Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Krzysztof Stucke
Kancelaria Prawa Pracy
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. / Fot. Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. / Fot. Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron reguluje art. 30 § 1 Kodeksu pracy. To najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy. Możliwe jest także w czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownika. Kodeks pracy nie przewiduje szczególnej formy rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W tym trybie można rozwiązać umowę w dowolnym momencie trwania stosunku pracy i potrzebne jest w tym celu zgodne oświadczenie woli stron.

Porozumienie stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy przewidziany przepisami Kodeksu pracy. Polega na wspólnym, zgodnym ustaleniu przez strony daty i warunków rozwiązania umowy o pracę, przy czym strony nie są związane w tym przypadku okresami wypowiedzenia umowy. Zgodnie z wyrokiem SN z 27.11.1975 r. (I PRN 35/75, PiZS 1977, Nr 1, s. 67), "(…) strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, zarówno krótszym, jak i dłuższym od ustawowego okresu wypowiedzenia. (…)" Zastosowanie trybu określonego w art. 30 § 1 Kodeksu pracy jest także możliwe w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika (wyr. SN z 12.11.2003 r., I PK 593/02, MoPr 2004, Nr 6, s. 1).

Jako sposób wysoce ugodowy nie wymaga ani konsultacji związkowej, ani podawania przyczyny uzasadniającej ustanie zatrudnienia. Wolą stron zostaje objęty nie tylko sposób rozwiązania umowy, ale również termin jej ustania, który nie jest zastrzeżony żadnymi ograniczeniami. Jeżeli strony nie określą w treści porozumienia daty rozwiązania umowy o pracę, skutek taki ziszcza się w dniu zawarcia porozumienia (por. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/2000, OSNP 2002/18/432).

Zgodne oświadczenie woli stron

Do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie niezbędne są zgodne oświadczenia woli obu stron stosunku pracy. Nie ma przeszkód prawnych do zawarcia porozumienia z pracownikiem objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. Dopuszczalne jest zawarcie porozumienia skutkującego rozwiązaniem umowy w chwili jego podpisania, a także z datą późniejszą.

Polecany produkt: Przyczyny rozwiązywania umów o pracę w praktyce i orzecznictwie sądowym

Sąd Najwyższy w wyroku z 10.10.2007 r. (II PK 33/07, Legalis) orzekł, że "rozwiązanie przez zakład pracy umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem jest czynnością prawną i realizuje się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 30 § 1 pkt 1 KP przez zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Oświadczenia takie nie mogą być zastąpione przez stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy w doręczonym świadectwie pracy w formie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, które zostało sformułowane w sposób sugerujący, że pracownik wyraził na nie zgodę. Świadectwo pracy jest dokumentem szczególnym, ale samo przez się nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia. Nie ma też cech wyłączności w zakresie dowodowym. A więc z faktu wystawienia świadectwa pracy, zawierającego stwierdzenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, nie można wywodzić skutku w przedmiocie rozpoczęcia biegu terminów z art. 264 KP".

Zadaj pytanie na FORUM

Oferta zgodnego zakończenia umowy

Złożenie przez pracownika lub pracodawcę propozycji rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego zakończenia stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne K.c. w związku z art. 300 K.p. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2000 r. (sygn. akt I PKN 58/00, OSNP 2002/9/211). Wyjaśnienia wymaga fakt, iż składający ofertę rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron jest nią związany aż do upływu terminu oznaczonego w ofercie na oczekiwanie odpowiedzi (art. 66 § 1 K.c.).

Jeżeli strona w piśmie zawierającym ofertę w tej sprawie oznaczy datę ustania stosunku pracy, to jest to równocześnie termin, do którego wiąże go oferta i do którego druga strona może skutecznie ofertę przyjąć. W wyroku z dnia 14 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 315/98, OSNP 1999/19/617) Sąd Najwyższy stwierdził, że "(…)jeśli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty"(…) (art. 30 § 1 pkt 1 K.p. w związku z art. 66 § 1 i art. 67 K.c.). W kolejnym uzasadnieniu wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I PK 94/09) czytamy, że: "(…) porozumienie stron co do rozwiązania stosunku pracy jest umową pracownika i pracodawcy. Zawarcie umowy polega zaś, ujmując rzecz najogólniej, na zgodnych oświadczeniach woli stron zmierzających do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych. Umowa stron stosunku pracy odnosząca się do jego rozwiązania wymaga zatem objęcia zgodną wolą stron zarówno tego, iż więź łącząca pracownika i pracodawcę ma ustać, jak i trybu i terminu dokonania tej czynności. (…)".

Jednoznaczne oświadczenie woli

Sąd Najwyższy w wyr. z 5.4.1974 r. (II PR 46/74, OSPiKA 1974, Nr 10, poz. 206), orzekł, że "Oświadczenie woli o rozwiązanie stosunku pracy musi być jednoznaczne, toteż domaganie się przez pracownika natychmiastowego rozwiązania z nim stosunku pracy nie przekształca się samo przez się w jego wypowiedzenie tylko z tej przyczyny, że zakład pracy nie wyraził zgody na jego natychmiastowe ustanie".

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem - wzór

Należy pamiętać, że nie jest ważne zastrzeżenie w umowie o pracę upoważnienia dla pracodawcy lub pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, na zasadzie porozumienia stron (uchwała SN z 15.4.1994 r., I PZP 14/94, OSNAPiUS 1994, Nr 3, poz. 40).

Strony porozumienia

W trybie art. 30 § 1 pkt 1 K.p może być rozwiązana każda umowa o pracę, w tym również stosunek pracy z powołania. Porozumienie takie winno być zawarte pomiędzy pracownikiem a organem, który go powołał (wyr. z 22.12.1976 r., I PRN 121/76, OSNC 1977, Nr 8, poz. 140).

Data rozwiązania umowy

Brak w Kodeksie pracy obligatoryjnych elementów porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę. W pierwszej kolejności powinno wynikać, iż wspólną wolą stron jest rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie. Należy również wskazać datę rozwiązania umowy. Jeśli strony jej nie ustaliły (nie wpisały), należy stwierdzić, że stosunek pracy rozwiązuje się w takim przypadku w dniu zawarcia porozumienia (wyr. SN z 11.1.2001 r., I PKN 844/00, OSNAPiUS 2002, Nr 18, poz. 432).

Zasada swobody umów

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Nie ma obowiązku podania przyczyny, dla której strony podejmują decyzję o rozwiązaniu umowy w tym trybie.

Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że porozumienie stron to w istocie umowa rozwiązująca stosunek pracy, która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza zatem porozumienie się przez strony co do wszystkich okoliczności i wchodzących w grę roszczeń związanych z ustaniem stosunku pracy, który rozwiązują. Granicę w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron wyznacza zasada swobody umów, z ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy służących ochronie pracownika (zob. wyr. SA w Białymstoku z 5.9.2012 r., III APA 10/12, Legalis).

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Kwestionowanie rozwiązania umowy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zdarza się często, że pracownik kwestionuje przed sądem rozwiązanie umowy o pracę, argumentując, iż działał pod wpływem błędu, braku świadomości lub w wyniku groźby pracodawcy. Sąd Najwyższy orzekł, że (…) "ze zdenerwowania pracownika w chwili składania przez niego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie można wywodzić braku możliwości świadomego i swobodnego podjęcia takiej decyzji (…)" (wyr. SN z 5.12.2002 r., I PKN 582/01, Pr. Pracy 2003, Nr 5, s. 33).

Działanie pracodawcy nie zostanie uznane za groźbę bezprawną, gdy wskazuje na możliwość rozwiązania stosunku pracy w razie odmowy podjęcia pracy na nowym stanowisku pracy (wyr. SN z 10.10.2002 r., I PKN 439/01, Pr. Pracy 2003, Nr 4, s. 37).

Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że możliwość uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych oświadczenia woli (art. 87 KC w zw. z art. 300 KP), w sytuacji przekazania mu przez pracodawcę informacji o zamiarze jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, zależy od tego, czy celem pracodawcy było wymuszenie w ten sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (wyr. SN z 22.1.2004 r., I PK 199/03, OSNP 2004, Nr 22, poz. 384).

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron należy odróżnić od ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy już po dokonaniu wypowiedzenia przez którąś ze stron, co zostało uregulowane przepisem art. 36 § 6 KP.

Porozumienie versus roszczenie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?
  Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – komu przysługuje? Czym jest?
  Sześć lat bez awansu, a później zwolnienie? Nowy system awansu zawodowego nauczycieli
  Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że nauczyciel, jeżeli uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, może ją wykonywać przez sześć lat, bez konieczności uzyskania stopnia awansu zawodowego. Po upływie tego czasu umowa z nim zostanie rozwiązana z mocy prawa.
  Sobota i niedziela – czy są dniami urlopu?
  Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na sobotę i niedzielę?
  Urlop menstruacyjny – czy także w Polsce?
  Urlop menstruacyjny można wziąć w Japonii i Korei Południowej, a obecnie w projekcie ustawy proponuje go Hiszpania. Czym jest? Czy można ubiegać się o taki urlop również w Polsce?
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.