Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PPK - jak naliczać wpłaty?

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
PPK - jak naliczać wpłaty?
PPK - jak naliczać wpłaty?
Fotolia
Wpłaty na PPK odprowadzane są od wynagrodzenia pracownika. Jak naliczać wpłaty? Jaka jest podstawa wymiaru wpłat? Jakie wynagrodzenie bierze się pod uwagę? Czy to też abonament medyczny? Kiedy dokonać pierwszej wpłaty? Czy przychód z tytułu wpłat na PPK jest opodatkowany? Przykładowa lista płac znajduje się poniżej.

Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

PROBLEM:

Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający?

Podstawa wymiaru wpłat na PPK

RADA:

Podstawę wymiaru wpłat na PPK stanowi wynagrodzenie, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Zatem oprócz wynagrodzenia wyrażonego w postaci pieniężnej wynagrodzeniem jest też świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansują Państwo zatrudnianym osobom. Nie jest ono w tym przypadku zwolnione ze składek na ww. ubezpieczenia. Zatem od wartości abonamentu należy naliczyć wpłatę na PPK. Przychód z tytułu wpłaty na PPK dokonanej przez Państwa za uczestników PPK powstanie dla nich w miesiącu przekazania wpłat na rachunek instytucji finansowej, z którą została podpisana umowa o zarządzanie PPK.

Wynagrodzenie do naliczania wpłat na PPK

UZASADNIENIE

Definicja wynagrodzenia do celów naliczania wpłat na PPK. Przez wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wpłat na PPK należy rozumieć podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Podstawa naliczenia wpłat na PPK nie jest ograniczona do tzw. 30-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Obowiązuje tu jednak inne ograniczenie. Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

Podstawy wymiaru wpłat na PPK nie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób:

 • przebywających na urlopie wychowawczym oraz
 • pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Definicja wynagrodzenia zawarta w ustawie o PPK nie jest ograniczona tylko do świadczeń pieniężnych. Jest szeroko rozumianą podstawą wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast podstawę tę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof osiągany z tytułu zatrudnienia (m.in. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia), z wyjątkiem:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków,
 • świadczeń zwolnionych ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wymienionych w § 2 rozporządzenia składkowego, tj. m.in. ekwiwalentów pieniężnych za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Abonament medyczny

Oznacza to, że świadczenie w postaci abonamentu medycznego, który w całości finansuje podmiot zatrudniający, podlega pełnemu oskładkowaniu w zakresie zarówno obowiązkowego (w przypadku pracowników i zleceniobiorców), jak i dobrowolnego (w przypadku niektórych zleceniobiorców) ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wpłat na PPK należy jednak dokonać od podstawy obowiązkowych ww. ubezpieczeń. Uczestnikami PPK nie mogą być bowiem osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadzie dobrowolności. W grupie świadczeń w naturze, od których będą naliczane wpłaty na PPK, są też m.in. wartość ryczałtowa wykorzystywanego do celów prywatnych samochodu służbowego czy ryczałt za pranie odzieży ochronnej.

Pierwsze wpłaty na PPK

Przekazanie pierwszych wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej. Zgodnie z wyjaśnieniami dostępnymi na mojeppk.pl pierwszych wpłat do PPK (przekazanie na rachunek instytucji finansowej) należy dokonać w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie PPK z uczestnikami planu kapitałowego. Wpłat naliczonych i pobranych od kolejnego wynagrodzenia uczestnika PPK można dokonać na rachunek instytucji finansowej wcześniej, nawet w tym samym dniu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia wpłat na PPK.

Spółka z o.o. zawarła umowy o zarządzanie PPK z uczestnikami PPK (pracownikami) w połowie grudnia 2020 r.

Wariant I

Wynagrodzenia pracownicy otrzymują w następnym miesiącu za dany miesiąc. Pracodawca nalicza i pobiera wpłaty na PPK z wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłaconego w styczniu 2021 r. i w tym miesiącu może je też odprowadzić na rachunek instytucji finansowej.

Wariant II

Wynagrodzenia pracownicy otrzymują w tym samym miesiącu. Pracodawca nalicza i pobiera wpłaty na PPK od wynagrodzenia za grudzień 2020 r., ale powinien przekazać je na rachunek instytucji finansowej w okresie od 1 do 15 stycznia 2021 r.

Przychód z tytułu wpłat na PPK

Przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający. Wpłata dokonana za uczestnika PPK przez podmiot zatrudniający stanowi opodatkowany przychód uczestnika PPK w miesiącu dokonania wpłaty na PPK. Przychodem podatkowym jest zarówno wpłata podstawowa, jak i dodatkowa. Wpłaty te nie podlegają jednak oskładkowaniu.


Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów), po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez pracownika. Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód:

 • zwolniony z podatku na podstawie ustawy podatkowej oraz
 • od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Obliczony podatek dochodowy płatnik podatku obniża o 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychód z tytułu wpłaty do PPK należy doliczyć do pozostałych przychodów uczestnika PPK i od łącznej kwoty naliczyć podatek. Podatek podlega wpłacie do właściwego urzędu skarbowego w ogólnym terminie zapłaty tego zobowiązania, tj. do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu pobrania podatku.

Lista płac - przykład

Pracodawca zawarł umowy o zarządzanie PPK z uczestnikami PPK w grudniu 2020 r. Nalicza tylko wpłaty podstawowe (2% - pracownik, 1,5% - pracodawca). Wynagrodzenia wypłacane są w tym samym miesiącu. Pracodawca w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2020 r. naliczył i pobrał wpłatę na PPK należną od pracowników, natomiast wpłatę, którą powinien sfinansować z własnych środków, doliczy do przychodu tych osób w miesiącu przekazania wpłaty na rachunek instytucji finansowej, tj. w styczniu 2021 r. Załóżmy, że wynagrodzenie jednego z pracowników-uczestników PPK za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. wynosi 4000 zł (płaca zasadnicza i dodatek za zwiększenie obowiązków), a oprócz tego pracodawca finansuje pracownikowi abonament medyczny w wysokości 130 zł miesięcznie. Rozliczenie pierwszej wpłaty na PPK na listach płac za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. powinno być następujące:

LISTA PŁAC

za grudzień 2020 r. (zł)

za styczeń 2021 r. (zł)

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

3700,00

3700,00

2.

Dodatek za zwiększenie obowiązków

300,00

300,00

3.

Abonament medyczny

130,00

130,00

4.

Wpłata na PPK (1,5% - pracodawca)

0,00

61,95

5.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (poz.1 + poz. 2 + poz. 3)

4130,00

4130,00

6.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe poz.1 + poz. 2 + poz. 3)

4130,00

4130,00

7.

Składka na ubezpieczenie emerytalne - pracownik - poz. 5 x 9,76%

403,09

403,09

8.

Składka na ubezpieczenia rentowe - pracownik - poz. 5 x 1,5%

61,95

61,95

9.

Składka na ubezpieczenie chorobowe - pracownik - poz. 6 x 2,45%

101,19

101,19

10.

Razem składki finansowane przez pracownika (13,71%) - do przekazania do ZUS (poz. 7 + poz. 8 + poz. 9)

566,23

566,23

11.

Składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu (poz. 7 + poz. 8 + poz. 9)

566,23

566,23

12.

Przychód (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4)

4130,00

4191,95

13.

Koszty uzyskania przychodu (podstawowe)

250,00

250,00

14.

Ulga podatkowa

43,76

43,76

15.

Podstawa opodatkowania (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 - poz. 10 - poz. 13)

3314,00

3376,00

16.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - do przekazania do ZUS (poz. 5 - poz. 10)

3563,77

3563,77

17.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej - do odliczenia od podatku (poz. 5 - poz. 10)

3563,77

3563,77

18.

Podatek dochodowy (poz. 15 x 17% - poz. 14)

519,62

530,16

19.

Składka zdrowotna - do odliczenia od podatku (poz. 17 x 7,75%)

276,19

276,19

20.

Składka zdrowotna - do przekazania do ZUS (poz. 16 x 9%)

320,74

320,74

21.

Podatek do US (poz. 18 - poz. 19)

221,00

232,00

22.

Wpłata na PPK - pracownik (poz. 5 x 2%)

82,60

82,60

23.

Do wypłaty (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 - poz. 10 - poz. 20 - poz. 22)

2787,43

2776,43

24.

Składka na ubezpieczenie emerytalne - pracodawca - 9,76%

403,09

403,09

25.

Składka na ubezpieczenia rentowe - pracodawca - 6,5%

268,45

268,45

26.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca - 1,02%*

42,13

42,13

27.

Fundusz Pracy - 2,45%

101,19

101,19

28.

FGŚP - 0,10%

4,13

4,13

29.

Razem składki finansowane przez pracodawcę (19,83%)

818,99

818,99

* Przykładowa wysokość składki

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 40, art. 25a, art. 26-28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342

 • art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1, art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1291

 • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949

Czytaj także: "PPK dla podmiotów zatrudniających - odpowiedzi na 12 pytań z praktyki" - na www.inforlex.pl/ewydania.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.
  Koszty zwolnień lekarskich – ile firmy płacą za nieodpowiednie warunki pracy?
  Argumentując właścicielowi firmy wysokość kwoty, której przeznaczenie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracowników, inspektorzy BHP podają wiele górnolotnych sloganów, których pracodawcy nie rozumieją lub rozumieć nie chcą. W takiej sytuacji bardzo dobrym i zawsze działającym argumentem jest pokazanie kosztów absencji wypadkowej w konkretnym przedsiębiorstwie, wskazując jednocześnie że stanowią one tylko 1,53%* kosztów całości wypadku przy pracy.
  Work-life balance w Kodeksie pracy
  Od początku sierpnia zaczną obowiązywać znaczące zmiany, wprowadzone do Kodeksu pracy. Po latach obowiązywania telepracy, w przepisach pojawi się definicja pracy zdalnej. Ponadto pracodawcy będą mogli badać stan trzeźwości pracowników. Dyrektywy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, związanej z tzw. work-life balance. Ministerstwo Rodziny przygotowało ostateczną wersję noweli Kodeksu pracy, która wdraża regulacje związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.