Kategorie

PPK a wiek osoby zatrudnionej

Małgorzata Jankowska
Ekspert PFR Portal PPK
PPK a wiek - jak przystąpić?
Fotolia
PPK zaczynają obowiązywać w średnich i małych firmach. Od wieku osoby zatrudnionej zależy, czy zostanie zapisana do PPK automatycznie, czy też, aby rozpocząć oszczędzanie w tym programie, będzie musiała złożyć wniosek do pracodawcy. 70-latek będzie liczony do stanu zatrudnienia, ale umowy o prowadzenie w jego imieniu pracodawca już nie podpisze.

Wiek a PPK

Zarówno przy określaniu liczby osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez konkretnego pracodawcę, jak i dla wskazania osób, które mogą oszczędzać w tym programie, ważny jest wiek tych osób. Ma on także wpływ na zakres przysługujących im uprawnień oraz na obowiązki zatrudniających ich pracodawców.

Osoba zatrudniona

W liczbie osób, od której zależy termin objęcia konkretnego pracodawcę przepisami ustawy o PPK, pracodawca powinien uwzględnić tylko osoby, które są osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342); dalej ustawa o PPK i - co istotne - tylko te osoby (ale nie wszystkie, o czym niżej) powinien zapisać do PPK, czyli zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, chyba że wcześniej złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Definicja osoby zatrudnionej (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK) wskazuje, że do PPK nie mogą przystąpić m.in. młodociani, a więc osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat oraz niepełnoletnie osoby zatrudnione np. na umowach cywilnoprawnych.

Kto jest osobą zatrudnioną?

Przez „osoby zatrudnione” ustawa o PPK rozumie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce z niżej wymienionych tytułów, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

 • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy (k.p.) - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego (k.c.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • osoby wymienione powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Ograniczenia dla pracowników 70+

Reklama

Mimo że osoby 70+ również spełniają definicje osoby zatrudnionej (ustawa o PPK wskazuje w niej tylko minimalny wiek takiej osoby), co oznacza, że ustalając stan zatrudnienia, należy i je brać pod uwagę, pracodawca nie może w imieniu i na rzecz takich osób zawrzeć umowy o prowadzenie PPK. Wynika to z art. 15 ustawy o PPK. Należy jednak podkreślić, że jeśli dana osoba, przed ukończeniem 70 lat, zostanie zapisana do omawianego programu, to może w nim oszczędzać jak długo będzie chciała. Oznacza to, że ukończenie wskazanego wieku nie oznacza konieczności „wypisania” z programu takiej osoby.

Osoby, które ukończyły 55 rok życia i nie mają jeszcze 70 lat, aby zacząć oszczędzać w PPK, muszą złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformować je o możliwości złożenia takiego wniosku.

Automat dla osób do 55.roku życia

W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby między 18 a 55 rokiem życia. Aby oszczędzać w PPK, nie muszą podejmować żadnych działań, pracodawca zapisze je do programu (zawrze w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK) niejako z automatu. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej osoby te nie złożą mu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co 4 lata weryfikacja

Reklama

Pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się też z tym, że co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następnie od 1 kwietnia 2027 r., od 1 kwietnia 2031 r. itd.) jego sytuacja będzie się zmieniać. Jeśli złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, pracodawca, po uprzednim poinformowaniu tego pracownika o takim obowiązku, zapisze go do programu. Jeśli pracownik złożył deklarację o rezygnacji już jako uczestnik PPK, pracodawca wznowi dokonywanie wpłat na jego rachunek PPK. Pracodawca nie podejmie tych działań tylko w jednym przypadku, tzn. wtedy, gdy pracownik wcześniej ponownie złoży deklarację o rezygnacji.

Należy jednak pamiętać, że wiek uczestnika PPK, który deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat złożył w trakcie oszczędzania, może uniemożliwić mu powrót do tego programu. Podmiot zatrudniający nie dokona bowiem wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa wyżej, ukończy 70. rok życia.

Natomiast uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, a który przed dniem 1 kwietnia w roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis (2023, 2027 itd.) ukończył 55 lat, ale nie ukończył 70 lat, jeżeli będzie chciał oszczędzać w PPK zmuszony będzie złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o ich dokonywanie. Z jednym zastrzeżeniem: podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie po ukończeniu 70 lat złożył wniosek o dokonywanie wpłat. Oznacza to, że uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji może w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70 urodzin złożyć wniosek o dokonywanie wpłat.

 Najkorzystniejsze wypłaty po 60. roku życia

PPK to program długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Dlatego najkorzystniejsze zasady wypłaty zgromadzonych oszczędności ustawa o PPK przewiduje dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Mogą one rozpocząć wypłatę oszczędności albo:

 • bez żadnych potrąceń (wtedy, gdy całość zgromadzonych środków zdecydują się wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach czy też 25 % wypłacą jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 miesięcznych ratach) albo
 • płacąc tylko podatek od zysków kapitałowych, jeśli np. liczba rat, z jakiej będą chcieli skorzystać, będzie mniejsza niż 120.

Dla porównania: osoby przed 60. rokiem życia, wycofując pieniądze z rachunku PPK, muszą liczyć się z tym, że - oprócz zapłaty podatku od zysków kapitałowych - będę musiały oddać do Funduszu Pracy środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa oraz że 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę zostanie przekazanych na rachunek wskazany przez ZUS (informacja o tej kwocie będzie ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne). Oznacza to, że w przypadku złożenia przez uczestnika PPK wniosku o zwrot środków (wypłata zgromadzonych oszczędności przed 60, rokiem życia) uczestnik PPK otrzyma:

 • 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych;
 • 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Jak widać z powyższego, opłaca się poczekać z wypłatą oszczędności do ukończenia 60 lat.

Źródło: PFR Portal PPK
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - zmiana od 16 maja 2021 r.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - jaka zmiana od 16 maja 2021 r.? W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać kod zawodu. Będą nowe wzory formularzy ZUS.

  Urlopy rodzicielskie 2022 - ważne zmiany

  Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Polska musi dostosować Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance.

  Czy postojowe to pomoc publiczna?

  Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

  Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

  Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

  Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

  PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

  Jak wybrać system kadrowo-płacowy?

  System kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do działalności firmy. Jak wybrać? Oto garść użytecznych wskazówek.

  O co chodzi z tym kapitałem początkowym?

  Kapitał początkowy ma wpływ na wysokość emerytury. Jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi?

  Kodeks pracy 2021 a praca zdalna - zmiany

  Kodeks pracy w 2021 r. czekają zmiany. Znajdzie się w nim praca zdalna. Co się zmieni?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

  Niedziela handlowa - maj 2021

  Niedziela handlowa - maj 2021 r. ma aż 5 niedziel. Czy 2 maja, 9 maja, 16 maja, 23 maja lub 30 maja jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj/jutro jest niedziela handlowa?

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" [RAPORT]

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" - ile wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest na czarno? Jakie są skutki takiego procederu?

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli szybka droga do legalizacji zatrudnienia w Polsce dla obywateli sześciu państw. Jak krok po kroku zatrudnić na podstawie oświadczenia?

  Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?