Kategorie

Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy
Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych
Nicola Zięba
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wystawia pracownikowi w przypadku zakończenia stosunku pracy. Nierzadko zdarza się, że świadectwa obarczone są błędami i pomyłkami. Jak szybko powinien zareagować pracownik i co powinien zrobić, by otrzymać prawidłowy dokument świadectwa pracy?

Reklama

Niedawno, bo 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców, uchwalona z myślą o umożliwieniu realizacji planu „Morawieckiego”. Ustawa ta zmodyfikowała przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, pracodawca - jak dotychczas - jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia, jednak wyłącznie na wniosek pracownika.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 - praktyczny komentarz z przykładami

Taki wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Dodatkowo, może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej – czyli również w formie maila. Od momentu złożenia wniosku, pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Reklama

Jednak jeżeli pracodawca nie będzie miał zamiaru dalszego zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, ma on obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy (zatem jeżeli pracownik uprzednio złożył wniosek o wydanie świadectwa i zgodnie z prawem je otrzymał, to za ten okres nie otrzyma już ponownie świadectwa pracy).

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. To znaczy, że pracodawca nie jest uprawniony do stawiania warunków, dla przykładu: pracownik musi oddać odzież służbową, czy rozliczyć się z podróży służbowych by otrzymać świadectwo etc.

Termin i doręczenie świadectwa

W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie (nie rozwijając wątku terminologii - tzn. możliwie jak najszybciej). Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

1. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy kierowany do pracodawcy.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa niezależnie od tego, czy poniósł jakąkolwiek szkodę.

Co istotne, sprostowanie świadectwa pracy nie służy do kwestionowania, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło zgodnie z prawem (to należy do właściwości sądów pracy). Świadectwo jest dokumentem, który zawiera jedynie fakty określone w art. 97 § 2 KP.

W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zawiadamia o tym pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy kierowane do sądu pracy. 

W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Ma na to 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

3. Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Warunek: szkoda polegająca na pozostawaniu bez pracy .

Roszczenie pracownika o zasądzenie odszkodowania za wystąpienie szkody powstałej wskutek okoliczności wymienionych powyżej określa art. 99 KP. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na dochodzenie roszczeń w tym trybie, powinien udowodnić przed sądem szkodę. Szkoda ma w tym przypadku polegać na pozostawaniu bez pracy i powstać wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Pomiędzy tymi okolicznościami a szkodą, powinien występować związek przyczynowy, który również trzeba wykazać (np. pracownik może powołać się na odmowę zatrudnienia w innej spółce spowodowaną niemożnością przedstawienia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia).

Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

4.  Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody do sądu pracy .

Warunek: szkoda powstała z innej przyczyny niż pozostawanie bez pracy (wówczas znajdzie zastosowanie art. 99 KP, opisany powyżej).

W doktrynie prawa pracy podkreśla się, że jeżeli szkoda nie polega na pozostawaniu bez pracy, a np. na odmowie przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z brakiem w świadectwie pracy informacji o okresie pracy w szczególnych warunkach, wówczas pracownik może na podstawie art. 471 KC w zw. z art. 300 KP, dochodzić od pracodawcy naprawienia tejże szkody. Również w tym przypadku pracownik powinien wykazać szkodę oraz związek przyczynowy.

Skarga kasacyjna?

Kwestię dopuszczalności (a raczej niedopuszczalności) złożenia skargi kasacyjnej w przedmiocie sprostowania świadectwa pracy rozstrzygnął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 marca 2008 r., sygn. II PK 178/07, w którym to postanowił, co następuje: „W sprawach dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych: roszczenia o wydanie świadectwa pracy lub jego sprostowanie oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy skarga kasacyjna jest niedopuszczalna”.

Świadectwo pracy po wyroku uwzględniającym powództwo pracownika

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego

- pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tej czynności prawnej, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 KP (uchw. SN z 4.11.2009 r., I PZP 4/09),

- pracownik może na podstawie art. 471 KC w związku z art. 300 KP dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (wyr. SN z 27.6.2011, I PK 200/10),

- świadectwo pracy jest dokumentem, który ma potwierdzać zdarzenia i czynności w znaczeniu faktycznym. Żądanie sprostowania świadectwa pracy nie jest trybem, w którym pracownik mógłby weryfikować zgodność z prawem tych czynności (wyr. SN z 15.12.2009 r., II PK 156/09),

- świadectwo pracy nie zawiera oświadczeń woli, lecz wyłącznie oświadczenia wiedzy (wyr. SN z 7.6.1994 r., I PRN 29/94),

- świadectwo pracy nie zawiera elementów ocennych, tylko fakty wskazane w art. 97 KP. Nie tworzy, ani nie pozbawia praw podmiotowych (wyr. SN z 20.2.1991 r., I PR 422/90).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców;

- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Polecamy serwis: Umowa o pracę

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?