| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenie chorobowe > Wynagrodzenie chorobowe - wysokość, zmiany w 2017 r.

Wynagrodzenie chorobowe - wysokość, zmiany w 2017 r.

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego jego podstawę wymiaru. Kiedy wynagrodzenie chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? Od 1 stycznia 2017 r. ma zostać wprowadzony prostszy sposób uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Kolejny pracodawca

Jeżeli zaświadczenie lekarskie obejmuje okres, za który przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek, a następnie takie wynagrodzenie lub zasiłek, wypłacane przez innego płatnika składek, dokumentem niezbędnym do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku przez tego ostatniego jest:

1) wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA lub zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, zwrócone ubezpieczonemu przez płatnika, który dokonał wypłaty – jeżeli podstawą wypłaty świadczeń u pierwszego płatnika składek był wydruk zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym; płatnik składek pozostawia w dokumentacji kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

2) wystawione na wniosek ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie e-ZLA, zamieszczone na profilu informacyjnym na PUE ZUS nowego płatnika składek albo wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, uzyskany przez ubezpieczonego od wystawiającego to zaświadczenie, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS – jeżeli podstawą wypłaty świadczeń u pierwszego płatnika składek było zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego.

Dwóch płatników

Z kolei w przypadku, gdy na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego płatnik składek wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby lub zasiłek chorobowy, a za część tego okresu zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS, dokumentem niezbędnym do wypłaty zasiłku przez organ rentowy jest:

1) zaświadczenie lekarskie e-ZLA – jeżeli wypłata świadczenia była przez płatnika składek dokonywana na podstawie:

a) zaświadczenia lekarskiego e-ZLA,

b) wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek na PUE ZUS,

c) zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym, jeżeli zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało już udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym – jeżeli płatnik składek wypłaty dokonał na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego w trybie alternatywnym i zaświadczenie lekarskie e-ZLA nie zostało jeszcze udostępnione na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS; płatnik składek pozostawia w aktach kopię tego zaświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. RAMKA

Zmiany projektowane od 1 stycznia 2017 r.

Obecnie prowadzone są prace nad zmianą w zakresie wystawiania e-ZLA, których głównym celem jest obniżenie kosztów lekarzy wystawiających takie zaświadczenia. Przewiduje to projekt z 19 października 2016 r., w którym planowane są zmiany w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa) oraz w nowelizacji tej ustawy z 15 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 1066 ze zm.).

Zobacz również:

Obecnie zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym na ePUAP, zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Niestety podpis elektroniczny jest narzędziem płatnym, którego koszty zakupu ponoszą lekarze, a korzystanie z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP jest w ich ocenie czasochłonne i skomplikowane w obsłudze. Proponowana zmiana ma polegać na wprowadzeniu prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie to będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego, tak jak obecnie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a ponadto także – co jest nowością – przy wykorzystaniu sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Projekt zmian przewiduje takie same zasady dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku. Wniosek w tej sprawie będzie mógł być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Zaświadczenie ZUS ZLA

Jak już wspomniano, od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, na których podstawie następuje ustalenie prawa i wypłaty zasiłku chorobowego, są także zaświadczenia lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA na zasadach określonych przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie z 19 października 2016 r., obowiązujący obecnie okres przejściowy pomiędzy wystawianiem zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA) i zaświadczeń lekarskich w formie papierowej (ZUS ZLA) ma zostać wydłużony o jeden rok, do 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby albo zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku przez organ rentowy jest zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, które płatnik składek musi przekazać do ZUS, pozostawiając w aktach jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Inne zaświadczenia

Oprócz zaświadczenia lekarskiego e-ZLA (ZUS ZLA) okoliczności uprawniające do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, o których mowa wyżej, dokumentuje się zaświadczeniami lekarskimi oraz innymi dokumentami, o których mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu z 8 grudnia 2015 r. Chodzi tu o:

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) w wysokości 100 proc. dla ciężarnej,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) w wysokości 100 proc., gdy ubezpieczony poddał się przeszczepowi komórek, tkanek i narządów,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) w wysokości 100 proc. bez okresu wyczekiwania, jeżeli ubezpieczony uległ wypadkowi w drodze do pracy albo z pracy,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) w wysokości 100 proc. w związku z odsunięciem od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby) związany z pobytem w szpitalu,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby), gdy niezdolność do pracy pracownika jest spowodowana nadużyciem alkoholu,

● pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby) ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia,

● zasiłek chorobowy (wynagrodzenie za czas choroby), gdy niezdolność do pracy przypada w czasie pobytu za granicą,

● zasiłek chorobowy z tytułu choroby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,

● zasiłek chorobowy z tytułu choroby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, gdy pracownik zachorował w czasie trwania zatrudnienia i choruje po jego ustaniu, a zwolnienie lekarskie jest w posiadaniu pracodawcy,

● zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków.

Obowiązek ubezpieczonego

Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć płatnikowi składek zaświadczenie lekarskie wystawione w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu powoduje obniżenie zasiłku chorobowego o 25 proc., nie ma jednak wpływu na wysokość wynagrodzenia chorobowego. RAMKA 1, SCHEMAT

Zasiłek chorobowy ulega również obniżeniu o 25 proc. w przypadku nieterminowego złożenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA za okres po ustaniu ubezpieczenia. Jeżeli niezdolność ta orzeczona jest więcej niż jednym zaświadczeniem lekarskim, to termin 7 dni liczy się od daty wystawienia tego zaświadczenia, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku. W przypadku niedotrzymania tego terminu zasiłek ulega obniżeniu o 25 proc. za okres od ósmego dnia niezdolności do pracy orzeczonej tym zaświadczeniem, które łącznie z poprzednimi obejmuje okres co najmniej trzydziestodniowy, do dnia dostarczenia zaświadczeń. PRZYKŁAD 6

Jeżeli siedmiodniowy termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy (powszedni). Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11), jeżeli koniec siedmiodniowego terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, należy uznać, że zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone w terminie, o ile zostanie dostarczone w najbliższy dzień roboczy, to w takiej sytuacji nie stosuje się obniżenia zasiłku o 25 proc.

Jak już wspomniano, jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie, za okres którego przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby, wysokość tego wynagrodzenia nie ulega obniżeniu. Jeżeli natomiast zwolnienie lekarskie obejmuje okres, za który pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, to obniżenie stosuje się wyłącznie do zasiłku chorobowego. PRZYKŁAD 7

Projekt ustawy z 19 października 2016 r. zakłada, że oprócz obecnych form autoryzacji zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego – podpisem elektronicznym albo potwierdzonym za pomocą platformy ePUAP – możliwe będzie podpisanie go również za pomocą systemu ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. podstawowymi dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby stanowiącymi podstawę ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby są zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, wydruk takiego zaświadczenia oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego można przeprowadzić również wtedy, gdy zalecenie lekarza brzmi: „może chodzić”. Oznacza to bowiem, że chory pracownik może udać się np. do lekarza, do apteki albo na zalecone zabiegi lub rehabilitację, a nie gdziekolwiek, w dowolnym celu.

Jeżeli siedmiodniowy termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy (powszedni). Zgodnie z orzeczeniem NSA na równi z dniem wolnym od pracy traktujemy również sobotę.

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2017 r. – z projektowanym przedłużeniem tego okresu do 31 grudnia 2018 r. – zaświadczenia lekarskie mogą być nadal wystawiane w formie papierowej, tj. na druku ZUS ZLA.

Obecnie prowadzone są prace nad zmianą w zakresie wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, których głównym celem jest obniżenie kosztów lekarzy wystawiających takie zaświadczenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK