Kategorie

Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Sebastian Kryczka
Sebastian Kryczka
Jak można skrócić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę/fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Istnieje możliwość zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony wcześniej zakończą współpracę skracając ustawowy okres wypowiedzenia. Przedstawiamy wzór porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia.

Stosunek pracy zasadniczo rozwiązuje się wraz z upływem okresu wypowiedzenia, którego długość wynika z przepisów Kodeksu pracy. Okres ten może jednak ulec skróceniu na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy z 3 miesięcy do maksymalnie 1 miesiąca. Istnieje również możliwość zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony wcześniej zakończą współpracę skracając ustawowy okres wypowiedzenia.

Przepisy nie zawierają definicji okresu wypowiedzenia. Przyjmuje się, że okres wypowiedzenia to przedział czasu jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej faktycznego rozwiązania, będącego następstwem dokonanego wypowiedzenia.

Złożenie wypowiedzenia umowy, niezależnie od tego która strona dokonuje czynności, nie jest podstawą do zaprzestania wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W okresie wypowiedzenia pracownik świadczy umówioną pracę i wykonuje polecenia przełożonych.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy o pracę

Długość umowy

Długość okresu wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

Do dwóch tygodni

3 dni robocze

Dłuższy niż 2 tygodnie

tydzień

3 miesiące

2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony

Zatrudnienie poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

Zatrudnienie minimum 6 miesięcy

Miesiąc

Zatrudnienie minimum 3 lata

3 miesiące

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Istotne jest aby pracownikowi przysługiwał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia

Istnieją sytuacje szczególne, które umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca (art. 361 § 1 Kodeksu pracy). Skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem skróconego okresu wypowiedzenia - jak podkreślił Sąd Najwyższy (uchwała SN z 9 lipca 1992 r., I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2).

Aby skrócić okres wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy powinien zachować właściwą procedurę:

Krok 1. Ustalenie szczególnych sytuacji uzasadniających skrócenie okresu wypowiedzenia

Ustawowa i jednostronna możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jest możliwa w następujących przypadkach:

 • ogłoszenia upadłości,
 • likwidacji pracodawcy,
 • z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Mimo ograniczenia przesłanek umożliwiających jednostronne dokonanie przez pracodawcę skrócenia okresu wypowiedzenia, ma on całkiem duże możliwości działania.

W kwestiach dotyczących upadłości należy odwołać się do przepisów ustawy - Prawo upadłościowe. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy. Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Przykład

Reklama

Pracodawca będący jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego znajduje się w początkowej fazie postępowania restrukturyzacyjnego. Postanowił wypowiedzieć pracownikowi umowę skracając jednostronnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia do 2 miesięcy.

Postępowanie pracodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy - a więc i pracodawcy o takim statusie w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Skoro zatem okres postępowania restrukturyzacyjnego jest okresem niemożności ogłoszenia upadłości, tym samym pracodawca rozwiązując w tym czasie umowy o pracę nie może zastosować jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia.

Likwidacja pracodawcy również nie jest bezpośrednio uregulowana w przepisach prawa pracy. Wątpliwości w kontekście możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia sprawia ocena, czy istotny jest sam fakt ogłoszenia likwidacji czy całkowita likwidacja utożsamiana z zaprzestaniem prowadzenia działalności. Zdaniem wielu ekspertów istotny jest sam fakt otwarcia likwidacji.

Kolejną przesłanką umożliwiającą jednostronne zastosowanie skróconego okresu wypowiedzenia są przyczyny niedotyczące pracowników. W braku szczególnych uregulowań można uznać, iż określenie "przyczyny niedotyczące pracowników" obejmuje wszelkie przypadki, w których przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika. Mogą to być np. zmiany reorganizacyjne takie jak likwidacja stanowiska pracy.

Krok 2. Ustalenie okresu wypowiedzenia pracownika

Wystąpienie przesłanek dotyczących upadłości, likwidacji lub jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie daje podstaw aby każdemu pracownikowi skrócić okres wypowiedzenia jednostronną czynnością pracodawcy. Należy bowiem pamiętać, że skrócenie takie jest dopuszczalne tylko w przypadku pracowników, których okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia pracownikom, których okres wypowiedzenia jest inny niż 3 miesiące.

Krok 3. Złożenie wypowiedzenia oraz poinformowanie o skróceniu okresu wypowiedzenia

Przepisy normujące możliwość jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do maksymalnie 1 miesiąca nie regulują kwestii, jak taka czynność powinna wyglądać.

Reklama

Należy przyjąć, że nie jest dopuszczalną praktyką możliwość zastrzeżenia sobie przez pracodawcę opcji skrócenia okresu wypowiedzenia w sposób warunkowy, w tym w treści samej umowy o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1990 r. (I PR 391/90, OSNC 1992/11/206) stwierdził, że oświadczenie woli zakładu pracy o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 § 1 Kodeksu pracy może być złożone tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną. W braku szczególnych uregulowań można przyjąć, oświadczenie to może być zawarte w tym samym dokumencie co oświadczenie woli zawierające zamiar rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Może to być także informacja odrębna ale towarzysząca jednak oświadczeniu woli w sprawie wypowiedzenia umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę ze skróconym okresem wypowiedzenia znajduje się w e-wydaniu Serwisu Prawno-Pracowniczego w zakładce "Formularze wzory i umowy".

Pracodawca, który chciałby informację o skróceniu okresu wypowiedzenia zamieścić przy okazji oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy może zastosować przykładowe sformułowanie:

"Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu 1 lipca 2014 r. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc i upłynie w dniu 30 kwietnia 2019 r."

Krok 4. Odszkodowanie

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres. Należy pamiętać, że odszkodowanie przysługuje niezależnie od tego czy pracownik w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, czy też nie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przy wykorzystaniu zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

UWAGA!

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Krok 5. Dni wolne na szukanie pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się z reguły z koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Aby to ułatwić przepisy przewidują obowiązek udzielenia pracownikowi w okresie wypowiedzenia płatnych dni na poszukiwanie pracy - w przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące pracownik ma prawo do 3 takich dni.

Problem może powstać w przypadku gdy dochodzi do skrócenia okresu wypowiedzenia. Może bowiem powstać wątpliwość, czy w takim przypadku pracownik zachowa prawo do pełnej liczby dni na poszukiwanie pracy. Odnosząc się do powyższej wątpliwości należy stwierdzić, że pracownik nie traci ani jednego dnia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia - liczba ta jest sztywna niezależnie od tego czy okres wypowiedzenia uległ skróceniu czy też nie.

Porozumienie w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest jedyną możliwością na wcześniejsze zakończenie współpracy w związku z dokonanym wypowiedzeniem umowy. Skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia może nastąpić również w wyniku porozumienia stron.

Porozumienie takie nie powoduje zmiany trybu rozwiązania umowy. Oznacza to, że w dalszym ciągu umowa ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem bez przekształcenia się w porozumienie stron. Bez znaczenia jest kto złożył wypowiedzenie.


Procedura zawierania porozumienia w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania umowy nie jest tak sformalizowana jak jednostronna czynność pracodawcy, która musi opierać się na kodeksowych kryteriach umożliwiających skrócenie okresu wypowiedzenia. W przypadku porozumienia stron nie ma ograniczeń w zakresie sytuacji czy motywów, jakie mogą towarzyszyć wspólnej decyzji.

Przykład

Wieloletni pracownik, zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony, wypowiedział umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po kilku dniach zaproponował pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Pracodawca miał już osobę, która będzie zatrudniona na miejsce pracownika, więc wyraził zgodę na propozycję pracownika odchodzącego. W powyższym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony formalnie sfinalizowały porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia.

Jak już wspomniano, inicjatorem zawarcia porozumienia w sprawie wcześniejszego termin rozwiązania umowy o pracę może być zarówno pracodawca jak i pracownik. Ponadto porozumienie to może być zawarte po dokonaniu wypowiedzenia umowy. Tym samym można przyjąć, że porozumienie może być zawarte w każdym czasie - oczywiście w ramach okresu wypowiedzenia.

W przypadku porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę nie obowiązują ograniczenia. Każdy pracownik i każdy pracodawca może wyjść ze skuteczną propozycją zawarcia porozumienia, skracając tym samym okres wypowiedzenia.

Wzór porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

………………………… ……………………….

oznaczenie pracodawcy miejscowość, data

………………………………

oznaczenie pracownika

Porozumienie stron w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia

W związku z dokonanym w dniu ..... wypowiedzeniem umowy o pracę oraz biegnącym ustawowym okresem wypowiedzenia wynoszącym ...., proponuję na podstawie art 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zawarcie porozumienia w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia do dnia .... i tym samym rozwiązanie umowy w dniu …..

Wyrażam zgodę na skrócenie

okresu wypowiedzenia

………………………… …………………………….

data i podpis pracownika data i podpis pracodawcy

W przeciwieństwie do jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w przypadku zawarcia porozumienia w tym zakresie, pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje także możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia. Dotyczy ona wyłącznie pracowników zatrudnianych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Przepisy przewidują możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia maksymalnie do 3 miesięcy - dla pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata, oraz do miesiąca - w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy (art. 36 § 5 Kodeksu pracy). Ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia dopuszczalne jest w umowie o pracę.

Podstawa prawna:

 • art 32, 34, 36-37, 651 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),

 • art 1, 5, 9a, 10, 52 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 326).

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Tarcza a urząd pracy - do kiedy wnioski?

  Tarcza z urzędu pracy czyli dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka i dotacja 5000 zł - do kiedy można składać wnioski?

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - obowiązki cudzoziemca

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Jakie obowiązki ma cudzoziemiec, który otrzymał takie zezwolenie?

  Minimalne wynagrodzenie 2022

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - ile płaca minimalna wyniesie brutto i netto?

  Płaca minimalna 2022

  Płaca minimalna w 2022 r. - strona związkowa proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 500 zł netto.

  Otrzymał wypowiedzenie w bombonierce!

  Wypowiedzenie umowy o pracę - pracownik otrzymał je w bombonierce! Czy taka forma uzasadnia prawo do przywrócenia do pracy?

  Pilotażowe szczepienia w zakładach pracy od 17 maja 2021 r.

  Szczepienia w zakładach pracy - pilotaż startuje 17 maja 2021 r. Pracodawcy mogą wspomóc proces szczepień.

  In vitro i prawo do ubezpieczenia społecznego – wyrok ETPCz

  Czy podjęcie przez pracownicę nowego zatrudnienia w trakcie procedury in vitro stanowi podstawę do odmowy ubezpieczenia społecznego?

  Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

  Kod wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA to ważna zmiana, która wejdzie w życie 16 maja 2021 r. Na czym w praktyce będzie polegał nowy obowiązek?

  Kompetencje cyfrowe - tego wymagają pracodawcy [RAPORT]

  Kompetencje cyfrowe - tego przede wszystkim wymagają pracodawcy. Cyfryzacja rynku pracy to trend przyspieszony przez epidemię koronawirusa. Jak nową rzeczywistość oceniają pracownicy? Na to pytanie odpowiada raport "Cyfrowa ewolucja kariery".

  Dwie umowy o pracę - składki ZUS

  Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

  Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

  Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

  Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

  Badanie trzeźwości pracownika 2021

  Badanie trzeźwości pracownika - w 2021 r. powstał projekt ustawy umożliwiający pracodawcy przeprowadzanie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracownika.

  Praca dla informatyka 2021 - zarobki i praca zdalna [ANALIZA]

  Praca dla informatyka w 2021 r. - liczba ofert pracy dla informatyków wciąż rośnie. Dla pracowników z branży IT liczą się zarobki i praca zdalna. Analiza przedstawia obecną sytuację informatyków na rynku pracy.

  Godziny pracy 2021

  Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy i dni wolnych od pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

  Długotrwałe niewykonywanie obowiązków - wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy - czy długotrwałe niewykonywanie części obowiązków pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

  Rozliczanie czasu pracy zdalnej

  Czas pracy zdalnej to dosyć kłopotliwe zagadnienie. Jak ewidencjonować i kontrolować pracownika na home office? W jaki sposób rozliczać nadgodziny i wprowadzić zadaniowy czas pracy?

  Rynek pracy w czasie pandemii a szara strefa w rolnictwie

  Rynek pracy w czasie pandemii - czy część pracowników zasiliła szarą strefę w rolnictwie? Poniżej znajduje się analiza.

  Najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców w historii - kwiecień 2021

  Cudzoziemcy pobili rekord - w kwietniu 2021 r. jest najwięcej ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców w historii. Jak przedstawiają się liczby?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 2022

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni? Nowe emerytury i renty będą wypłacane tylko na konto. Rozwiąże się problem emerytur czerwcowych. Zmienią się zasady pobierania zasiłków.

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?