Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych? /Fot. Fotolia
Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych? /Fot. Fotolia
ShutterStock
Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy pracownicy w ciąży czy pracownika młodocianego. Z kolei pracownik opiekujący się dzieckiem w wieku do 4 lat może pracować w nadgodzinach, jeżeli się na to zgodzi.

Wystąpienie szczególnych potrzeb pracodawcy oraz konieczność prowadzenia akcji ratowniczej uzasadnia wykonywanie pracy nadliczbowej. Jednak polecenie jej realizacji nie może być skierowane do każdego pracownika. W zależności od sytuacji osoby zatrudnionej lub charakteru pracy zakaz pracy nadliczbowej może mieć bezwzględny charakter lub zostać uchylony za zgodą pracownika. Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy pracownicy w ciąży czy pracownika młodocianego. Z kolei pracownik opiekujący się dzieckiem w wieku do 4 lat może pracować w nadgodzinach, jeżeli się na to zgodzi.

Praca, jaką zobowiązany jest wykonywać pracownik, organizowana jest w określonych ramach czasowych. Zasadą jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy z przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 129 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Zobacz serwis: Zatrudnienie

Praca w godzinach nadliczbowych i przesłanki jej zlecania

Za pracę w godzinach nadliczbowych uważa się pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 k.p.).

Ponieważ praca w godzinach nadliczbowych nie może być standardem tzw. normalnym i prawidłowym elementem planowanej organizacji pracy, przepisy dają możliwość zlecenia pracownikom pracy nadliczbowej jedynie w dwóch przypadkach:

● w razie prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
● w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jednak nawet, gdy wystąpią powyższe szczególne przypadki uzasadniające i legalizujące wydanie polecenia pracy nadliczbowej, należy pamiętać, że pewne kategorie pracowników są wyłączone z możliwości wykonywania pracy w nadgodzinach.

Zakazy świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych

Rodzaj zakazu pracy w godzinach nadliczbowych

Pracownicy objęci zakazem

Zakaz bezwzględny – nie może być uchylony ani przez oświadczenie pracownika (na podstawie którego wyrazi on zgodę na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych) ani przez decyzję pracodawcy – niezależnie od przesłanek uzasadniających pracę nadliczbową.

● pracownice w ciąży,

● pracownicy młodociani,

● pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy)

Zakaz względny – może być uchylony przez oświadczenie pracownika (na podstawie którego wyrazi on dobrowolną zgodę na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych) lub lekarza, który wyda zgodę na świadczenie pracy nadliczbowej osobie niepełnosprawnej.

● pracownicy opiekujący się dzieckiem w wieku do 4 lat

● osoby niepełnosprawne – w przypadku gdy zwróciły się do lekarza o wydanie zgody w sprawie możliwości wykonywania pracy nadliczbowej, a lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę

Pracownice w ciąży

Z uwagi na szczególną sytuację pracownicy w ciąży oraz potrzebę ochrony zdrowia i prawidłowego przebiegu ciąży, przepisy przewidują całkowity zakaz zatrudniania ciężarnych pracownic w godzinach nadliczbowych.

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych dotyczy każdej kobiety w ciąży – niezależnie od stanu ciąży (stopnia jej zaawansowania).

Należy jednak pamiętać, że stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Może to w praktyce powodować wątpliwości, od jakiego momentu pracownica objęta jest szczególną ochroną w zakresie braku możliwości zlecania jej pracy nadliczbowej.

Pracownica po powrocie z urlopu wypoczynkowego została zobowiązana do pozostania w pracy w godzinach nadliczbowych z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. Oświadczyła pracodawcy, że jest w ciąży. Pracodawca zażądał przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego tę informację. Pracownica poinformowała przełożonego, że jeszcze nie była u lekarza, ale może przedstawić wyniki testu ciążowego. W powyższym przypadku nie ma podstaw do zwolnienia pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych z uwagi na nieprzedstawienie dokumentu stwierdzającego, że jest w ciąży. Oświadczenia pracownicy w tym dodatkowe dowody w postaci wyników testów ciążowych nie zastępują zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży.

Należy przyjąć, że zaświadczenie o stanie ciąży nie będzie wymagane w przypadkach, gdy ciąża jest zaawansowana (obiektywnie widoczna), a pracownica z różnych względów nie ma możliwości przedstawienia zaświadczenia w momencie otrzymania polecenia świadczenia pracy nadliczbowej.

Zakazy bezwzględne zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych są wiążące zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może zlecać takim osobom pracy nadliczbowej nawet w przypadku, gdyby pracownicy chcieli ją dobrowolnie wykonywać.

Pracownica będąca w ciąży oświadczyła pracodawcy, że może świadczyć pracę po godzinach w zbliżającym się sezonie urlopowym, gdy może być problem z organizacją pracy w związku z koniecznością zapewnienia zastępstw. W powyższym przypadku informacja przekazana pracodawcy nie może być dla niego wiążąca. Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia zakazu świadczenia pracy nadliczbowej nawet za wyraźną zgodą zainteresowanego pracownika. Dopuszczenie pracownicy będącej w ciąży do pracy w godzinach nadliczbowych skutkowałoby popełnieniem przez pracodawcę wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Pracownicy młodociani

Kodeks pracy przewiduje możliwość świadczenia pracy przez osoby, które ukończyły 16 lat, a nie mają jeszcze 18 lat – czyli przez osoby młodociane. Należy pamiętać, że młodociani z uwagi na swój wiek, okres rozwoju w tym wykonywanie obowiązków szkolnych podlegają szczególnym regulacjom, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia – w tym dotyczące czasu pracy.

Pracownik młodociany nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych. Dotyczy to każdej przesłanki uzasadniającej pracę nadliczbową, jak również odnosi się do pracowników wykonujących tzw. prace lekkie, jak też związane z przygotowaniem zawodowym.

Problematyczna w kontekście szczególnych przepisów, w tym ograniczeń zakazujących świadczenie pracy w nadgodzinach, może się okazać sytuacja nabycia przez młodocianego pracownika pełnoletności przed osiągnięciem 18 roku życia.

Pracownik młodociany wstąpił w wieku 17 lat w związek małżeński, uzyskując tym samym pełnoletność w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Pracodawca uznał, że tym samym nie musi stosować wobec niego ogółu norm ochronnych dotyczących pracowników młodocianych – w tym zakazujących pracy w godzinach nadliczbowych. Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Fakt nabycia pełnoletności poprzez zawarcie małżeństwa na podstawie prawa cywilnego nie oznacza, że osoba ta przestaje być młodocianym na podstawie przepisów prawa pracy. Dlatego pracownika nadal obowiązuje zakaz pracy w godzinach nadliczbowych.

Warunki środowiska pracy a zakaz pracy nadliczbowej

Każdy rodzaj pracy charakteryzuje się określonymi warunkami środowiska pracy. Bywa, że pracownicy świadczą pracę na stanowiskach, na których mają miejsce przekroczenia najwyższych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracownicy tacy nie mogą świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych. Jednak zakaz ten mimo swojego bezwzględnego charakteru ma ograniczony zakres – odnosi się bowiem do pracy nadliczbowej, która wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracownik świadczący pracę na stanowisku, gdzie występują przekroczenia najwyższych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia ma obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, gdy praca ta jest niezbędna dla konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska lub usunięcia awarii.

Pracownicy niepełnosprawni

Zmniejszona sprawność nie jest okolicznością dyskwalifikującą i uniemożliwiającą świadczenie pracy przez osoby niepełnosprawne. Uwzględniając orzeczony stopień niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany lub lekki, przepisy zawierają mniej lub bardziej restrykcyjne ograniczenia w zakresie warunków pracy – w tym pracy nadliczbowej.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych. Powyższa zasada nie dotyczy niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Należy uznać, że zgoda lekarza nie będzie wymagana w przypadku, gdy niepełnosprawny ma zostać zatrudniony przy pilnowaniu mienia (art. 15 i art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Pracodawca ma zamiar zatrudnić osobę legitymującą się lekkim stopniem niepełnosprawności w charakterze administratora systemów informatycznych. Skierował niepełnosprawnego na badania profilaktyczne, załączając do skierowania wniosek o wydanie zgody w sprawie możliwości zatrudniania pracownika w godzinach nadliczbowych. Powyższe postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Tylko osoba niepełnosprawna może wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na możliwość świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca w żadnym przypadku nie powinien wywierać presji czy wpływać jakimikolwiek środkami na decyzję pracownika w kwestii zwrócenia się do lekarza o wydanie zgody na wykonywanie pracy nadliczbowej.

