REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość dofinansowania z PFRON

Wysokość dofinansowania z PFRON/fot. Fotolia
Wysokość dofinansowania z PFRON/fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy, w rozumieniu przepi­sów o finansach publicznych, posiadający osobo­wość prawną powołany do wspierania rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jaka jest kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz kto nie może skorzystać z dofinansowania?

PFRON w wynagrodzeniach

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pra­cowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowią­cej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnię­cie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw­nych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnie­niem osób niepełnosprawnych. Z wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Pracodawca, który zatrudni osoby niepełnospraw­ne przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

REKLAMA

Autopromocja
 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowa­nych do potrzeb wynikających z ich niepełno­sprawności,
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy powyższych potrzeb.

Polecamy produkt: Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem (PDF)

Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy bądź pozostają­cych w zatrudnieniu u pracodawcy występujące­go o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pra­codawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczy­ną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika narusze­nie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Zwrot kosztów nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystoso­wane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej. Pracodawcy przysługuje również ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagro­dzenia pracownika niepełnosprawnego, pod warun­kiem że pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • 1800 zł - w przypadku osób niepełnospraw­nych zaliczonych do znacznego stopnia niepeł­nosprawności,
 • 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepeł­nosprawności,
 • 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnospraw­ności.

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń są zwięk­szane o 600 zł w przypadku osób niepełnospraw­nych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewi­domych.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

 • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełno­sprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdziel­czej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośred­nictwem osób prawnych prowadzących działal­ność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesio­ne przez pracodawcę z uchybieniem terminom, wynikającym z odrębnych przepisów, przekra­czającym 14 dni.

REKLAMA

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełno­sprawnego może otrzymać ze środków PFRON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracow­ników pomagających pracownikowi niepełnospraw­nemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynno­ści niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 mie­sięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestro­waną w powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna albo poszukująca pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać z PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wyso­kości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie z PFRON a podatek

Zakłady pracy chronionej kwoty pobranych zali­czek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz od wypła­canych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia spo­łecznego:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyska­ny od początku roku u tego płatnika przekro­czył kwotę stanowiącą górną granicę pierw­szego przedziału skali podatkowej, przeka­zują:

- 40% na PFRON,

- 605% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON),

 • za miesiące następujące po miesiącu, w któ­rym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stano­wiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej przekazują w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowe­go, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłacone­go podatku występuje różnica, należy ją wyjaś­nić w deklaracji PIT-4R.

Dołącz do nas na Facebooku

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS: ponad 1,1 mln cudzoziemców (w tym 771 tys. obywateli Ukrainy) płaci polskie składki na ubezpieczenia społeczne

Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. a od 2008 roku ponad 1 mln 140 tys. Takie dane podał 24 lipca 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Awaria uniemożliwiająca wykonywanie pracy, a wynagrodzenie pracownika

Awaria w miejscu pracy może skutecznie uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych, stając się poważnym problemem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niespodziewane problemy techniczne, takie jak przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu komputerowego, czy problemy z infrastrukturą, mogą prowadzić do przestojów i zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu firmy. W artykule omówimy, jakie prawa przysługują pracownikom w przypadku wystąpienia awarii i jakie obowiązki mają pracodawcy w takich sytuacjach.

Jakie prawa ma pracownik niepełnosprawny?

Pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia w miejscu pracy. Uprawnienia te przysługują od dnia złożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Jedno świadczenie w całości +15% drugiego (po zmarłym małżonku albo własnego). Rada Ministrów: wypłata renty wdowiej od 1 lipca 2025 r.

Na posiedzeniu 23 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

REKLAMA

Ponad milion ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Ich liczba stale rośnie

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku, do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. Pierwsze miejsce zajmują cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy. 

Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Istnieje pewna grupa osób, którym przysługuje całkowicie darmowe sanatorium w 2024 r. i w 2025 r. Co więcej, można też skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS. Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. 

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

REKLAMA

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA