Kategorie

Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy?

Małgorzata Podgórska
Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy? /fot. Shutterstock
Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy? /fot. Shutterstock
ShutterStock
Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy jest wydawane, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, a pracodawca nie zamierza pracownika zatrudnić. Jeżeli pracownik został ponownie zatrudniony, to otrzyma świadectwo, jeśli złoży w tej sprawie wniosek pracodawcy. Doprecyzowano też zasady wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. W związku ze zmianami obowiązuje również nowy wzór świadectwa pracy.

Nowe rozporządzenie dotyczące wydawania świadectwa pracy w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy. W związku z tymi zmianami zmodyfikowano także pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia oraz objaśnienia do tego wzoru.

Wydanie świadectwa pracy

Reklama

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy jest wydawane za okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i powinien dotyczyć wydania świadectwa pracy obejmującego poprzednie okresy zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Pracownik ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę otrzyma świadectwo pracy, jeżeli złoży w tej sprawie wniosek pracodawcy.

Tak jak dotychczas, wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych niezwłoczne wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub takiej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego (zmieniła się terminologia, dotychczas było „poczty”, zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości, że nie chodzi wyłącznie o Pocztę Polską) albo doręcza je w inny sposób. Doprecyzowano też, że termin „niezwłocznie” oznacza dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (wówczas bowiem obowiązek wydania świadectwa pracy staje się aktualny).

Informacje o uprawnieniach rodzicielskich

Reklama

W obecnym wzorze świadectwa pracy uzupełniono katalog informacji o dane dotyczące wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być bowiem wykorzystywany w dwóch częściach. Przysługuje on do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Zatem kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego, czy nie (obecnie ust. 5 pkt 3 wzoru świadectwa pracy).

Ponadto nowe świadectwo pracy musi zawierać informacje dotyczące wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Urlop rodzicielski może być bowiem wykorzystywany w 4 częściach, przy czym od 2 stycznia 2016 r. do 16 tygodni tego urlopu może być udzielone w późniejszym terminie, tzn. nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu – nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Kolejny pracodawca musi mieć informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania tego urlopu albo jego części czy nie (obecnie ust. 5 pkt 4 wzoru świadectwa pracy).

Zobacz serwis: Urlopy

Od 1 stycznia 2017 r. trzeba w świadectwie pracy umieszczać także informację o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym oraz informacje dotyczące okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy. Kolejny pracodawca musi posiadać bowiem informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego czy nie oraz czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który chciałby skorzystać z uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, wciąż podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy (obecnie ust. 5 pkt 5 i 6 wzoru świadectwa pracy).

Skorygowano również objaśnienie do punktu dotyczącego udzielonego pracownikowi zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Obecnie w ust. 5 pkt 7 świadectwa pracy zamieszcza się informację o „liczbie dni lub godzin” wykorzystanego zwolnienia (dotychczas była tylko liczba dni).

Wydawanie świadectwa w razie śmierci pracownika

Uregulowana została również kwestia wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiana polega na określeniu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy (małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną). Ponadto dookreślony został termin na wydanie świadectwa pracy w takim przypadku (7 dni od dnia złożenia wniosku) oraz w jakiej formie zainteresowany może złożyć wniosek (papierowej lub elektronicznej).

Do 31 grudnia 2016 r. nie było jasne, kto jest uprawniony do odebrania świadectwa pracy po zmarłym pracowniku oraz jaka jest procedura występowania o to świadectwo.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy

Przepisy dotyczące sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy w znacznej mierze powielają dotychczasowe rozwiązania. W nowym rozporządzeniu określono natomiast termin na uzupełnienie świadectwa pracy w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy lub przyznaniu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Obecnie są to 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy.

Określono także termin na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia, jeżeli sąd przyznał pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy. Są to obecnie 3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu – w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy. Dotychczas terminy te nie były określone.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● § 2, § 4, § 5 § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Zobacz: Kalkulatory

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?