Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin od 2017 r.

Bożena Lenart
specjalista z zakresu prawa pracy
Obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin od 2017 r./ Fot. Fotolia
Obowiązki zleceniodawcy związane z prowadzeniem ewidencji godzin od 2017 r./ Fot. Fotolia
Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 13 zł. Aby ustalić, czy zleceniobiorca otrzymuje tę stawkę, niezbędna jest ewidencja liczby przepracowanych przez niego godzin. Ewidencja powinna być prowadzona za okresy co najmniej jednego miesiąca, bowiem minimalne wynagrodzenie w stawce godzinowej musi być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Przedsiębiorca, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie, przechowuje ewidencję przepracowanych godzin przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców – 13 zł za godzinę pracy. Stawka ta obowiązuje w przypadku umów zlecenia oraz umów, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, zawieranych między:

● przyjmującym zlecenie (zleceniobiorcą), którym jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem EOG, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej, a
● zleceniodawcą, którym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo jednostka organizacyjna, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności (nie musi to być działalność gospodarcza).

Zobacz: Zatrudnienie

W przypadku takich umów zawieranych między ww. podmiotami wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, czyli 13 zł w 2017 r. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia zleceniobiorcy co najmniej takiej stawki godzinowej, zleceniobiorcy i tak przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem tej minimalnej stawki godzinowej.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Zasady wypłaty minimalnej stawki godzinowej

Zawierając umowę zlecenia, należy pamiętać, że:

● zleceniobiorca nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej ani też przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę,
● wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej,
● w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Zobacz: Wynagrodzenie

Obowiązek prowadzenia ewidencji liczby godzin

Aby możliwe było skontrolowanie, czy zleceniobiorca otrzymuje co najmniej minimalną stawkę godzinową za każdą godzinę pracy, konieczne, jest ewidencjonowanie liczby przepracowanych przez niego godzin. Dlatego ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że strony umowy powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Zatem uzgodnienie dotyczące potwierdzania przepracowanych przez zleceniobiorcę liczby godzin musi być częścią innych uzgodnień dokonywanych przy zawieraniu umowy zlecenia.

Umowa zlecenia powinna określać sposób potwierdzania liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.

Jeżeli strony nie wprowadzą takiego zapisu do umowy, to zleceniobiorca z mocy prawa jest zobowiązany przedłożyć – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (zależnie od swojego wyboru) – informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia (a termin ten w przypadku dłuższej umowy ma przypadać co najmniej raz na miesiąc). Wówczas informacja przedłożona przez zleceniobiorcę będzie musiała stanowić podstawę do naliczenia jego wynagrodzenia.

Zobacz: Inne formy zatrudnienia

Jeżeli natomiast umowa zlecenia nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, wówczas zleceniodawca, tj. przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza zleceniobiorcy w jednej z ww. form ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku braku takiego potwierdzenia, informację o liczbie przepracowanych godzin będzie przedkładał zleceniobiorca i ta informacja będzie stanowiła podstawę do naliczenia jego wynagrodzenia.

Zatem ustalenie, kto ma prowadzić ewidencję liczby przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin – czy będzie to zleceniodawca, czy zleceniobiorca – należy w pierwszej kolejności do stron zawartej umowy, a zasady jej prowadzenia także powinny być ustalone w tej umowie. Dopiero w przypadku gdy strony w umowie tego nie uzgodnią, informację o liczbie godzin, która będzie podstawą naliczenia wynagrodzenia, zleceniobiorca będzie przedkładał zleceniodawcy przed terminem płatności wynagrodzenia. Taka informacja może się ograniczać po prostu do zsumowanej liczby godzin pracy za dany okres, tj. za okres, za który zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w najbliższym terminie płatności.

Zobacz: Umowy cywilnoprawne

Tylko w przypadku pracy tymczasowej, wykonywanej na podstawie umów zlecenia, z mocy prawa prowadzenie ewidencji liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług należy do pracodawcy użytkownika, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi (a nie do agencji pracy tymczasowej ani pracownika tymczasowego).

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, to potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług musi następować odrębnie w stosunku do każdej z tych osób, ponieważ każdej z nich przysługuje minimalne wynagrodzenie godzinowe, stosownie do liczby przepracowanych przez tę osobę godzin.

Sposób prowadzenia ewidencji liczby godzin

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w żaden sposób nie określa, jak powinna być prowadzona ewidencja liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby przez analogię stosować w tym przypadku przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy przepracowanego przez pracownika (w szczególności art. 149 Kodeksu pracy i § 8 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Nie jest więc konieczne ewidencjonowanie np. liczby godzin w poszczególnych dniach pracy, w dni wolne od pracy, w porze nocnej, ani też pracy nadliczbowej. Fakty te nie mają zresztą zwykle znaczenia w przypadku prac wykonywanych na podstawie umowy zlecenia, ponieważ przeważnie ustalane jest takie samo wynagrodzenie dla zleceniobiorcy niezależnie od rodzaju dnia pracy (dzień roboczy, dzień wolny od pracy), a także pory wykonywania pracy (dzień, noc). Nie jest też konieczne, aby ewidencja liczby przepracowanych godzin była prowadzona przez zleceniodawcę (analogicznie jak w ramach stosunku pracy jest prowadzona z mocy prawa przez pracodawcę).

Zobacz: Czas pracy

W praktyce ze względu na to, że zwykle zleceniobiorca nie jest na bieżąco kontrolowany przez zleceniodawcę (taka kontrola mogłaby bowiem przemawiać za tym, że de facto strony wiąże stosunek pracy, dla którego charakterystyczne jest podporządkowanie pracownika co do czasu i miejsca świadczenia pracy) prowadzenie ewidencji godzin będzie zapewne należało do obowiązków zleceniobiorcy.

Ewidencja powinna być prowadzona przez zleceniobiorcę z pewnością za okresy co najmniej jednego miesiąca, bo minimalne wynagrodzenie w stawce godzinowej musi mu być wypłacane co najmniej raz w miesiącu.

Jeżeli zgodnie z umową zlecenia praca ma być wykonywana np. w okresie od 4 stycznia do 3 czerwca 2017 r., to zleceniodawca powinien zleceniobiorcy wypłacać wynagrodzenie w stawce minimalnej co najmniej raz w miesiącu, czyli najpóźniej 3 lutego, 3 marca, 3 kwietnia, 3 maja i 3 czerwca 2017 r. Zatem ewidencja liczby godzin także powinna być prowadzona co najmniej za takie okresy.

Do stron umowy zlecenia należy uzgodnienie, czy czas pracy ma być ewidencjonowany w skali miesiąca, tygodnia czy każdego dnia, tj. czy zleceniodawca chce otrzymać tylko zbiorczą liczbę godzin za cały miesiąc, czy też chce otrzymywać zestawienia tygodniowe czy też ewidencję liczby godzin przepracowanych w każdym dniu.

Do uzgodnienia stron należy też, jak często zleceniodawca chce otrzymywać takie zestawienia – czy wystarczy, gdy otrzyma je raz w miesiącu tuż przed terminem płatności wynagrodzenia, czy też chce je otrzymywać regularnie, np. raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie.

Do uzgodnienia stron umowy należy też kwestia tego, w jaki sposób zleceniodawca będzie potwierdzał liczbę przepracowanych godzin, tj. czy będzie np. wyrywkowo wykonywał kontrolę przepracowanych godzin, czy też będzie po prostu przyjmował wykaz godzin przedstawiany przez zleceniobiorcę. Zwykle zleceniodawca orientuje się – z doświadczenia (dotychczasowej praktyki) albo przez porównanie z pracą innych osób – ile czasu zleceniobiorca musi poświęcić na prawidłowe wykonanie pracy/usługi będącej przedmiotem umowy zlecenia.

Zobacz również: Ubezpieczenia

Przechowywanie ewidencji liczby godzin

Od 1 stycznia 2017 r. przepisy nakładają na zleceniodawcę obowiązek przechowywania dwóch rodzajów dokumentów:

● określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (najczęściej będzie to sama umowa zlecenia, chyba że nie została ona zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej – wówczas będzie to odrębny dokument sporządzony w takiej formie, zależnie od wyboru zleceniodawcy) oraz
● potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (np. ewidencji liczby godzin albo informacji o liczbie godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę).

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Przykładowy wzór ewidencji dziennej

infoRgrafika

Przykładowy wzór ewidencji tygodniowej

infoRgrafika

Powyższe dokumenty przechowuje przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi – przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Skoro wynagrodzenie z umowy zlecenia w minimalnej stawce godzinowej jest płatne co najmniej raz na miesiąc, oznacza to, że z każdym miesiącem i tym samym z każdym kolejnym wypłaconym zleceniobiorcy wynagrodzeniem biegnie kolejny 3-letni okres przedawnienia.

Jeżeli wynagrodzenie jest wymagalne np. do 30 kwietnia 2017 r., to okres 3 lata mija w dniu 30 kwietnia 2020 r. Do tego dnia powinna być przez zleceniodawcę przechowywana np. umowa zlecenia, jeżeli to ona zawiera regulacje dotyczące sposobu potwierdzania liczby godzin pracy (także jeżeli została ona zawarta np. na długi okres w dniu 3 stycznia 2017 r.) oraz sama ewidencja liczby godzin pracy obejmująca kwiecień 2017 r.

Zobacz serwis: Kodeks pracy

Konsekwencje zaniedbań

Przedsiębiorca albo osoba działająca w jego imieniu, albo inna jednostka organizacyjna, wypłacająca zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, jest zagrożona karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej należy do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Jej właściwe organy są uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Należy jeszcze dodać, że inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania – bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy – kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zobacz: Kalkulatory

Podstawa prawna:

● art. 1 pkt 1b, art. 8a–8d ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265),

● art. 10 pkt 15a, art. 11b, art. 13 pkt 5, art. 24 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 640; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyżki dla doktorantów?
  Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, zapowiedział podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Czy podwyżki dotyczą także doktorantów? Ile wyniosą? Kiedy można się ich spodziewać?
  Kto i kiedy wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?
  Dlaczego zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi? Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu? Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu? W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków? Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu? Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne?
  Bezrobocie w Polsce spadło - czy będzie jeszcze niższe?
  Bezrobocie spadło - w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.), jak i roku (o 1 pkt. proc.) – podał GUS.
  Staż uczniowski przygotowuje do pracy
  Wypracowaliśmy modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody. Zachęcamy do ich wykorzystania - pisze Konfederacja Lewiatan.
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone. ZUS rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia i zakończył 20 września.
  Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%
  Bezrobocie w Polsce 2022. GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 roku.
  Urlop rodzicielski - 9 tygodni tylko dla ojca
  Urlop rodzicielski. W polskim Kodeksie pracy pojawi się dziewięć dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców.
  PPK - transfer środków na lokatę
  Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może przekazać środki na lokatę terminową Po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK bez pomniejszeń, ale rozpoczęcie wypłaty powoduje, że nowe wpłaty na PPK nie są już dokonywane. Alternatywą jest wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Również taki transfer powoduje zakończenie wpłat na PPK
  Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe
  Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Czy zwolnienie lekarskie pozostaje w związku z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem chorobowym? Jaka jest podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?
  Nowe oferty pracy w branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości?
  Blisko co trzecia firma (29%) branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w ostatnim kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników.
  Uregulowanie pracy zdalnej - ile kosztuje?
  Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, regulujący m.in. zasady pracy zdalnej, trafił do dalszych prac w komisji. Z dużym prawdopodobieństwem nowe przepisy zaczną więc obowiązywać w ciągu kilku miesięcy. Jak wskazują eksperci W&W Consulting oraz kancelarii CMS - obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Praca zdalna - ile firmy zapłacą za nowe przepisy?
  Praca zdalna - projekt nowelizacji Kodeksu pracy ureguluje zasady pracy zdalnej. Obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Jak technologia zmienia rynek pracy?
  Rynek pracy. Mimo że sytuacja epidemiczna jest już mniej poważna, to pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i hybrydowej i nie chcą z niej rezygnować. Działy HR nie przestają też umawiać kandydatów na spotkania zdalne. W niedalekiej przyszłości nowym miejscem pracy, rekrutacji i szkoleń najprawdopodobniej stanie się metawersum.
  Zasada równego traktowania – ubezpieczenia społeczne
  Na czym polega zasada równego traktowania na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Czego dotyczy? Odpowiadamy.
  Nawiązanie stosunku pracy
  Do czego zobowiązuje się pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy? Jakie są cechy stosunku pracy? Kiedy pracownik może skierować przeciwko pracodawcy roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy? Odpowiadamy.
  Wzrost płac a inflacja
  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było wyższe o 12,7% i wyniosło 6583,03 zł (brutto). W stosunku do lipca zmniejszyło się o 2,9% – podał GUS.
  Polacy ograniczają zakupy?
  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,2%. W porównaniu z lipcem r. wzrosła o 1% – podał GUS.
  KRUS - nowa stawka odsetek za zwłokę
  KRUS. Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę.
  Rejestracja w urzędzie pracy a pełnienie roli w zarządzie spółki
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy pełnienie funkcji w zarządzie wlicza się w któryś z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe?
  Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi w 2022 r. i komu przysługuje? Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku? Kiedy może przypadać okres pobierania zasiłku? Czy musi wyłącznie następować po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, czy też może przypadać w innym termie?
  Czym jest stres w pracy?
  Stres w pracy - czym jest, jakie są jego skutki i objawy? Jak zwalczać stres u pracowników? Jakie są obowiązki pracodawcy w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy?
  Ostatnie 14 emerytury już na kontach
  14 emerytura 2022 - ZUS zakończył wypłatę. W dniu 20 września przelana została ostatnia transza dla 1,3 mln osób na łączną kwotę 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób a wydatkowana na ten cel kwota wyniosła ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę.
  Umiarkowany optymizm w sprawie wynagrodzeń - Polacy spodziewają się wzrostu dochodów
  Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze.
  Renta rodzinna po zmarłym małżonku a ZFŚS
  Renta rodzinna. Czy za pracownika szkoły, który nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, dokonuje się odpisu na ZFŚS?
  Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września
  Zaległy urlop 2022. Pracownicy, którzy dotąd nie wykorzystali urlopu przysługującego im w 2021 roku, muszą zrobić to do końca września. Obowiązek dopilnowania, aby pracownik udał się w tym terminie na zaległy wypoczynek, spoczywa na pracodawcy.