| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Inne > Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania

Kodeks pracy nie zawiera szczegółowej regulacji poświęconej mianowaniu. W tym zakresie odsyła do innych aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki poszczególnych grup zawodowych. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania może nastąpić tylko wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa, np. ustawa o pracownikach samorządowych, czy Karta Nauczyciela.

Czym jest mianowanie?

  1. Nadanie komuś tytułu lub godności.
  2. Powierzenie komuś stanowiska lub funkcji.

Mianowanie w prawie pracy

Sposób nawiązania pozaumownego stosun­ku pracy. Kodeks pracy odsyła w tym zakre­sie do pragmatyk służbowych, regulujących prawa i obowiązki poszczególnych grup zawo­dowych. Powierzenie na tej podstawie stano­wiska ma charakter pracowniczy (np. pracow­nicy urzędów państwowych, nauczyciele) bądź służbowy (np. funkcjonariusze Policji czy Straży Granicznej).

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Podstawą mianowania jest akt administracyjny - mianowanie. Mianowanie następuje zazwyczaj na czas nieokreślony. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na tej podstawie również są odrębnie określane dla danej grupy zawodowej w pragmatykach służbowych. Do pra­cowników mianowanych nie mają zastosowania przepisy o wypowiedzeniu zmieniającym. Za większą z reguły gwarancję stałości zatrudnie­nia pracownicy mianowani mają szerszy zakres obowiązków i zwiększoną odpowiedzialność. Niektóre kategorie osób zatrudnionych na tej podstawie nie mają prawa do strajku czy wyra­żania swoich poglądów politycznych w pracy. Stosunek nawiązany na tej podstawie daje jednak większe uprawnienia i przywileje, np. prawo do dodatkowych urlopów czy korzystania z ochrony w czasie pełnienia służby. Pracowników mianowa­nych obowiązuje służbowa procedura załatwia­nia spraw i skarg związanych z ich stosunkiem pracy.

W razie naruszenia przez nich procedur i obowiązków podlegają jurysdykcji sądów lub komisji dyscyplinarnych w ramach dwuinstan­cyjnego postępowania.

Do rozstrzygania skarg na decyzje organów zwierzchnich dotyczących praw i obowiązków pracowników mianowanych (np. w sprawie mianowania, przeniesienia) właś­ciwe są sądy administracyjne.

W wynagrodzeniach

  1. Służba cywilna - wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowane­go stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbo­wego. Członek korpusu służby cywilnej (pracow­nik lub urzędnik służby cywilnej) może także otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez praco­dawcę zadań na okres wykonywania tych zadań. Ponadto przysługuje mu dodatkowe wynagro­dzenie roczne i nagroda jubileuszowa za wielo­letnią pracę.
  2. Urzędnicy państwowi - przysługuje im wyna­grodzenie zależne od zajmowanego stanowi­ska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości oraz stażu pracy. Urzędnikowi pań­stwowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych oraz nagrody jubileuszowe.
  3. Nauczyciele - ich wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjne­go oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wyni­kających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych). Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczy­ciela jest uzależniona od stopnia awansu zawo­dowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymia­ru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążli­wych warunków pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »