REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Fundusz Pracy ma na celu finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Kary dla pracodawców

Państwowy fundusz celowy niemający osobo­wości prawnej.

REKLAMA

Autopromocja

Pracodawca, który nie opłaca składek na Fundusz Pracy, nie opłaca ich w przewidzianym terminie, nie zgłasza wymaganych danych, zgłasza nie­prawdziwe dane mające wpływ na wymiar skła­dek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakre­sie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia, może zostać ukarany grzywną nie niż­szą niż 3 tys. zł. Może uniknąć odpowiedzialno­ści, jeżeli opłaci zaległości przed dniem przepro­wadzenia kontroli.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Finansowanie

Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jedno­razowe środki na podjęcie działalności gospo­darczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pra­codawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych,
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną,
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepi­sach o systemie oświaty,
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisa­mi o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Ze środków Funduszu Pracy tworzony jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), finansujący m.in. dzia­łania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowni­ków i pracodawcy, na które składają się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształ­cenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifi­kacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ubezpieczenia

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy płatnicy opłacają składki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru skła­dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do 30-krotności), jeżeli podstawa ta wynosi w przeliczeniu na okres peł­nego miesiąca co najmniej:

 • kwotę minimalnego wynagrodzenia,
 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odnie­sieniu do pracowników zatrudnionych w pierw­szym roku pracy,
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób tymczasowo aresztowanych lub odby­wających karę pozbawienia wolności.

Płatnicy opłacają składki za ubezpieczonych, z wyłączeniem:

 • duchownych,
 • podlegających ubezpieczeniom społecznym rol­ników,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy uak­tywniającej,
 • pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • pobierających zasiłki na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadcze­nie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń­czy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierających na podstawie przepisów o usta­leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • osób przebywających na urlopach wychowaw­czych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe po usta­niu zatrudnienia na podstawie odrębnych prze­pisów o promocji zatrudnienia,
 • osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieć­mi do 3 lat.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać od osób, które:

 • ukończyły wiek - 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
 • powróciły z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel­skiego oraz urlopu wychowawczego przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadały status osoby bezro­botnej,
 • nie ukończyły 30. roku życia i zostały skierowa­ne do pracy przez pup - przez okres 12 mie­sięcy.

Składek na FP nie opłaca się również za pracow­ników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli są zatrudnie­ni w zakładzie aktywności zawodowej, Zakładzie Opieki nad Niewidomymi w Laskach, Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Polskim Związku Niewidomych, Polskim Związku Głuchych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS: ponad 1,1 mln cudzoziemców (w tym 771 tys. obywateli Ukrainy) płaci polskie składki na ubezpieczenia społeczne

Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. a od 2008 roku ponad 1 mln 140 tys. Takie dane podał 24 lipca 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Awaria uniemożliwiająca wykonywanie pracy, a wynagrodzenie pracownika

Awaria w miejscu pracy może skutecznie uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych, stając się poważnym problemem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niespodziewane problemy techniczne, takie jak przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu komputerowego, czy problemy z infrastrukturą, mogą prowadzić do przestojów i zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu firmy. W artykule omówimy, jakie prawa przysługują pracownikom w przypadku wystąpienia awarii i jakie obowiązki mają pracodawcy w takich sytuacjach.

Jakie prawa ma pracownik niepełnosprawny?

Pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia w miejscu pracy. Uprawnienia te przysługują od dnia złożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Jedno świadczenie w całości +15% drugiego (po zmarłym małżonku albo własnego). Rada Ministrów: wypłata renty wdowiej od 1 lipca 2025 r.

Na posiedzeniu 23 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

REKLAMA

Ponad milion ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Ich liczba stale rośnie

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku, do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. Pierwsze miejsce zajmują cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy. 

Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Istnieje pewna grupa osób, którym przysługuje całkowicie darmowe sanatorium w 2024 r. i w 2025 r. Co więcej, można też skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS. Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. 

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

REKLAMA

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA