Kategorie

Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. / Fot. Fotolia
Przyspieszenie płatności zaliczkowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. / Fot. Fotolia
Rada Europejska stwierdziła, ze promowanie zatrudnienia młodzieży powinno stanowić priorytet. Powstała więc Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Na ten cel przeznaczono budżet o wartości 3,2 mld euro do rozdysponowania wśród państw członkowskich w latach 2014–2020, który nie wymaga współfinansowania na poziomie krajowym. Uznano, że należy ustalić wyższą stawkę płatności zaliczkowych na poczet szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o wartości 3,2 mld euro w 2015 r., aby umożliwić szybkie uruchomienie funduszy. Zwiększone płatności zaliczkowe będą opiewać na kwotę ponad 1 mld euro (30% szczególnej alokacji) zamiast początkowej wartości na poziomie 1–1,5% szczególnej alokacji.

Dlaczego stawka płatności zaliczkowych zostaje zwiększona?

Reklama

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych została podjęta w następstwie wniosku Komisji oraz apelu, jaki został wystosowany w lutym 2013 r. na wysokim szczeblu politycznym przez Radę Europejską, aby zaradzić bezprecedensowemu bezrobociu ludzi młodych w niektórych regionach Unii Europejskiej. Podczas wspomnianego posiedzenia Rady, a także podczas jej kolejnych posiedzeń, podkreślono, że promowanie zatrudnienia młodzieży powinno być traktowane jako cel priorytetowy. Rada Europejska wezwała do uruchomienia środków z budżetu UE i udzielenia wsparcia państwom członkowskim, które usiłują przeciwdziałać bezrobociu młodzieży.

Na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zarezerwowano specjalny budżet o wartości 3,2 mld euro, który nie wymaga współfinansowania na poziomie krajowym. Dodatkowa kwota w wysokości 3,2 mld euro będzie pochodzić z alokacji EFS przeznaczonych dla państw członkowskich w okresie programowania 2014–2020.

Biorąc pod uwagę zakres wyzwania – ponad 7 mln młodych Europejczyków bez pracy, niekształcących ani nieszkolących się – zdecydowano, że środki przeznaczone na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny zostać rozdysponowane (skoncentrowane na wstępie) w pierwszych dwóch latach okresu 2014–2020, co pozwoli na szybkie i skuteczne uruchomienie działań na rzecz młodzieży, a także na osiągnięcie natychmiastowych rezultatów. Jakiekolwiek dalsze opóźnienia we wdrażaniu mogą narazić na szwank działania podjęte przez państwa członkowskie w celu zwalczania bezrobocia wśród młodzieży.

Zobacz polecany produkt: KODEKS PRACY 2015 z komentarzem (PDF)

Reklama

Kwota początkowych płatności zaliczkowych określonych w przepisach dotyczących programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach którego przewidziano Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest równa 1 proc. łącznej kwoty alokacji (lub 1,5 proc. w przypadku państw członkowskich objętych pomocą finansową). Wspomniana kwota jest automatycznie przekazywana po przyjęciu każdego programu operacyjnego. Następnie płatności okresowe na rzecz państw członkowskich mogą być dokonywane jedynie w formie zwrotu poniesionych wydatków. Zazwyczaj państwa dokonują wstępnego finansowania projektów na szczeblu krajowym, a następnie uzyskują zwrot kosztów z funduszy UE.

Jak się okazało, stosowana stawka była niewystarczająca dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwłaszcza ze względu na fakt, że wydatki z budżetu inicjatywy zostały skoncentrowane w latach 2014 i 2015 i absorpcja środków powinna przebiegać szybciej niż zakłada to EFS. Ograniczenia budżetowe, z jakimi zmagają się państwa członkowskie, a także brak dostępnych funduszy w początkowej fazie okresu programowania spowodowały opóźnienia w realizacji projektów na szczeblu krajowym i regionalnym. Liczne państwa zwróciły uwagę na to, że nie posiadają w krajowych budżetach dostatecznych środków, które pozwalałyby na realizację płatności zaliczkowych na poczet projektów przeznaczonych dla młodych ludzi.

Porozmawiaj o tym na FORUM

W związku z tym należy w drodze wyjątku określić – w oparciu o dzisiejszy wniosek ustawodawczy – wyższą stawkę płatności zaliczkowych na poczet szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o wartości 3,2 mld euro w 2015 r., aby umożliwić szybkie uruchomienie funduszy. Zwiększone płatności zaliczkowe będą zatem opiewać na kwotę ponad 1 mld euro (30 proc. szczególnej alokacji) zamiast początkowej wartości na poziomie 1–1,5 proc. szczególnej alokacji.

To zwiększenie płatności zaliczkowych umożliwi uzyskanie maksymalnych efektów pod względem wsparcia dla beneficjentów, w obrębie dostępnego budżetu. Oznaczałoby to dla państw członkowskich wdrażających Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych znaczący wzrost środków, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Szczególne alokacje dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Płatności zaliczkowe pierwotnie przewidziane w ramach szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2015 r. (nieuwzględniające zwiększenia)

Dodatkowe płatności zaliczkowe w ramach szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2015 r. (po zwiększeniu)

BE

42 435 070

424 351

12 730 521

BG

55 188 745

551 887

16 556 624

CZ

13 599 984

136 000

4 079 995

IE

68 145 419

681 454

20 443 626

EL

171 517 029

2 572 755

51 455 109

ES

943 496 315

9 434 963

283 048 895

FR

310 161 402

3 101 614

93 048 421

HR

66 177 144

661 771

19 853 143

IT

567 511 248

5 675 112

170 253 374

CY

11 572 101

173 582

3 471 630

LV

29 010 639

290 106

8 703 192

LT

31 782 633

317 826

9 534 790

HU

49 765 356

497 654

14 929 607

PL

252 437 822

2 524 378

75 731 347

PT

160 772 169

1 607 722

48 231 651

RO

105 994 315

1 589 915

31 798 295

SI

9 211 536

92 115

2 763 461

SK

72 175 259

721 753

21 652 578

SE

44 163 096

441 631

13 248 929

UK

206 098 124

2 060 981

61 829 437

Ogółem

3 211 215 406

33 557 570

963 364 625

Program "Pierwsza praca" - ocena pracodawców

Jeżeli do tej zwiększonej sumy 963 mln euro na szczególną alokację dodane zostaną odnośne płatności zaliczkowe z odpowiedniego wsparcia EFS, łączna kwota płatności zaliczkowych, jakie państwa członkowskie otrzymają w 2015 r. na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wyniesie 996 mln euro, czyli niemal 1 mld euro. Są to znaczące zasoby, które mogą zostać natychmiast wykorzystane na uruchomienie działań wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Bardzo ważne jest, aby państwa członkowskie przekazywały te płatności zaliczkowe bezpośrednio beneficjentom projektów; dzięki temu działania będą sprawnie realizowane w terenie.

Jakie inne działania Komisja podjęła w celu przyspieszenia wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Komisja już na samym początku wprowadziła szereg przepisów, które miały w możliwie największym stopniu przyspieszyć wdrażanie inicjatywy.

Przede wszystkim należy zauważyć, że kwota 6,4 mld euro alokowana na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest skoncentrowana na wstępie, tak aby cała ta suma mogła zostać rozdysponowana w latach 2014-2015, nie zaś w ciągu siedmiu lat obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Ponadto wydatki na projekty dotyczące Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są kwalifikowalne od dnia 1 września 2013 r. Oznacza to, że państwa członkowskie mogą inwestować we wdrażanie środków już od 2013 r., mając przy tym świadomość, że Komisja będzie w stanie dokonać zwrotu poniesionych przez nie wydatków po formalnym przyjęciu poszczególnych programów operacyjnych oraz przesłaniu Komisji wniosków o płatności.

Francja i Włochy postanowiły przeznaczyć jeden program operacyjny, który pozwoli wykorzystać otrzymane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych środki, na zatrudnienie młodzieży. Dzięki temu Komisja mogła go przyjąć w krótkim terminie. Program francuski został przyjęty 3 czerwca 2014 (zob. IP/14/622) a włoski - 11 lipca 2014 r. (zob. IP/14/826).

Służby Komisji priorytetowo traktują przyjęcie wszystkich programów operacyjnych, które posiadają element Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do połowy maja przyjęto 33 spośród 34 programów operacyjnych (niektóre państwa członkowskie przygotowały więcej niż jeden program) zawierających element finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (ostatni program wciąż oczekuje na przyjęcie). Tym samym Komisja wdrożyła niemal wszystkie zasoby Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

10 sposobów na zmotywowanie młodych pracowników

Służby Komisji wspierały ponadto państwa członkowskie w przygotowywaniu programów, udzielając wskazówek technicznych oraz podejmując wiele innych działań, takich jak stały kontakt z władzami krajowymi, dział pomocy technicznej na potrzeby organizacji praktyk i staży czy seminarium na szczeblu technicznym, które odbyło się w lipcu 2014 r. (IP/14/784). Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie, również na etapie realizacji.

Ponadto przewiduje się wykorzystanie istotnej części Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014–20 na inwestowanie w młodych ludzi. Obok przeznaczonej za pośrednictwem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych kwoty 6,4 mld euro, bezpośrednie wsparcie dla młodych ludzi obejmuje również dodatkową kwotę 6 mld euro z EFS 2014-20, która już została rozdzielona w ramach nowej rundy programów operacyjnych. Również inne inwestycje podejmowane w ramach EFS i powiązane z modernizacją usług w zakresie zatrudnienia i edukacji, samozatrudnienia i przystosowania pracowników stanowią - bezpośrednio lub pośrednio - wsparcie zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto państwa członkowskie powinny w inteligentny sposób korzystać ze swoich budżetów krajowych. W swojej rocznej analizie wzrostu gospodarczego na rok 2015, Komisja podkreśliła, że w kontekście konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi państwa członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie lub zwiększenie poziomu wydatków na skuteczność służb zatrudnienia oraz umożliwienie im docierania do szerokiego grona odbiorców, aktywną politykę rynku pracy oraz programy gwarancji dla młodzieży.

Komisja stale współpracuje z państwami członkowskimi w celu przyśpieszenia tego procesu oraz udziela szerokiego wsparcia na etapie wdrażania.

Aby uczynić dodatkowe współfinansowanie ze strony państw członkowskich jeszcze atrakcyjniejszym, inwestycje w projekty współfinansowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w danym państwie członkowskim będą kwalifikować się do uwzględnienia w ramach paktu stabilności i wzrostu na podstawie klauzuli inwestycyjnej w części prewencyjnej.

Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017 przyjęty przez rząd

Jakie działania państwa członkowskie mogą finansować w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Wszystkie działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą skierowane bezpośrednio do młodych ludzi.

Środki wspierane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są określone w programach operacyjnych państw członkowskich, przyjmowanych przez Komisję. Potrzeby w poszczególnych regionach mogą być dość zróżnicowane, w związku z tym każde państwo członkowskie/region odnosi się w swoim programie operacyjnym do istniejących potrzeb oraz zapewnia realizację gwarancji dla młodzieży.

Środki skierowane do młodych osób mogą obejmować między innymi:

 • Bezpośrednie wsparcie dla wysokiej jakości staży i kursów przyuczania do zawodu.
 • Zapewnianie pierwszych doświadczeń zawodowych (staż przez co najmniej 6 miesięcy)
 • Ograniczenie pozapłacowych kosztów pracy
 • Ukierunkowane i odpowiednio skonstruowane dotacje na wynagrodzenia i na zatrudnianie pracowników
 • Środki w zakresie mobilności, które pozwalają na połączenie umiejętności i miejsc pracy
 • Wsparcie dla młodych przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą (opieka mentorska i dostęp do finansowania)
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej jakości
 • Programy drugiej szansy

Finansowane projekty mogą pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w szybko rozwijających się sektorach, takich jak gospodarka cyfrowa. Zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach w tym sektorze gospodarki rośnie w tempie około 4 proc. rocznie. Zgodnie z szacunkami do 2020 r. w Europie może być nawet 825 000 wakatów dla specjalistów z dziedziny ICT. Obecnie Komisja pracuje na rzecz stworzenia jednolitego rynku cyfrowego, który zapewni Europejczykom jeszcze więcej możliwości: dodatkowy wzrost gospodarczy przekładający się na 250 mld euro oraz tysiące nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jakie środki są planowane w krajach, w których przydziały na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są najwyższe?

We Francji bez pracy pozostaje około 650 000 osób poniżej 25 roku życia, zaś milion osób nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli (NEET). W ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych we Francji zapewnione zostanie wsparcie dla wdrażania krajowych gwarancji dla młodzieży, aby pomóc tym młodym ludziom, którzy mają najmniejsze szanse na rynku pracy. Działania obejmują poradnictwo i szkolenie osób posiadających mniejsze kwalifikacje, umożliwienie mobilności w ramach staży zawodowych na poziomie regionalnym, krajowym i w niektórych przypadkach transgranicznym, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki oraz lepsze identyfikowanie młodzieży NEET, jak również zapewnianie drugiej szansy tym, którzy opuszczają szkołę bez dyplomu lub kwalifikacji i umożliwianie im wejścia na rynek pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe lub szkolenia. Kluczową rolę w osiąganiu tych celów odgrywają państwowe służby zatrudnienia, a krajowe programy operacyjne umożliwiają im lepsze dotarcie do młodzieży NEET .

Gwarancje dla młodzieży - rezultaty

W Polsce Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana w ramach krajowego programu operacyjnego umożliwiającego rozwój środków aktywizacji edukacyjno-zawodowej w całym kraju, których celem jest integracja młodzieży na rynku pracy, w tym również młodzieży niepełnosprawnej. Grupa docelowa Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Polsce została rozszerzona i obejmuje młodych ludzi w wieku od 24 do 29 lat; jest to związane z tym, że młodzi ludzie w tej grupie znajdują się w trudniejszej sytuacji niż młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat. Ustalono, że głównym powodem bezrobocia młodych ludzi w Polsce jest brak doświadczenia i niedopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, w związku z czym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie przede wszystkim wspierać staże, szkolenia i inne rodzaje kształcenia ustawicznego, przyczyniając się do pomyślnej integracji młodzieży na rynku pracy. W dalszej kolejności finansowany jest rozwój przedsiębiorczości, działalności na własny rachunek oraz mobilności zawodowej i geograficznej. Pierwsze działania zostały już zainicjowane. W 2014 r. zaangażowanych w nie było około 4 500 młodych osób.

We Włoszech program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do realizacji gwarancji dla młodzieży. Został on rozszerzony tak, by obejmował osoby do lat 29 i oczekuje się, że dotrze do 1,72 mln młodych ludzi z grupy NEET. Beneficjentom będzie oferowane indywidualnie dostosowywane podejście obejmujące różnorodne działania, takie jak: informacja i poradnictwo, szkolenia zawodowe, staże, przyuczanie do zawodu, promowanie działalności na własny rachunek, mobilność zawodowa - międzynarodowa i terytorialna, system służby cywilnej. Podczas rejestracji uczestnicy zawierają indywidualne umowy. Dane za kwiecień 2015 r. wskazywały, że liczba uczestników działań w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wyniosła ponad 54 000 (niemal 10 proc. celu końcowego). Co szczególnie ważne, 20 000 młodych ludzi otrzymało ofertę wspierającą przejście w kierunku zatrudnienia, zaś 18 000 ofertę stażu (również w połączeniu z mobilnością transnarodową). Ponad 4 500 młodych ludzi z grupy NEET otrzymało ofertę servizio civile.

W Hiszpanii program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przewiduje działania we wszystkich hiszpańskich regionach, skierowane do młodzieży niekształcącej, niepracującej ani nieszkolącej się. Młodzi ludzie do 25. roku życia, a w przypadku uznanej niepełnosprawności - do 29. roku życia mogą uczestniczyć w działaniach mających na celu ich aktywizację w zakresie uczenia się i poszukiwania pracy, nabywania umiejętności, które mogą zwiększyć ich szanse na zatrudnienie, założenie działalności gospodarczej lub znalezienie stałego zatrudnienia. Beneficjentom zaoferowana zostanie dostosowana indywidualnie, zintegrowana ścieżka z wykorzystaniem środków obejmujących m.in. programy szkół drugiej szansy, dwutorowe programy szkolenia zawodowego, szkolenia prowadzące do uzyskania świadectwa zawodowego, krajowe i międzynarodowe programy na rzecz mobilności, działania wspierające przedsiębiorczość, staże i dotacje na zatrudnienie powiązane z umowami na czas nieokreślony.

W Grecji program Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych podejmuje kwestię bezrobocia ludzi młodych, skupiając się na tworzeniu możliwości edukacji na wysokim poziomie, podnoszeniu umiejętności oraz zapewnianiu trwałego zatrudnienia dla wszystkich, a także mając na uwadze umacnianie spójności społecznej. Pakiet działań finansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych koncentruje się na młodych ludziach w wieku od 15 do 24 lat, oferując programy przyuczania do zawodu, staże, działania mające na celu uzyskanie doświadczenia zawodowego, wsparcie dla młodych przedsiębiorców na uruchamianie własnej działalności oraz zintegrowane działania; pozwoli to na dobieranie odpowiednich działań. Jeżeli chodzi o młodych ludzi w wieku od 24 do 29 lat, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wspiera w szczególności działania zmierzające do uzyskania doświadczenia zawodowego i wsparcie dla młodych przedsiębiorców na uruchamianie własnej działalności. Oczekuje się, że proponowane działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą promować zatrudnienie, również pracę na własny rachunek, a także podwyższą umiejętności i doświadczenia zawodowe ludzi młodych pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu. Pozwoli to na wsparcie ich integracji lub ponownej integracji na rynku pracy. Od 2014 r. uruchomiono już cztery zaproszenia do składania wniosków. Około 26 tys. młodych ludzi rozpoczęło szkolenie poprzedzające zdobywanie praktycznego doświadczenia w przedsiębiorstwach.

Bony dla młodych bezrobotnych - podsumowanie

W Portugalii około 280 000 młodych ludzi (w wieku od 15 do 29 lat) to osoby niepracujące, niekształcące ani nieszkolące się (NEET). Odpowiada to 16 proc. wszystkich młodych ludzi w Portugalii. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Portugalii będzie wspierać realizację krajowej gwarancji dla młodzieży, aby pomóc w ten sposób młodzieży NEET w wieku od 15 do 29 lat w znalezieniu pracy lub oferty podniesienia swoich kwalifikacji. Wspierając zarówno tych, którzy mają na rynku pracy mniejsze szanse, jak i osoby posiadające wysokie kwalifikacje, które mają trudności ze znalezieniem pracy, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych ludzi w Portugalii, a także będzie reakcją na coraz powszechniejszy problem „drenażu mózgów”. Działania obejmują poradnictwo, szkolenia, przyuczanie do zawodu, staże, w tym na szczeblu transgranicznym, programy drugiej szansy, dopłaty do zatrudnienia oraz zachęty do zakładania własnej działalności gospodarczej.

W Chorwacji Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie realizowana w ramach programu operacyjnego EFS „Skuteczne Zasoby Ludzkie w okresie 2014-2020”, w oparciu o przeznaczone na inicjatywę środki w wysokości 66 mln euro oraz powiązane wsparcie z EFS w wysokości 66 mln, co w sumie daje kwotę 132 mln euro. W Chorwacji młodzi ludzie są w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; stopa bezrobocia w grupie wiekowej od 15 do 29 lat wynosiła 35,2 proc. w 2013 r., a odsetek młodzieży NEET - 20,9 proc. Jedną z głównych kwestii jest brak doświadczenia zawodowego. Chorwacja przeznaczy uzyskane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych fundusze na aktywną politykę rynku pracy skierowane do młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym naciskiem na nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, powrót do kształcenia i wsparcie przedsiębiorczości. Najważniejsze rezultaty, jakie planuje się osiągnąć dzięki funduszom Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, to zwiększenie stabilnego i zrównoważonego poziomu zatrudnienia oraz samodzielnej działalności wśród bezrobotnej młodzieży, zwłaszcza długotrwale bezrobotnej młodzieży NEET, a także zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie, poprzez zapewnianie niezbędnego doświadczenia zawodowego, podnoszenie umiejętności oraz pozyskiwanie umiejętności praktycznych.

W Belgii Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest realizowana za pośrednictwem dwóch programów operacyjnych (Wallonia-Brussels oraz Bruxelles-Capitale). Oba programy zawierają linię przeznaczoną dla młodych ludzi, która obejmuje Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako środek wdrażania szerzej postrzeganych celów gwarancji dla młodzieży. Działania skierowane do młodych ludzi, a zwłaszcza do młodzieży NEET, w ramach programu operacyjnego Wallonia-Brussels będą miały na celu oferowanie możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, specjalnych kursów szkoleniowych połączonych z pracą, oraz, między innymi, lepsze zarządzanie etapem przejściowym - od zakończenia szkoły do rozpoczęcia życia zawodowego. Konkretne projekty będą również poświęcone problemom porzucania szkoły i przedwczesnego kończenia nauki. Działania wspierane w ramach programu operacyjnego Bruxelles-Capitale będą obejmować programy wsparcia młodych ludzi w formie coachingu. W ramach projektów mogą być udostępniane również konkretne oferty zatrudnienia, szkoleń i staży. Należy zauważyć, że program operacyjny Bruxelles-Capitale obejmuje również konkretne projekty we współpracy z regionem flamandzkim, przeznaczone dla młodych ludzi mówiących po holendersku oraz dla młodzieży NEET w regionie Brukseli.

W Rumunii Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest realizowana w ramach krajowego programu operacyjnego na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego; oczekuje się, że zostanie on przyjęty na przełomie lutego i marca 2015 r. W Rumunii udział ludzi młodych niepracujących, niekształcących ani nieszkolących się (w wieku od 15 do 24 lat) jest wyższy niż średnia UE (17,2 proc. w 2013 r. w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 13 proc.); państwo to zdecydowało się zatem przeznaczyć wsparcie z funduszy UE zarówno dla regionów kwalifikujących się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również dla reszty kraju. Działania oferowane młodym ludziom przewidują indywidualnie dostosowywane, zintegrowane pakiety, uzależnione od profilu młodych ludzi NEET. Działania te mogą obejmować doradztwo, orientację, szkolenia - w tym szkolenia zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, przyuczanie do zawodu, wsparcie dla młodzieży NEET w zakładaniu przedsiębiorstw i poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla mobilności młodzieży NEET w celu znalezienia pracy w innym regionie Rumunii lub zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy, praktyk zawodowych itd. Istnieją również specjalne działania mające na celu dotarcie do niezarejestrowanych młodych ludzi NEET, zarejestrowanie ich przez Państwowe Służby Zatrudnienia i zaoferowanie im wsparcia w ramach gwarancji dla młodzieży.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jakie są powiązania między Europejskim Funduszem Społecznym a Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Już w rozporządzeniu w sprawie EFS zawarto szczegółowe określenie priorytetu inwestycyjnego w zakresie trwałej integracji na rynku pracy młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się. Oczekuje się, że wszystkie państwa członkowskie UE, które otrzymały stosowne zalecenia dotyczące młodzieży w kontekście europejskiego semestru, zaprogramują część zasobów EFS w obrębie tego priorytetu. Środki te mogą obejmować zakres szerszy niż Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i przewidywać np. modernizację służb i struktur, które ułatwiają wdrożenie gwarancji dla młodzieży (na przykład służb w zakresie zatrudnienia, które miałyby bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi).

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - w tym EFS - natomiast będzie przeznaczona bezpośrednio na środki dla osób fizycznych realizowane w konkretnych regionach (poziom NUTS 2, stopa bezrobocia wśród młodzieży przekraczająca w 2012 r. 25 proc). Założeniem jest bezpośrednia współpraca z młodymi ludźmi, która pozwoli na umieszczanie ich w obrębie rynku pracy lub blisko tego rynku. Inne środki EFS mogą zostać wykorzystane na realizację wszelkich zmian strukturalnych, jakie mogą być niezbędne dla wdrożenia gwarancji dla młodzieży (takich jak utworzenie ram dla praktyk zawodowych lub rozwój służb zatrudnienia w celu skutecznej realizacji gwarancji dla młodzieży).

Jakie są powiązania między gwarancją dla młodzieży a Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?

Celem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest zapewnienie wsparcia finansowego na realizację działań wspierających zatrudnienie ludzi młodych, zwłaszcza gwarancji dla młodzieży, w regionach najbardziej dotkniętych bezrobociem młodzieży. Spośród 28 państw członkowskich UE w 20 państwach członkowskich znajdują się regiony, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Jeżeli chodzi o gwarancję dla młodzieży, oczekuje się, że wszystkie 28 państw członkowskich wypełni zalecenia Rady dotyczące ustanowienia gwarancji dla młodzieży we wszystkich regionach. W tym celu państwa członkowskie opracowały plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży, które są finansowane z różnych źródeł, w tym z budżetów krajowych, z funduszy EFS oraz funduszy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (w przypadku 20 państw członkowskich, które się kwalifikują).

Wzrost zatrudnienia w Polsce - przegląd kwartalny KE

Źródło: europa.eu

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.