Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak kontrolować wykorzystywanie zwolnień lekarskich

Małgorzata Mędrala-Natkaniec
Płatnicy w zakresie swoich praw mają m.in. możliwość kontrolowania ubezpieczonych korzystających ze zwolnień lekarskich. W praktyce często dochodzi do nadużyć ze strony ubezpieczonych. Krótkie i często powtarzające się absencje chorobowe stanowią niejednokrotnie poważny problem organizacyjny i finansowy dla pracodawcy czy zleceniodawcy. Dlatego w przypadkach wątpliwych nieobecności chorobowych warto skorzystać z możliwości skontrolowania zatrudnionej osoby.

ZUS oraz płatnicy składek (pracodawcy i zleceniodawcy) są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania przez nich zwolnień lekarskich oraz do formalnej kontroli tych zaświadczeń (art. 68 ustawy zasiłkowej).

Kontrolę zwolnień lekarskich można podzielić na:

 • kontrolę formalną, polegającą na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane i czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich,
 • kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich (tzw. merytoryczną), polegającą na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Kontroli formalnej zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują wszyscy płatnicy składek. Natomiast kontroli merytorycznej dokonują tylko płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (§ 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).

Czy można przebywać na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i w tym czasie pracować u innego >>

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia 8 pracowników. Nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przekazuje je do ZUS. Wiąże się to z tym, że nie może samodzielnie skontrolować wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego w miejscu jego zamieszkania. Może natomiast zwrócić się do właściwego oddziału ZUS o przeprowadzenie takiej kontroli.

Kontrola formalna zwolnień lekarskich

Każdy płatnik składek ma obowiązek przeprowadzać formalną kontrolę zaświadczeń lekarskich. W razie stwierdzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, płatnik oddaje zaświadczenie lekarskie ubezpieczonemu, a ubezpieczony lekarzowi, który je wystawił, aby ten naniósł konieczne poprawki. W innym przypadku płatnik występuje o wyjaśnienie sprawy bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

PRZYKŁAD

Ubezpieczony przedłożył zaświadczenie lekarskie na okres od 2 do 6 sierpnia 2010 r., na którym lekarz błędnie wpisał liczbę dni (7 zamiast 6). Brakowało także pieczątki zakładu opieki zdrowotnej. Taki dokument uznaje się za błędnie wypełniony i na jego podstawie pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia chorobowego. Zaświadczenie lekarskie należy przekazać ubezpieczonemu, aby ten zobowiązał lekarza, który je wystawił, do jego uzupełnienia. Kserokopię pierwotnie otrzymanego zaświadczenia należy włączyć do dokumentacji zasiłkowej (do celów dowodowych).

Kontrola formalna to również sprawdzenie, czy zwolnienie jest autentyczne. Jeżeli w wyniku kontroli formalnej zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik występuje o wyjaśnienie sprawy do lekarza leczącego.

Skutki podpisywania dokumentów w czasie zwolnienia lekarskiego >>

WAŻNE!

W przypadku podejrzeń co do sfałszowania zwolnienia lekarskiego, płatnik ma obowiązek wystąpić o wyjaśnienie do lekarza, który wystawił zaświadczenie, lub do ZUS.


Lekarze są zobowiązani do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA). Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, ZUS podaje do wiadomości płatników informacje o serii i numerach anulowanych druków zaświadczeń lekarskich. W ramach kontroli formalnej płatnicy powinni sprawdzać, czy dostarczone im zwolnienia lekarskie nie zostały wydane na tych drukach. Jeżeli zaświadczenie zostało jednak wydane na wycofanym druku, to nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku.

Okres zwolnienia od pracy na podstawie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego powinien być uznany przez pracodawcę za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Dostarczenie sfałszowanego zwolnienia przez pracownika uzasadnia zastosowanie wobec niego sankcji przewidzianych w Kodeksie pracy, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

Kontrola „domowa”

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich obejmuje zwolnienia od pracy wydane:

 • z powodu choroby osoby ubezpieczonej,
 • z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

W przypadku choroby ubezpieczonego kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

 • nie wykonuje on pracy zarobkowej,
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Natomiast kontrola prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny polega na ustaleniu, czy:

 • ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej,
 • ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem,
 • poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę; nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat.