Warto pamiętać, że niepełnosprawność pracownika, o ile zamierza on korzystać z przywilejów gwarantowanych w przepisach regulujących czas pracy osób niepełnosprawnych, powinna być przez niego potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca przyjął do pracy osobę, która w obawie o odrzucenie jej kandydatury w procesie rekrutacji nie ujawniła, że jest osobą niepełnosprawną. Pracodawca zobowiązał zatrudnionego do pozostania w pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownik odmówił, ujawniając fakt, że jest osobą niepełnosprawną. W powyższym przypadku pracodawca ma prawo zażądać przedłożenia orzeczenia, z którego wynika konkretny stopień niepełnosprawności. W przeciwnym razie nie będzie miał obowiązku stosowania zarówno skróconych norm czasu pracy obowiązujących pracowników niepełnosprawnych, jak i zakazu ich zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Pracownicy opiekujący się dziećmi do lat 4

Przepisy regulujące uprawnienia rodzicielskie przewidują, że pracownik opiekujący się dzieckiem (do ukończenia przez nie 4. roku życia) nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych, chyba że wyrazi na to zgodę.

Przepisy nie regulują kwestii formalnych w zakresie zgody pracownika opiekującego się dzieckiem na pracę w godzinach nadliczbowych. Można zatem przyjąć, że zgoda pracownika może mieć dowolną formę – ustną, wyrażoną w e-mailu czy nawet wiadomości SMS. Oczywiście najbezpieczniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla pracodawcy, jest uzyskanie zgody w formie pisemnego oświadczenia. Powinno ono zawierać jednoznacznie brzmiącą deklarację braku przeciwwskazań do pracy w godzinach nadliczbowych, datę sporządzenia dokumentu oraz podpis pracownika.

Zgoda pracownika opiekującego dzieckiem w wieku do 4 lat na pracę w nadgodzinach może być wyrażona w dowolny sposób.

Przepisy nie rozstrzygają kwestii zakresu czasowego zgody pracownika zajmującego się dzieckiem na pracę w godzinach nadliczbowych. Można przyjąć, że zgoda ta może dotyczyć dłuższego przedziału czasu i obejmować np. okres do ukończenia przez dziecko 4. roku życia lub dotyczyć krótszego okresu.

Pracodawca zatrudnił pracownika opiekującego się 3-letnim dzieckiem. Przełożony zwrócił się do pracownika z pytaniem, czy wyraża zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik sporządził pismo, w którym poinformował pracodawcę, że wyraża zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych w związku z wystąpieniem szczególnych potrzeb pracodawcy. Z treści powyższej deklaracji pracownika wynika, że zgoda ma charakter bezterminowy – czyli obejmuje cały okres do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Ponadto pracownik zastrzegł, że może świadczyć pracę nadliczbową, ale zgoda nie dotyczy świadczenia pracy w nadgodzinach w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.

Przepisy nie regulują również kwestii wycofania zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Warto taką możliwość przewidzieć w ramach ustaleń z pracodawcą, aby nie było wątpliwości i sporów w przypadku nagłej potrzeby świadczenia pracy nadliczbowej.

Pracownica opiekująca się dzieckiem, które ukończyło 3 lata, wyraziła zgodę na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. W dniu, w którym miała umówioną wizytę lekarską, ujawniła się pilna potrzeba świadczenia pracy po godzinach. Pracodawca wydał pracownicy polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownica oświadczyła, że wyjątkowo nie może zostać w pracy dłużej, ponieważ po pracy ma umówioną wizytę u lekarza. Pracodawca oświadczył, że pracownica wcześniej pisemnie zadeklarowała, iż może pracować w godzinach nadliczbowych. Pracownica postanowiła, że cofa zgodę na wykonywanie pracy nadliczbowej. Mimo że przepisy, przewidując możliwość wyrażenia zgody na pracę nadliczbową, nie regulują kwestii cofnięcia zgody na taką pracę, należy przyjąć, że jest to dopuszczalne i pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownicy.

Cofnięcie zgody na pracę nadliczbową nie powinno stanowić formy obrony przed zobowiązaniem świadczenia pracy nadliczbowej w przypadku, gdy pracownik ma na dany dzień inne plany. W sytuacji gdy świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest pracownikowi opiekującemu się dzieckiem „na rękę” – warto niezwłocznie cofnąć zgodę, tak aby pracodawca mógł decyzję pracownika uwzględnić w przypadku wystąpienia przesłanek świadczenia pracy nadliczbowej.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 129, art. 151 § 1 i 2, art. 178, art. 203 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1666),

● art. 15, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).

Zobacz: Kalkulatory

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
KOMPLET: MONITOR księgowego i MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń - PREMIUM - 3 miesiące
KOMPLET: MONITOR księgowego i MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń - PREMIUM - 3 miesiące
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!