REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie na umowy na czas określony i cywilnoprawne – 8 błędów z praktyki

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Zatrudnianie na umowy na czas określony i cywilnoprawne – 8 błędów z praktyki. /Fot. Fotolia
Zatrudnianie na umowy na czas określony i cywilnoprawne – 8 błędów z praktyki. /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawcy zatrudniający na podstawie umów o pracę na czas określony oraz umów cywilnoprawnych często naruszają przepisy prawa pracy. Tymczasem PIP zapowiedziała wzmożenie kontroli w 2015 r. W sposób szczególny będzie badana zasadność zawierania umów cywilnoprawnych oraz prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Jakie 8 błędów najczęściej popełniają pracodawcy?

Błędy przy zatrudnianiu na umowach terminowych i cywilnoprawnych

W 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy będzie szczególnie kontrolować zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Tak wynika z programu działań PIP na 2015 r. Za zatrudnianie pracowników na umowy cywilnoprawne, które spełniają warunki właściwe dla stosunku pracy, pracodawcom grozi grzywna od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Autopromocja

Zarówno terminowe umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne są zawierane przede wszystkim ze względu na swoją elastyczność (np. łatwość rozwiązania umowy) oraz niższe koszty pracy (umowy cywilnoprawne).

Błąd 1. Zawieranie umowy na czas określony na dowolny okres

W przypadku umowy na czas określony przepisy nie wskazują maksymalnego okresu, na jaki taka umowa może zostać zawarta. W praktyce sprzyja to zawieraniu umów na czas określony na bardzo długi czas. Praktyka ta, mimo braku bezpośrednich zakazów, nie jest jednak słuszna.

Rekomendowany produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Pracodawca zawierając z pracownikiem umowę na czas określony powinien mieć na względzie cel takiej umowy, którym jest potrzeba realizacji przez pracownika zadań w określonym przedziale czasu. W związku z tym zawieranie długich umów o pracę na czas określony należy uznać za zasadne tylko wówczas, gdy istnieją do tego obiektywne przesłanki. Nie chodzi tu o powody zasadne z punktu widzenia pracodawcy – takie jak łatwiejszy sposób rozstania się z pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy długoterminowej z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Potrzeba zawarcia umowy długoterminowej może np. wynikać z okresowej konieczności posiadania danego stanowiska w zakładzie pracy, które w ocenie pracodawcy w przyszłości nie będzie potrzebne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zawieranie długotrwałych umów na czas określony często bywa postrzegane jako obejście przepisów prawa pracy. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z 7 września 2005 r. (II PK 294/04, OSNP 2006/13–15/207) Sąd Najwyższy podkreślił, że:

zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy i ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Zadaj pytanie: FORUM

Natomiast w wyroku z 25 października 2007 r. (II PK 49/07, OSNP 2008/21–22/317) SN stanął na stanowisku, że:

niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie, albo gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega przepisom prawa pracy o umowie na czas nieokreślony.

Pracodawca zatrudnił dwóch pracowników na stanowiskach sprzedawców. Kandydaci na pracowników legitymowali się porównywalnymi kwalifikacjami i stażem pracy. Zatrudnieni pracownicy wykonywali jednakową pracę z podobnymi efektami. Pracodawca kolejno zawierał z nimi umowy: na 3-miesięczny okres próbny, na czas określony – 1 rok. Następnie jeden z pracowników dostał umowę na czas nieokreślony, a drugi na czas określony 15 lat. W tym przypadku nieprawidłowy będzie nie tylko długi termin obowiązywania umowy na czas określony, ale i różnicowanie sytuacji pracowników. Nie można wykluczyć, że takie działanie pracodawcy zostanie uznane za dyskryminujące.

Niedozwolone praktyki zastępowania umów o pracę umowami cywilnymi

Błąd 2. Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy na czas określony

Umowa na czas określony może być wypowiedziana wówczas, gdy została zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały w tej umowie dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy). Zatem w przypadku, gdy czas obowiązywania umowy na czas określony jest krótszy lub równy 6 miesiącom, nie ma możliwości wprowadzenia takiej klauzuli. Jeśli natomiast pracodawca i pracownik w umowie na czas określony nie ustalili możliwości jej wypowiedzenia, umowa ta w ogóle nie podlega wypowiedzeniu.

Autopromocja

Pracodawcy często popełniają błędy przy wypowiadaniu umów na czas określony. Polegają one na wypowiadaniu umów na czas określony zawartych na okresy krótsze niż 6 miesięcy lub takich, które nie zawierają klauzuli przewidującej wypowiedzenie.

Klauzulę dotyczącą wypowiedzenia można wprowadzić do umowy terminowej w każdym czasie jej trwania za zgodą obu stron. W uchwale z 14 czerwca 1994 r. (I PZP 26/94, OSNP 1994/8/126) SN wskazał, że:

strony mogą w okresie trwania umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Konsekwencją tego jest możliwość modyfikowania przez strony treści umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy także w formie aneksu do już wcześniej zawartej umowy. Skuteczność takiego porozumienia nie zależy bowiem od tego, kiedy zostało ono zawarte.

Zmiany w umowach na czas określony - stanowisko pracodawców

Przepis dopuszczający przedterminowe rozwiązanie umowy zawartej na czas określony nie rozstrzyga, jaką formę powinna mieć klauzula. Należy przyjąć, że nie musi mieć ona formy pisemnej – podobnie jak umowa o pracę. Zgodnie z wyrokiem SN z 4 lipca 2001 r. (I PKN 527/00, OSNP 2003/10/249):

zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny.

Dla pewności warto jednak zawrzeć taką klauzulę na piśmie.

Problematyczną kwestią może być ustalenie, czy strony mogą wypowiedzieć umowę terminową dopiero po upływie 6 miesięcy, czy taka możliwość istnieje wcześniej (przy zachowaniu warunków umożliwiających wypowiedzenie umowy na czas określony). Należy przyjąć, że nie jest błędną praktyką, jeżeli jedna ze stron zechce wypowiedzieć umowę terminową przed upływem 6 miesięcy.

Za niedopuszczalną praktykę należy uznać skracanie 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia np. w związku z przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy. Nie można jednak wykluczyć wydłużenia terminu okresu wypowiedzenia, co jest często korzystniejsze dla pracownika.

Strony, które w umowie na czas określony zawierają klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu, muszą mieć świadomość, że nie ma prawnej możliwości, aby postanowienia tej klauzuli były skuteczne tylko w odniesieniu do jednej z nich.

Strony zawarły umowę na czas określony na okres roku. Pracodawca w trakcie zatrudnienia zawarł z pracownikiem klauzulę dopuszczającą wcześniejsze rozwiązanie umowy w następującym brzmieniu: „pracodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem”. Powyższe zastrzeżenie, mimo że zostało umieszczone w umowie, nie jest obowiązujące. W jego miejsce wchodzi zasada, zgodnie z którą każda strona ma prawo wypowiedzieć umowę – pod warunkiem uznania istnienia klauzuli.

Nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

Błąd 3. Przekroczenie limitu umów na czas określony

Liczba umów na czas określony, jakie pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem, jest limitowana. Strony mogą tylko dwukrotnie zawrzeć ze sobą umowy na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między nimi nie może przekraczać 1 miesiąca (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Zawarcie kolejnej umowy między tym samym pracodawcą a pracownikiem będzie uważane za zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Pracodawca zawarł z pracownikiem (informatyk) dwie następujące po sobie umowy na czas określony. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej umowy strony zawarły umowę na czas wykonania określonej pracy – tworzenie platformy internetowej. Po zakończeniu projektu pracodawca zatrudnił pracownika na kolejną umowę na czas określony. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe. Wystąpienie między umowami na czas określony innej umowy, np. na czas wykonania określonej pracy, powoduje przerwanie okresu 3 kolejnych umów na czas określony. W omawianym przypadku pracodawca nie miał obowiązku, po zakończeniu umowy na czas wykonania określonej pracy, zatrudnić pracownika na czas nieokreślony.

Błąd 4. Niewłaściwa kwalifikacja umowy cywilnoprawnej

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę fizyczną na podstawie umowy cywilnoprawnej zwykle staje przed dylematem, którą umowę wybrać – zlecenie czy umowę o dzieło. Nie jest to obojętne, ponieważ konkretna sytuacja, a zwłaszcza charakter wykonywanej (umówionej) pracy może sugerować, że właściwsza jest jedna z wyżej wymienionych form zatrudnienia.

W praktyce bywają trudności z odpowiednią kwalifikacją umówionej pracy – czy powinna być ona realizowana w ramach umowy o dzieło, czy jako zlecenie. Podstawowa różnica między tymi umowami polega na tym, że umowa o dzieło jest umową rezultatu, a umowa zlecenia umową starannego działania. W związku z tym wykonawca dzieła zobowiązuje się do osiągnięcia ustalonego w umowie rezultatu, natomiast w umowie zlecenia zleceniobiorca jest zobowiązany do starannego działania – nie dając jednak gwarancji w kwestii efektów swojej pracy.

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Firma informatyczna ma zamiar zawrzeć z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną, której przedmiotem ma być testowanie nowego oprogramowania. Przy tak ogólnie określonym zadaniu bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy zlecenia. W sytuacji gdy zadaniem zleceniobiorcy byłoby napisanie programu komputerowego, wówczas właściwe byłoby zawarcie z nim umowy o dzieło.

Błąd 5. Zawieranie umowy cywilnoprawnej, gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 Kodeksu pracy).

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do zatrudnienia danej osoby na warunkach właściwych dla stosunku pracy, a zawarta umowa jest umową zlecenia czy umową o dzieło. W takim przypadku nie można mówić o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, mimo że nie wskazuje na to nazwa umowy, tylko na podstawie stosunku pracy.

Kluczowym elementem wyróżniającym stosunek pracy, pozwalającym na odróżnienie umowy o pracę od umowy cywilnoprawnej, jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Zasada podporządkowania oznacza świadczenie pracy pod kierownictwem pracodawcy, zgodnie z jego poleceniami, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Jak zatrudnić na umowę zlecenie?

Przedsiębiorstwo komunikacyjne zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych tramwajów. Charakter pracy oraz zakres czynności dla powyższych stanowisk pracy jest bardzo zbliżony. Zarówno jedni, jak i drudzy zatrudnieni są zobowiązani do pracy podporządkowanej, wykonywanej pod kierownictwem pracodawcy, w ustalonym miejscu i czasie. Kierowcy autobusów są zatrudniani na podstawie umów o pracę, a motorniczy tramwajów na podstawie umów cywilnoprawnych. Taką praktykę należy uznać za niedopuszczalną. Pracodawca zatrudniając motorniczych na umowę cywilnoprawną zamiast na umowę o pracę narusza zasadę równego traktowania oraz przepisy dotyczące zawierania umów o pracę.

Niedopuszczalną praktyką jest też zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy typowych dla stosunku pracy. Jeżeli zawarta umowa cywilnoprawna spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę, może zostać zakwestionowana przez PIP. Wówczas pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. (art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy).

Błąd 6. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikiem na tego samego rodzaju prace, które obejmuje umowa o pracę

Nie ma problemu, aby pracownik był zatrudniony u swojego pracodawcy na podstawie dodatkowej umowy cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać, że nie jest dopuszczalną praktyką, aby zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej był taki sam czy nawet zbliżony.

Warto podkreślić, że w praktyce zdarzają się przypadki, kiedy to pracodawca w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej powierza pracownikowi pracę takiego samego rodzaju jak wykonywana na podstawie stosunku pracy. Praktyki takie, zmierzające do obchodzenia przepisów o czasie pracy w zakresie pracy nadliczbowej, były kwestionowane przez PIP i są uważane za zabronione.

Gdyby jednak pracodawca zdecydował się na łączenie jednego rodzaju pracy w ramach umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, powinien mieć świadomość, że jest to umowa uzupełniająca stosunek pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami związanymi z ograniczeniami w zakresie czasu pracy.

