REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Krzysztof Stucke
Kancelaria Prawa Pracy
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. / Fot. Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron reguluje art. 30 § 1 Kodeksu pracy. To najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy. Możliwe jest także w czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje szczególnej formy rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W tym trybie można rozwiązać umowę w dowolnym momencie trwania stosunku pracy i potrzebne jest w tym celu zgodne oświadczenie woli stron.

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy przewidziany przepisami Kodeksu pracy. Polega na wspólnym, zgodnym ustaleniu przez strony daty i warunków rozwiązania umowy o pracę, przy czym strony nie są związane w tym przypadku okresami wypowiedzenia umowy. Zgodnie z wyrokiem SN z 27.11.1975 r. (I PRN 35/75, PiZS 1977, Nr 1, s. 67), "(…) strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, zarówno krótszym, jak i dłuższym od ustawowego okresu wypowiedzenia. (…)" Zastosowanie trybu określonego w art. 30 § 1 Kodeksu pracy jest także możliwe w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika (wyr. SN z 12.11.2003 r., I PK 593/02, MoPr 2004, Nr 6, s. 1).

REKLAMA

Autopromocja

Jako sposób wysoce ugodowy nie wymaga ani konsultacji związkowej, ani podawania przyczyny uzasadniającej ustanie zatrudnienia. Wolą stron zostaje objęty nie tylko sposób rozwiązania umowy, ale również termin jej ustania, który nie jest zastrzeżony żadnymi ograniczeniami. Jeżeli strony nie określą w treści porozumienia daty rozwiązania umowy o pracę, skutek taki ziszcza się w dniu zawarcia porozumienia (por. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/2000, OSNP 2002/18/432).

Zgodne oświadczenie woli stron

Do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie niezbędne są zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy. Nie ma przeszkód prawnych do zawarcia porozumienia z pracownikiem objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. Dopuszczalne jest zawarcie porozumienia skutkującego rozwiązaniem umowy w chwili jego podpisania, a także z datą późniejszą.

Polecany produkt: Przyczyny rozwiązywania umów o pracę w praktyce i orzecznictwie sądowym

Sąd Najwyższy w wyroku z 10.10.2007 r. (II PK 33/07, Legalis) orzekł, że "rozwiązanie przez zakład pracy umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem jest czynnością prawną i realizuje się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 30 § 1 pkt 1 KP przez zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Oświadczenia takie nie mogą być zastąpione przez stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy w doręczonym świadectwie pracy w formie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, które zostało sformułowane w sposób sugerujący, że pracownik wyraził na nie zgodę. Świadectwo pracy jest dokumentem szczególnym, ale samo przez się nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia. Nie ma też cech wyłączności w zakresie dowodowym. A więc z faktu wystawienia świadectwa pracy, zawierającego stwierdzenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, nie można wywodzić skutku w przedmiocie rozpoczęcia biegu terminów z art. 264 KP".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadaj pytanie na FORUM

Oferta zgodnego zakończenia umowy

Złożenie przez pracownika lub pracodawcę propozycji rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego zakończenia stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne K.c. w związku z art. 300 K.p. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2000 r. (sygn. akt I PKN 58/00, OSNP 2002/9/211). Wyjaśnienia wymaga fakt, iż składający ofertę rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest nią związany aż do upływu terminu oznaczonego w ofercie na oczekiwanie odpowiedzi (art. 66 § 1 K.c.).

Jeżeli strona w piśmie zawierającym ofertę w tej sprawie oznaczy datę ustania stosunku pracy, to jest to równocześnie termin, do którego wiąże go oferta i do którego druga strona może skutecznie ofertę przyjąć. W wyroku z dnia 14 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 315/98, OSNP 1999/19/617) Sąd Najwyższy stwierdził, że "(…)jeśli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty"(…) (art. 30 § 1 pkt 1 K.p. w związku z art. 66 § 1 i art. 67 K.c.). W kolejnym uzasadnieniu wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I PK 94/09) czytamy, że: "(…) porozumienie stron co do rozwiązania stosunku pracy jest umową pracownika i pracodawcy. Zawarcie umowy polega zaś, ujmując rzecz najogólniej, na zgodnych oświadczeniach woli stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych. Umowa stron stosunku pracy odnosząca się do jego rozwiązania wymaga zatem objęcia zgodną wolą stron zarówno tego, iż więź łącząca pracownika i pracodawcę ma ustać, jak i trybu i terminu dokonania tej czynności. (…)".

Jednoznaczne oświadczenie woli

Sąd Najwyższy w wyr. z 5.4.1974 r. (II PR 46/74, OSPiKA 1974, Nr 10, poz. 206), orzekł, że "Oświadczenie woli o rozwiązanie stosunku pracy musi być jednoznaczne, toteż domaganie się przez pracownika natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy nie przekształca się samo przez się w jego wypowiedzenie tylko z tej przyczyny, że zakład pracy nie wyraził zgody na jego natychmiastowe ustanie".

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem - wzór

Należy pamiętać, że nie jest ważne zastrzeżenie w umowie o pracę upoważnienia dla pracodawcy lub pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, na zasadzie porozumienia stron (uchwała SN z 15.4.1994 r., I PZP 14/94, OSNAPiUS 1994, Nr 3, poz. 40).

Strony porozumienia

W trybie art. 30 § 1 pkt 1 K.p może być rozwiązana każda umowa o pracę, w tym również stosunek pracy z powołania. Porozumienie takie winno być zawarte pomiędzy pracownikiem a organem, który go powołał (wyr. z 22.12.1976 r., I PRN 121/76, OSNC 1977, Nr 8, poz. 140).

Data rozwiązania umowy

Brak w Kodeksie pracy obligatoryjnych elementów porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę. W pierwszej kolejności powinno wynikać, iż wspólną wolą stron jest rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie. Należy również wskazać datę rozwiązania umowy. Jeśli strony jej nie ustaliły (nie wpisały), należy stwierdzić, że stosunek pracy rozwiązuje się w takim przypadku w dniu zawarcia porozumienia (wyr. SN z 11.1.2001 r., I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, Nr 18, poz. 432).

Zasada swobody umów

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Nie ma obowiązku podania przyczyny, dla której strony podejmują decyzję o rozwiązaniu umowy w tym trybie.

Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że porozumienie stron to w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza zatem porozumienie się przez strony co do wszystkich okoliczności i wchodzących w grę roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy, który rozwiązują. Granicę w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron wyznacza zasada swobody umów, z ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika (zob. wyr. SA w Białymstoku z 5.9.2012 r., III APA 10/12, Legalis).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Kwestionowanie rozwiązania umowy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zdarza się często, że pracownik kwestionuje przed sądem rozwiązanie umowy o pracę, argumentując, iż działał pod wpływem błędu, braku świadomości lub w wyniku groźby pracodawcy. Sąd Najwyższy orzekł, że (…) "ze zdenerwowania pracownika w chwili składania przez niego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie można wywodzić braku możliwości świadomego i swobodnego podjęcia takiej decyzji (…)" (wyr. SN z 5.12.2002 r., I PKN 582/01, Pr. Pracy 2003, Nr 5, s. 33).

Działanie pracodawcy nie zostanie uznane za groźbę bezprawną, gdy wskazuje na możliwość rozwiązania stosunku pracy w razie odmowy podjęcia pracy na nowym stanowisku pracy (wyr. SN z 10.10.2002 r., I PKN 439/01, Pr. Pracy 2003, Nr 4, s. 37).

Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że możliwość uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych oświadczenia woli (art. 87 KC w zw. z art. 300 KP), w sytuacji przekazania mu przez pracodawcę informacji o zamiarze jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, zależy od tego, czy celem pracodawcy było wymuszenie w ten sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (wyr. SN z 22.1.2004 r., I PK 199/03, OSNP 2004, Nr 22, poz. 384).

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron należy odróżnić od ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy już po dokonaniu wypowiedzenia przez którąś ze stron, co zostało uregulowane przepisem art. 36 § 6 KP.

Porozumienie versus roszczenie

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Istnieje pewna grupa osób, którym przysługuje całkowicie darmowe sanatorium w 2024 r. i w 2025 r. Co więcej, można też skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS. Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. 

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

REKLAMA

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

REKLAMA

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

REKLAMA