Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. / Fot. Fotolia
Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. / Fot. Fotolia
Rada Europejska stwierdziła, ze promowanie zatrudnienia młodzieży powinno stanowić priorytet. Powstała więc Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na ten cel przeznaczono budżet o wartości 3,2 mld euro do rozdysponowania wśród państw członkowskich w latach 2014–2020, który nie wymaga współfinansowania na poziomie krajowym. Uznano, że należy ustalić wyższą stawkę płatności zaliczkowych na poczet szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o wartości 3,2 mld euro w 2015 r., aby umożliwić szybkie uruchomienie funduszy. Zwiększone płatności zaliczkowe będą opiewać na kwotę ponad 1 mld euro (30% szczególnej alokacji) zamiast początkowej wartości na poziomie 1–1,5% szczególnej alokacji.

Dlaczego stawka płatności zaliczkowych zostaje zwiększona?

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych została podjęta w następstwie wniosku Komisji oraz apelu, jaki został wystosowany w lutym 2013 r. na wysokim szczeblu politycznym przez Radę Europejską, aby zaradzić bezprecedensowemu bezrobociu ludzi młodych w niektórych regionach Unii Europejskiej. Podczas wspomnianego posiedzenia Rady, a także podczas jej kolejnych posiedzeń, podkreślono, że promowanie zatrudnienia młodzieży powinno być traktowane jako cel priorytetowy. Rada Europejska wezwała do uruchomienia środków z budżetu UE i udzielenia wsparcia państwom członkowskim, które usiłują przeciwdziałać bezrobociu młodzieży.

Na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zarezerwowano specjalny budżet o wartości 3,2 mld euro, który nie wymaga współfinansowania na poziomie krajowym. Dodatkowa kwota w wysokości 3,2 mld euro będzie pochodzić z alokacji EFS przeznaczonych dla państw członkowskich w okresie programowania 2014–2020.

Biorąc pod uwagę zakres wyzwania – ponad 7 mln młodych Europejczyków bez pracy, niekształcących ani nieszkolących się – zdecydowano, że środki przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny zostać rozdysponowane (skoncentrowane na wstępie) w pierwszych dwóch latach okresu 2014–2020, co pozwoli na szybkie i skuteczne uruchomienie działań na rzecz młodzieży, a także na osiągnięcie natychmiastowych rezultatów. Jakiekolwiek dalsze opóźnienia we wdrażaniu mogą narazić na szwank działania podjęte przez państwa członkowskie w celu zwalczania bezrobocia wśród młodzieży.

Zobacz polecany produkt: KODEKS PRACY 2015 z komentarzem (PDF)

Kwota początkowych płatności zaliczkowych określonych w przepisach dotyczących programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach którego przewidziano Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest równa 1 proc. łącznej kwoty alokacji (lub 1,5 proc. w przypadku państw członkowskich objętych pomocą finansową). Wspomniana kwota jest automatycznie przekazywana po przyjęciu każdego programu operacyjnego. Następnie płatności okresowe na rzecz państw członkowskich mogą być dokonywane jedynie w formie zwrotu poniesionych wydatków. Zazwyczaj państwa dokonują wstępnego finansowania projektów na szczeblu krajowym, a następnie uzyskują zwrot kosztów z funduszy UE.

Jak się okazało, stosowana stawka była niewystarczająca dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwłaszcza ze względu na fakt, że wydatki z budżetu inicjatywy zostały skoncentrowane w latach 2014 i 2015 i absorpcja środków powinna przebiegać szybciej niż zakłada to EFS. Ograniczenia budżetowe, z jakimi zmagają się państwa członkowskie, a także brak dostępnych funduszy w początkowej fazie okresu programowania spowodowały opóźnienia w realizacji projektów na szczeblu krajowym i regionalnym. Liczne państwa zwróciły uwagę na to, że nie posiadają w krajowych budżetach dostatecznych środków, które pozwalałyby na realizację płatności zaliczkowych na poczet projektów przeznaczonych dla młodych ludzi.

Porozmawiaj o tym na FORUM

W związku z tym należy w drodze wyjątku określić – w oparciu o dzisiejszy wniosek ustawodawczy – wyższą stawkę płatności zaliczkowych na poczet szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o wartości 3,2 mld euro w 2015 r., aby umożliwić szybkie uruchomienie funduszy. Zwiększone płatności zaliczkowe będą zatem opiewać na kwotę ponad 1 mld euro (30 proc. szczególnej alokacji) zamiast początkowej wartości na poziomie 1–1,5 proc. szczególnej alokacji.

To zwiększenie płatności zaliczkowych umożliwi uzyskanie maksymalnych efektów pod względem wsparcia dla beneficjentów, w obrębie dostępnego budżetu. Oznaczałoby to dla państw członkowskich wdrażających Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych znaczący wzrost środków, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Szczególne alokacje dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Płatności zaliczkowe pierwotnie przewidziane w ramach szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2015 r. (nieuwzględniające zwiększenia)

Dodatkowe płatności zaliczkowe w ramach szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2015 r. (po zwiększeniu)

BE

42 435 070

424 351

12 730 521

BG

55 188 745

551 887

16 556 624

CZ

13 599 984

136 000

4 079 995

IE

68 145 419

681 454

20 443 626

EL

171 517 029

2 572 755

51 455 109

ES

943 496 315

9 434 963

283 048 895

FR

310 161 402

3 101 614

93 048 421

HR

66 177 144

661 771

19 853 143

IT

567 511 248

5 675 112

170 253 374

CY

11 572 101

173 582

3 471 630

LV

29 010 639

290 106

8 703 192

LT

31 782 633

317 826

9 534 790

HU

49 765 356

497 654

14 929 607

PL

252 437 822

2 524 378

75 731 347

PT

160 772 169

1 607 722

48 231 651

RO

105 994 315

1 589 915

31 798 295

SI

9 211 536

92 115

2 763 461

SK

72 175 259

721 753

21 652 578

SE

44 163 096

441 631

13 248 929

UK

206 098 124

2 060 981

61 829 437

Ogółem

3 211 215 406

33 557 570

963 364 625

Program "Pierwsza praca" - ocena pracodawców

Jeżeli do tej zwiększonej sumy 963 mln euro na szczególną alokację dodane zostaną odnośne płatności zaliczkowe z odpowiedniego wsparcia EFS, łączna kwota płatności zaliczkowych, jakie państwa członkowskie otrzymają w 2015 r. na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wyniesie 996 mln euro, czyli niemal 1 mld euro. Są to znaczące zasoby, które mogą zostać natychmiast wykorzystane na uruchomienie działań wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Bardzo ważne jest, aby państwa członkowskie przekazywały te płatności zaliczkowe bezpośrednio beneficjentom projektów; dzięki temu działania będą sprawnie realizowane w terenie.

Jakie inne działania Komisja podjęła w celu przyspieszenia wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Komisja już na samym początku wprowadziła szereg przepisów, które miały w możliwie największym stopniu przyspieszyć wdrażanie inicjatywy.

Przede wszystkim należy zauważyć, że kwota 6,4 mld euro alokowana na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest skoncentrowana na wstępie, tak aby cała ta suma mogła zostać rozdysponowana w latach 2014-2015, nie zaś w ciągu siedmiu lat obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Ponadto wydatki na projekty dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą inwestować we wdrażanie środków już od 2013 r., mając przy tym świadomość, że Komisja będzie w stanie dokonać zwrotu poniesionych przez nie wydatków po formalnym przyjęciu poszczególnych programów operacyjnych oraz przesłaniu Komisji wniosków o płatności.

Francja i Włochy postanowiły przeznaczyć jeden program operacyjny, który pozwoli wykorzystać otrzymane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych środki, na zatrudnienie młodzieży. Dzięki temu Komisja mogła go przyjąć w krótkim terminie. Program francuski został przyjęty 3 czerwca 2014 (zob. IP/14/622) a włoski - 11 lipca 2014 r. (zob. IP/14/826).

Służby Komisji priorytetowo traktują przyjęcie wszystkich programów operacyjnych, które posiadają element Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do połowy maja przyjęto 33 spośród 34 programów operacyjnych (niektóre państwa członkowskie przygotowały więcej niż jeden program) zawierających element finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (ostatni program wciąż oczekuje na przyjęcie). Tym samym Komisja wdrożyła niemal wszystkie zasoby Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

10 sposobów na zmotywowanie młodych pracowników

Służby Komisji wspierały ponadto państwa członkowskie w przygotowywaniu programów, udzielając wskazówek technicznych oraz podejmując wiele innych działań, takich jak stały kontakt z władzami krajowymi, dział pomocy technicznej na potrzeby organizacji praktyk i staży czy seminarium na szczeblu technicznym, które odbyło się w lipcu 2014 r. (IP/14/784). Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie, również na etapie realizacji.

