reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Spory ze stosunku pracy > Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy jest prowadzone przed sądem pracy. W spra­wach pracowniczych można występować do sądu pracy w przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu pracy.

W prawie pracy

Do takich spraw zalicza się:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wystąpienie o sprostowanie treści świadectwa pracy,
 • odwołanie od ukarania karą porządkową,
 • roszczenia wynikające z przepisów prawa pracy lub umów o pracę, np. o wypłatę wynagrodzenia czy innych świadczeń pracowniczych.

Przeciwko pracodawcy może się również toczyć postępowanie przed organem kontrolnym, jakim jest PIP. Postępowanie kontrolne PIP ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrze­gania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, a także przepisów dotyczących legal­ności zatrudnienia, oraz udokumentowanie doko­nanych ustaleń. Kontrole przeprowadzają inspek­torzy PIP. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dzien­nika budowy podmiotowi kontrolowanemu przysłu­guje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzy­mania decyzji.

Redakcja poleca produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Postępowanie w podatkach dochodowych

Postępowanie podatkowe obejmuje ustalanie i pobór należnych podatków i opłat. Może zostać wszczęte z urzędu lub na żądanie strony.

W postępowaniu podatkowym organy podatkowe m.in.:

 • są zobowiązane udzielać niezbędnych informa­cji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania,
 • są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wyda­niem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (organ podatkowy może odstąpić od tej zasa­dy, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w cało­ści uwzględniająca wniosek strony oraz w przypad­ku zabezpieczenia i zastawu skarbowego),
 • powinny wyjaśniać stronom zasadność przesła­nek, którymi się kierują przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wyko­nania przez strony decyzji bez stosowania środ­ków przymusu,
 • powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środka­mi prowadzącymi do jej załatwienia.

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.

Postępowanie w ubezpieczeniach

W celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze spra­wą, ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które pozwala na wyjaśnienie i wyeliminowanie nie­prawidłowości dokonanych przez płatnika oraz usta­lenie stanu faktycznego. Postępowanie wyjaśniające jest przeprowadzane m.in.:

 • w przypadku stwierdzenia w dokumentach zgło­szeniowych i rozliczeniowych nieprawidłowości, które uniemożliwiają prawidłowe rozliczenie konta płatnika oraz zewidencjonowanie danych na koncie ubezpieczonego,
 • jeżeli płatnik złoży dokumenty potwierdzają­ce zawieszenie działalności, a nie wyrejestruje z ZUS pracowników,
 • w trakcie przeprowadzanej kontroli. Postępowanie wyjaśniające jest jedną z faz postę­powania administracyjnego, które ma na celu zebranie wszelkich dowodów związanych z wyjaś­nianą przez ZUS sprawą.

Natomiast należności płatnika nieopłacone w ter­minie (zadłużenie) podlegają ściągnięciu w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego w admi­nistracji.

Dołącz do nas na Facebooku

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama