Kategorie

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do składki wypadkowej

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do składki wypadkowej
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych do składki wypadkowej
Monkey Business Images
Fotolia
Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym wynosi 1,80%.

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których płatnik co najmniej jeden dzień był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w których co najmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Liczba ubezpieczonych podlega zaokrągleniu do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5 (np. 9,49 ~ 9; 9,5 ~ 10).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Przykład 1

Spółka z o.o. była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek nieprzerwanie przez cały 2006r. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

12

12

14

14

21

20

20

19

19

22

22

26

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2006r. wynosiła 221. W związku z tym liczba ubezpieczonych dla celów ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2007r. do 31.03.2008r. wynosi: 221 : 12 = 18,416. Po zaokrągleniu do jedności – 18.

Przykład 2

Płatnik składek był zarejestrowany w ZUS w okresie od stycznia do kwietnia 2007r. i następnie od września do końca 2007r. w ciągu poszczególnych miesięcy tego roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc

I

II

III

IV

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

8

8

10

9

21

22

22

26

W tym przypadku przy ustalaniu liczby miesięcy nie uwzględnia się okresu od 1 maja 2007r. do 31 sierpnia 2007r., w którym płatnik nie był zarejestrowany w ZUS, a tym samym nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe. Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007r. wyniosła 126. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2008r. do 31.03.2009r. wynosi: 126 : 8 = 15,75. Po zaokrągleniu do jedności – 16.


Przykład 3

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zgłosiła się jako płatnik składek od 1 września 2007r. Równocześnie zgłosiła do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych siebie oraz osobę współpracującą. Następnie od 12 października 2007r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych 6 pracowników:

Miesiąc

IX

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

2

8

8

8

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007r. wynosiła 26. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2008r. do 31.03.2009r. wynosi: 26 : 4 = 6,5. Po zaokrągleniu do jedności – 7.

Przykład 4

Płatnik składek zarejestrował się w ZUS 1 października 2007r. W ciągu poszczególnych miesięcy 2007r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

14

0

6

W tym przypadku przy ustalaniu liczby miesięcy nie uwzględnia się listopada 2007r., tj. miesiąca w którym płatnik składek był zarejestrowany w ZUS, ale nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe, gdyż w tym miesiącu nie podlegał temu ubezpieczeniu ani jeden ubezpieczony.

Reklama

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007r. wyniosła 20. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1.04.2008r. do 31.03.2009r. wynosi: 20 : 2 = 10

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego należy uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali przynajmniej jeden dzień ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, daną osobę uwzględnia się jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 5

W styczniu 2007 r. zleceniobiorca wykonywał umowy zlecenia zawarte na okres od 1 do 10 stycznia 2007 r. oraz od 15 do 25 stycznia 2007 r. Z tytułu tych umów podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu stycznia należy uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 6

W styczniu 2007 r. ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch tytułów. W okresie od 1 do 10 stycznia 2007 r. z tytułu wykonywania umowy zlecenia, a w okresie od 20 do 31 stycznia 2007 r. z tytułu zawarcia umowy o pracę. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu stycznia należy uwzględnić tę osobę jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 7

Spółka z o.o. zatrudniała wyłącznie pracowników. Wszyscy zostali zwolnieni od 1 października 2007 r. W okresie od 1 października 2007 r. do 14 lutego 2008 r. spółka prowadziła działalność tylko poprzez wspólników. Ponownie zatrudniła pracowników od 15 lutego 2008 r. W tym przypadku liczbę ubezpieczonych należy ustalić na podstawie danych z roku 2007.

Zobacz serwis: Urlopy

Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:

• podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. w okresie do 31 grudnia 2009 r. zleceniobiorców wykonujących pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika),

• cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz

• za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).


Przykład 8

Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie od 2 do 31 stycznia 2007 r. W związku z tym, iż w styczniu 2007r. co najmniej przez jeden dzień ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go uwzględnić przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca.

Przykład 9

Pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej od 1 lutego 2007 r. W związku z tym, iż przez cały luty 2007 r. odbywał tę służbę, nie należy go uwzględniać przy ustalaniu liczby ubezpieczonych w ciągu tego miesiąca oraz w ciągu kolejnych miesięcy, w których będzie odbywał zasadniczą służbę wojskową przez pełnymiesiąc.

Przykład 10

Płatnik był zarejestrowany w ZUS od 12 października 2007 r. Zgłaszał ubezpieczonych w następujących okresach:

• pracownika A - od 12 października do 26 grudnia 2007 r.

• pracownika B - od 22 października 2007 r., z tym że w okresie od 1 do 30 listopada pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny,

• pracownika C - od 6 listopada do 31 grudnia 2007 r.,

• pracownika D - od 12 października 2007 r., z tym że od 1 grudnia 2007 r. pracownik został powołany do odbywania zasadniczej służby wojskowej,

• zleceniobiorcę E - na jeden dzień (31 grudnia 2007 r.).

W ciągu października liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu wyniosła 3 (pracownicy A, B i D). W ciągu listopada liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu wyniosła 3 (uwzględniono pracowników A, C i D, nie uwzględniono pracownika B, ponieważ cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym). W ciągu grudnia liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu wyniosła 4 (uwzględniono pracowników A, B, C oraz zleceniobiorcę E, nie uwzględniono natomiast pracownika D, ponieważ od 1 grudnia został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej).

Miesiąc

X

XI

XII

Liczba ubezpieczonych

3

3

4

Reklama

Suma ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2007 r. wyniosła 10. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi: 10 : 3 = 3,33. Po zaokrągleniu do pełnych jedności - 3.

Odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczonych dotyczą przypadków, gdy płatnik składek zgłaszany jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku. W tym przypadku liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu miesiąca, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS. Zasada ta ma zastosowanie tylko w przypadku:

• płatników, którzy są zgłaszani po raz pierwszy w ZUS, przy czym przy ustalaniu liczby ubezpieczonych bierze się pod uwagę miesiąc, w którym podlega ubezpieczeniu wypadkowemu pierwszy ubezpieczony,

• płatników, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. byli zarejestrowani w ZUS, ale w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku nie zgłaszali ani jednej osoby do tego ubezpieczenia,

• płatników, którzy byli skreśleni z krajowego rejestru gospodarki narodowej REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Przykład 11

Nowo powstały płatnik składek złożył zgłoszenie ZUS ZPA 2 marca 2007 r. W bloku III pole 09 "Data powstania obowiązku opłacania składek" podał 20.02.2007 r. (tj. datę, od której zatrudnił pierwszych pracowników). W tym przypadku liczbę ubezpieczonych w celu ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe należy ustalić na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do tego ubezpieczenia w ciągu lutego 2007 r.

Przykład 12

Nowo powstała spółka z o.o. złożyła zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA od 1 lutego 2007 r. Zatrudniała wyłącznie zleceniobiorców niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu. Od 1 maja 2007 r. zatrudniła pracowników. Liczbę ubezpieczonych spółka powinna ustalić na podstawie liczby ubezpieczonych w ciągu miesiąca, od którego stała się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe za pierwszego ubezpieczonego, tj. na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do tego ubezpieczenia w ciągu maja 2007 r.

Sprawdź: Kalkulatory

Przykład 13

Osoba prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. i prowadzi ją nadal. W ciągu 2006 r. zatrudniała tylko osoby na podstawie umów zlecenia. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w ciągu 2006 r. nie podlegała z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i nie przystąpiła do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dobrowolnie, nie podlegała więc obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Także osoby wykonujące umowy zlecenia w ciągu 2006 r. nie podlegały z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym (a więc także obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu). Od 5 stycznia 2007 r. osoba ta zatrudniła 10 pracowników. W tym przypadku należy uwzględnić liczbę ubezpieczonych w ciągu stycznia 2007 r. (wynosiła ona 10).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?