Kategorie

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży

Krzysztof Stucke
Kancelaria Prawa Pracy
Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży. / Fot. Fotolia
Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży. / Fot. Fotolia
Kodeks pracy przewiduje zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy kobiet w ciąży. Ustawodawca w unormowaniach prawnych dotyczących zakazu wypowiedzenia stosunku pracy musiał przyczynić się do pogodzenia dwóch głównych założeń: gwarancji stabilizacji życiowej i spokoju kobiecie w czasie ciąży z jednej strony, z ekonomiczno-rynkowymi dążeniami pracodawcy z drugiej.

Zakaz wypowiedzenia umowy pracownicy w ciąży

Reklama

Można założyć, że właściwym wyjściem z tego antagonizmu jest obowiązujący w obecnym brzmieniu art. 177 k.p., który na pierwszym planie zabezpiecza „interesy” pracownic w ciąży, uznając jednocześnie, poprzez uwarunkowanie zakresu ochrony i powodów zakazu wypowiedzenia od rodzaju łączącej strony umowy o pracę, za istotne interesy „zatrudniających”.

Pracodawcę, który zawarł z pracownicą w ciąży umowę na czas nieokreślony, dotyczy zakaz wypowiedzenia i rozwiązania z nią umowy o pracę oraz zakaz wypowiedzenia zmieniającego. Rozgraniczenie dokonane przez ustawodawcę w art. 177 § 1 k.p. czynności wypowiedzenia umowy od faktu rozwiązania umowy jest związane z sytuacją, gdy pracownica zaszła w ciążę po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę (już wtedy podlega ona ochronie). Poza wspomnianym przepisem ogromne „zaplecze” dla ochrony kobiet w ciąży przed wypowiedzeniem stanowi bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Umowa na czas określony

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na okres wykonania określonej pracy lub na okres próby przekraczający jeden miesiąc jest ogólnie rzecz biorąc słabszy od zakazu obowiązującego przy umowie o pracę na czas nieokreślony, gdyż obejmuje ona dodatkowe zastrzeżenie, zgodnie z którym umowa mająca ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu. Ważnym elementem konstrukcji art. 177 § 3 k.p. jest stan zaawansowania ciąży w dniu rozwiązania umowy, a nie w dniu złożenia oświadczenia wypowiadającego umowę o pracę lub wypowiadającego warunki pracy i płacy.[1]

Zobacz polecany produkt: KODEKS PRACY 2015 z komentarzem (PDF)

Do obliczenia trzeciego miesiąca ciąży stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 k.p.) „oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych”[2]. Oznacza to, że do wyliczenia zaawansowania ciąży pracownicy przyjmuje się miesiąc wynoszący 28 dni, czyli 4 tygodnie kalendarzowe.

Dopuszczalność rozwiązania umowy kobiecie w ciąży

Przepisów dotyczących ochrony pracownic w ciąży przed wypowiedzeniem nie stosuje się, jeżeli:

 1. zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa (jeżeli takowa istnieje) wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 k.p.);
 2. umowa wiążąca strony została zawarta na okres próby nie przekraczający jednego miesiąca (art. 177 § 2 k.p.) lub w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej obecności (art. 177 § 31 k.p.);
 3. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 k.p.);
 4. umowa uległaby rozwiązaniu z mocy prawa przed upływem trzeciego miesiąca ciąży pracownicy (art. 177 § 3 k.p.).

Zadaj pytanie: FORUM

Kobiety objęte ochroną

Ochroną przed wypowiedzeniem czy rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży objęte są także:

 • kobiety zatrudnione na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,
 • kobiety zatrudnione na podstawie mianowania,
 • kobiety zatrudnione na postawie wyboru,
 • kobiety zatrudnione na postawie powołania. [3]

Okres ochronny

Reklama

Kodeks pracy w art. 177§1 określa, że pracodawca nie może skutecznie złożyć oświadczenia woli w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży.[4] Wypowiedzenie to staje się bezskuteczne, jeżeli zostanie dokonane przed okresem ochronnym, ale termin rozwiania umowy będzie przypadał na ten okres. Początkiem okresu ochronnego przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracownicy w ciąży jest obiektywny stan ciąży. Nie ma w takim przypadku znaczenia okoliczność, czy pracownica zdawała sobie sprawę ze swojego stanu oraz czy powiadomiła o nim pracodawcę.

