Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę/fot. Shutterstock
Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę/fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Istnieje możliwość zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony wcześniej zakończą współpracę skracając ustawowy okres wypowiedzenia. Przedstawiamy wzór porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia.

Stosunek pracy zasadniczo rozwiązuje się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość wynika z przepisów Kodeksu pracy. Okres ten może jednak ulec skróceniu na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy z 3 miesięcy do maksymalnie 1 miesiąca. Istnieje również możliwość zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony wcześniej zakończą współpracę skracając ustawowy okres wypowiedzenia.

Przepisy nie zawierają definicji okresu wypowiedzenia. Przyjmuje się, że okres wypowiedzenia to przedział czasu jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej faktycznego rozwiązania, będącego następstwem dokonanego wypowiedzenia.

Złożenie wypowiedzenia umowy, niezależnie od tego która strona dokonuje czynności, nie jest podstawą do zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W okresie wypowiedzenia pracownik świadczy umówioną pracę i wykonuje polecenia przełożonych.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy o pracę

Długość umowy

Długość okresu wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

Do dwóch tygodni

3 dni robocze

Dłuższy niż 2 tygodnie

tydzień

3 miesiące

2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Zatrudnienie minimum 6 miesięcy

Miesiąc

Zatrudnienie minimum 3 lata

3 miesiące

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Istotne jest aby pracownikowi przysługiwał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

Istnieją sytuacje szczególne, które umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 361 § 1 Kodeksu pracy). Skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem skróconego okresu wypowiedzenia - jak podkreślił Sąd Najwyższy (uchwała SN z 9 lipca 1992 r., I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2).

Aby skrócić okres wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy powinien zachować właściwą procedurę:

Krok 1. Ustalenie szczególnych sytuacji uzasadniających skrócenie okresu wypowiedzenia

Ustawowa i jednostronna możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jest możliwa w następujących przypadkach:

 • ogłoszenia upadłości,
 • likwidacji pracodawcy,
 • z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Mimo ograniczenia przesłanek umożliwiających jednostronne dokonanie przez pracodawcę skrócenia okresu wypowiedzenia, ma on całkiem duże możliwości działania.

W kwestiach dotyczących upadłości należy odwołać się do przepisów ustawy - Prawo upadłościowe. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy. Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Przykład

Pracodawca będący jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego znajduje się w początkowej fazie postępowania restrukturyzacyjnego. Postanowił wypowiedzieć pracownikowi umowę skracając jednostronnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 2 miesięcy.

Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy - a więc i pracodawcy o takim statusie w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Skoro zatem okres postępowania restrukturyzacyjnego jest okresem niemożności ogłoszenia upadłości, tym samym pracodawca rozwiązując w tym czasie umowy o pracę nie może zastosować jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia.

Likwidacja pracodawcy również nie jest bezpośrednio uregulowana w przepisach prawa pracy. Wątpliwości w kontekście możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia sprawia ocena, czy istotny jest sam fakt ogłoszenia likwidacji czy całkowita likwidacja utożsamiana z zaprzestaniem prowadzenia działalności. Zdaniem wielu ekspertów istotny jest sam fakt otwarcia likwidacji.

Kolejną przesłanką umożliwiającą jednostronne zastosowanie skróconego okresu wypowiedzenia są przyczyny niedotyczące pracowników. W braku szczególnych uregulowań można uznać, iż określenie "przyczyny niedotyczące pracowników" obejmuje wszelkie przypadki, w których przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika. Mogą to być np. zmiany reorganizacyjne takie jak likwidacja stanowiska pracy.

Krok 2. Ustalenie okresu wypowiedzenia pracownika

Wystąpienie przesłanek dotyczących upadłości, likwidacji lub jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie daje podstaw aby każdemu pracownikowi skrócić okres wypowiedzenia jednostronną czynnością pracodawcy. Należy bowiem pamiętać, że skrócenie takie jest dopuszczalne tylko w przypadku pracowników, których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia jest inny niż 3 miesiące.

Krok 3. Złożenie wypowiedzenia oraz poinformowanie o skróceniu okresu wypowiedzenia

Przepisy normujące możliwość jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do maksymalnie 1 miesiąca nie regulują kwestii, jak taka czynność powinna wyglądać.

Należy przyjąć, że nie jest dopuszczalną praktyką możliwość zastrzeżenia sobie przez pracodawcę opcji skrócenia okresu wypowiedzenia w sposób warunkowy, w tym w treści samej umowy o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1990 r. (I PR 391/90, OSNC 1992/11/206) stwierdził, że oświadczenie woli zakładu pracy o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 § 1 Kodeksu pracy może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną. W braku szczególnych uregulowań można przyjąć, oświadczenie to może być zawarte w tym samym dokumencie co oświadczenie woli zawierające zamiar rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Może to być także informacja odrębna ale towarzysząca jednak oświadczeniu woli w sprawie wypowiedzenia umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia znajduje się w e-wydaniu Serwisu Prawno-Pracowniczego w zakładce "Formularze wzory i umowy".

Pracodawca, który chciałby informację o skróceniu okresu wypowiedzenia zamieścić przy okazji oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy może zastosować przykładowe sformułowanie:

"Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu 1 lipca 2014 r. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc i upłynie w dniu 30 kwietnia 2019 r."

Krok 4. Odszkodowanie

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje niezależnie od tego czy pracownik w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, czy też nie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przy wykorzystaniu zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

UWAGA!

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Krok 5. Dni wolne na szukanie pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się z reguły z koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Aby to ułatwić przepisy przewidują obowiązek udzielenia pracownikowi w okresie wypowiedzenia płatnych dni na poszukiwanie pracy - w przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące pracownik ma prawo do 3 takich dni.

Problem może powstać w przypadku gdy dochodzi do skrócenia okresu wypowiedzenia. Może bowiem powstać wątpliwość, czy w takim przypadku pracownik zachowa prawo do pełnej liczby dni na poszukiwanie pracy. Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy stwierdzić, że pracownik nie traci ani jednego dnia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia - liczba ta jest sztywna niezależnie od tego czy okres wypowiedzenia uległ skróceniu czy też nie.

Porozumienie w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest jedyną możliwością na wcześniejsze zakończenie współpracy w związku z dokonanym wypowiedzeniem umowy. Skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia może nastąpić również w wyniku porozumienia stron.

Porozumienie takie nie powoduje zmiany trybu rozwiązania umowy. Oznacza to, że w dalszym ciągu umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem bez przekształcenia się w porozumienie stron. Bez znaczenia jest kto złożył wypowiedzenie.


Procedura zawierania porozumienia w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy nie jest tak sformalizowana jak jednostronna czynność pracodawcy, która musi opierać się na kodeksowych kryteriach umożliwiających skrócenie okresu wypowiedzenia. W przypadku porozumienia stron nie ma ograniczeń w zakresie sytuacji czy motywów, jakie mogą towarzyszyć wspólnej decyzji.

Przykład

Wieloletni pracownik, zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, wypowiedział umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po kilku dniach zaproponował pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Pracodawca miał już osobę, która będzie zatrudniona na miejsce pracownika, więc wyraził zgodę na propozycję pracownika odchodzącego. W powyższym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony formalnie sfinalizowały porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia.

Jak już wspomniano, inicjatorem zawarcia porozumienia w sprawie wcześniejszego termin rozwiązania umowy o pracę może być zarówno pracodawca jak i pracownik. Ponadto porozumienie to może być zawarte po dokonaniu wypowiedzenia umowy. Tym samym można przyjąć, że porozumienie może być zawarte w każdym czasie - oczywiście w ramach okresu wypowiedzenia.

W przypadku porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę nie obowiązują ograniczenia. Każdy pracownik i każdy pracodawca może wyjść ze skuteczną propozycją zawarcia porozumienia, skracając tym samym okres wypowiedzenia.

Wzór porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

………………………… ……………………….

oznaczenie pracodawcy miejscowość, data

………………………………

oznaczenie pracownika

Porozumienie stron w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

W związku z dokonanym w dniu ..... wypowiedzeniem umowy o pracę oraz biegnącym ustawowym okresem wypowiedzenia wynoszącym ...., proponuję na podstawie art 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zawarcie porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia do dnia .... i tym samym rozwiązanie umowy w dniu …..

Wyrażam zgodę na skrócenie

okresu wypowiedzenia

………………………… …………………………….

data i podpis pracownika data i podpis pracodawcy

W przeciwieństwie do jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w przypadku zawarcia porozumienia w tym zakresie, pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje także możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia. Dotyczy ona wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Przepisy przewidują możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia maksymalnie do 3 miesięcy - dla pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata, oraz do miesiąca - w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy (art. 36 § 5 Kodeksu pracy). Ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia dopuszczalne jest w umowie o pracę.

Podstawa prawna:

 • art 32, 34, 36-37, 651 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),

 • art 1, 5, 9a, 10, 52 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 326).

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak docenić pracownika? Pomogą zmiany w prawie pracy (work-life balance)

  Dzień Doceniania Pracownika. Chociaż metod pozapłacowego wynagradzania zespołów jest dużo, to nowa dyrektywa work-life balance otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.

  E-ZLA dostępne na PUE ZUS

  W związku ze zmianami od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jest zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Co jeśli przedsiębiorca nie ma profilu? ZUS założy go za niego. Nawet jeśli płatnik nie dokończy procesu rejestracji i tak po 24 marca 2023 r. do płatnika będą wysłane elektronicznie przez ZUS PUE –  elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA).

  Czy można wezwać osobę zatrudnioną na pracy zdalnej np. do biura na spotkanie?

  Kwestia wzywania pracownika do biura w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej nie została uregulowana w przepisy Kodeksu pracy. Jednak pracodawca (przełożony) w ramach swoich uprawnień kierowniczych ma prawo wezwać pracownika do wykonywania pracy w biurze, a także polecić mu pracę w każdym innym miejscu, np. udział w spotkaniu odbywającym się w siedzibie kontrahenta albo odbycie podróży służbowej. 

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen – wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023", opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie samodzielnego inwestowania – dodano.

  Płace rosną, ale realna wartość zarobków spada

  W lutym br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne wynagrodzenie zaś w lutym br. w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 13,6% - podał GUS.

  Urlop ojcowski. Co się zmienia w 2023 r.

  Urlop ojcowski to jedno z uprawnień pracowniczych, których dotyczy najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Co zmieniło się w regulacjach dotyczących urlopu ojcowskiego?

  e-ZLA będą przekazywane na profil płatnika składek założony z urzędu przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji

  Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

  Decyzję w sprawie rezygnacji z PPK można w każdej chwili zmienić

  Uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do tego oszczędzania wrócić. Pewne ograniczenia dotyczą osób w wieku 70+.

  Nowy kalkulator wyliczy seniorom emerytury

  Nowy kalkulator emerytalny pozwala obliczyć wysokość emerytury tym osobom, które chcą sprawdzić czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Na platformie internetowej PUE ZUS można porównać, jaka będzie wysokość naszej emerytury, w zależności od momentu, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium!

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – o tym musisz wiedzieć!” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 roku. Polecamy!

  Kontrole firm transportowych z rosyjskim i białoruskim kapitałem

  Inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych służb rozpoczęli kontrole ponad 60 firm transportowych na terenie całego kraju. Sprawdzane są głównie firmy, które prawdopodobnie działają z wykorzystaniem kapitału białoruskiego lub rosyjskiego. Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wziął udział w spotkaniu inaugurującym tę akcję.

  Zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowość w Kodeksie pracy

  Zwolnienie z powodu działania siły wyższej to nowe uprawnienie, jakie przyznaje pracownikom nowelizacja Kodeksu pracy. W jakich przypadkach pracownik będzie mógł zwolnić się z pracy z powodu działania siły wyższej? Przez jaki okres można korzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej? Co to jest siła wyższa?

  Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

  Real-time CSR, czyli nadążyć za konsumentami

  Specjaliści o aktualnych trendach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Podwyżki dla pracowników cywilnych policji

  W ostatnim czasie policjantom udało się uzyskać podwyżki, co spowodowało, że w marcu 2023 r. nie było tak masowych odejść na emeryturę mundurowych jak się tego spodziewano. Niestety sytuacja pracowników cywilnych zatrudnionych w policji również nie jest najlepsza – ich płace są bardzo niskie, a ścieżka kariery zawodowej nie jest uregulowana. Czy będą wreszcie podwyżki dla pracowników cywilnych policji?

  Wyzwania związane z funduszami europejskimi, cyfryzacją i rynkiem pracy

  - Najważniejszym wyzwaniem w tym roku będzie spowodowanie, aby unijne pieniądze z perspektywy finansowej 2021-2027 trafiły do gospodarki, firm, samorządów. Sukcesem będzie też złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o płatność z Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na spotkaniu władz i członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie.

  ZUS ZSWA termin na złożenie

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Jak rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej

  Ewidencja czasu pracy zdalnej. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej przez pracownika, zatem pracodawca samodzielnie określa zasady w tym zakresie. Rejestracja może się odbywać poprzez wysłanie e-maila o rozpoczęciu (zakończeniu) pracy czy telefoniczne zawiadomienie o tym przełożonego. Można też założyć, że potwierdzeniem wykonywania pracy zdalnej jest np. korespondencja e-mailowa lub wykaz zadań zrealizowanych danego dnia.

  Zmiana czasu a wynagrodzenie

  Koniec marca oznacza zmianę czasu z zimowego na letni. Podpowiadamy, czy przesunięcie wskazówek w zegarach ma wpływ na wynagrodzenie.

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe. Czym się różnią? Co dają te ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią? Ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe to dwie zupełnie różne rzeczy, mimo że nazwy brzmią podobnie. Są to niezwykle ważne ubezpieczenia – od opłacania na nie składek uzależnione jest, czy przysługuje zasiłek chorobowy, a także bezpłatne leczenie. Jakie są różnice i co dają oba ubezpieczenia?  

  Polacy nadal zainteresowani emigracją zarobkową

  Zainteresowanie emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ciągu najbliższego roku wyjazd rozważa blisko 17% Polaków, co czwarty nie potrafi zdecydowanie wypowiedzieć się na ten temat, co jest najwyższym odsetkiem od 2015 roku - wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, przygotowanego przez Gi Group.

  Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów

  Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

  17 procent Polaków rozważa emigrację zarobkową

  Niemal 17% osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93% planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

  Eksport rośnie szybciej niż import

  W styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł, tj. o 6,3% i osiągnęła 120,2 mld zł – podał NBP.

  Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.