Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców? /Fot. Shutterstock
Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców? /Fot. Shutterstock
ShutterStock
Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy, a także terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy. Istotne modyfikacje przewidziano ponadto w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika.

Wspomniane modyfikacje zawiera ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Jej celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, głównie przez redukcję niektórych obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie kwestii wywołujących wątpliwości interpretacyjne.

Regulaminy zakładowe

Od 1 stycznia 2017 r. podniesiono do 50 poziom liczby pracowników zobowiązujący pracodawcę nieobjętego układem zbiorowym pracy do ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Przy stanie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powyższe akty wewnątrzzakładowe mogą być tworzone dobrowolnie, jednak z pewnym zastrzeżeniem. W zakładach, w których liczba pracowników osiąga 20, ale jest mniejsza niż 50, utworzenie regulaminu pracy/wynagradzania jest obligatoryjne w sytuacji, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Do 31 grudnia 2016 r. omawiane regulacje zakładowe mieli obowiązek tworzyć pracodawcy dający zatrudnienie co najmniej 20 pracownikom, chyba że byli oni objęci zbiorowym układem pracy.

Zobacz: Zbiorowe prawo pracy

Uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy

Do końca 2016 r. wystawianie świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego przysparzało służbom kadrowym wiele problemów. Szczególną uwagę trzeba było zwracać na upływ 24 miesięcy od nawiązania pierwszej umowy terminowej i na to, czy okres ten upłynął w trakcie trwającej umowy. Z tego powodu ustawodawca, chcąc zniwelować obciążenia pracodawców związane ze sporządzaniem świadectw pracy, wprowadził od stycznia 2017 r. reguły, w myśl których:

● jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które nie wydano świadectwa pracy, tylko na wniosek tego pracownika (złożony w każdym czasie w formie papierowej lub elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpływu wniosku,
● w przypadku gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnić tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego poprzednie lub wszystkie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Pracownik został zatrudniony od 1 stycznia 2017 r. do końca 2018 r., czyli na równe 24 miesiące. Jeśli po tym czasie pracodawca zawrze z nim kolejną umowę o pracę (bezpośrednio po zakończeniu umowy zawartej od początku 2017 r.), wówczas nie będzie musiał wystawiać świadectwa pracy za okres do 31 grudnia 2018 r. To samo będzie dotyczyć sytuacji, gdy pracodawca ponownie zatrudni ww. pracownika najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od 31 grudnia 2018 r. W tym przypadku pracodawca będzie miał obowiązek niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy zostanie z tym pracownikiem definitywnie zakończony 31 grudnia 2018 r. lub gdy pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o przygotowanie świadectwa za zakończony okres zatrudnienia, jeżeli kolejny stosunek pracy zostanie nawiązany w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

Zobacz: Świadectwo pracy

Nowe zasady dotyczące wydawania świadectw pracy wymusiły konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych. Jeżeli w pierwszym dniu 2017 r. nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z przepisami w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r., pracodawca zobowiązany jest do wydania pracownikowi w terminie do 30 czerwca 2017 r. świadectwa pracy za zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Przed upływem tego terminu pracodawca na pisemny wniosek pracownika musi wydać świadectwo pracy w okresie 7 dni od złożenia wniosku. W okresie przejściowym wniosek powinien mieć wyłącznie formę papierową.

Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej 1 stycznia 2017 r. stosuje się już znowelizowane przepisy.

Przykład

Przebieg zatrudnienia pracownika w spółce z o.o. wygląda następująco:

umowa o pracę na okres próbny – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r.,

umowa o pracę na czas określony – od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.,

umowa o pracę na czas określony – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zakładając, że pracownik nie otrzymał świadectwa za zakończone okresy, spółka jest zobligowana do wydania mu świadectwa pracy za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. w terminie do 30 czerwca 2017 r. Jeżeli jednak przed tym dniem wpłynie pisemny wniosek pracownika o przygotowanie dla niego świadectwa pracy, to na spółce będzie ciążył obowiązek wydania tego dokumentu (obejmującego miesiące od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r.) w ciągu 7 dni. Za okres zatrudnienia od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. spółka wyda świadectwo już według nowych reguł.

Zobacz: Wypowiedzenie

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zawiera ono nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Nowe rozporządzenie m.in.:

● nakazuje pracodawcom wskazywanie informacji dotyczących wykorzystanego urlopu ojcowskiego, okresów wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i wychowawczego oraz podstawy prawnej ich udzielenia,
● przewiduje zamieszczanie informacji odnośnie do okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy (na mocy 1868 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.),
● dostosowuje treść świadectwa do wprowadzonej od 2 stycznia 2016 r. możliwości wykorzystywania zwolnienia na dziecko, o którym mowa w art. 188 k.p., w wymiarze godzinowym,
● stanowi, że na pisemny lub elektroniczny wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym pracowniku w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,
● likwiduje wymóg opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy.

Więcej czasu na odwołanie

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wydłużyły do 21 dni termin na:

● odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (liczy się go od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę),
● żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania (liczy się go od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę),
● żądanie nawiązania umowy o pracę (liczy się go od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy).

Pracodawca 28 grudnia 2016 r. wręczył podwładnemu wypowiedzenie umowy o pracę. Termin na wniesienie przez pracownika pozwu do sądu w tym przypadku nie upłynie 4 stycznia 2017 r. (czyli po 7 dniach), ale dopiero 18 stycznia 2017 r. (po 21 dniach).

Ujednolicone terminy dotyczące roszczeń pracowników mają zastosowanie także do terminów już biegnących 1 stycznia 2017 r. Zatem termin rozpoczęty i niezakończony najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Zobacz: Zatrudnienie

Umowa o współodpowiedzialności materialnej

Od początku 2017 roku niezachowanie formy pisemnej umowy między pracodawcą i pracownikami o współodpowiedzialności materialnej za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się powoduje jej nieważność. Do końca 2016 r. zawarcie jej w innej formie niż pisemna nie oznaczało jej nieważności z mocy prawa. Do umowy o współodpowiedzialności materialnej trwającej w dniu wejścia w życie znowelizowanych regulacji mają zastosowanie przepisy w brzmieniu sprzed 2017 r.

Zestawienie zmian w prawie pracy wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

Przedmiot

zmienianej regulacji

Stan prawny obowiązujący
do 31 grudnia 2016 r.

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania (art. 772 i art. 104 k.p.)

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzy pracodawca, który:

● nie jest objęty zbiorowym układem pracy oraz

● zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy obligatoryjnie tworzą regulamin pracy i wynagradzania, gdy dają zatrudnienie co najmniej 50 pracownikom.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20, ale poniżej 50 pracowników (nieobjętych układem zbiorowym pracy) tworzą ww. regulaminy wtedy, gdy zawnioskuje o to działający w zakładzie związek zawodowy.

Wystawianie świadectwa pracy (art. 97 k.p.)

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

Przesunięcie tego obowiązku w czasie następuje tylko wówczas, gdy ww. termin upływa podczas trwania umowy.

W sytuacji gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 2 lat przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Zatrudniony może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie terminowych umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobligowany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy, w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (złożony w formie papierowej lub elektronicznej).

Pracodawca jest zobowiązany wystawić świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia przez podwładnego ww. wniosku.

Umowa o współodpowiedzialności materialnej (art. 125 k.p.)

Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

Termin na złożenie odwołania/żądania nawiązania umowy o pracę lub przywrócenia do pracy bądź odszkodowania (art. 264 k.p.)

Termin na wniesienie do sądu pracy:

● odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,

● żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

● żądania nawiązania umowy o pracę wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Termin na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy to 21 dni.

Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs)

Obowiązek tworzenia zfśs mają pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Z kolei pracodawca spoza sfery budżetowej od 1 stycznia 2017 r. jest zobowiązany do tworzenia zfśs, gdy zatrudnia 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników (wcześniej było to co najmniej 20 pracowników) w przeliczeniu na pełne etaty. Przy czym zakłady zatrudniające według stanu na pierwszy dzień danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą fundusz przeznaczony na działalność socjalną na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zfśs lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Zobacz: Działalność socjalna

Zmiany w przepisach ZUS

Od początku 2017 r. funkcjonuje nowe rozwiązanie, którego celem jest sprawne uzyskiwanie informacji z oddziałów/inspektoratów ZUS niezbędnych do ustalania stanu faktycznego w trakcie rozstrzygania spraw o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG oraz postępowań o sprostowanie wpisu. Chodzi tu o udostępnianie tych informacji m.in. sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego czy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Ponadto od 1 kwietnia 2017 r., zgodnie ze zmodyfikowanym art. 34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli płatnik składek:

● nie przekaże druku ZUS IWA lub zawrze w nim nieprawidłowe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, albo
● nie sporządzi korekty tej informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania

– ZUS ustali, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Zobacz: ZUS

Zatem po zmianie przepisów organ rentowy:

● ustali w odrębnej decyzji stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej płatnikom, samodzielnie ustalającym stopę procentową składki, niezobowiązanym do składania ZUS IWA za dany rok, którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową i nie złożyli dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS,
● wyznaczy składkę wypadkową na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie danych zawartych w IWA – w przypadku złożenia informacji ZUS IWA lub jej korekty, albo sporządzenia jej przez ZUS z urzędu.

Do 31 marca 2017 r. ZUS dokonuje podwyższenia stopy procentowej składki we wszystkich przypadkach, w których jej wysokość została ustalona w wysokości niższej niż obowiązująca, albo gdy płatnik zobowiązany do samodzielnego ustalania jej wysokości wykaże ją w zaniżonej wysokości w składanej przez siebie deklaracji rozliczeniowej (nawet jeśli płatnik niezwłocznie po wezwaniu organu rentowego skoryguje dokumenty rozliczeniowe).

Zobacz: Wskaźniki i stawki

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 2, art. 9, art. 14, art. 22–24 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255),

● art. 772, art. 97, art. 104, art. 125, art. 264 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● art. 50 ust. 3 i ust. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● art. 34–34a ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255),

● § 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!