Kategorie

Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Fotolia
Fundusz Pracy ma na celu finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Kary dla pracodawców

Państwowy fundusz celowy niemający osobo­wości prawnej.

Pracodawca, który nie opłaca składek na Fundusz Pracy, nie opłaca ich w przewidzianym terminie, nie zgłasza wymaganych danych, zgłasza nie­prawdziwe dane mające wpływ na wymiar skła­dek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakre­sie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia, może zostać ukarany grzywną nie niż­szą niż 3 tys. zł. Może uniknąć odpowiedzialno­ści, jeżeli opłaci zaległości przed dniem przepro­wadzenia kontroli.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Finansowanie

Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jedno­razowe środki na podjęcie działalności gospo­darczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pra­codawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych,
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną,
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepi­sach o systemie oświaty,
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisa­mi o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Ze środków Funduszu Pracy tworzony jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), finansujący m.in. dzia­łania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowni­ków i pracodawcy, na które składają się:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształ­cenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifi­kacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ubezpieczenia

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy płatnicy opłacają składki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru skła­dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do 30-krotności), jeżeli podstawa ta wynosi w przeliczeniu na okres peł­nego miesiąca co najmniej:

 • kwotę minimalnego wynagrodzenia,
 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odnie­sieniu do pracowników zatrudnionych w pierw­szym roku pracy,
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób tymczasowo aresztowanych lub odby­wających karę pozbawienia wolności.

Płatnicy opłacają składki za ubezpieczonych, z wyłączeniem:

 • duchownych,
 • podlegających ubezpieczeniom społecznym rol­ników,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy uak­tywniającej,
 • pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • pobierających zasiłki na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadcze­nie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń­czy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierających na podstawie przepisów o usta­leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • osób przebywających na urlopach wychowaw­czych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe po usta­niu zatrudnienia na podstawie odrębnych prze­pisów o promocji zatrudnienia,
 • osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieć­mi do 3 lat.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać od osób, które:

 • ukończyły wiek - 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
 • powróciły z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel­skiego oraz urlopu wychowawczego przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadały status osoby bezro­botnej,
 • nie ukończyły 30. roku życia i zostały skierowa­ne do pracy przez pup - przez okres 12 mie­sięcy.

Składek na FP nie opłaca się również za pracow­ników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli są zatrudnie­ni w zakładzie aktywności zawodowej, Zakładzie Opieki nad Niewidomymi w Laskach, Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Polskim Związku Niewidomych, Polskim Związku Głuchych.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.