Pojęcie „praca zarobkowa” w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej było wielokrotnie interpretowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Z analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że „pracą” jest każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego, tj. praca w potocznym tego słowa znaczeniu, w tym także wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy zlecenia), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wszelkie zajęcia związane z prowadzeniem zakładu, jak nadzór nad zatrudnionymi w nim pracownikami, podpisywanie dokumentów. Każda taka działalność zarobkowa powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Jedynie wykonywanie formalnoprawnych czynności, do których jest zobowiązany ubezpieczony jako pracodawca, związanych z funkcjonowaniem firmy w czasie jego choroby, nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego (zob. wyrok SN z 7 października 2003 r., II UK 76/03 – Informator ZUS „Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa” – dostępny na www.zus.pl). Jednak każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Co może zrobić pracodawca, który wypłacił zasiłek chorobowy na podstawie sfałszowanego zwolnienia lekarskiego >>

Przez „wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem” należy rozumieć takie wykorzystywanie tego zwolnienia przez ubezpieczonego, które jest sprzeczne z przyczyną, z powodu której zostało wystawione, oraz z zaleceniami lekarskimi. Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy lub sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w inny sposób niż wskazany, należy uznać za nieprawidłowe.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców. Zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na 14 dni. Zwolnienie przedłożył tylko jednej firmie, a w drugiej normalnie pracował. Zachowanie pracownika jest nieprawidłowe. Pracodawca w pierwszej firmie może zarzucić pracownikowi wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Pracownik zatrudniony jednocześnie w dwóch firmach powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie w każdej z tych firm. W związku z wykonywaniem pracy w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie ma prawa do zasiłku za cały okres orzeczony na tym zwolnieniu.


Jak przeprowadzić kontrolę

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry jej stałych terminów. Powinna być nasilona w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki (§ 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).

Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich płatnik składek musi wystawić imienne upoważnienie. Uprawnia ono do przeprowadzenia kontroli w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia ubezpieczonego. Upoważnienie do kontroli powinno zawierać: datę wystawienia, oznaczenie płatnika i jego adres, oznaczenie upoważnionego, zakres upoważnienia, datę, do której upoważnienie jest ważne, określenie dokumentu, łącznie z którym upoważnienie jest ważne (np. seria i numer dowodu osobistego), podpis płatnika.

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

@RY1@i65/2010/019/i65.2010.019.000.0068.002.jpg@RY2@

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez ubezpieczonego, osoba kontrolująca ma obowiązek sporządzić protokół. Należy w nim podać, na czym polegała zauważona nieprawidłowość w wykorzystywaniu tego zwolnienia. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego ewentualnych uwag (§ 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...). W razie nieobecności ubezpieczonego, możliwość zgłoszenia uwag do sporządzonego protokołu mają jego domownicy.

Niepisaną zasadą jest, że w kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego biorą udział zazwyczaj 2 osoby z ramienia pracodawcy. Wynika to przede wszystkim z potrzeby obiektywnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się osoba kontrolowana.

Obowiązkowe elementy, jakie powinien zawierać protokół z kontroli, to: nazwa i adres zakładu pracy, data i godzina kontroli, dane kontrolującego, dane ubezpieczonego oraz jego miejsce zamieszkania i miejsce pracy, informacja o okresie orzeczonej niezdolności do pracy, seria i numer kontrolowanego zaświadczenia lekarskiego, nazwisko i imię lekarza wydającego zaświadczenie, ustalenia kontroli, podpis kontrolującego.

Wzór protokołu kontroli

@RY1@i65/2010/019/i65.2010.019.000.0068.003.jpg@RY2@

Jeśli podczas kontroli ubezpieczony jest nieobecny, kontrolę należy ponowić. Nieobecność podczas kontroli nie jest wystarczającą podstawą do pozbawienia pracownika czy zleceniobiorcy prawa do świadczenia. Płatnik powinien najpierw ustalić przyczynę nieobecności. Dowodami na usprawiedliwienie nieobecności przez ubezpieczonego mogą być zaświadczenia potwierdzające np. wizytę u lekarza, poddanie się dodatkowym badaniom lekarskim, zabiegom rehabilitacyjnym, pobyt w szpitalu czy w sanatorium.

Nie uważa się, że ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli np.:

 • wyjechał na okres leczenia do rodziny i wskazał płatnikowi składek miejsce pobytu,
 • wykonywał – nawet będąc obłożnie chorym – czynności niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
 • sprawując opiekę nad chorym członkiem rodziny wykonywał czynności domowe w zastępstwie osoby, nad którą sprawuje opiekę.

Jeśli z przeprowadzonej kontroli ubezpieczonego wynika, że prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie lekarskie, płatnik może sporządzić notatkę służbową. Jest to praktyczne rozwiązanie służące do celów dowodowych.

WAŻNE!

Protokół sporządza się tylko w przypadku stwierdzenia, że ubezpieczony niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Jeśli istnieją wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane zgodnie z jego celem, płatnik składek może zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS o wyjaśnienie sprawy. Wówczas ZUS może zasięgnąć opinii lekarza leczącego i rozstrzygnąć sprawę w drodze decyzji, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach (§ 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).


Kontrola przez lekarzy orzeczników

ZUS z urzędu przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Kontrola ta jest możliwa z uwagi na pełny zakres informacji, jakie ZUS ma w swoim posiadaniu. ZUS prowadzi bowiem rejestr zaświadczeń lekarskich zawierający informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie i określające jego miejsce wykonywania zawodu.

Kiedy lekarz ma obowiązek skorygowania zwolnienia lekarskiego >>

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy może nastąpić też z inicjatywy płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), który wypłaca zasiłek lub zatrudnia osobę, której zasiłek wypłaca ZUS. O przeprowadzenie kontroli przez ZUS może się także zwrócić pracodawca, który ma wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za czas zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Do ZUS płatnik składek występuje na piśmie z prośbą o przeprowadzenie kontroli zwolnienia lekarskiego. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może wówczas zostać wezwana do lekarza orzecznika ZUS, który sprawdzi jej dokumentację chorobową i oceni, czy zwolnienie lekarskie zostało wydane w sposób zasadny. Jeśli po takiej kontroli okaże się, że niezdolność do pracy ustała wcześniej niż data końcowa podana w zaświadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik ZUS wystawia ubezpieczonemu zaświadczenie na druku ZLA/K. Zaświadczenie to jest traktowane na równi z zaświadczeniem o zdolności do pracy. Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć to zaświadczenie płatnikowi zasiłków. Za okres od daty orzeczonej zdolności do pracy zwolnienie lekarskie traci ważność. Oprócz zaświadczenia, o którym mowa, płatnik otrzyma również decyzję z ZUS pozbawiającą ubezpieczonego prawa do zasiłku. ZUS pozbawi ubezpieczonego prawa do zasiłku również w sytuacji, gdy ten uniemożliwia przeprowadzenie badań lub nie dostarcza wyników badań w określonym terminie.

Skierowanie wniosku o kontrolę nie przesuwa terminu wypłaty wynagrodzenia chorobowego/zasiłku. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku w terminie, musi wypłacić odsetki od tych świadczeń. Przy czym odsetek z tytułu wypłaty zasiłku po terminie nie można rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne należnych za dany miesiąc (art. 64 ust. 1–2 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 85 ust. 1 i 2a ustawy systemowej).

Podstawa prawna:

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r., jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim. (Wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005/21/342)
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Będzie można więcej zarobić. Ważna zmiana przepisów od 1 grudnia
  Od grudnia, przez najbliższe 3 miesiące, będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący będą mogli dorobić 227 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60, a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.
  Minister Szwed: praca zdalna to odpowiedź na oczekiwania pracowników i pracodawców
  Prawne unormowanie pracy zdalnej to bardzo korzystne i oczekiwane rozwiązanie. Przygotowany przez MRiPS projekt powstawał po konsultacjach ze stroną społeczną – mówił w środę w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Porażka może być fundamentem przyszłego sukcesu
  Porażka jest nieuniknioną częścią każdej sfery życia i prędzej czy później przytrafi się każdemu. Trudno ją przewidzieć, ale można kontrolować sposób, w jaki na nią reagujemy, aby – zamiast paraliżować, demotywować i zmniejszać prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w przyszłości – przekuć niepowodzenie w coś pożytecznego i konstruktywnego. Takie podejście jest ważne zwłaszcza w biznesie, gdzie nauka na własnych błędach może pomóc w rozwinięciu firmy albo ulepszeniu produktu czy usługi. – W takich obszarach jak lotnictwo czy medycyna lekcja wyciągnięta z porażki jest z kolei czymś, co może uratować zdrowie lub życie innych ludzi – wskazuje Jarosław Łojewski, założyciel Fundacji Dobra Porażka.
  Ważne zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy
  Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski, uciekając przed wojną, od 24 listopada br. mogą składać wnioski o pobyt czasowy na mocy specustawy przyjętej w marcu br. Rząd planuje jednak wycofać ten wymóg i pracuje nad nowelizacją, która wprowadzi również zmiany w dokumencie DIIA. Będzie on sam w sobie dokumentem pobytowym, który pozwoli na szybsze i łatwiejsze skontrolowanie legalności pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski. W praktyce może to jednak rodzić pewne problemy.
  Dyrektywa work-life balance – co nowe przepisy oznaczają dla pracowników i jak wpłyną na sytuację firm?
  Chociaż projekt zmian w Kodeksie pracy wynikających z wdrożenia dwóch dyrektyw: Dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz Dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance), nadal nie został przyjęty, to jego zapisy budzą duże zainteresowanie na rynku pracy. Wg ekspertów szeroka implementacja dyrektywy to z jednej strony nowe, oczekiwane przez pracowników uprawnienia, z drugiej natomiast szereg wyzwań dla firm ich zatrudniających, na które warto się odpowiednio wcześnie przygotować.
  Pieniądze szczęścia (nie) dają
  Rosnąca inflacja, niepewność zatrudnienia i coraz większe wymagania zawodowe – taka rzeczywistość maluje się przed polskimi pracownikami. Jak wynika z badania ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” – blisko siedmiu na dziesięciu ankietowanych Polaków (68,37 proc.) deklaruje, że to wysokość wynagrodzenia decyduje o wyborze pracodawcy, a co czwarty (25 proc.) rozważa zmianę miejsca pracy.
  Projekt noweli dotyczący m.in. postępowań awansowych w Sejmie
  Projekt noweli usuwa wiele mankamentów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - mówili w czasie dyskusji w Sejmie posłowie PiS o projekcie dotyczącym m.in. postępowań awansowych. Opozycja krytykowała m.in. podwyższenie limitu wieku rektora i dodanie poprawek związanych z nowymi dyscyplinami nauki.
  Czym jest wypowiedzenie zmieniające?
  Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.
  Młodzi inżynierowie na rynku pracy. To oni zbudują naszą przyszłość
  Kadra inżynierska to grupa zawodowa, która na polskim rynku pracy czuje się bezpiecznie. Młodzi inżynierowie i inżynierki mają świadomość, że to po stronie pracodawców jest zabieganie o ich zatrudnienie, zaś oczekiwania finansowe zbliżają się coraz bardziej do standardów Europy Zachodniej. Wymieniamy top 3 najważniejsze oczekiwania młodej kadry inżynierskiej.
  Praca zdalna - kiedy ustawa?
  Projekt został wypracowany w drodze kompromisu; zmiany są społecznie oczekiwane - wskazywali w środę posłowie PiS w kolejnej debacie nad projektem w sprawie pracy zdalnej. Opozycja, z wyjątkiem Konfederacji, zadeklarowała poparcie dla projektu. KO zgłosiła poprawki.
  Komisja przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu w sprawie pracy zdalnej
  Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach opowiedziała się w środę przeciwko wnioskowi Konfederacji o odrzucenie projektu w sprawie pracy zdalnej. Poparcia komisji nie uzyskały też poprawki złożone przez Koalicję Obywatelską zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy.
  Świadczenie pielęgnacyjne nie dla każdego – RPO interweniuje
  Czy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mieli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w pełnej wysokości, nawet jeżeli pobierają emeryturę czy rentę? Co z opiekunami, którzy są uprawnieni do świadczeń emerytalno-rentowych ale dysponują innym niż EWK symbolem świadczenia?
  Jakie zmiany w ubezpieczeniach społecznych na 2023?
  Jakie zmiany w 2023 r. w ubezpieczeniach społecznych? Jakie waloryzacje i dla kogo? Prezydent RP w dniu 21 listopada 2022 r. podpisał dwie ważne nowelizacje ustaw ubezpieczeniowych.
  Wyniki kontroli zawodowych kierowców. Wykryto liczne nieprawidłowości!
  Kontrola zawodowa kierowców. 70 proc. kontroli wykazało, że zawodowi kierowcy nie mają zapewnionych przerw w pracy wynikających z unijnych przepisów. Wykryto też inne, liczne nieprawidłowości - wynika z informacji Głównego Inspektora Pracy przedstawionej sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
  Sejm: Komisja przeciw wnioskowi o odrzucenie projektu w sprawie pracy zdalnej
  Praca zdalna w Sejmie. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach opowiedziała się w środę przeciwko wnioskowi Konfederacji o odrzucenie projektu w sprawie pracy zdalnej. Poparcia komisji nie uzyskały też poprawki złożone przez Koalicję Obywatelską zakładające m.in. wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy.
  Pozorna umowa o pracę zawarta przez proboszcza z matką jego dzieci
  Czy umowa o pracę zawarta przez proboszcza parafii ze swoją partnerką, z którą ma dwoje dzieci może zostać zakwestionowana i uznana za zawartą dla pozoru?
  Polityka firmy dotycząca zachowań w social mediach
  Kiedy pracuję z klientami nad wdrożeniami social sellingu w ich firmach czy nad projektami z zakresu employee advocacy, pojawia się zawsze temat ewentualnych kryzysów oraz nadużywania zaufania firmy, która udostępnia poufne dane swoim pracownikom, oraz kwestia zdefiniowania zasad i ogłoszenia ich. Z pomocą przychodzi polityka zachowań w mediach społecznościowych.
  Czy pracownica opiekująca się małym dzieckiem może pracować w nocy
  Nasza pracownica opiekuje się małym dzieckiem. Zaproponowała, że chce pracować w nocy, żeby więcej zarobić. Czy możemy ją zatrudnić do pracy w nocy?
  Czy zmiana kodu zawodu powoduje obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS
  Powierzyliśmy pracownikowi nowe stanowisko pracy i w związku z tym zmienił się kod zawodu, z którym został poprzednio zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS. W jaki sposób powinniśmy poinformować ZUS o tej zmianie? Czy trzeba złożyć dokument wyrejestrowania i ponownie zgłosić pracownika do ubezpieczeń?
  Czy menedżerom można skrócić okres tygodniowego odpoczynku
  Przy ustalaniu grafików czasu pracy okazało się, że w przypadku kilku osób z kadry menedżerskiej konieczne jest ustalenie odpoczynku tygodniowego krótszego niż 35 godzin. Czy takie rozwiązania są dopuszczalne?
  Czy koszt podróży autokarem na wyjazd integracyjny finansowany ze środków zfśs jest przychodem pracownika
  Ze środków zfśs zakupiliśmy usługę transportu autokarem pracowników i ich rodzin na wycieczkę w ramach wyjazdu integracyjnego. Czy jest to świadczenie, które musi być przyznane pracownikowi w oparciu o jego kryterium dochodowe? Czy transport nie będzie stanowił ich przychodu? - pyta Czytelniczka z Łodzi.
  Zdrowie psychiczne Polaków a ich życie zawodowe [badanie]
  Zdrowie psychiczne a praca. Okazuje się, że aż 37% Polaków zmagało się z problemami psychicznymi. Za mało zarabiają, są przeciążeni, a praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa
  Work-life balance - nowe przepisy dla pracowników i firm
  Dyrektywa work-life balance - co nowe przepisy oznaczają dla pracowników i jak wpłyną na sytuację firm?
  Nowelizacja Kodeksu pracy - drugie czytanie w Sejmie
  Nowelizacja Kodeksu pracy - drugiego czytania rządowego projektu w Sejmie. Zmiany zmierzają m.in. do wprowadzenia przepisów o pracy zdalnej.
  Umowa o pracę 2023 – nowa treść i zasady wypełniania. Wzory wraz z omówieniem [webinarium]
  Umowa o pracę 2023. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Umowa o pracę 2023 – nowa treść i zasady wypełniania. Wzory wraz z omówieniem” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 16 grudnia 2022 roku. Polecamy!