Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skutki nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Bogusław Nowakowski
Skutki nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego./Fot. Fotolia
Skutki nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego./Fot. Fotolia
Fotolia
Pracownik ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego wydanego na druku ZUS ZLA. Jeśli nie dochowa tego terminu, należny mu zasiłek chorobowy albo opiekuńczy jest obniżany o 25% począwszy od 8. dnia niezdolności do pracy określonej na tym zwolnieniu.

Zobacz: E-zwolnienia lekarskie od stycznia 2016 r.

Niedostarczenie zwolnienia w terminie

Żaden ubezpieczony nie jest chroniony przed sankcją za niedostarczenie zwolnienia w terminie – niezależnie od tego, w jakiej wysokości pobiera zasiłek (70%, 80% czy 100%) i czy niezdolność do pracy jest związana np. z wypadkiem przy pracy czy przypada w okresie ciąży. Może uniknąć obniżenia zasiłku jedynie wtedy, gdy udowodni, że nie miał możliwości dostarczenia zwolnienia lekarskiego w ustawowym terminie z przyczyn od siebie niezależnych.

Gdzie należy złożyć zaświadczenie lekarskie

Obniżenie zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego o 25% jest stosowane w sytuacji nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA płatnikowi tego zasiłku – pracodawcy albo ZUS. Jednak ubezpieczeni, którzy nie są płatnikami składek na własne ubezpieczenia, powinni dostarczać zwolnienia lekarskie płatnikowi składek, nawet jeśli zasiłek wypłaca im ZUS.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, gdyż zgłaszał w listopadzie poprzedniego roku do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, ma obowiązek niezwłocznie przekazać zaświadczenie lekarskie do ZUS, podając datę dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego (wpisując ją na odwrocie zwolnienia i poświadczając wpis pieczątką i podpisem upoważnionej osoby).

Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące, a także duchowni są zobowiązani złożyć zaświadczenie lekarskie bezpośrednio w ZUS. Dostarczenie dokumentów bezpośrednio do ZUS dotyczy także wszystkich osób uprawnionych do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego

Termin 7 dni, w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez ubezpieczonego. Przyjmuje się, że ubezpieczony otrzymał zwolnienie w dniu jego wystawienia przez lekarza (data podana w pkt 23 zaświadczenia ZUS ZLA).

Lekarz wystawił 20 lipca br. zaświadczenie lekarskie pracownicy z tytułu opieki nad chorym 3-letnim synem na okres od 21 lipca do 1 sierpnia br. Termin 7 dni, w którym pracownica jest zobowiązana złożyć zaświadczenie lekarskie u pracodawcy, jest liczony od 21 lipca br., tj. od następnego dnia po dniu wystawienia ZUS ZLA. Termin ten upłynie 27 lipca br.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Jeżeli ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym, wówczas przy liczeniu terminu 7 dni zostanie przyjęta późniejsza data.

Ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, od 9 czerwca br. jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Kolejne zwolnienie lekarskie na okres od 6 lipca br. do 4 sierpnia br. zostało wystawione przez lekarza ze szpitala 11 lipca br. (w tym na 6 dni pobytu w szpitalu). Ubezpieczony dostarczył je do ZUS 20 lipca br. Dodatkowo złożył pisemne wyjaśnienie informujące, że zwolnienie lekarskie nie zostało wydane w dniu wypisania ze szpitala. Szpital przesłał zwolnienie pocztą. Ubezpieczony otrzymał je 19 lipca br., co udokumentował kopertą, w której zostało przesłane zwolnienie lekarskie. W wyniku udokumentowania otrzymania zwolnienia lekarskiego w późniejszym terminie i dostarczenia go do ZUS w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zasiłek chorobowy nie zostanie obniżony o 25%.

Ubezpieczony nie ma obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi czy ZUS. Może je np. przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. W tej sytuacji za datę jego dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Zobacz serwis: Ubezpieczenie zdrowotne

Do ZUS wpłynęło 7 lipca br. wysłane pocztą zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej. Zwolnienie to zostało wystawione 27 czerwca br. na okres od 27 czerwca do 8 lipca br. Zgodnie z datą na stemplu pocztowym, zwolnienie to zostało wysłane 4 lipca br., a zatem w terminie 7 dni od jego wystawienia. Należy przyjąć, że ubezpieczony zachował 7-dniowy termin na jego dostarczenie.

Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa dnia następnego. Zatem gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie 8. dnia od dnia jego otrzymania, gdyż 7. dzień przypadał w niedzielę lub święto, należy uznać, że zaświadczenie zostało dostarczone w terminie i nie ma podstaw do stosowania sankcji w postaci zmniejszenia zasiłku chorobowego/opiekuńczego o 25% za każdy dzień opóźnienia złożenia zaświadczenia.

Jak kontrolować wykorzystywanie zwolnień lekarskich

Pracownik w wieku 52 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 czerwca br. Kolejne zwolnienie lekarskie ZUS ZLA wystawione 16 czerwca (na okres od 16 do 30 czerwca br.) dostarczył pracodawcy 24 czerwca br. Mimo że zwolnienie lekarskie zostało dostarczone pracodawcy 8. dnia od daty jego wystawienia, należy uznać, że zostało dostarczone w terminie, gdyż termin 7 dni na jego dostarczenie mijał 23 czerwca br. (święto Bożego Ciała – dzień ustawowo wolny od pracy).

Jeśli 7. dzień na dostarczenie ZUS ZLA przypada w sobotę, termin na dostarczenie zwolnienia nie ulega przesunięciu.

Zasiłek chorobowy lub opiekuńczy można wypłacić wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA. Jeśli zaświadczenie to zawiera błędy (np. nieprawidłowy NIP płatnika, błąd w nazwisku, brak daty wystawienia), musi zostać poprawione przez lekarza, który je wystawił (lub jego przełożonego). W takiej sytuacji płatnik zasiłku ma obowiązek zwrócić ubezpieczonemu zaświadczenie i poinformować o konieczności zgłoszenia się do lekarza w celu dokonania korekty. Jednak przed cofnięciem zwolnienia powinien zachować we własnej dokumentacji kopię tego zwolnienia wraz z informacją o dacie jego dostarczenia. Zwrot poprawionego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, nawet po terminie 7 dni od dnia jego wystawienia, nie może powodować w takim przypadku obniżenia zasiłku o 25%.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie

Niezachowanie terminu na dostarczenie ZUS ZLA

W przypadku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego po upływie 7 dni od daty jego otrzymania, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy ulega obniżeniu o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia, w którym zaświadczenie zostało dostarczone (łącznie z tym dniem).

Pracownica otrzymała zaświadczenie ZUS ZLA 8 lipca br. w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorą 3-letnią córką, na okres od 9 do 22 lipca br. Zaświadczenie to dostarczyła pracodawcy 20 lipca br. Termin, w którym powinna przekazać ZUS ZLA płatnikowi składek, jest liczony od następnego dnia po wystawieniu zwolnienia, tj. od 9 lipca br. i upłynął 15 lipca br. Ponieważ pracownica nie zachowała tego terminu, otrzyma zasiłek opiekuńczy obniżony o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, tj. od 16 do 20 lipca br.

Jeżeli zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wysyłane jest za pośrednictwem poczty, jako datę wpłynięcia przyjmuje się datę stempla pocztowego. Wysłanie zaświadczenia po terminie 7 dni od dnia jego wystawienia spowoduje obniżenie zasiłku od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do daty podanej na stemplu pocztowym.

W sytuacji gdy ubezpieczony dostarczy zaświadczenie lekarskie już po zakończeniu orzeczonej niezdolności do pracy, zasiłek należy obniżyć o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do ostatniego dnia orzeczonej niezdolności do pracy.

Przedsiębiorca 11 lipca br. otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 11 do 20 lipca br. Zwolnienie to dostarczył do ZUS 22 lipca br. Termin 7 dni, w którym ubezpieczony był zobowiązany złożyć to zaświadczenie w ZUS, jest liczony od 12 lipca i upłynął 18 lipca br. Ponieważ ubezpieczony nie dotrzymał tego terminu, należny mu zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25% od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia zakończenia zwolnienia, tj. od 18 do 20 lipca br.

Kontrola czasowej niezdolności do pracy przez ZUS

Kiedy nie należy obniżać zasiłku o 25%

Nie należy stosować obniżenia zasiłku, jeżeli nieterminowe dostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego i przez niego udowodnionych.

Nie ma możliwości obniżenia zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby orzeczona w zaświadczeniu lekarskim jest krótsza niż 8 dni, nawet jeżeli zostało ono dostarczone w późniejszym terminie bez usprawiedliwienia.

Pracownica w wieku 20 lat otrzymała w 2011 r. wynagrodzenie chorobowe za 33 dni. 22 lipca br. przedłożyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby wystawione 12 lipca, na okres od 13 do 15 lipca br. Mimo że zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po terminie 7 dni, to nie można obniżyć świadczenia, gdyż obniżenie stosuje się od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy, a niezdolność do pracy była orzeczona na okres krótszy niż 8 dni.

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego nie jest również podstawą do obniżenia o 25% wynagrodzenia za okres choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Jeżeli pracownik dostarczy zaświadczenie lekarskie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, a za okres objęty tym zaświadczeniem przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, jego wysokości nie należy obniżać. Jeśli natomiast za okres niezdolności do pracy orzeczonej w jednym zaświadczeniu lekarskim pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a następnie do zasiłku chorobowego, to w przypadku niedostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od daty wystawienia można obniżyć wyłącznie zasiłek chorobowy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego nie ulega obniżeniu o 25% z powodu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po terminie.

Zwolnienie lekarskie zostało wystawione 57-letniemu pracownikowi 7 lipca br. na okres od 8 do 31 lipca br. Pracownik dostarczył zwolnienie pracodawcy 20 lipca. Ustawowy termin 7 dni na jego dostarczenie upłynął 14 lipca br. W 2011 r. pracownik wykorzystał 5 dni wynagrodzenia chorobowego. Postawę wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego stanowi stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2355 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71%). Za okres niezdolności do pracy orzeczonej w tym zaświadczeniu pracownik otrzyma:

 • wynagrodzenie chorobowe w wysokości co najmniej 80% podstawy wymiaru za 9 dni (od 8 do 16 lipca br.),
 • zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru obniżony o 25% za 4 dni (od 17 do 20 lipca br.), tj. obniżony od pierwszego dnia, za który przysługuje ten zasiłek, do dnia dostarczenia zwolnienia, w kwocie 235,50 zł,

2355 zł : 30 dni = 78,50 zł,

78,50 zł x 80% = 62,80 zł,

62,80 zł – (62,80 zł x 25%) = 47,10 zł,

47,10 zł x 4 dni = 188,40 zł,

 • zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru za dalszy okres niezdolności do pracy, tj. od 21 do 31 lipca br., w kwocie 690,80 zł:

62,80 zł x 11 dni = 690,80 zł.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia

W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, płatnikiem zasiłku jest ZUS właściwy według miejsca zamieszkania osoby występującej z wnioskiem o wypłatę zasiłku. W takim przypadku niezdolność do pracy musi trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Jeżeli niezdolność do pracy zostanie orzeczona więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim, z których każde będzie wystawione na okres krótszy niż 30 dni, a łącznie będą one obejmować co najmniej 30 dni, ZUS liczy termin 7 dni na dostarczenie wszystkich tych zwolnień od daty wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego będzie wynikało, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i daje prawo do zasiłku. W przypadku niedotrzymania tego terminu ZUS obniża zasiłek o 25% należny za okres od 8. dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem, które łącznie z poprzednimi obejmuje okres co najmniej 30-dniowy, do dnia dostarczenia zaświadczeń.

Forum Kadry

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę 20 czerwca br. Osoba ta zachorowała i otrzymała 28 czerwca br. zwolnienie lekarskie na okres od 27 czerwca do 11 lipca br. (15 dni). Następnie 12 lipca br. otrzymała kolejne zwolnienie na okres od 12 lipca do 6 sierpnia br. (26 dni). Obydwa zwolnienia zostały przesłane do ZUS listem poleconym 22 lipca br. (data stempla pocztowego). 7-dniowy termin, w którym były pracownik miał obowiązek złożyć zaświadczenia lekarskie w ZUS, liczony jest od następnego dnia po dacie otrzymania drugiego zaświadczenia lekarskiego, tj. od 13 lipca br., gdyż łącznie z poprzednim zaświadczeniem niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Termin ten upłynął zatem 19 lipca br. Wymagany termin na złożenie zaświadczeń lekarskich nie został dotrzymany, dlatego ZUS obniży wysokość zasiłku o 25% za okres od 8. dnia niezdolności do pracy orzeczonej drugim zaświadczeniem lekarskim do dnia dostarczenia zaświadczeń (data stempla pocztowego), tj. za okres od 19 do 22 lipca br.

Podstawa prawna:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.