REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak kontrolować wykorzystywanie zwolnień lekarskich

Małgorzata Mędrala-Natkaniec

REKLAMA

Płatnicy w zakresie swoich praw mają m.in. możliwość kontrolowania ubezpieczonych korzystających ze zwolnień lekarskich. W praktyce często dochodzi do nadużyć ze strony ubezpieczonych. Krótkie i często powtarzające się absencje chorobowe stanowią niejednokrotnie poważny problem organizacyjny i finansowy dla pracodawcy czy zleceniodawcy. Dlatego w przypadkach wątpliwych nieobecności chorobowych warto skorzystać z możliwości skontrolowania zatrudnionej osoby.

ZUS oraz płatnicy składek (pracodawcy i zleceniodawcy) są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania przez nich zwolnień lekarskich oraz do formalnej kontroli tych zaświadczeń (art. 68 ustawy zasiłkowej).

Autopromocja

Kontrolę zwolnień lekarskich można podzielić na:

 • kontrolę formalną, polegającą na sprawdzeniu, czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane i czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich,
 • kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich (tzw. merytoryczną), polegającą na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Kontroli formalnej zwolnień lekarskich z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują wszyscy płatnicy składek. Natomiast kontroli merytorycznej dokonują tylko płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (§ 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).

Czy można przebywać na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i w tym czasie pracować u innego >>

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawca zatrudnia 8 pracowników. Nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom. Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego przekazuje je do ZUS. Wiąże się to z tym, że nie może samodzielnie skontrolować wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego w miejscu jego zamieszkania. Może natomiast zwrócić się do właściwego oddziału ZUS o przeprowadzenie takiej kontroli.

Kontrola formalna zwolnień lekarskich

Każdy płatnik składek ma obowiązek przeprowadzać formalną kontrolę zaświadczeń lekarskich. W razie stwierdzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, płatnik oddaje zaświadczenie lekarskie ubezpieczonemu, a ubezpieczony lekarzowi, który je wystawił, aby ten naniósł konieczne poprawki. W innym przypadku płatnik występuje o wyjaśnienie sprawy bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

PRZYKŁAD

Ubezpieczony przedłożył zaświadczenie lekarskie na okres od 2 do 6 sierpnia 2010 r., na którym lekarz błędnie wpisał liczbę dni (7 zamiast 6). Brakowało także pieczątki zakładu opieki zdrowotnej. Taki dokument uznaje się za błędnie wypełniony i na jego podstawie pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia chorobowego. Zaświadczenie lekarskie należy przekazać ubezpieczonemu, aby ten zobowiązał lekarza, który je wystawił, do jego uzupełnienia. Kserokopię pierwotnie otrzymanego zaświadczenia należy włączyć do dokumentacji zasiłkowej (do celów dowodowych).

Kontrola formalna to również sprawdzenie, czy zwolnienie jest autentyczne. Jeżeli w wyniku kontroli formalnej zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik występuje o wyjaśnienie sprawy do lekarza leczącego.

Skutki podpisywania dokumentów w czasie zwolnienia lekarskiego >>

WAŻNE!

W przypadku podejrzeń co do sfałszowania zwolnienia lekarskiego, płatnik ma obowiązek wystąpić o wyjaśnienie do lekarza, który wystawił zaświadczenie, lub do ZUS.


Lekarze są zobowiązani do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA). Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, ZUS podaje do wiadomości płatników informacje o serii i numerach anulowanych druków zaświadczeń lekarskich. W ramach kontroli formalnej płatnicy powinni sprawdzać, czy dostarczone im zwolnienia lekarskie nie zostały wydane na tych drukach. Jeżeli zaświadczenie zostało jednak wydane na wycofanym druku, to nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku.

Okres zwolnienia od pracy na podstawie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego powinien być uznany przez pracodawcę za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Dostarczenie sfałszowanego zwolnienia przez pracownika uzasadnia zastosowanie wobec niego sankcji przewidzianych w Kodeksie pracy, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

Kontrola „domowa”

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich obejmuje zwolnienia od pracy wydane:

 • z powodu choroby osoby ubezpieczonej,
 • z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

W przypadku choroby ubezpieczonego kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego polega na ustaleniu, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

 • nie wykonuje on pracy zarobkowej,
 • nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Natomiast kontrola prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny polega na ustaleniu, czy:

Autopromocja
 • ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej,
 • ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy niezgodnie z jego celem,
 • poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę; nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 2 lat.

Pojęcie „praca zarobkowa” w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej było wielokrotnie interpretowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Z analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że „pracą” jest każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego, tj. praca w potocznym tego słowa znaczeniu, w tym także wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy zlecenia), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wszelkie zajęcia związane z prowadzeniem zakładu, jak nadzór nad zatrudnionymi w nim pracownikami, podpisywanie dokumentów. Każda taka działalność zarobkowa powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Jedynie wykonywanie formalnoprawnych czynności, do których jest zobowiązany ubezpieczony jako pracodawca, związanych z funkcjonowaniem firmy w czasie jego choroby, nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego (zob. wyrok SN z 7 października 2003 r., II UK 76/03 – Informator ZUS „Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa” – dostępny na www.zus.pl). Jednak każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Co może zrobić pracodawca, który wypłacił zasiłek chorobowy na podstawie sfałszowanego zwolnienia lekarskiego >>

Przez „wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem” należy rozumieć takie wykorzystywanie tego zwolnienia przez ubezpieczonego, które jest sprzeczne z przyczyną, z powodu której zostało wystawione, oraz z zaleceniami lekarskimi. Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy lub sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w inny sposób niż wskazany, należy uznać za nieprawidłowe.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców. Zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na 14 dni. Zwolnienie przedłożył tylko jednej firmie, a w drugiej normalnie pracował. Zachowanie pracownika jest nieprawidłowe. Pracodawca w pierwszej firmie może zarzucić pracownikowi wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Pracownik zatrudniony jednocześnie w dwóch firmach powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie w każdej z tych firm. W związku z wykonywaniem pracy w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie ma prawa do zasiłku za cały okres orzeczony na tym zwolnieniu.


Jak przeprowadzić kontrolę

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry jej stałych terminów. Powinna być nasilona w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki (§ 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).

Osobie kontrolującej prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich płatnik składek musi wystawić imienne upoważnienie. Uprawnia ono do przeprowadzenia kontroli w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia ubezpieczonego. Upoważnienie do kontroli powinno zawierać: datę wystawienia, oznaczenie płatnika i jego adres, oznaczenie upoważnionego, zakres upoważnienia, datę, do której upoważnienie jest ważne, określenie dokumentu, łącznie z którym upoważnienie jest ważne (np. seria i numer dowodu osobistego), podpis płatnika.

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

@RY1@i65/2010/019/i65.2010.019.000.0068.002.jpg@RY2@

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez ubezpieczonego, osoba kontrolująca ma obowiązek sporządzić protokół. Należy w nim podać, na czym polegała zauważona nieprawidłowość w wykorzystywaniu tego zwolnienia. Protokół należy przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego ewentualnych uwag (§ 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...). W razie nieobecności ubezpieczonego, możliwość zgłoszenia uwag do sporządzonego protokołu mają jego domownicy.

Niepisaną zasadą jest, że w kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego biorą udział zazwyczaj 2 osoby z ramienia pracodawcy. Wynika to przede wszystkim z potrzeby obiektywnej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się osoba kontrolowana.

Obowiązkowe elementy, jakie powinien zawierać protokół z kontroli, to: nazwa i adres zakładu pracy, data i godzina kontroli, dane kontrolującego, dane ubezpieczonego oraz jego miejsce zamieszkania i miejsce pracy, informacja o okresie orzeczonej niezdolności do pracy, seria i numer kontrolowanego zaświadczenia lekarskiego, nazwisko i imię lekarza wydającego zaświadczenie, ustalenia kontroli, podpis kontrolującego.

Wzór protokołu kontroli

@RY1@i65/2010/019/i65.2010.019.000.0068.003.jpg@RY2@

Jeśli podczas kontroli ubezpieczony jest nieobecny, kontrolę należy ponowić. Nieobecność podczas kontroli nie jest wystarczającą podstawą do pozbawienia pracownika czy zleceniobiorcy prawa do świadczenia. Płatnik powinien najpierw ustalić przyczynę nieobecności. Dowodami na usprawiedliwienie nieobecności przez ubezpieczonego mogą być zaświadczenia potwierdzające np. wizytę u lekarza, poddanie się dodatkowym badaniom lekarskim, zabiegom rehabilitacyjnym, pobyt w szpitalu czy w sanatorium.

Nie uważa się, że ubezpieczony wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli np.:

 • wyjechał na okres leczenia do rodziny i wskazał płatnikowi składek miejsce pobytu,
 • wykonywał – nawet będąc obłożnie chorym – czynności niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
 • sprawując opiekę nad chorym członkiem rodziny wykonywał czynności domowe w zastępstwie osoby, nad którą sprawuje opiekę.

Jeśli z przeprowadzonej kontroli ubezpieczonego wynika, że prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie lekarskie, płatnik może sporządzić notatkę służbową. Jest to praktyczne rozwiązanie służące do celów dowodowych.

WAŻNE!

Protokół sporządza się tylko w przypadku stwierdzenia, że ubezpieczony niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Jeśli istnieją wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane zgodnie z jego celem, płatnik składek może zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS o wyjaśnienie sprawy. Wówczas ZUS może zasięgnąć opinii lekarza leczącego i rozstrzygnąć sprawę w drodze decyzji, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach (§ 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli...).


Kontrola przez lekarzy orzeczników

ZUS z urzędu przeprowadza kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Kontrola ta jest możliwa z uwagi na pełny zakres informacji, jakie ZUS ma w swoim posiadaniu. ZUS prowadzi bowiem rejestr zaświadczeń lekarskich zawierający informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie i określające jego miejsce wykonywania zawodu.

Kiedy lekarz ma obowiązek skorygowania zwolnienia lekarskiego >>

Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy może nastąpić też z inicjatywy płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), który wypłaca zasiłek lub zatrudnia osobę, której zasiłek wypłaca ZUS. O przeprowadzenie kontroli przez ZUS może się także zwrócić pracodawca, który ma wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za czas zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy.

Do ZUS płatnik składek występuje na piśmie z prośbą o przeprowadzenie kontroli zwolnienia lekarskiego. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może wówczas zostać wezwana do lekarza orzecznika ZUS, który sprawdzi jej dokumentację chorobową i oceni, czy zwolnienie lekarskie zostało wydane w sposób zasadny. Jeśli po takiej kontroli okaże się, że niezdolność do pracy ustała wcześniej niż data końcowa podana w zaświadczeniu lekarskim, lekarz orzecznik ZUS wystawia ubezpieczonemu zaświadczenie na druku ZLA/K. Zaświadczenie to jest traktowane na równi z zaświadczeniem o zdolności do pracy. Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć to zaświadczenie płatnikowi zasiłków. Za okres od daty orzeczonej zdolności do pracy zwolnienie lekarskie traci ważność. Oprócz zaświadczenia, o którym mowa, płatnik otrzyma również decyzję z ZUS pozbawiającą ubezpieczonego prawa do zasiłku. ZUS pozbawi ubezpieczonego prawa do zasiłku również w sytuacji, gdy ten uniemożliwia przeprowadzenie badań lub nie dostarcza wyników badań w określonym terminie.

Skierowanie wniosku o kontrolę nie przesuwa terminu wypłaty wynagrodzenia chorobowego/zasiłku. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku w terminie, musi wypłacić odsetki od tych świadczeń. Przy czym odsetek z tytułu wypłaty zasiłku po terminie nie można rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne należnych za dany miesiąc (art. 64 ust. 1–2 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 85 ust. 1 i 2a ustawy systemowej).

Podstawa prawna:

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r., jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim. (Wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2005 r., I UK 370/04, OSNP 2005/21/342)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jest zwycięzca i Nagroda Jury! Czy wiesz co oznaczają wszystkie słowa z finałowej dwudziestki?

  Zakończono już głosowanie na 20 finałowych słów w plebiscycie PWN – Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Ale może wygrać tylko jedno. Wyniki zostały ogłoszone 7 grudnia 2023 r. Znamy słowo nr 1. Jury wskazało także, które słowa znalazły się na podium, przyznano także wyróżnienie. Czy wiesz co oznaczają wszystkie te słowa?

  Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Jak często pracownik może otrzymać dofinansowanie od pracodawcy?

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego. Dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

  Jaka jest dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Z powodu chłodu pracownik może odmówić wykonywania pracy!

  Zimą pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie temperatury w pomieszczeniach pracy. Z powodu zimna pracownik może odmówić wykonywania pracy. Natomiast pracodawca może ponieść karę, jeśli nie utrzyma prawidłowej temperatury w pomieszczeniach pracy.

  Sztuczna Inteligencja w analizie wynagrodzeń: Nowe wyzwania i możliwości dla specjalistów HR

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, specjaliści ds. zasobów ludzkich stają w obliczu rosnącej roli sztucznej inteligencji (SI) w analizie wynagrodzeń. Postęp technologiczny otwiera nowe horyzonty, umożliwiając bardziej precyzyjną analizę danych dotyczących wynagrodzeń, identyfikację trendów rynkowych oraz dostosowywanie strategii wynagrodzeń do zmieniających się warunków. 

  REKLAMA

  Uczenie maszynowe: Rewolucja w analizie danych dla profesjonalistów biznesowych

  Uczenie maszynowe to dziedzina sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje sposób, w jaki analizujemy i wykorzystujemy dane w biznesie. Dla profesjonalistów z obszarów prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i finansów, zrozumienie podstaw uczenia maszynowego staje się kluczowym elementem skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym.

  Składki ZUS przedsiębiorcy 2024. Duży ZUS i mały ZUS

  Składki ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku. W związku z zapowiadanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,8 proc., zwiększą się również składki płacone przez przedsiębiorców. Duży ZUS w 2024 roku wzrośnie o ponad 180 zł, a mały ZUS o blisko 70 zł miesięcznie.

  Szczyt paczkowy w e-commerce i branży kurierskiej. Bezpieczna praca ma priorytet

  Wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym, branże e-Commerce i kurierska przechodzą przez jeden z najbardziej pracowitych okresów roku. Kiedy klienci zamawiają przesyłki przed świętami, branże te odnotowują odczuwalny wzrost wolumenu – zwany szczytem paczkowym. To czas zwiększonej aktywności dla wszystkich zespołów zaangażowanych w proces. Z kolei dla kadry zarządzającej i pracowników biurowych niesie ze sobą szereg wyzwań związanych np. z zapewnieniem wydajności i jakości operacyjnej, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  REKLAMA

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024

  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy to świadczenie należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak należy liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Wyjaśniamy.

  Bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. wyniosła 5 proc. Takie wstępne szacunki podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca 2023 r.

  REKLAMA