Ponadto przewiduje się wykorzystanie istotnej części Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–20 na inwestowanie w młodych ludzi. Obok przeznaczonej za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych kwoty 6,4 mld euro, bezpośrednie wsparcie dla młodych ludzi obejmuje również dodatkową kwotę 6 mld euro z EFS 2014-20, która już została rozdzielona w ramach nowej rundy programów operacyjnych. Również inne inwestycje podejmowane w ramach EFS i powiązane z modernizacją usług w zakresie zatrudnienia i edukacji, samozatrudnienia i przystosowania pracowników stanowią - bezpośrednio lub pośrednio - wsparcie zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto państwa członkowskie powinny w inteligentny sposób korzystać ze swoich budżetów krajowych. W swojej rocznej analizie wzrostu gospodarczego na rok 2015, Komisja podkreśliła, że w kontekście konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie lub zwiększenie poziomu wydatków na skuteczność służb zatrudnienia oraz umożliwienie im docierania do szerokiego grona odbiorców, aktywną politykę rynku pracy oraz programy gwarancji dla młodzieży.

Komisja stale współpracuje z państwami członkowskimi w celu przyśpieszenia tego procesu oraz udziela szerokiego wsparcia na etapie wdrażania.

Aby uczynić dodatkowe współfinansowanie ze strony państw członkowskich jeszcze atrakcyjniejszym, inwestycje w projekty współfinansowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w danym państwie członkowskim będą kwalifikować się do uwzględnienia w ramach paktu stabilności i wzrostu na podstawie klauzuli inwestycyjnej w części prewencyjnej.

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017 przyjęty przez rząd

Jakie działania państwa członkowskie mogą finansować w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Wszystkie działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą skierowane bezpośrednio do młodych ludzi.

Środki wspierane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są określone w programach operacyjnych państw członkowskich, przyjmowanych przez Komisję. Potrzeby w poszczególnych regionach mogą być dość zróżnicowane, w związku z tym każde państwo członkowskie/region odnosi się w swoim programie operacyjnym do istniejących potrzeb oraz zapewnia realizację gwarancji dla młodzieży.

Środki skierowane do młodych osób mogą obejmować między innymi:

 • Bezpośrednie wsparcie dla wysokiej jakości staży i kursów przyuczania do zawodu.
 • Zapewnianie pierwszych doświadczeń zawodowych (staż przez co najmniej 6 miesięcy)
 • Ograniczenie pozapłacowych kosztów pracy
 • Ukierunkowane i odpowiednio skonstruowane dotacje na wynagrodzenia i na zatrudnianie pracowników
 • Środki w zakresie mobilności, które pozwalają na połączenie umiejętności i miejsc pracy
 • Wsparcie dla młodych przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą (opieka mentorska i dostęp do finansowania)
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej jakości
 • Programy drugiej szansy

Finansowane projekty mogą pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w szybko rozwijających się sektorach, takich jak gospodarka cyfrowa. Zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach w tym sektorze gospodarki rośnie w tempie około 4 proc. rocznie. Zgodnie z szacunkami do 2020 r. w Europie może być nawet 825 000 wakatów dla specjalistów z dziedziny ICT. Obecnie Komisja pracuje na rzecz stworzenia jednolitego rynku cyfrowego, który zapewni Europejczykom jeszcze więcej możliwości: dodatkowy wzrost gospodarczy przekładający się na 250 mld euro oraz tysiące nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jakie środki są planowane w krajach, w których przydziały na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są najwyższe?

We Francji bez pracy pozostaje około 650 000 osób poniżej 25 roku życia, zaś milion osób nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli (NEET). W ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych we Francji zapewnione zostanie wsparcie dla wdrażania krajowych gwarancji dla młodzieży, aby pomóc tym młodym ludziom, którzy mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Działania obejmują poradnictwo i szkolenie osób posiadających mniejsze kwalifikacje, umożliwienie mobilności w ramach staży zawodowych na poziomie regionalnym, krajowym i w niektórych przypadkach transgranicznym, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz lepsze identyfikowanie młodzieży NEET, jak również zapewnianie drugiej szansy tym, którzy opuszczają szkołę bez dyplomu lub kwalifikacji i umożliwianie im wejścia na rynek pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe lub szkolenia. Kluczową rolę w osiąganiu tych celów odgrywają państwowe służby zatrudnienia, a krajowe programy operacyjne umożliwiają im lepsze dotarcie do młodzieży NEET .

Gwarancje dla młodzieży - rezultaty

W Polsce Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana w ramach krajowego programu operacyjnego umożliwiającego rozwój środków aktywizacji edukacyjno-zawodowej w całym kraju, których celem jest integracja młodzieży na rynku pracy, w tym również młodzieży niepełnosprawnej. Grupa docelowa Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Polsce została rozszerzona i obejmuje młodych ludzi w wieku od 24 do 29 lat; jest to związane z tym, że młodzi ludzie w tej grupie znajdują się w trudniejszej sytuacji niż młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat. Ustalono, że głównym powodem bezrobocia młodych ludzi w Polsce jest brak doświadczenia i niedopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, w związku z czym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie przede wszystkim wspierać staże, szkolenia i inne rodzaje kształcenia ustawicznego, przyczyniając się do pomyślnej integracji młodzieży na rynku pracy. W dalszej kolejności finansowany jest rozwój przedsiębiorczości, działalności na własny rachunek oraz mobilności zawodowej i geograficznej. Pierwsze działania zostały już zainicjowane. W 2014 r. zaangażowanych w nie było około 4 500 młodych osób.

We Włoszech program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do realizacji gwarancji dla młodzieży. Został on rozszerzony tak, by obejmował osoby do lat 29 i oczekuje się, że dotrze do 1,72 mln młodych ludzi z grupy NEET. Beneficjentom będzie oferowane indywidualnie dostosowywane podejście obejmujące różnorodne działania, takie jak: informacja i poradnictwo, szkolenia zawodowe, staże, przyuczanie do zawodu, promowanie działalności na własny rachunek, mobilność zawodowa - międzynarodowa i terytorialna, system służby cywilnej. Podczas rejestracji uczestnicy zawierają indywidualne umowy. Dane za kwiecień 2015 r. wskazywały, że liczba uczestników działań w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wyniosła ponad 54 000 (niemal 10 proc. celu końcowego). Co szczególnie ważne, 20 000 młodych ludzi otrzymało ofertę wspierającą przejście w kierunku zatrudnienia, zaś 18 000 ofertę stażu (również w połączeniu z mobilnością transnarodową). Ponad 4 500 młodych ludzi z grupy NEET otrzymało ofertę servizio civile.

W Hiszpanii program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewiduje działania we wszystkich hiszpańskich regionach, skierowane do młodzieży niekształcącej, niepracującej ani nieszkolącej się. Młodzi ludzie do 25. roku życia, a w przypadku uznanej niepełnosprawności - do 29. roku życia mogą uczestniczyć w działaniach mających na celu ich aktywizację w zakresie uczenia się i poszukiwania pracy, nabywania umiejętności, które mogą zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, założenie działalności gospodarczej lub znalezienie stałego zatrudnienia. Beneficjentom zaoferowana zostanie dostosowana indywidualnie, zintegrowana ścieżka z wykorzystaniem środków obejmujących m.in. programy szkół drugiej szansy, dwutorowe programy szkolenia zawodowego, szkolenia prowadzące do uzyskania świadectwa zawodowego, krajowe i międzynarodowe programy na rzecz mobilności, działania wspierające przedsiębiorczość, staże i dotacje na zatrudnienie powiązane z umowami na czas nieokreślony.

W Grecji program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych podejmuje kwestię bezrobocia ludzi młodych, skupiając się na tworzeniu możliwości edukacji na wysokim poziomie, podnoszeniu umiejętności oraz zapewnianiu trwałego zatrudnienia dla wszystkich, a także mając na uwadze umacnianie spójności społecznej. Pakiet działań finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych koncentruje się na młodych ludziach w wieku od 15 do 24 lat, oferując programy przyuczania do zawodu, staże, działania mające na celu uzyskanie doświadczenia zawodowego, wsparcie dla młodych przedsiębiorców na uruchamianie własnej działalności oraz zintegrowane działania; pozwoli to na dobieranie odpowiednich działań. Jeżeli chodzi o młodych ludzi w wieku od 24 do 29 lat, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wspiera w szczególności działania zmierzające do uzyskania doświadczenia zawodowego i wsparcie dla młodych przedsiębiorców na uruchamianie własnej działalności. Oczekuje się, że proponowane działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą promować zatrudnienie, również pracę na własny rachunek, a także podwyższą umiejętności i doświadczenia zawodowe ludzi młodych pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Pozwoli to na wsparcie ich integracji lub ponownej integracji na rynku pracy. Od 2014 r. uruchomiono już cztery zaproszenia do składania wniosków. Około 26 tys. młodych ludzi rozpoczęło szkolenie poprzedzające zdobywanie praktycznego doświadczenia w przedsiębiorstwach.

Bony dla młodych bezrobotnych - podsumowanie

W Portugalii około 280 000 młodych ludzi (w wieku od 15 do 29 lat) to osoby niepracujące, niekształcące ani nieszkolące się (NEET). Odpowiada to 16 proc. wszystkich młodych ludzi w Portugalii. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Portugalii będzie wspierać realizację krajowej gwarancji dla młodzieży, aby pomóc w ten sposób młodzieży NEET w wieku od 15 do 29 lat w znalezieniu pracy lub oferty podniesienia swoich kwalifikacji. Wspierając zarówno tych, którzy mają na rynku pracy mniejsze szanse, jak i osoby posiadające wysokie kwalifikacje, które mają trudności ze znalezieniem pracy, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych ludzi w Portugalii, a także będzie reakcją na coraz powszechniejszy problem „drenażu mózgów”. Działania obejmują poradnictwo, szkolenia, przyuczanie do zawodu, staże, w tym na szczeblu transgranicznym, programy drugiej szansy, dopłaty do zatrudnienia oraz zachęty do zakładania własnej działalności gospodarczej.

W Chorwacji Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie realizowana w ramach programu operacyjnego EFS „Skuteczne Zasoby Ludzkie w okresie 2014-2020”, w oparciu o przeznaczone na inicjatywę środki w wysokości 66 mln euro oraz powiązane wsparcie z EFS w wysokości 66 mln, co w sumie daje kwotę 132 mln euro. W Chorwacji młodzi ludzie są w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; stopa bezrobocia w grupie wiekowej od 15 do 29 lat wynosiła 35,2 proc. w 2013 r., a odsetek młodzieży NEET - 20,9 proc. Jedną z głównych kwestii jest brak doświadczenia zawodowego. Chorwacja przeznaczy uzyskane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych fundusze na aktywną politykę rynku pracy skierowane do młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym naciskiem na nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, powrót do kształcenia i wsparcie przedsiębiorczości. Najważniejsze rezultaty, jakie planuje się osiągnąć dzięki funduszom Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, to zwiększenie stabilnego i zrównoważonego poziomu zatrudnienia oraz samodzielnej działalności wśród bezrobotnej młodzieży, zwłaszcza długotrwale bezrobotnej młodzieży NEET, a także zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie, poprzez zapewnianie niezbędnego doświadczenia zawodowego, podnoszenie umiejętności oraz pozyskiwanie umiejętności praktycznych.

W Belgii Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest realizowana za pośrednictwem dwóch programów operacyjnych (Wallonia-Brussels oraz Bruxelles-Capitale). Oba programy zawierają linię przeznaczoną dla młodych ludzi, która obejmuje Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako środek wdrażania szerzej postrzeganych celów gwarancji dla młodzieży. Działania skierowane do młodych ludzi, a zwłaszcza do młodzieży NEET, w ramach programu operacyjnego Wallonia-Brussels będą miały na celu oferowanie możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, specjalnych kursów szkoleniowych połączonych z pracą, oraz, między innymi, lepsze zarządzanie etapem przejściowym - od zakończenia szkoły do rozpoczęcia życia zawodowego. Konkretne projekty będą również poświęcone problemom porzucania szkoły i przedwczesnego kończenia nauki. Działania wspierane w ramach programu operacyjnego Bruxelles-Capitale będą obejmować programy wsparcia młodych ludzi w formie coachingu. W ramach projektów mogą być udostępniane również konkretne oferty zatrudnienia, szkoleń i staży. Należy zauważyć, że program operacyjny Bruxelles-Capitale obejmuje również konkretne projekty we współpracy z regionem flamandzkim, przeznaczone dla młodych ludzi mówiących po holendersku oraz dla młodzieży NEET w regionie Brukseli.

W Rumunii Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest realizowana w ramach krajowego programu operacyjnego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego; oczekuje się, że zostanie on przyjęty na przełomie lutego i marca 2015 r. W Rumunii udział ludzi młodych niepracujących, niekształcących ani nieszkolących się (w wieku od 15 do 24 lat) jest wyższy niż średnia UE (17,2 proc. w 2013 r. w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 13 proc.); państwo to zdecydowało się zatem przeznaczyć wsparcie z funduszy UE zarówno dla regionów kwalifikujących się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również dla reszty kraju. Działania oferowane młodym ludziom przewidują indywidualnie dostosowywane, zintegrowane pakiety, uzależnione od profilu młodych ludzi NEET. Działania te mogą obejmować doradztwo, orientację, szkolenia - w tym szkolenia zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, przyuczanie do zawodu, wsparcie dla młodzieży NEET w zakładaniu przedsiębiorstw i poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla mobilności młodzieży NEET w celu znalezienia pracy w innym regionie Rumunii lub zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy, praktyk zawodowych itd. Istnieją również specjalne działania mające na celu dotarcie do niezarejestrowanych młodych ludzi NEET, zarejestrowanie ich przez Państwowe Służby Zatrudnienia i zaoferowanie im wsparcia w ramach gwarancji dla młodzieży.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jakie są powiązania między Europejskim Funduszem Społecznym a Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Już w rozporządzeniu w sprawie EFS zawarto szczegółowe określenie priorytetu inwestycyjnego w zakresie trwałej integracji na rynku pracy młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się. Oczekuje się, że wszystkie państwa członkowskie UE, które otrzymały stosowne zalecenia dotyczące młodzieży w kontekście europejskiego semestru, zaprogramują część zasobów EFS w obrębie tego priorytetu. Środki te mogą obejmować zakres szerszy niż Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i przewidywać np. modernizację służb i struktur, które ułatwiają wdrożenie gwarancji dla młodzieży (na przykład służb w zakresie zatrudnienia, które miałyby bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi).

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - w tym EFS - natomiast będzie przeznaczona bezpośrednio na środki dla osób fizycznych realizowane w konkretnych regionach (poziom NUTS 2, stopa bezrobocia wśród młodzieży przekraczająca w 2012 r. 25 proc). Założeniem jest bezpośrednia współpraca z młodymi ludźmi, która pozwoli na umieszczanie ich w obrębie rynku pracy lub blisko tego rynku. Inne środki EFS mogą zostać wykorzystane na realizację wszelkich zmian strukturalnych, jakie mogą być niezbędne dla wdrożenia gwarancji dla młodzieży (takich jak utworzenie ram dla praktyk zawodowych lub rozwój służb zatrudnienia w celu skutecznej realizacji gwarancji dla młodzieży).

Jakie są powiązania między gwarancją dla młodzieży a Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Celem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest zapewnienie wsparcia finansowego na realizację działań wspierających zatrudnienie ludzi młodych, zwłaszcza gwarancji dla młodzieży, w regionach najbardziej dotkniętych bezrobociem młodzieży. Spośród 28 państw członkowskich UE w 20 państwach członkowskich znajdują się regiony, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jeżeli chodzi o gwarancję dla młodzieży, oczekuje się, że wszystkie 28 państw członkowskich wypełni zalecenia Rady dotyczące ustanowienia gwarancji dla młodzieży we wszystkich regionach. W tym celu państwa członkowskie opracowały plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży, które są finansowane z różnych źródeł, w tym z budżetów krajowych, z funduszy EFS oraz funduszy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w przypadku 20 państw członkowskich, które się kwalifikują).

Wzrost zatrudnienia w Polsce - przegląd kwartalny KE

Źródło: europa.eu

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.