W wyroku z 15 stycznia 1988 r., sygn. Akt IPRN 74/87, Sąd Najwyższy stwierdził, że dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. W innym wyroku, z 2 marca 2001 r., sygn. Akt 330/01, Sąd Najwyższy uznał, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. Wtedy pozostaje problem, od jakiej chwili liczyć 7 dniowy termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Najwyższy uznał, że należy go liczyć od chwili powzięcia wiadomości o ciąży, czyli zazwyczaj od daty zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego taki stan.

Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży obejmuje zatem zarówno zakaz wypowiadania przez pracodawcę umowy o pracę, jak i zakaz rozwiązania takiej umowy uprzednio wypowiedzianej. Wynikający z art. 177 §1 Kodeksu pracy zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciąże w okresie wypowiedzenia[5]. Zakaz rozwiązywania umów o pracę dotyczy również sytuacji, jeżeli pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a po okresie wypowiedzenia przerwała ciążę. Ochrona trwałości stosunku pracy ze względu na ciążę obejmuje także sytuację, gdy ciąża zakończyła się poronieniem przed upływem okresu wypowiedzenia. Ciężar udowodnienia ciąży leży po stronie pracownicy.[6] Zadecydował o tym Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13 września 1979 r., sygn. Akt 84/79 oraz w wyroku z 16 grudnia 1999 r., sygn. Akt 468/99.

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy

Przepisy kodeksu pracy dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży bez wypowiedzenia z jej winy. Artykuł 52 Kodeksu pracy zawiera katalog przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie. Pamiętać należy, że takie rozwiązanie umowy o pracę traktowane jest przez judykaturę i doktrynę za nadzwyczajny sposób rozwiązania stosunku pracy.[7]

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy jest możliwe, gdy pracownica dopuściła się:

 • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, tutaj ocena stopnia naruszenia obowiązku pracowniczego zależy od okoliczności każdego indywidualnego przypadku,
 • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku, zostało popełnione w czasie trwania stosunkiu pracy,
 • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, nie stanowi podstawy do niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę, jeśli jest niezawiniona.

Warto także zaznaczyć, że możliwość rozwiązania z pracownicą w ciąży umowy o pracę bez wypowiedzenia dotyczy tylko rozwiązania umowy z winy pracownicy, a więc w trybie art. 52 Kodeksu pracy, nie obejmuje natomiast rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę, w trybie określonym w art. 53 Kodeksu pracy. [8]

Upadłość lub likwidacja zakładu

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, w sytuacji upadłości lub likwidacji zakładu (art. 177§ 1 Kodeksu pracy). W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy może on rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z kobietą w ciąży.[9] W takiej sytuacji musi uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W sytuacji braku zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy należą się świadczenia. Okres pobierania tych świadczeń zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego uzależniono uprawnienia pracownicze. Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownicy innego zatrudnienia. To inne zatrudnienie powinno odpowiadać kwalifikacjom zawodowym pracownicy, nie może stanowić zagrożenia dla stanu ciąży i musi uwzględniać jej sytuację osobistą i rodzinną. Niespełnienie tych warunków uprawnia pracownicę do odmowy przyjęcia proponowanego zatrudnienia.

Pracownica w ciąży - uprawnienia z Kodeksu pracy

Pracownicy, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i nie zapewniono innego zatrudnienia, do dnia porodu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek taki wypłacany jest przez ZUS. Okres wypłaty zasiłku kończy się, gdy pracownica urodzi dziecko. W takim przypadku od dnia porodu ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego.[10]

Zwolnienia grupowe

Kobiety w ciąży podlegają specjalnej ochronie w przypadku tzw. zwolnień grupowych (art. 177 Kodeksu pracy i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, DzU nr 90, poz. 844). Pracodawca ma możliwość wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy należy się dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia (do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy).

