| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost niektórych świadczeń ze stosunku pracy np. odprawy z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania za mobbing czy wynagrodzenia dla praktykanta. Ponadto minimalna wysokość wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru składek w 2017 r.

Inne świadczenia i należności zależne od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

III. SKŁADKI DLA NOWYCH FIRM

Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie też najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność pozarolniczą. I tak, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, prowadzących pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisów szczególnych (w tym wspólników spółek cywilnych), w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru w tej wysokości nie ma jednak zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W 2017 r. minimalna podstawa będzie wynosiła 600 zł (2000 zł x 30 proc.), co oznacza jej wzrost o 45 zł w stosunku do 2016 r. (555 zł). Preferencyjna podstawa wymiaru nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne. [tabela 7]

TABELA 7. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców za okres styczeń – grudzień w latach 2016–2017 wraz z kwotami składek ⒸⓅ

Składki na poszczególne ubezpieczenia

Rok 2016

Rok 2017

Emerytalne (19,52 proc.)

108,34 zł

117,12 zł

Rentowe (8 proc.)

44,40 zł

48 zł

Chorobowe (2,45 proc.) – dla osób z ubezpieczeniem dobrowolnym

13,60 zł

14,70 zł

Wypadkowe (1,8 proc.) – przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

9,99 zł

10,80 zł

Łączny koszt składek

176,33 zł

(bez składki chorobowej – 162,73 zł)

190,62 zł

(bez składki chorobowej – 175,92 zł)

IV. KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie przed potrąceniami. Ochrona ta przejawia się m.in. przestrzeganiem tzw. kwot wolnych od potrąceń, które zapewniają pracownikowi pewne minimum środków finansowych na zaspokojenie potrzeb życiowych. Obowiązują one zarówno przy potrąceniach przymusowych (np. na podstawie tytułów wykonawczych), jak i dobrowolnych, co do których wymagana jest pisemna zgoda pracownika. Wyjątkiem są należności alimentacyjne, przy których pracodawca nie musi zapewnić kwoty gwarantowanej. Wysokość kwot wolnych jest uzależniona od rodzaju ściąganej należności.

Potrącenia przymusowe

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. (kary porządkowe).

Powyższych potrąceń dokonuje się w podanej kolejności, bez zgody pracownika. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (innymi słowy – 100 proc. wynagrodzenia minimalnego netto);

2) 75 proc. wynagrodzenia określonego wyżej – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90 proc. wynagrodzenia w wysokości j.w. – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

W nowym roku zniknie problem, którą kwotę wolną zastosować u pracowników w pierwszym roku pracy. Dotąd była to kwestia sporna, choć ugruntowało się stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy, który w piśmie z 16 października 2007 r. (GPP-416-4560-465/07/PE) uznał, że należy obliczać kwoty wolne od stawki 80 proc. Skoro likwidacji uległa ta odrębna stawka, będzie obowiązywała kwota wolna obliczona od pełnego wynagrodzenia. [tabela 8]

TABELA 8. Wysokość kwot wolnych od potrąceń przymusowych w 2017 r. ⒸⓅ

Rodzaj należności

KUP* podstawowe, PIT-2

KUP* podstawowe, bez PIT-2

KUP* zamiejscowe, PIT-2

KUP* zamiejscowe, bez PIT-2

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

1459,48 zł

1413,48 zł

1464,48 zł

1418,48 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1094,61 zł

1060,11 zł

1098,36 zł

1063,86 zł

Kary pieniężne porządkowe

1313,53 zł

1272,13 zł

1318,03 zł

1276,63 zł

*KUP – koszty uzyskania przychodu

Potrącenia dobrowolne

Przy potrąceniach dobrowolnych, na dokonywanie których pracownik musi wyrazić pisemną zgodę, również stosuje się kwoty wolne. Bez takiej zgody lub bez zachowania wymaganej formy pracodawca nie ma prawa uszczuplić żadnej należności ani na swoją rzecz, ani innych podmiotów. Wysokość kwot wolnych zależy od tego, na czyją rzecz potrącenia są dokonywane. I tak, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) 100 proc. wynagrodzenia minimalnego netto – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

2) 80 proc. kwoty określonej w pkt 1 – przy potrącaniu innych należności niż określone wyżej (innych niż na rzecz pracodawcy, np. składka dla związków zawodowych, składka z tytułu polisy grupowego ubezpieczenia na życie). [tabela 9]

TABELA 9. Wysokość kwot wolnych od potrąceń dobrowolnych w 2017 r. ⒸⓅ

Rodzaj należności

KUP* podstawowe, PIT-2

KUP* podstawowe, bez PIT-2

KUP* zamiejscowe, PIT-2

KUP* zamiejscowe, bez PIT-2

Należności na rzecz pracodawcy

1459,48 zł

1413,48 zł

1464,48 zł

1418,48 zł

Należności inne niż na rzecz pracodawcy

1167,58 zł

1130,78 zł

1171,58 zł

1134,78 zł

*KUP – koszty uzyskania przychodu

Kwoty wolne u niepełnoetatowców

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dotyczy to obu rodzajów potrąceń tj. zarówno przymusowych, jak i dobrowolnych. Wynika to odpowiednio z art. 871 par. 2 k.p. oraz z pisma GIP z 22 lutego 2011 r. (GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP). Kwotę wolną oblicza się, ustalając najpierw kwotę wynagrodzenia minimalnego brutto dla odpowiedniej części etatu, a następnie odliczając od niej składki i zaliczkę na podatek. Tak uzyskana kwota netto to kwota wolna. [tabela 10]

TABELA 10. Kwoty wolne od potrąceń w wysokości 100-proc. wynagrodzenia minimalnego dla wybranych części etatu ⒸⓅ

Wymiar czasu pracy

KUP* podstawowe, PIT-2

KUP* podstawowe, bez PIT-2

KUP* zamiejscowe, PIT-2

KUP* zamiejscowe, bez PIT-2

1/2

763,24 zł

717,24 zł

768,24 zł

722,24 zł

1/4

420,18 zł

368,62 zł

425,22 zł

373,62 zł

3/4

1111,86 zł

1064,86 zł

1116,86 zł

1069,86 zł

*KUP – koszty uzyskania przychodu

Kwota wolna na przełomie roku

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń wypłaconych w 2017 r., ale należnych za rok 2016 stosuje się nowe kwoty wolne, czyli obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., obliczone według wyższego minimalnego wynagrodzenia. Główny Inspektorat Pracy wyjaśnił, że kwotę wolną od potrąceń należy wyznaczyć według minimalnego wynagrod zenia obowiązującego w roku, w którym ma miejsce wypłata świadczenia, niezależnie od tego, za jaki okres ono przysługuje (pismo GIP z 26 stycznia 2011 r., GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Zyskają na tym szczególnie osoby w pierwszym roku pracy, którym podwyższy się kwota wolna z 80 do 100 proc. wynagrodzenia. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli w styczniu 2017 r. zostałoby wypłacone – oprócz wynagrodzenia bieżącego lub grudniowego z terminem styczniowym – wynagrodzenie zaległe za 2016 r., tj. wypłacone z opóźnieniem, to należy zastosować dwie kwoty wolne – starą z 2016 r. i nową z 2017 r. [przykład 5] ⒸⓅ

PRZYKŁAD 5

Dwie kwoty wolne

Pracownica została zatrudniona na pełen etat 1 października 2016 r. z wynagrodzeniem 1600 zł (pierwsza praca) brutto i 1181,38 zł netto (podstawowe koszty uzysku, złożony PIT-2). Ma zajęcie komornicze niealimentacyjne z tytułu niespłaconej pożyczki. Kwota graniczna wynosi w tym przypadku 50 proc. wynagrodzenia netto tj. 548,58 zł. Po drugie, pracodawca musi pozostawić jej kwotę wolną, która w 2016 r. wynosi 1097,15 zł. Przy zachowaniu kwoty wolnej w wysokości 100 proc. powyższego minimum, w 2016 r. na poczet pożyczki pracodawca może przekazać 84,23 zł (1181,38 zł – 1097,15 zł). Od 1 stycznia 2017 r. pensja pracownicy nie może być niższa niż 2000 zł brutto, i 1459,48 zł netto. Tym samym kwota wynagrodzenia będzie równa kwocie wolnej, co oznacza, że pracodawca nie będzie mógł potrącić z wynagrodzenia pracownicy ani złotówki na rzecz spłaty zadłużenia. ⒸⓅ

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. poz. 1456).

- Art. 45 i 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.).

- Art. 871 par. 1 i 2, art. 91, art. 92 par. 1 i 2, art. 129 par. 5, art. 130, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

- Art. 8 ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).

- Art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).

- Art. 5 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052 ze zm.).

- Art. 6a ust. 1, 18 ust. 5d, ust. 7, ust. 14, art. 18a, art. 18b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).

- Art. 47 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

- Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265).

Zobacz: Kalkulatory

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK