REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatkowe uprawnienia pracownicze rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami [WYWIAD]

Uprawnienia rodziców dziecka ze specjalnymi potrzebami 2024 w pracy
uprawnienia rodziców dziecka niepełnosprawnego, autyzm, zespół Aspergera
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Z jakich uprawnień pracowniczych w 2024 roku mogą skorzystać rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami? Kiedy mają dłuższe urlopy? Dodatkowe prawa rodziców dzieci niepełnosprawnych (także rodzice dzieci z zespołem Aspergera czy autyzmem) wymieniają przepisy prawa pracy, co z rodzicami dzieci z zaburzeniami, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności? Jakie dobre praktyki stosują pracodawcy w stosunku do rodziców dzieci ze szczególnymi potrzebami? Jak ocenia się zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym? Co jeszcze należy zmienić we wsparciu dla takich rodziców?
rozwiń >

Na pytania redaktor Emilii Panufnik dotyczące szczególnej sytuacji rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami w 2024 roku odpowiada ekspertka z zakresu prawa pracy Donata Hermann.

REKLAMA

Autopromocja
ekspertka Donata Hermann wywiad

 

Donata Hermann - ekspert ds. prawa i rynku pracy

Dodatkowe prawa w pracy rodziców dzieci niepełnosprawnych

W Kodeksie pracy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przewidziane są szczególne uprawnienia: możliwość skorzystania z przerywanego systemu czasu pracy, ruchomego czasu pracy, indywidualnego czasu pracy, a także pracy zdalnej. Jakie dokładnie warunki należy spełniać, aby móc skorzystać z tych uprawnień?

Pracownik - rodzic dziecka chcący skorzystać z wymienionych przywilejów musi, np. posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

Zaświadczenie wydawane jest w związku ze stwierdzeniem przez lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Z powyższych uprawnień skorzysta również pracownik - rodzic dziecka:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
 • posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Z pracy zdalnej mogą skorzystać również: pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy jest to uprawnienie bezterminowe? Mam na myśli możliwość korzystania np. z pracy zdalnej bez limitu czasowego.

Pracodawca faktycznie jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.  

Zmiana organizacji pracy lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika może uzasadniać wycofanie zgody na wykonywanie pracy zdalnej. W związku z powyższym należy uznać, iż nie jest to uprawnienie bezterminowe.

Czy przepisy prawne ustalają limit wieku dziecka niepełnosprawnego, do którego przysługują rodzicom te szczególne uprawnienia?

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że możliwość korzystania z wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub w indywidualnym rozkładzie czasu pracy, a także pracy zdalnej na wniosek pracownika ma zastosowanie również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Szczególny system pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Co należy zrobić krok po kroku, aby rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli rozpocząć korzystanie ze szczególnego systemu czasu pracy lub z pracy zdalnej? Jakie dokumenty muszą skompletować?

REKLAMA

System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 139 Kodeksu pracy, przerywany czas pracy może być wprowadzony, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. W związku z powyższym, aby zastosować względem pracownika przerywany system czasu pracy należy wprowadzić go w zakładzie pracy. Następnie na wniosek pracownika może być stosowany przerywany system czasu pracy.  Warto wspomnieć, że pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o elastyczną organizację pracy, m.in. o wykonywanie pracy w systemie przerywanego czasu pracy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Stosowanie rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu albo różne godziny rozpoczynania pracy, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 140(1) § 2 Kodeksu pracy), oraz ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy) również odbywa się na wniosek pracownika.

Wniosek rodzica dziecka niepełnosprawnego do pracodawcy

Czy pracodawca musi zaakceptować wniosek pracownika będącego rodzicem dziecka niepełnosprawnego?

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika,  chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.  

Zmiana organizacji pracy lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika może uzasadniać wycofanie zgody na wykonywanie pracy zdalnej. W związku z powyższym należy uznać, iż nie jest to uprawnienie bezterminowe.

Z kolei, wniosek o urlop rodzicielski oraz urlop wychowawczy podlega uwzględnieniu przez pracodawcę.

Czy ze wspomnianych uprawnień może korzystać jednocześnie matka i ojciec dziecka z niepełnosprawnością?

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące uprawnień rodziców dzieci z niepełnosprawnościami związanych z ich czasem pracy dotyczą pracowników - rodziców dziecka, czyli niezależnie od płci.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru określonego przepisami Kodeksu pracy.

Nie można zapominać, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, a prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Dłuższe urlopy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Czy dla rodziców chorych dzieci Kodeks pracy przewiduje dłuższe urlopy? Jeśli tak to które i na jakich zasadach?

Pracownicy - rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

 1. 65 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie,
 2. 67 tygodni - w przypadku ciąży mnogiej.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu pracownikom - rodzicom dziecka.

W przypadku łączenia przez pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika - rodzica dziecka w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:

 1. 130 tygodni - urodzenia jednego dziecka przy porodzie,
 2. 134 tygodni - w przypadku ciąży mnogiej.

Na mocy art. 186 § 3 Kodeksu pracy, pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka niepełnosprawnego, które wymaga specjalnej opieki, mający co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to czy skorzystał wcześniej z urlopu wychowawczego, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Dodatkowo, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Uprawnienia pracownicze dla rodziców dzieci z zaburzeniami (Asperger, autyzm)

Jak powszechnie wiadomo, współcześnie liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami, różnego rodzaju zaburzeniami, takimi jak spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, Zespół Retta, wciąż rośnie. W związku z tym wzrasta również liczba rodziców, którzy wychowują takie dzieci. Czy prawo pracy również dla tych rodziców przewiduje uprawnienia omówione powyżej?