Umowa na zastępstwo i praca tymczasowa

Ustawodawca przewidział dwa inne przepisy, w oparciu o które pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć umowy do momentu porodu (może ją zatem wypowiedzieć), nawet jeśli pracownica jest w zaawansowanej ciąży. Są to umowy:

 • na czas zastępstwa (art. 177 § 3¹ Kodeksu pracy)
 • w przypadku pracy tymczasowej (zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej i nastąpiło „wypożyczenie” docelowemu pracodawcy).

W obu przypadkach umowa wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta.

Praca kobiety w ciąży - prawa i obowiązki

Zgoda zakładowej organizacji związkowej

Kodeks pracy zezwala ponadto na rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży bez wypowiedzenia z winy pracownicy po uzyskaniu zgody zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę.

Brzmienie ad litteram przepisu art. 177 § 1 Kodeksu pracy może wskazywać, iż na rozwiązanie z pracownicą w ciąży umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy zezwala jedynie łączne spełnienie dwóch przesłanek: pojawienie się przyczyny uzasadniającej zwolnienie dyscyplinarne oraz zgoda wyrażona przez zakładową organizacje związkową. Założenie, że zgoda organizacji związkowej jest niezbędna dla zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy w omawianym trybie, w której nie jest w ogóle możliwe jej uzyskanie, wydaje się być jednak w sprzeczności z celem wprowadzenia przez ustawodawcę tego elementu do procedury rozwiązania stosunku pracy. Zgoda organizacji związkowej nie jest instrumentem stosowanym w stosunku do wszystkich pracownic w ciąży, stanowi natomiast dodatkowy istotny element ochrony stosunku pracy dla tych pracownic, które wskażą reprezentujący je związek zawodowy. Co do zasady, zwiększoną ochronę zapewnia się członkom związków zawodowych, dlatego też udział związków zawodowych w trakcie procedury zwalniania pracowników ma zwiększyć ochronę kobiet w ciąży, a nie powodować do jej zmniejszenia.

Akceptacja zasady niedopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży w trybie art. 52 Kodeksie pracy w przypadku braku możliwości uzyskania zgody organizacji związkowej znamionowałoby, iż pracownice nienależące do związków zawodowych byłyby w korzystniejszej sytuacji niż te, które do związku zawodowego przystąpiły. Te pierwsze bowiem nie mogłyby zostać zwolnione w trybie natychmiastowym, natomiast byłoby to możliwe w stosunku do pracownic korzystających z reprezentacji związku, albowiem nie można zasadnie twierdzić, że w każdym przypadku organizacja związkowa odmawiałaby udzielenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.[11]

Zakładając, że u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, de iure jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy.

Uchylenie się od skutków prawnych rozwiązania umowy o pracę przez pracownicę w ciąży

[1] A. M. Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, tom I, Kraków 2002, s. 777

[2] Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2002 r. sygn. akt I PK 33/02

[3] Wydawnictwo Wolters Kluwer, Meritum, Prawo pracy 2014,Warszawa 2014,s.761

[4] A.M.Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, tom I, Kraków 2002,s.771

[5] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995r. sygn. Akt (I PRN 23/95)

[6] Wydawnictwo Wolters Kluwer, Meritum, Prawo pracy 2014,Warszawa 2014,s.934

[7] A.M.Świątkowski, Komentarz do kodeksu pracy, tom I, Kraków 2002,s.227

[8] P.Wojciechowski, Prawo pracy. Praktyczny poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2007, s.70

[9] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2008, sygn. akt II PZP 2/08

[10] Dane za stroną internetową: http://www.zus.pl

[11] Uchwała SN z 18 marca 2008 r., (II PZP 2/08, OSNP 2008/15-16/211, Biul. SN 2008/3/20).

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.