Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców od 2017 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców od 2017 r./Fot. Fotolia
Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników i zleceniobiorców od 2017 r./Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników i zleceniobiorców. W wyniku zmian, pracodawcy będą musieli prowadzić ewidencję godzin wykonania zlecenia i przechowywać dokumenty.

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców oraz samozatrudnionych wynosząca 13 zł. Ponadto przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Nie będzie też można już płacić wynagrodzenia w wysokości 80% płacy minimalnej dla pracowników w pierwszym roku pracy.

22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia dla pracowników oraz wprowadza minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że wysokość płacy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Istnieje jednak od tej zasady wyjątek. Mianowicie, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 2017 r. zniknie możliwość ustalenia pensji niektórych pracowników poniżej wynagrodzenia minimalnego. Nowelizacja znosi bowiem wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego dla pracowników w pierwszym roku pracy. Oznacza to, że wszystkich, niezależnie od stażu pracy, będzie obowiązywała jedna stawka minimalnej pensji. Ustawodawca uznał, że nie ma już uzasadnienia dla dalszego utrzymywania takiego zróżnicowania w wynagrodzeniu minimalnym. Sytuacja na rynku pracy i w gospodarce jest bowiem znacznie lepsza niż w momencie kiedy przepisy w tym zakresie były wprowadzone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek za pracę w nocy a minimalne wynagrodzenie

Obecnie do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Nie dotyczy to jednak takich należności, jak:

● nagroda jubileuszowa,
odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze (w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej), dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe. Mieszczą się w tym również dodatki za pracę w porze nocnej.

Załóżmy, że dwie pracownice pełnoetatowe, z których jedna jest wynagradzana według umowy o pracę stawką 1850 zł, a druga stawką zasadniczą 1500 zł, dodatkiem kasowym 200 zł i zmienną premią, pracowały 5 godzin w porze nocnej ze względu na dostawę towaru. Dodatek za pracę w porze nocnej wyniósł 11 zł. Pierwsza pracownica uzyska łącznie 1861 zł, a druga – przy założeniu, że premia wyniesie 80 zł – 1791 zł. Druga pracownica powinna jeszcze otrzymać wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2016 r., tj. 1850 zł. Mimo że pracowała ona w nocy przez tyle samo godzin co koleżanka, finansowo na tym jeszcze straci, ponieważ wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia zostanie obniżone o wysokość należnego dodatku za pracę w nocy.

Nowelizacja zmieniła powyższą zasadę w zakresie dodatku za pracę w porze nocnej. Po zmianie przepisów dodatek za pracę w nocy nie będzie wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tak jak m.in. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Zupełnie nowe przepisy, które zostały wprowadzone do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dotyczą wynagradzania zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych. Dotychczas ta grupa na rynku pracy nie była objęta żadnymi gwarancjami co do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Umowy zlecenia są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, które dopuszczają wykonanie zlecenia nawet nieodpłatne, jeśli przyjmujący zlecenie zobowiąże się do tego na piśmie, w treści umowy. Natomiast przy umowie odpłatnej strony negocjują wynagrodzenie i jest ono należne dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (art. 744 ustawy – Kodeks cywilny, dalej k.c.).

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw nie wprowadza jednak zmian do Kodeksu cywilnego w zakresie wynagrodzenia. Przepisy obu ustaw będą więc w stosunku do siebie sprzeczne.

Nowelizacja wprowadza minimalną stawkę godzinową zdefiniowaną jako minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Należy bowiem wyjaśnić, że będzie ona obowiązywała w przypadku realizowania umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., tj:

● umów zlecenia,
● umów o świadczenie usług, nieuregulowanych innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

U przyjmującego zlecenie/świadczącego usługi wysokość wynagrodzenia będzie musiała być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia/świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej w ustawowym trybie.

Polecamy serwis: Księgowość

Minimalna stawka godzinowa została zagwarantowana bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (t.j. według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej). Wyjątkiem będą umowy, w których to zleceniobiorca ma pełną swobodę decydowania o miejscu i czasie wykonania zlecenia/świadczenia usług, a przysługujące mu wynagrodzenie jest w całości uzależnione wyłącznie od rezultatu prac. W praktyce dotyczy to więc osób, które same działają, np. pozyskując klientów czy sprzedając produkty, a ich wynagrodzenie jest prowizyjne.


Wyłączenie spod stosowania minimalnej stawki godzinowej nie będzie natomiast obejmowało przypadków, w których:

● wykonanie zlecenia w konkretnym miejscu lub czasie wynika z umowy bądź istoty zlecenia np. ochrona obiektów, sprzątanie, opieka nad dzieckiem,
● w umowie wskazano więcej niż jedno miejsce, a o kolejności i czasie realizacji usługi w tych lokalizacjach będzie decydował sam zleceniobiorca.

Pozostałe zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców przedstawia poniższa tabela.

Nowe przepisy

Opis zmian

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

W 2017 r. stawka wynikająca ze zwaloryzowania kwoty 12 zł (proponowana minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych na 2016 r.) o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r. przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2016 r.; stawka wyniesie więc 13 zł, przy założeniu, że wynagrodzenie minimalne w 2017 r. wyniesie 2000 zł [12 zł × (2000 zł : 1850 zł)].

Ewidencja godzin wykonania zlecenia i przechowywanie dokumentów

Zapewnienie minimalnej stawki godzinowej będzie wymagało zapisywania liczby godzin wykonania zlecenia; zasady ustalania liczby tych godzin powinny się znaleźć w umowie; w razie braku umownych ustaleń zleceniobiorca będzie musiał przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia), informację o liczbie godzin wykonania zlecenia.

W przypadku umowy zawartej w formie ustnej zleceniodawca przed rozpoczęciem wykonania zlecenia potwierdzi zleceniobiorcy – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej – ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia; w sytuacji braku takiego potwierdzenia podstawą ustalenia liczby godzin będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (również w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia).

Dokumenty określające sposób potwierdzania oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia zleceniodawca będzie musiał przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne; są to: umowa lub potwierdzenie, rachunki, faktury, informacje lub sprawozdanie (art. 740 k.c.), a także ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, gdy taka forma została określona przez strony umowy.

Ochrona wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej

W stosunku do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej będą obowiązywać następujące zasady:

wypłata wynagrodzenia musi być w formie pieniężnej,

– wykonawcę obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę,

– wypłata wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – musi następować co najmniej raz w miesiącu.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewni wykonawcy otrzymania za każdą godzinę pracy wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, będzie mu przysługiwać wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Strony umowy

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do umów zlecenia i świadczenia usług, których stronami są:

● zamawiający (zleceniodawca) – przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności,

● przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) – osoba fizyczna albo osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Polsce lub w innym państwie pozaunijnym bądź spoza EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności (osoby „samozatrudnione”, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy).

Sankcje wobec zleceniodawcy

Nowelizacja wprowadza karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł dla przedsiębiorcy (osoby działającej w jego imieniu lub osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej), który wypłaca wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Kontrola PIP

Do zadań PIP będzie należała kontrola wypłacania przez podmiot zlecający wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej na zasadach dotychczas obowiązujących przy kontroli przepisów dotyczących prawa pracy.

Inspektorowi PIP będzie przysługiwało prawo do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Termin wejścia w życie

Zmiany będą miały zastosowanie do umów zawartych, począwszy od 1 stycznia 2017 r., a także do umów zawartych przed tym dniem i kontynuowanych w 2017 r.

Niektóre przepisy nowelizacji o charakterze dostosowawczym wejdą w życie 1 września 2016 r. Chodzi o umowy dotyczące realizacji zadań długoterminowych, zawarte przed 1 września 2016 r. (zamówienia publiczne). Strony takich umów będą mogły renegocjować kwestie dotyczące wynagrodzenia, a nawet rozwiązać umowę, w razie gdy odpowiednia zmiana wynagrodzenia powodowałaby przekroczenie wartości kosztorysowej, co mogłoby zagrozić realizacji zadań.

Podstawa prawna:

- art. 1 ustawy o zmianie ustawy z 22 lipca 2016 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),

- art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008),

- art. 735, art. 744 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 585).

Dołącz do nas na Facebooku!

Reklama
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

  Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

  Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

  Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

  Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

  Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

  Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

  Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

  Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

  Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

  Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

  Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

  Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

  Włochy – Dni wolne od pracy 2023

  Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

  Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.