Kategorie

Umowy zlecenia 2017 - ewidencja godzin pracy zleceniobiorców (wzór)

Jeżek Przemysław
Umowy zlecenia 2017 - ewidencja godzin pracy zleceniobiorców (wzór)/shutterstock.com
Umowy zlecenia 2017 - ewidencja godzin pracy zleceniobiorców (wzór)/shutterstock.com
www.shutterstock.com
Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy będą mieli obowiązek ewidencjonowania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej. Przedstawiamy przykładowy wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy zleceniobiorcy.

Obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za każdą godzinę pracy. W związku z tym będzie istniała konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

Konieczność zapewnienia minimalnej stawki godzinowej będzie miała zastosowanie do osób fizycznych zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług:

● wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie będą zatrudniać pracowników lub nie będą zawierać umów ze zleceniobiorcami,

● niewykonujących działalności gospodarczej.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Obowiązek potwierdzania godzin pracy

Reklama

W odniesieniu do osób fizycznych przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, które będą objęte nowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, bez względu na sposób wynagradzania, niezbędne będzie określenie w umowie zasad ustalania i potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę po nowelizacji). Będzie to miało na celu umożliwienie sprawdzenia, czy minimalna stawka godzinowa jest zapewniona.

W sytuacji gdy strony w zawartej umowie zlecenia zdecydują się na odpłatność w stałej stawce ryczałtowej, bez potwierdzenia liczby godzin świadczonej usługi, nie będzie możliwości sprawdzenia, czy ustalona odgórnie kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na liczbę godzin zapewni przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi minimalną stawkę godzinową.

Na okres 3 tygodni została zawarta umowa o świadczenie usług, które będą wykonywane w miejscu wskazanym przez zlecającego. Strony ustaliły, że za jej wykonanie zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości 500 zł. Przy tak wskazanej wysokości wynagrodzenia niemożliwe będzie ustalenie, czy została zachowana minimalna stawka godzinowa. Potwierdzona liczba godzin świadczonej usługi pozwoli na ustalenie wysokości stawki godzinowej.

Sposoby ewidencjonowania godzin pracy

Kwestie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, co do zasady, powinny być ustalone w umowie zawartej przez strony. Przepisy nie wprowadzają przy tym żadnych konkretnych wytycznych co do sposobu ich potwierdzania, dając stronom pełną swobodę. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla zleceniodawcy będzie uzyskiwanie takich potwierdzeń liczby przepracowanych godzin w formie papierowej.

Przykładowy zapis umowy zlecenia dotyczący potwierdzania godzin pracy zleceniobiorcy

(...) § 6

Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy będzie prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach. (...)

Reklama

Jeżeli zlecenie bądź usługi będą świadczone cyklicznie w siedzibie zleceniodawcy, jedną z form potwierdzania liczby godzin, jeśli taka forma została określona przez strony umowy, może być prowadzenie codziennej ewidencji potwierdzania liczby godzin, aby istniała możliwość bieżącej kontroli godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi. Zleceniodawca może nałożyć obowiązek potwierdzania na bieżąco zestawienia liczby godzin świadczonych usług, co ułatwi kontrolę rzetelności prowadzonych zestawień.

Firma świadcząca usługi sprzątania zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług z podmiotem A zatrudnia na podstawie umów zlecenia trzy sprzątaczki, których zadaniem jest sprzątanie pomieszczeń biurowych dla danego podmiotu. Ze względu na to, że usługi te są świadczone codziennie, osoby te od 1 stycznia 2017 r. zostały zobowiązane do codziennego potwierdzania liczby godzin świadczonych usług. W związku z tym po zakończonym miesiącu kalendarzowym, w zależności od liczby godzin pracy, jest ustalana wysokość wynagrodzenia gwarantująca wypłatę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 13 zł za każdą godzinę.

Przykładowy wzór miesięcznej ewidencji godzin pracy zleceniobiorcy

Imię i nazwisko zleceniobiorcy: ........................................................

Dzień
miesiąca

Miesiąc i rok ....................

Liczba godzin pracy

Podpis zleceniobiorcy

Podpis zleceniodawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Potwierdzeniem liczby godzin pracy mogą być również faktury, rachunki wystawiane do umów zlecenia potwierdzające ich realizację oraz inne informacje lub sprawozdanie przedstawione przez zleceniobiorcę po wykonaniu zlecenia (art. 740 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca zamierza rozpocząć współpracę w 2017 r. na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (niezatrudniającą pracowników ani zleceniobiorców) w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp. Z treści zawartej umowy będzie wynikać, że osoba ta ma przeprowadzać szkolenia z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników w siedzibie zleceniodawcy i po zakończonym szkoleniu będzie zobowiązana do sporządzenia protokołu potwierdzającego liczbę godzin przeprowadzonego szkolenia. Taki protokół będzie wystarczającym dokumentem potwierdzającym liczbę godzin świadczonej usługi. W tej sytuacji można również wprowadzić zapis do umowy o świadczenie usług, z którego będzie wynikać, że po zakończeniu szkolenia wystawiany będzie rachunek za wykonanie usługi wraz z potwierdzeniem liczby godzin.

Właściciel firmy budowlanej (niezatrudniający pracowników ani zleceniobiorców) zamierza zawrzeć w 2017 r. z przedsiębiorcą na okres 6 miesięcy umowę o świadczenie usług, polegającą na malowaniu pomieszczeń biurowych pod wynajem. Rozliczenie danej usługi będzie się odbywać na podstawie wystawionej faktury VAT. Ponieważ w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc został nałożony obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, strony w zawartej umowie ustaliły, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. W związku z tym, aby zapewnić wymóg wynikający z przepisów, ustaliły, że po zakończonym miesiącu kalendarzowym zleceniobiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT ze wskazaniem potwierdzenia liczby godzin wykonanej usługi, składanej najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentu. Takie postępowanie będzie prawidłowe.

Brak ustalenia w umowie sposobu ewidencji godzin pracy

W przypadku gdy strony w zawartej umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący je ma obowiązek przedłożyć w jednej z wybranych form:

● pisemnej,

● elektronicznej,

● dokumentowej,

informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (art. 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji).

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego). W sytuacji wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi w miejscu znacznie odległym od siedziby zlecającego, ta forma może wydłużyć czas na dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego liczbę godzin pracy.

Nowością w przepisach jest wprowadzenie potwierdzania godzin pracy w formie dokumentowej oraz elektronicznej. Obie te formy czynności prawnych obowiązują już w prawie cywilnym od 8 września 2016 r. (art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego).

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożone w tej formie oświadczenie woli jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Z punktu widzenia praktycznego może to być wysłanie potwierdzenia liczby godzin w wiadomości e-mail z adresu, który zawiera w sobie imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie woli.

Przyjmijmy, że Jan K., jako osoba fizyczna, zawarł na okres kilku miesięcy 2017 r. umowę zlecenia z przedsiębiorcą. Jej przedmiotem są usługi serwisowe świadczone w siedzibie zleceniodawcy. Strony w zawartej umowie nie wskazały sposobu potwierdzania liczby godzin świadczonych usług. Z treści umowy wynika natomiast, że okresem rozliczeniowym wypłaty wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy. Rozliczanie wynagrodzenia następuje na podstawie przedłożonego przez zleceniobiorcę rachunku składanego najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. W umowie określono wynagrodzenie w stałej kwocie w wysokości 1500 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana najpóźniej do 5. dnia danego miesiąca kalendarzowego. W przedłożonym przez Jana K. rachunku brakuje potwierdzenia liczby godzin pracy. W celu spełnienia obowiązku wynikającego z nowelizacji przepisów o minimalnym wynagrodzeniu Jan K. 3 dni przed wypłatą wynagrodzenia przesłał z prywatnego konta e-mail potwierdzenie liczby godzin świadczonych usług za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W tej sytuacji należy uznać, że postępowanie stron umowy zlecenia było prawidłowe.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie nakładają na strony umowy zlecenia żadnych wymagań co do formy takiej umowy. Oznacza to, że umowę zlecenia można zawrzeć również w formie ustnych ustaleń i taka umowa będzie wiązała strony. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zawrzeć tego rodzaju umowę na piśmie w celach dowodowych potwierdzających zawarcie umowy oraz określających postanowienia stron. Jednak w przypadku niezachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej umowy, zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, będzie musiał potwierdzić zleceniobiorcy w jednej z trzech wybranych form (pisemnej, dokumentowej bądź elektronicznej) ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi. W sytuacji braku takiego potwierdzenia, co dopuszczają przepisy, podstawą ustalenia liczby godzin pracy będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę, najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (art. 8b ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji).

Przepisy odnoszą się również do sytuacji, w której zlecenie lub usługa jest realizowana przez więcej niż jedną osobę albo zostaje powierzona osobie trzeciej. Minimalną gwarancją wynagrodzenia jest objęta każda z tych osób (art. 8a ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji). W takim przypadku potwierdzenie liczby godzin pracy następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób (art. 8b ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji).

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, która będzie wypłacać od 1 stycznia 2017 r. przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu po nowelizacji).

Nie ma natomiast regulacji, która przewiduje takie kary za brak potwierdzenia liczby godzin pracy.

Podstawa prawna:

● art. 73 § 1, art. 78 § 1, art. 734, art. 740, art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● art. 1 pkt 1a i pkt 1b, art. 8a ust. 2–3, art. 8b ust. 2–3 i ust. 5, art. 8e ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

● art. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?