reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Fundusz Pracy ma na celu finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Kary dla pracodawców

Państwowy fundusz celowy niemający osobo­wości prawnej.

Pracodawca, który nie opłaca składek na Fundusz Pracy, nie opłaca ich w przewidzianym terminie, nie zgłasza wymaganych danych, zgłasza nie­prawdziwe dane mające wpływ na wymiar skła­dek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakre­sie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia, może zostać ukarany grzywną nie niż­szą niż 3 tys. zł. Może uniknąć odpowiedzialno­ści, jeżeli opłaci zaległości przed dniem przepro­wadzenia kontroli.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Finansowanie

Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jedno­razowe środki na podjęcie działalności gospo­darczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pra­codawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych,
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną,
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepi­sach o systemie oświaty,
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisa­mi o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Ze środków Funduszu Pracy tworzony jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), finansujący m.in. dzia­łania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowni­ków i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształ­cenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifi­kacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ubezpieczenia

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy płatnicy opłacają składki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru skła­dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do 30-krotności), jeżeli podstawa ta wynosi w przeliczeniu na okres peł­nego miesiąca co najmniej:

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama