Kategorie

PPK - jak naliczać wpłaty?

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
PPK - jak naliczać wpłaty?
PPK - jak naliczać wpłaty?
Fotolia
Wpłaty na PPK odprowadzane są od wynagrodzenia pracownika. Jak naliczać wpłaty? Jaka jest podstawa wymiaru wpłat? Jakie wynagrodzenie bierze się pod uwagę? Czy to też abonament medyczny? Kiedy dokonać pierwszej wpłaty? Czy przychód z tytułu wpłat na PPK jest opodatkowany? Przykładowa lista płac znajduje się poniżej.

Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

PROBLEM:

Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający?

Podstawa wymiaru wpłat na PPK

RADA:

Podstawę wymiaru wpłat na PPK stanowi wynagrodzenie, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Zatem oprócz wynagrodzenia wyrażonego w postaci pieniężnej wynagrodzeniem jest też świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansują Państwo zatrudnianym osobom. Nie jest ono w tym przypadku zwolnione ze składek na ww. ubezpieczenia. Zatem od wartości abonamentu należy naliczyć wpłatę na PPK. Przychód z tytułu wpłaty na PPK dokonanej przez Państwa za uczestników PPK powstanie dla nich w miesiącu przekazania wpłat na rachunek instytucji finansowej, z którą została podpisana umowa o zarządzanie PPK.

Wynagrodzenie do naliczania wpłat na PPK

UZASADNIENIE

Definicja wynagrodzenia do celów naliczania wpłat na PPK. Przez wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wpłat na PPK należy rozumieć podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Podstawa naliczenia wpłat na PPK nie jest ograniczona do tzw. 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Obowiązuje tu jednak inne ograniczenie. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

Podstawy wymiaru wpłat na PPK nie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób:

 • przebywających na urlopie wychowawczym oraz
 • pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Definicja wynagrodzenia zawarta w ustawie o PPK nie jest ograniczona tylko do świadczeń pieniężnych. Jest szeroko rozumianą podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast podstawę tę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany z tytułu zatrudnienia (m.in. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia), z wyjątkiem:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków,
 • świadczeń zwolnionych ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wymienionych w § 2 rozporządzenia składkowego, tj. m.in. ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Abonament medyczny

Oznacza to, że świadczenie w postaci abonamentu medycznego, który w całości finansuje podmiot zatrudniający, podlega pełnemu oskładkowaniu w zakresie zarówno obowiązkowego (w przypadku pracowników i zleceniobiorców), jak i dobrowolnego (w przypadku niektórych zleceniobiorców) ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wpłat na PPK należy jednak dokonać od podstawy obowiązkowych ww. ubezpieczeń. Uczestnikami PPK nie mogą być bowiem osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadzie dobrowolności. W grupie świadczeń w naturze, od których będą naliczane wpłaty na PPK, są też m.in. wartość ryczałtowa wykorzystywanego do celów prywatnych samochodu służbowego czy ryczałt za pranie odzieży ochronnej.

Pierwsze wpłaty na PPK

Przekazanie pierwszych wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej. Zgodnie z wyjaśnieniami dostępnymi na mojeppk.pl pierwszych wpłat do PPK (przekazanie na rachunek instytucji finansowej) należy dokonać w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie PPK z uczestnikami planu kapitałowego. Wpłat naliczonych i pobranych od kolejnego wynagrodzenia uczestnika PPK można dokonać na rachunek instytucji finansowej wcześniej, nawet w tym samym dniu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia wpłat na PPK.

Spółka z o.o. zawarła umowy o zarządzanie PPK z uczestnikami PPK (pracownikami) w połowie grudnia 2020 r.

Wariant I

Wynagrodzenia pracownicy otrzymują w następnym miesiącu za dany miesiąc. Pracodawca nalicza i pobiera wpłaty na PPK z wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłaconego w styczniu 2021 r. i w tym miesiącu może je też odprowadzić na rachunek instytucji finansowej.

Wariant II

Wynagrodzenia pracownicy otrzymują w tym samym miesiącu. Pracodawca nalicza i pobiera wpłaty na PPK od wynagrodzenia za grudzień 2020 r., ale powinien przekazać je na rachunek instytucji finansowej w okresie od 1 do 15 stycznia 2021 r.

Przychód z tytułu wpłat na PPK

Przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Wpłata dokonana za uczestnika PPK przez podmiot zatrudniający stanowi opodatkowany przychód uczestnika PPK w miesiącu dokonania wpłaty na PPK. Przychodem podatkowym jest zarówno wpłata podstawowa, jak i dodatkowa. Wpłaty te nie podlegają jednak oskładkowaniu.


Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów), po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika. Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód:

 • zwolniony z podatku na podstawie ustawy podatkowej oraz
 • od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Reklama

Obliczony podatek dochodowy płatnik podatku obniża o 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychód z tytułu wpłaty do PPK należy doliczyć do pozostałych przychodów uczestnika PPK i od łącznej kwoty naliczyć podatek. Podatek podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego w ogólnym terminie zapłaty tego zobowiązania, tj. do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu pobrania podatku.

Lista płac - przykład

Pracodawca zawarł umowy o zarządzanie PPK z uczestnikami PPK w grudniu 2020 r. Nalicza tylko wpłaty podstawowe (2% - pracownik, 1,5% - pracodawca). Wynagrodzenia wypłacane są w tym samym miesiącu. Pracodawca w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2020 r. naliczył i pobrał wpłatę na PPK należną od pracowników, natomiast wpłatę, którą powinien sfinansować z własnych środków, doliczy do przychodu tych osób w miesiącu przekazania wpłaty na rachunek instytucji finansowej, tj. w styczniu 2021 r. Załóżmy, że wynagrodzenie jednego z pracowników-uczestników PPK za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. wynosi 4000 zł (płaca zasadnicza i dodatek za zwiększenie obowiązków), a oprócz tego pracodawca finansuje pracownikowi abonament medyczny w wysokości 130 zł miesięcznie. Rozliczenie pierwszej wpłaty na PPK na listach płac za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. powinno być następujące:

LISTA PŁAC

za grudzień 2020 r. (zł)

za styczeń 2021 r. (zł)

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

3700,00

3700,00

2.

Dodatek za zwiększenie obowiązków

300,00

300,00

3.

Abonament medyczny

130,00

130,00

4.

Wpłata na PPK (1,5% - pracodawca)

0,00

61,95

5.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (poz.1 + poz. 2 + poz. 3)

4130,00

4130,00

6.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe poz.1 + poz. 2 + poz. 3)

4130,00

4130,00

7.

Składka na ubezpieczenie emerytalne - pracownik - poz. 5 x 9,76%

403,09

403,09

8.

Składka na ubezpieczenia rentowe - pracownik - poz. 5 x 1,5%

61,95

61,95

9.

Składka na ubezpieczenie chorobowe - pracownik - poz. 6 x 2,45%

101,19

101,19

10.

Razem składki finansowane przez pracownika (13,71%) - do przekazania do ZUS (poz. 7 + poz. 8 + poz. 9)

566,23

566,23

11.

Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (poz. 7 + poz. 8 + poz. 9)

566,23

566,23

12.

Przychód (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4)

4130,00

4191,95

13.

Koszty uzyskania przychodu (podstawowe)

250,00

250,00

14.

Ulga podatkowa

43,76

43,76

15.

Podstawa opodatkowania (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 - poz. 10 - poz. 13)

3314,00

3376,00

16.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - do przekazania do ZUS (poz. 5 - poz. 10)

3563,77

3563,77

17.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - do odliczenia od podatku (poz. 5 - poz. 10)

3563,77

3563,77

18.

Podatek dochodowy (poz. 15 x 17% - poz. 14)

519,62

530,16

19.

Składka zdrowotna - do odliczenia od podatku (poz. 17 x 7,75%)

276,19

276,19

20.

Składka zdrowotna - do przekazania do ZUS (poz. 16 x 9%)

320,74

320,74

21.

Podatek do US (poz. 18 - poz. 19)

221,00

232,00

22.

Wpłata na PPK - pracownik (poz. 5 x 2%)

82,60

82,60

23.

Do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 - poz. 10 - poz. 20 - poz. 22)

2787,43

2776,43

24.

Składka na ubezpieczenie emerytalne - pracodawca - 9,76%

403,09

403,09

25.

Składka na ubezpieczenia rentowe - pracodawca - 6,5%

268,45

268,45

26.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca - 1,02%*

42,13

42,13

27.

Fundusz Pracy - 2,45%

101,19

101,19

28.

FGŚP - 0,10%

4,13

4,13

29.

Razem składki finansowane przez pracodawcę (19,83%)

818,99

818,99

* Przykładowa wysokość składki

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 40, art. 25a, art. 26-28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342

 • art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1291

 • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949

Czytaj także: "PPK dla podmiotów zatrudniających - odpowiedzi na 12 pytań z praktyki" - na www.inforlex.pl/ewydania.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?