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych może zmniejszyć liczbę etatów

Zakład opieki zdrowotnej zatrudnia pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę. Z uwagi na małą liczbę pracowników pracodawca postanowił zatrudnić pracownicę dodatkowo na podstawie umowy zlecenia z takim samym zakresem czynności. Postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe i może zostać zakwestionowane przez PIP. Skutkiem tego może być uznanie, że praca na umowę zlecenia była faktycznie pracą w godzinach nadliczbowych, co spowoduje konieczność wypłacenia pracownicy dodatku za godziny nadliczbowe lub oddania czasu wolnego.

Błąd 7. Niezamieszczenie w umowie zlecenia zapisu o nieodpłatnym charakterze umowy

Praca świadczona w ramach stosunku pracy jest zawsze odpłatna. W przypadku zlecenia nie ma obowiązku wykonywania pracy za wynagrodzeniem, ponieważ strony tej umowy mogą postanowić, że umowa będzie nieodpłatna. W przypadku umowy o dzieło takiej możliwości nie ma. Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, że umowa ta ma zawsze odpłatny charakter.

Brak wynagrodzenia powinien jednak wynikać albo z samej umowy zlecenia, albo z okoliczności konkretnego przypadku. Może mieć miejsce sytuacja, w której między stronami funkcjonuje stały zwyczaj wykonywania czynności składających się na zlecenie, bez wynagrodzenia z tego tytułu. Nieodpłatny charakter zlecenia może wynikać również z więzi między dającym a przyjmującym zlecenie – np. więzi rodzinnych.

W przypadku gdy wolą stron jest nawiązanie nieodpłatnej umowy zlecenia, powinny one wyraźnie to ująć w treści umowy. W przeciwnym razie brak takich postanowień czy szczególnych okoliczności zachodzących między stronami spowoduje, że umowa będzie miała odpłatny charakter.

Błąd 8. Niezapewnianie osobom zatrudnianym na umowy cywilnoprawne warunków bhp

Obowiązek ochrony życia lub zdrowia ludzkiego w procesie pracy nie jest uzależniony od podstawy zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zarówno pracownikom, jak i osobom zatrudnionym na podstawie innych form zatrudnienia, wykonującym pracę w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy dotyczy nie tylko pracodawców zatrudniających pracowników oraz osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, ale również przedsiębiorców niebędących pracodawcami, którzy organizują pracę świadczoną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 304 Kodeksu pracy).

Samozatrudnienie i umowy cywilnoprawne - wady i zalety

Pracodawca prowadzi firmę budowlaną. Zatrudnia robotników budowlanych zarówno na podstawie umów o pracę, jak i na podstawie umów zlecenia. Pracownicy zostali skierowani do prac na rusztowaniu. Pracodawca wyposażył pracowników w środki ochrony zabezpieczające ich przed upadkiem z wysokości. Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia nie zostały wyposażone w żaden sprzęt ochronny. Postępowanie pracodawcy nie jest prawidłowe. Powinien on wyposażyć każdą osobę, której polecił wykonanie pracy na wysokości, w adekwatne środki ochrony, niezależnie od formy zatrudnienia.

Wybrane nieprawidłowości dotyczące zatrudniania na podstawie umowy na czas określony oraz umów cywilnoprawnych

Umowa o pracę na czas określony

Umowy cywilnoprawne

Przekroczenie dopuszczalnej liczby umów

Zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy

Zbyt długi, nieuzasadniony obiektywnie okres obowiązywania umowy

Niewłaściwa kwalifikacja umowy, niekorespondująca z charakterem umówionej pracy

Wypowiedzenie umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy

Brak wynagrodzenia w przypadku umowy o dzieło

Wypowiedzenie umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji, gdy nie zawiera ona klauzuli dopuszczającej jej wypowiedzenie

Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami, których przedmiotem jest taki sam rodzaj pracy

Brak pisemnych warunków zatrudnienia w przypadku umowy zawartej w innej formie niż pisemna

Brak zapewnienia właściwych warunków bhp w stosunku do osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 22, art. 25, art. 251, art. 29 § 2, art. 30 § 4, art. 33, art. 177 § 3, art. 207, art. 281 pkt 1, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662
 • art. 58, art. 627, art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 827
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  REKLAMA

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  REKLAMA