REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek opiekuńczy w 2015 r.

Aneta Maj
Zasiłek opiekuńczy w 2015 r.
Zasiłek opiekuńczy w 2015 r.
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu – obowiązkowo lub dobrowolnie – na jednakowych zasadach, na dzieci i na tych samych zasadach na członków rodziny. Od 14 sierpnia 2015 r. powiększył się krąg osób, które uważa się za członka rodziny. Jak udzielać zasiłku opiekuńczego po zmianie przepisów?

Zmiana definicji członka rodziny w ustawie zasiłkowej spowodowała, że do zasiłku opiekuńczego uprawnionych jest więcej osób. Od 14 sierpnia 2015 r. za członka rodziny uważa się także ojczyma, macochę oraz rodzica dziecka ubezpieczonego, z którym ubezpieczony nie pozostaje w formalnym związku, ale prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Autopromocja

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu – obowiązkowo lub dobrowolnie – na jednakowych zasadach, na dzieci i na tych samych zasadach na członków rodziny. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez względu na okres, w którym ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu, od pierwszego dnia sprawowania opieki (bez tzw. okresu wyczekiwania).

Redakcja poleca: Serwis Prawno-Pracowniczy

Zasiłek opiekuńczy na dziecko

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przy czym za dziecko uważa się nie tylko dziecko własne ubezpieczonego, lecz także dziecko jego małżonka, dziecko przysposobione albo dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie. Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8, jak również dzieckiem chorym w niektórych przypadkach mają zatem nie tylko rodzice biologiczni dziecka. Na przykład przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem na takich samych zasadach traktuje się rodziców dziecka będących w związku małżeńskim, jak i niepozostających w formalnym związku małżeńskim, ale pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką swojego dziecka, z którą nie zwarł związku małżeńskiego. Dziecko ma 4 lata i na co dzień pozostaje pod opieką niepracującej matki. We wrześniu 2015 r. matka przebywała przez 2 tygodnie w szpitalu z powodu choroby. W tym czasie dzieckiem opiekował się pracownik i za okres pobytu matki dziecka w szpitalu otrzymał zasiłek opiekuńczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek opiekuńczy otrzyma także ubezpieczony niebędący biologicznym rodzicem dziecka, które jest dzieckiem jego małżonka.

Pracownica ma 10-letnią córkę. W styczniu 2013 r. wyszła za mąż za pracownika, który ma 8-letniego syna. W maju 2015 r. urodziło się ich wspólne dziecko. W tym przypadku pracownica i pracownik mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad każdym z tych dzieci – dzieckiem własnym ze związku przed zawarciem ich małżeństwa, dzieckiem drugiego małżonka i nad dzieckiem, dla którego oboje są rodzicami.

Natomiast ubezpieczony, który nie zawarł związku małżeńskiego z drugim rodzicem, nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki na dzieckiem partnera.

Pracownik ma 6-letnią córkę, a jego partnerka – pracownica, z którą pozostaje w konkubinacie – 4-letniego syna. Mają także wspólne dziecko. W tym przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał każdemu z rodziców nad dzieckiem własnym i nad dzieckiem wspólnym. Zasiłku nie otrzymają jednak w razie sprawowania opieki nad dzieckiem partnera/partnerki.

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko

Z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom (również pozostającym w nieformalnym związku, lecz pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym) w przypadku:

● nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

● choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub opiekuna dziennego, sprawujących opiekę nad dzieckiem,

● porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

● pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Nieprzewidziane zamknięcie przedszkola, żłobka i szkoły to taka sytuacja, gdy o zamknięciu tych placówek rodzice dowiedzieli się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem, od którego będą nieczynne. Wówczas uważa się, że rodzice mają zbyt mało czasu, aby zapewnić dziecku opiekę w inny sposób i mają do niej prawo osobiście.

Pobyt dziecka w szpitalu

Jeżeli dziecko przebywa w szpitalu, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pod warunkiem, że konieczność pobytu matki/ojca dziecka w szpitalu wraz z dzieckiem zostanie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Należy podkreślić, że konieczność pobytu rodzica dziecka w szpitalu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powinna zostać potwierdzona przez lekarza, który leczy dziecko. Jeżeli zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem zostało wystawione przez szpital, wówczas jest to równoznaczne ze stwierdzeniem konieczności opieki. Jeśli natomiast zwolnienie lekarskie zostało wystawione np. przez lekarza rodzinnego, wówczas konieczne jest dodatkowe zaświadczenie od lekarza leczącego dziecko w szpitalu.

Rodzic dziecka, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie jego pobytu w szpitalu, musi spełnić także pozostałe warunki do jego otrzymania, czyli m.in.:

● nie może być wyczerpany roczny limit dni, za które zasiłek przysługuje (60 dni w roku kalendarzowym),

● inny członek rodziny nie może w tym czasie sprawować opieki nad dzieckiem.

Konieczność opieki rodzica nad hospitalizowanym dzieckiem musi zostać potwierdzona przez lekarza leczącego dziecko.

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek wypłaca się jednak tylko jednemu z rodziców, tj. temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Nie przysługuje zasiłek opiekuńczy obojgu rodzicom, gdyby chcieli sprawować opiekę nad dzieckiem w tym samym czasie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny

Do otrzymania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad członkami rodziny, musi być spełniony warunek ich pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Należy dodać, że warunek ten uważa się za spełniony także wówczas, gdy pracownik pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym tylko przez okres choroby. Za członka rodziny uważa się:

● małżonka,
● rodziców,
● rodzica dziecka,
● ojczyma,
● macochę.
● teściów,
● dziadków,
● wnuki,
● rodzeństwo,
● dzieci w wieku ponad 14 lat.

Nie uważa się za członka rodziny konkubiny (konkubenta) niebędącej matką (ojcem) lub prawnym opiekunem dziecka.

Pracownik mieszka i pracuje w Warszawie. W okresie od 14 do 25 września 2015 r. (12 dni) sprawował opiekę nad chorym ojcem, który mieszka w Poznaniu. W celu wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym ojcem, pracownik przedłożył pracodawcy zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA i wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15, w którym oświadczył, że nie było innych członków rodziny, którzy mogliby zaopiekować się ojcem w czasie jego choroby. Dodatkowo pracownik złożył oświadczenie, że w okresie sprawowanej opieki nad ojcem prowadził z nim wspólne gospodarstwo domowe. Ponieważ zostały spełnione pozostałe warunki do przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego, pracodawca dokonał jego wypłaty.

Wzór prawidłowo wypełnionego druku Z-15

infoRgrafika

Praca zmianowa

Szczególne uregulowania obowiązują w sytuacji, gdy rodzice dziecka są zatrudnieni przy pracy zmianowej.

Jeżeli rodzice dziecka w wieku do lat 8 są oboje zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, to każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem i w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy nad tym zdrowym dzieckiem.

Rodzice dziecka w wieku 4 lat są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej. Pracują na różnych zmianach, aby móc wymiennie opiekować się dzieckiem. W okresie od 7 do 18 września 2015 r. matka dziecka przebywała w szpitalu, ponieważ urodziła kolejne dziecko. Za okres pobytu matki dziecka w szpitalu ojciec dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem zdrowym w wieku 4 lat, ponieważ jego mama – stała opiekunka – była w szpitalu.

W przypadku gdy oboje rodzice są zatrudnieni (albo jedno z nich pracuje) w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni, w które dziecko w wieku do lat 8 pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zadaj pytanie na FORUM

Dziecko w wieku 6 lat uczęszcza do przedszkola. Matka dziecka jest zatrudniona w godzinach od 8.00 do 16.00, a ojciec w systemie pracy zmianowej (na dwie zmiany). W okresie od 14 do 23 września 2015 r. matka dziecka była niezdolna do pracy z powodu choroby i nie mogła sprawować opieki nad dzieckiem. Ojcu dziecka zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tylko za te dni z okresu od 14 do 23 września 2015 r., w których miał pracować na drugiej zmianie, ponieważ w tych dniach dziecko pozostawałoby bez opieki.

W przypadku chorego dziecka zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, gdy pracują na tych samych zmianach. Jeżeli natomiast oboje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej bądź tylko jedno z nich pracuje na zmiany, to zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres sprawowania opieki, w którym oboje rodzice pracują na tych samych zmianach oraz gdy pracują na różnych zmianach, a chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy lub wskutek dojazdu (dojścia) do pracy i z pracy.

Cały artykuł przeczytasz w Serwisie Prawno - Pracowniczym

Podstawa prawna:

● art. 32–35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 159; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt rozporządzenia: Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy CBA

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien wynieść 120%. Z tego względu planowane jest podniesienie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

  Co to jest wypalenie zawodowe?

  Na czym polega wypalenie? Jakie są oznaki wypalenia zawodowego? Czy można iść na L4 z powodu wypalenia zawodowego? Ile dni zwolnienia na wypalenie zawodowe? Co zrobić jak ma się wypalenie zawodowe? Po jakim czasie jest wypalenie zawodowe?

  Możesz otrzymać 5025 zł na naukę języka, studia podyplomowe, kurs prawa jazdy i inne - rusza nowy program WUP

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I". WUP zachęca: chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli odpowiedź brzmi pozytywnie należy śledzić informacje i przystąpić do rekrutacji, która rusza prawdopodobnie w kwietniu 2024 r. Można otrzymać nawet 5025 zł!

  Działalność socjalna. Wczasy pod gruszą – dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS to najpopularniejsze świadczenie socjalne

  Wczasy pod gruszą to jedna z form działalności socjalnej. Polega na dofinansowaniu wypoczynku pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

  REKLAMA

  Nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych

  W lutym 2024 r. wydano nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych m.in. w administracji publicznej. Okazuje się, że wciąż istnieje wiele barier proceduralnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i kompetencyjnych, które utrudniają czy wręcz nawet uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) udział w procesach rekrutacyjnych oraz świadczenie pracy w urzędach. Wciąż jest wiele do zrobienia.

  Separacja jak rozwód - nie otrzymasz odprawy po zmarłym małżonku

  Czym jest separacja? Jakie są skutki majątkowe separacji? Kto ma prawo do odprawy po śmierci pracownika? Czy mając separację należy się odprawa po zmarłym małżonku? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

  Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

  Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

  Mama 4+ czyli emerytura matczyna w 2024 roku [WYWIAD]

  Mama 4 plus w 2024 roku - to już 5 lat funkcjonowania świadczenia w Polsce. Czy w tym czasie zmieniły się przepisy? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać RSU? Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające do końca lutego, a ile od 1 marca 2024 roku? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Czy na emeryturze matczynej można pracować? Czy ojcowie pobierają emeryturę matczyną? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego Iwoną Kowalską-Matis

  REKLAMA

  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  REKLAMA