego do 6 lat dziecka). Rodzice w takim przypadku mają prawo do dodatkowych 36 miesięcy urlopu.

Urlop wychowawczy - ile jest płatny?

Urlop wychowawczy to urlop bezpłatny. Dlatego decyzja o skorzystaniu z tego rodzaju urlopu nie należy do najłatwiejszych. Rodzice często stawiają sobie pytanie, czy mogą sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Z drugiej strony najbardziej cenią sobie dobro dziecka. Jeśli nie chcą posyłać dziecka do żłobka w wieku 1 roku, nie stać ich na nianię i nikt z najbliższych nie jest w stanie zająć się dzieckiem podczas nieobecności pracujących rodziców, urlop wychowawczy zostaje jedynym rozwiązaniem. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, nie otrzymuje się już zasiłku macierzyńskiego, jak to było do tej pory (w czasie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego czy nawet ojcowskiego).

Urlop wychowawczy a zasiłek

Jedyną możliwością otrzymania jakiegokolwiek „wynagrodzenia” za czas urlopu wychowawczego jest tzw. zasiłek z mops lub zasiłek wychowawczy. Właściwie jest to jednak dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. "Zasiłek wychowawczy" wynosi 400 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba mieć przede wszystkim ustalone prawo do zasiłku rodzinnego. Warto przytoczyć w tym miejscu, ile wynosi kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego. Jest to maksymalnie 674 zł netto na członka rodziny (lub 764,00 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o urlop wychowawczy i dokumenty

Aby uzyskać urlop wychowawczy, należy złożyć do pracodawcy pisemny wniosek. Zachowaniem formy pisemnej jest także dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Termin na złożenie wniosku to minimum 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Co do zasady nie. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika (podstawa prawna – art. 186 § 7 zd. 3 Kodeksu pracy). Jeśli wniosek zostanie złożony później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Urlop wychowawczy może zacząć się wówczas później niż pracownik zamierzał. Od dobrej woli pracodawcy zależy, czy zezwoli na skorzystanie z urlopu od daty wskazanej we wniosku, czy od upływu 21 dni od dnia złożenia dokumentu. 21 dni to czas dla pracodawcy na przygotowanie zastępstwa na czas nieobecności pracownika i odpowiednie zorganizowanie pracy w swoim zakładzie.

Wniosek o urlop wychowawczy 2019 wzór.

Pobierz wzór wniosku o urlop wychowawczy >>>

Istnieje również możliwość wycofania wniosku o urlop wychowawczy, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracownik składa w tym celu pracodawcy pisemne oświadczenie.

Wniosek o urlop wychowawczy i dokumenty, więcej informacji >>>

Urlop wychowawczy a praca

Czy można pracować na urlopie wychowawczym. Kodeks pracy w art. 1862 dopuszcza taką możliwość zarówno u dotychczasowego, jak i u innego pracodawcy. Nie ma przeszkód również do podjęcia innej działalności, nauki czy szkolenia. Jedynym warunkiem jest brak wpływu pracy zarobkowej lub innej działalności na możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Dla osób pozostających na urlopie wychowawczym z dzieckiem dobrym rozwiązaniem jest praca zdalna np. na umowę zlecenie, która można wykonywać wieczorami.

Natomiast jeśli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, wzywa pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym przez siebie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W takiej sytuacji pracodawca może więc przerwać urlop wychowawczy, ponieważ nie spełnia on wówczas swojej funkcji.

Urlop wychowawczy a obniżenie wymiaru czasu pracy

Osoby uprawnione do urlopu wychowawczego mogą skorzystać z innego uprawnienia rodzicielskiego, jakim jest obniżenie wymiaru czasu pracy. Taki mechanizm może być idealny dla osób, które nie chcą całkowicie rezygnować z pracy po urlopie rodzicielskim, lecz chcą łączyć ją z opieką nad dzieckiem. Maksymalnie można zmniejszyć wymiar etatu do 1/2. 

Urlop wychowawczy po angielsku

Urlop wychowawczy po angielsku to parental leave.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, ochrona działaczy związkowych w kpc, 600 zł miesięcznie dla pracowników DPS. Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem

  7 czerwca 2023 r. w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość, podczas której doszło do podpisania porozumienia rząd – NSZZ "Solidarność". W ramach tego porozumienia ustalono m.in. zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, zapewnienie ochrony działaczy związkowych w kodeksie postępowania cywilnego, wypłatę dodatku w kwocie 600 zł miesięcznie dla pracowników domów pomocy społecznej (za okres od 1 kwietnia do końca 2023 roku)  i zaprzestanie procesu wygaszania emerytur pomostowych. 

  Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

  Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

  Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

  Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

  Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

  Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

  Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

  Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

  Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

  Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

  Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

  Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

  Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

  Włochy – Dni wolne od pracy 2023

  Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

  Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze?