Kategorie

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Donata Hermann-Marciniak
Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?
fot. Fotolia
Zasiłek opiekuńczy przysługuje na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem zarówno chorym jak i zdrowym, w ściśle określonych przypadkach. Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad „innym członkiem rodziny”.

Ubezpieczony

Osoba ubezpieczona ma prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego.

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna podlegająca choćby jednemu z ubezpieczeń społecznych, natomiast aby otrzymać wypłatę zasiłku opiekuńczego należy podlegać obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i opłacać składki na to ubezpieczenie.

Pracownik, w rozumieniu przepisów Kodeks pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu.

Dla zleceniobiorcy oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne, co oznacza, że osoba pracująca może ale nie musi przystępować do tego ubezpieczenia.

Redakcja poleca: Komplet – Prawo Pracy i ZUS

Jeśli ubezpieczony nie zdecyduje się na opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe, nie będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego, a także innych świadczeń przysługujących z tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

Osoba bezrobotna jest pozbawiona prawa do skorzystania z zasiłku opiekuńczego, gdyż nie posiada statusu osoby ubezpieczonej, w myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego nie ma konieczności przepracowania okresu wyczekiwania. Zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Choroba dziecka

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

W tym przypadku, zaświadczenie lekarskie zostaje wystawione na rodzica dziecka. W punkcie 20 orzeczenia lekarskiego ZUS ZLA, lekarz wskazuje datę urodzenia dziecka, czyli osoby pozostającej pod opieką ubezpieczonego.

Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Dziecko zdrowe

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza ale także w przypadku choroby dziennego opiekuna lub niani, pod warunkiem, ze rodzice zawarli z nianią umowę uaktywniającą, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi skorzystać ze zwolnienia od pracy gdy dziecko jest zdrowe i nie ukończyło jeszcze 8 roku życia, ale osoba stale się nim opiekująca, małżonek lub rodzic tego dziecka, nie może sprawować nad nim opieki z powodu porodu, choroby lub przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Inni członkowie rodziny

Reklama

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również wtedy gdy wystąpi konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zasiłek ten przysługuje jednak nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym, odmiennie niż w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem.

Za członków rodziny uważani są: małżonek ubezpieczeniowego, jego rodzice, rodzice dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci ubezpieczonego w wieku powyżej 14 roku życia pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w trakcie sprawowania opieki.

Limit roczny

Zasiłek opiekuńczy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, niezależnie od tego czy dziecko jest chore czy też zdrowe, przysługuje maksymalnie w ilości 60 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że chorujące dziecko nie ukończyło 14 roku życia, a zdrowe 8 roku życia.

Jeśli zachodzi konieczność opieki nad tzw. innym członkiem rodziny, ilość dni zwolnienia od pracy jest ograniczona do 14 dni w roku kalendarzowym.

Zadaj pytanie na FORUM

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania osobistej opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jeśli lekarz wystawi orzeczenie lekarskie stwierdzające chorobę dziecka i konieczność sprawowania nad nim opieki, np. w terminie od 5.10.2015 do 12.10.2015 to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał za 8 dni kalendarzowych, ubezpieczonemu pozostanie możliwość skorzystania z 52 dni z limitu 60 do wykorzystania do końca 2015 roku.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okresy sprawowania opieki, za które ubezpieczony zachowuje wynagrodzenie.

Prawo do tego zasiłku nie przysługuje w przypadku pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, a także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Reklama

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że czas urlopu wypoczynkowego nie ulega przerwaniu z prostej przyczyny, przebywanie na urlopie wypoczynkowym umożliwia ubezpieczonemu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Z potocznie nazwanej „opieki” nie może skorzystać osoba, która wykorzystuje zaświadczenie lekarskie w sposób niezgodny z przeznaczeniem, np. w czasie, którego podejmuje pracę zarobkową, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

Dołącz do nas na Facebooku

Dodatkowy okres zasiłku opiekuńczego

Dodatkowe 8 tygodni zasiłku opiekuńczego przysługuje w przypadku pobytu matki dziecka w szpitalu, która w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Z dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego najczęściej korzysta ojciec dziecka, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby to inny, najbliższy członek rodziny ubezpieczonej kobiety skorzystał z takiego uprawnienia.

Wysokość zasiłku i niezbędna dokumentacja

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Prawo do tego zasiłku przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka. Zasiłek opiekuńczy za dany okres może być wypłacony tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wnioskiem tym jest formularz ZUS Z-15, który wraz z przedłożonym zaświadczeniem lekarskim wystawionym na druku ZUS ZLA jest kompletną dokumentacją wymaganą w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka lub innego członka rodziny.

Druk Z-15 dołącza się do każdorazowej wypłaty zasiłku opiekuńczego.

W sytuacji sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, wymaganym dokumentem uprawniającym ubezpieczonego do otrzymania zasiłku opiekuńczego jest:

- oświadczenie ubezpieczonego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły,

- oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego potwierdzająca chorobę niani lub opiekuna dziennego,

- decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

- zaświadczenie lekarskie w przypadku porodu, choroby lub przebywania małżonka ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Jeśli ubezpieczonemu-ojcu dziecka (lub innemu członkowi najbliższej rodziny) przysługuje dodatkowo, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, dowodami stanowiącymi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego są:

- zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,

- oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, korzysta ze zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki, zatem nie przysługuje jej prawo do kolejnego zasiłku, zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O przyznaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego decyduje kryterium dochodowe, co reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2015.121 j.t.)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2014.159 j.t.)

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 j.t.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2014.1594 j.t.)

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?