Jeżeli pracownik - rodzic legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub określonym stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, to przysługują mu uprawnienia wynikające z przepisów ogólnych. Dzieci, u których zdiagnozowano zespół Aspergera również wykazują potrzebę kształcenia specjalnego i w orzecznictwie – podobnie jak autyzm – zespół Aspergera również jest zaliczany do niepełnosprawności.

Inne uprawnienia – kształcenie specjalne, świadczenie pielęgnacyjne, składki

Jakie uprawnienia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami zapewniają obecne przepisy? Na jakich zasadach rodzice mogą z nich korzystać?

Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość nauki w indywidualnym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych tempie. Mogą rozpocząć realizację obowiązku szkolnego nawet dwa lata później, niż ich zdrowi rówieśnicy.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach mogą otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami  z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Za osobę, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielania wsparcia osobie, w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wspólnie z nią zamieszkującej i gospodarującej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Dobre praktyki w pracy – szczególne traktowanie rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami

Czy przypomina sobie Pani dobre praktyki dotyczące szczególnego traktowania rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami typu autyzm stosowane przez pracodawców?

Niektórzy pracodawcy tworzą wspierające miejsca pracy, które uwzględniają wyjątkowe potrzeby rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym z autyzmem. Jest to korzystne nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale także przyczynia się do tworzenia przyjaznego środowiska pracy oraz zwiększa satysfakcję i retencję pracowników.

Dobrymi praktykami są, m.in:

 • udzielenie płatnego, dodatkowego czasu wolnego na czas dodatkowej opieki nad dziećmi lub uczestniczenia w ważnych spotkaniach, 
 • wdrożenie programów dla pracowników-rodziców oferujących doradztwo, zasoby i usługi wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami. Programy te mogą pomóc rodzicom w radzeniu sobie ze stresem, radzeniu sobie z wyzwaniami i uzyskiwaniu dostępu do zasobów potrzebnych do opieki nad dziećmi, dostęp do usług wsparcia, programów terapeutycznych, zasobów edukacyjnych i organizacji społecznych specjalizujących się we wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • organizowanie w ramach organizacji grupy lub sieci wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami. Umożliwia to rodzicom nawiązanie kontaktu z innymi osobami, które mogą borykać się z podobnymi wyzwaniami, wymianę doświadczeń i zapewnienie wzajemnego wsparcia,
 • dostosowanie i modyfikacja miejsc pracy, aby zapewnić ich dostępność rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami. Może to obejmować zapewnienie ergonomicznych stanowisk pracy, elastycznych rozmieszczeń siedzeń lub cichych przestrzeni do przerw.

Sytuacja rodziców dzieci z zaburzeniami – podsumowanie i ocena

Jak ocenia Pani obecne przepisy prawa pracy w tym przedmiocie? Czy są wystarczające? Być może planowane są nowe rozwiązania?

Przepisy ogólne prawa pracy przewidują szereg uprawnień, które wynikają z faktu legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami, którzy nie uzyskali orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność borykają się z największymi wyzwaniami związanymi chociażby z brakiem dostępu do bezpłatnego wsparcia.

Ostatnie zmiany w przepisach dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego należy jednak ocenić bardzo pozytywnie.

Jak czytamy na stronie rządowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Również pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie wpływać na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 
 • o świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się również wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej,
 • świadczenie pielęgnacyjne zostanie podwyższone, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – o 100%  na drugą i każdą kolejną osobę niepełnosprawną, nad którą sprawowana jest opieka,
 • przewidziano bardzo szeroką ochronę praw nabytych dla osób, które nabyły bądź nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego przed 1 stycznia 2024 r. Osoby te, jeśli będzie ich taka wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych zasadach, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Pytanie brzmi, czy pomimo rządowego wsparcia, dostępne narzędzia są wystarczające dla rodzin, które muszą łączyć wykonywanie pracy z opieką nad dzieckiem lub dziećmi niepełnosprawnymi albo w ogóle z tej pracy muszą rezygnować. Pojawia się pytanie czy dostęp do wsparcia psychologicznego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami jest wystarczający. Czy nadal nie mamy przypadkiem do czynienia ze zbyt rozbudowanym mechanizmem administracyjnym, który wymaga szeregu zaświadczeń, dokumentów i tym samym zaangażowania czasowego rodziców.

Natomiast w tym kontekście warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2030 roku, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności:

 1. w postaci dokumentu z tworzywa sztucznego będzie  wydawana na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego wniesiony do powiatowego zespołu;
 2. w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), jako "mLegitymacja ON", będzie udostępniana osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Redaktor Emilia Panufnik

Donata Hermann - ekspert ds. prawa i rynku pracy; od ponad 15 lat edukuje i przypomina na swoim blogu i w podcaście Kadry w pigułce o tym, że przepisy prawa pracy dotyczą każdego z nas! Jej eksperckość potwierdzają liczne publikacje wydawnicze, artykuły merytoryczne, kursy i szkolenia. Jednocześnie pozwala rozwijać się organizacjom dzięki dotarciu do ponad 2,6 mln widzów miesięcznie prowadząc swój autorski program HR-owy w tv - BIZNES24, do którego zaprasza firmy niezależnie od branży, bo warto mówić głośno o tym co jest ważne dla firmy, jakie sukcesy odnosi i w jaki sposób wspiera pracowników czyli najważniejszy zasób firmy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

REKLAMA

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA