Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego

Bogusław Nowakowski
Świadczenie rehabilitacyjne jest przedłużeniem płatności zasiłku chorobowego w przypadku, gdy niezdolność do pracy przedłuża się ponad okres zasiłkowy trwający 182 lub 270 dni. Przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu dalszego leczenia lub rehabilitacji w celu odzyskania zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, które przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym – zarówno obowiązkowo, jak i na zasadzie dobrowolności.

Orzekanie o prawie do świadczenia rehabilitacyjnego

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Prawo do tego świadczenia może również wynikać z orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, jeśli ubezpieczony wniesie sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości tego orzeczenia. Orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS. Dopiero decyzja ZUS jest podstawą do podjęcia przez płatnika składek lub ZUS wypłaty należnego świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne a możliwość rozwiązania umowy o pracę >>

WAŻNE!

Podstawą do podjęcia przez płatnika składek lub ZUS wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest decyzja wydana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS.

Okres oraz wysokość świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne pozwala na kontynuowanie leczenia ubezpieczonemu po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego. Przyznawane jest na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy, tj. 360 dni (uznaje się bowiem, że miesiąc to kolejne 30 dni).

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Podstawa wymiaru świadczenia i jej waloryzacja

Podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Do celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy zwaloryzować. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w tym kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy dla pracownika zatrudnionego w kilku firmach >>

Ustalając wysokość świadczenia rehabilitacyjnego należy zwaloryzować podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pod warunkiem, że aktualny wskaźnik jest wyższy niż 100%.

WAŻNE!

Jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%, świadczenie rehabilitacyjne należy naliczać od niezwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawę należy zwaloryzować tylko raz – wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, od którego przysługuje to świadczenie. Jeśli świadczenie zostało przyznane na okres krótszy niż 12 miesięcy, a następnie prawo do świadczenia zostało przedłużone na kolejne miesiące, nie należy ponownie waloryzować podstawy wymiaru tego świadczenia.


Zasady przeprowadzania waloryzacji

Wskaźnik waloryzacji zmienia się co kwartał. Ustalany jest w wysokości procentowego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych:

 • wskaźnik waloryzacji obowiązujący w I kwartale kalendarzowym danego roku to wzrost wynagrodzenia w III kwartale ubiegłego roku w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
 • wskaźnik waloryzacji obowiązujący w II kwartale kalendarzowym danego roku to wzrost wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
 • wskaźnik waloryzacji obowiązujący w III kwartale kalendarzowym danego roku to wzrost wynagrodzenia w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego,
 • wskaźnik waloryzacji obowiązujący w IV kwartale kalendarzowym danego roku to wzrost wynagrodzenia w II kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Wskaźnik waloryzacji jest ogłaszany przez Prezesa ZUS w „Monitorze Polskim” w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego, na okres obowiązujący w następnym kwartale.

Wskaźniki waloryzacji w poszczególnych okresach:

@RY1@i65/2011/005/i65.2011.005.000.0066.001.jpg@RY2@

PRZYKŁAD

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 31 marca do 28 września 2010 r. (182 dni). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 2330 zł (po potrąceniu składek finansowanych przez ubezpieczonego, tj. 13,71%). Zgodnie z decyzją wydaną przez ZUS, od 29 września 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. (4 miesiące) pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to było wypłacane w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 29 września do 27 grudnia 2010 r. (90 dni) oraz w wysokości 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 28 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r. (za pozostały okres). Ponieważ pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w III kwartale 2010 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego uległa podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z I kwartału 2010 r. (3316,38 zł) w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału 2009 r. (3113,86 zł), tj. o 106,5%. W związku z tym, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 2330 zł, to podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego (po waloryzacji) stanowi kwota 2481,45 zł, tj. 2330 zł x 106,5%.

Szczególne przypadki przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, tj. po upływie 182 dni pobierania zasiłku, a w przypadku gruźlicy lub choroby przypadającej na okres ciąży, po upływie 270 dni. Nie wyklucza to jednak sytuacji, że świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane po wykorzystaniu niepełnego okresu zasiłkowego, jeżeli zostało wydane orzeczenie przez lekarza orzecznika o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ma osoba, która nie pobiera przyznanej emerytury >>

Również w takim przypadku, mimo niewykorzystania w pełni prawa do zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego do celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie i zasiłek chorobowy za okres od 9 kwietnia do 8 września 2010 r. (153 dni). 1 września 2010 r. złożył wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego z ogólnego stanu zdrowia. Po 8 września 2010 r. pracownik nie przedłożył dalszych zwolnień lekarskich, co potwierdził oświadczeniem złożonym w ZUS. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz oświadczenia pracownika, ZUS wydał decyzję przyznającą prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 3 miesięcy od 9 września do 7 grudnia 2010 r. Mimo że pracownik nie wykorzystał pełnego okresu zasiłkowego (153 dni), to wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego od 9 września 2010 r. została naliczona od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zwaloryzowanej wskaźnikiem obowiązującym w III kwartale 2010 r., tj. 106,5%.

Waloryzacji podlega również świadczenie rehabilitacyjne przysługujące za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.


PRZYKŁAD

Pracownica była zatrudniona od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Od 18 grudnia 2009 r. do 17 czerwca 2010 r. (182 dni) przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po ustaniu zatrudnienia, tj. od 1 stycznia 2010 r. wypłaty zasiłku chorobowego dokonywał ZUS. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 2460 zł (po pomniejszeniu o 13,71%, tj. o składki finansowane przez ubezpieczonego). Od 18 czerwca 2010 r. zgodnie z decyzją ZUS była pracownica uzyskała prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ponieważ pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w II kwartale 2010 r., to mimo że świadczenie to przypada na okres po ustaniu zatrudnienia, ZUS zwaloryzował podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem obowiązującym w tym kwartale, który wynosił 105,3%. W związku z tym, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota 2460 zł, to podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego (po waloryzacji) stanowi kwota 2590,38 zł, tj. 2460 zł x 105,3%.

Minimalna podstawa

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęto kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników pomniejszoną o 13,71%, gdyż faktyczna podstawa wymiaru zasiłku była niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru zasiłku.

WAŻNE!

Gdy obliczona podstawa zasiłku chorobowego była podniesiona do kwoty minimalnej, należy zwaloryzować faktyczną podstawę, a nie kwotę minimalną.

PRZYKŁAD

Pracownik posiadający okres ubezpieczenia dłuższy niż rok (zatrudniony na pełny etat) był niezdolny do pracy od 23 marca do 20 września 2010 r. (182 dni). W związku z tym, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, wynoszące 1106,96 zł (po potrąceniu 13,71%), było niższe od minimalnej podstawy wymiaru zasiłku obowiązującej w 2010 r., wynoszącej 1136,44 zł, jako podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjęto kwotę 1136,44 zł. Od 21 września 2010 r. pracownik nabył prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ponieważ pierwszy dzień świadczenia przypadał w III kwartale 2010 r., w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego zwaloryzowano faktyczną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w tym kwartale, tj. 1106,96 zł x 106,5% = 1178,91 zł. Tak obliczona kwota stanowiła podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego do końca 2010 r.

Zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od odpowiedniej kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników pomniejszonego o 13,71%.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń chorobowych >>

PRZYKŁAD

Pracownik posiadający okres ubezpieczenia krótszy niż rok, chorował nieprzerwanie od 29 marca do 26 września 2010 r. (182 dni). W związku z tym, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po pomniejszeniu o składki finansowane przez pracownika (13,71%) wyniosło 895 zł i było niższe od minimalnej podstawy wymiaru, wynoszącej w 2010 r. 909,15 zł, jako podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjęto kwotę minimalną 909,15 zł. W trakcie pobierania zasiłku chorobowego od 3 sierpnia 2010 r. pracownik rozpoczął drugi rok ubezpieczenia. W związku z tym, począwszy od 3 sierpnia 2010 r. zasiłek był liczony od minimalnej podstawy wymiaru gwarantowanej pracownikom pełnoetatowym począwszy od drugiego roku ubezpieczenia, tj. 1136,44 zł. Od 27 września 2010 r. pracownik nabył prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ponieważ pierwszy dzień świadczenia przypadał w III kwartale 2010 r., w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego faktyczną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego podwyższono o wskaźnik waloryzacji obowiązujący w tym kwartale, tj. 895 zł x 106,5% = 953,18 zł. Zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku była niższa od minimalnej podstawy obowiązującej w drugim roku ubezpieczenia, dlatego podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego nadal była kwota minimalna przyjęta jako podstawa zasiłku chorobowego, tj. 1136,44 zł. Począwszy od 1 stycznia 2011 r. podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest minimalna kwota w wysokości 1195,98 zł (minimalne wynagrodzenie 1386 zł pomniejszone o 13,71%).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyżki dla doktorantów?
  Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, zapowiedział podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Czy podwyżki dotyczą także doktorantów? Ile wyniosą? Kiedy można się ich spodziewać?
  Kto i kiedy wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?
  Dlaczego zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi? Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu? Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu? W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków? Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu? Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne?
  Bezrobocie w Polsce spadło - czy będzie jeszcze niższe?
  Bezrobocie spadło - w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.), jak i roku (o 1 pkt. proc.) – podał GUS.
  Staż uczniowski przygotowuje do pracy
  Wypracowaliśmy modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody. Zachęcamy do ich wykorzystania - pisze Konfederacja Lewiatan.
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone. ZUS rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia i zakończył 20 września.
  Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%
  Bezrobocie w Polsce 2022. GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 roku.
  Urlop rodzicielski - 9 tygodni tylko dla ojca
  Urlop rodzicielski. W polskim Kodeksie pracy pojawi się dziewięć dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców.
  PPK - transfer środków na lokatę
  Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może przekazać środki na lokatę terminową Po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK bez pomniejszeń, ale rozpoczęcie wypłaty powoduje, że nowe wpłaty na PPK nie są już dokonywane. Alternatywą jest wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Również taki transfer powoduje zakończenie wpłat na PPK
  Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie chorobowe
  Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Czy zwolnienie lekarskie pozostaje w związku z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem chorobowym? Jaka jest podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?
  Nowe oferty pracy w branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości?
  Blisko co trzecia firma (29%) branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w ostatnim kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników.
  Uregulowanie pracy zdalnej - ile kosztuje?
  Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, regulujący m.in. zasady pracy zdalnej, trafił do dalszych prac w komisji. Z dużym prawdopodobieństwem nowe przepisy zaczną więc obowiązywać w ciągu kilku miesięcy. Jak wskazują eksperci W&W Consulting oraz kancelarii CMS - obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Praca zdalna - ile firmy zapłacą za nowe przepisy?
  Praca zdalna - projekt nowelizacji Kodeksu pracy ureguluje zasady pracy zdalnej. Obok szeregu dodatkowych obowiązków wymaganych przepisami ze strony pracodawców, warto zwrócić uwagę również na stronę kosztową nowych przepisów.
  Jak technologia zmienia rynek pracy?
  Rynek pracy. Mimo że sytuacja epidemiczna jest już mniej poważna, to pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i hybrydowej i nie chcą z niej rezygnować. Działy HR nie przestają też umawiać kandydatów na spotkania zdalne. W niedalekiej przyszłości nowym miejscem pracy, rekrutacji i szkoleń najprawdopodobniej stanie się metawersum.
  Zasada równego traktowania – ubezpieczenia społeczne
  Na czym polega zasada równego traktowania na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Czego dotyczy? Odpowiadamy.
  Nawiązanie stosunku pracy
  Do czego zobowiązuje się pracownik poprzez nawiązanie stosunku pracy? Jakie są cechy stosunku pracy? Kiedy pracownik może skierować przeciwko pracodawcy roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy? Odpowiadamy.
  Wzrost płac a inflacja
  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było wyższe o 12,7% i wyniosło 6583,03 zł (brutto). W stosunku do lipca zmniejszyło się o 2,9% – podał GUS.
  Polacy ograniczają zakupy?
  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,2%. W porównaniu z lipcem r. wzrosła o 1% – podał GUS.
  KRUS - nowa stawka odsetek za zwłokę
  KRUS. Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę.
  Rejestracja w urzędzie pracy a pełnienie roli w zarządzie spółki
  Pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej wykluczają rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy pełnienie funkcji w zarządzie wlicza się w któryś z tych przypadków. Czy zatem nabycie statusu osoby bezrobotnej w tej sytuacji będzie możliwe?
  Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
  Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi w 2022 r. i komu przysługuje? Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku? Kiedy może przypadać okres pobierania zasiłku? Czy musi wyłącznie następować po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych, czy też może przypadać w innym termie?
  Czym jest stres w pracy?
  Stres w pracy - czym jest, jakie są jego skutki i objawy? Jak zwalczać stres u pracowników? Jakie są obowiązki pracodawcy w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy?
  Ostatnie 14 emerytury już na kontach
  14 emerytura 2022 - ZUS zakończył wypłatę. W dniu 20 września przelana została ostatnia transza dla 1,3 mln osób na łączną kwotę 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób a wydatkowana na ten cel kwota wyniosła ponad 8,7 miliardów zł. Przy czym trzy czwarte uprawnionych otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę.
  Umiarkowany optymizm w sprawie wynagrodzeń - Polacy spodziewają się wzrostu dochodów
  Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze.
  Renta rodzinna po zmarłym małżonku a ZFŚS
  Renta rodzinna. Czy za pracownika szkoły, który nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, dokonuje się odpisu na ZFŚS?
  Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września
  Zaległy urlop 2022. Pracownicy, którzy dotąd nie wykorzystali urlopu przysługującego im w 2021 roku, muszą zrobić to do końca września. Obowiązek dopilnowania, aby pracownik udał się w tym terminie na zaległy wypoczynek, spoczywa na pracodawcy.