REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016/Fot. Fotolia
Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać z urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy.

Urząd pracy zwróci nie tylko koszty wynagrodzenia i składek, lecz także nagród wypłaconych pracownikowi. Wysokość wsparcia może być różna w poszczególnych powiatach.

REKLAMA

Autopromocja

Wskutek ostatnich zmian w ustawie o promocji zatrudnienia rozszerzono katalog funkcjonujących dotychczas form wsparcia zatrudnienia osób młodych. Na mocy nowelizacji z 25 września 2015 r. wprowadzono bowiem nowy instrument w postaci refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Z pewnością to bardzo ciekawa, a zarazem jedna z najkorzystniejszych finansowo form wsparcia dla firm. Ma ona jednak swoje wady. Jedną z nich jest tymczasowy charakter nowego rozwiązania, bo umowy o refundację na podstawie nowych przepisów będą mogły być zawierane tylko przez dwa lata - 2016 i 2017.

Redakcja poleca produkt: Jak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS w 2016 r. (PDF)

Zasady przyznawania wsparcia zostały określone w nowym art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia. Przewiduje on, że pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy. Kwota miesięcznej refundacji na jednego bezrobotnego nie będzie mogła przekroczyć wysokości:

● minimalnego wynagrodzenia za pracę, oraz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● składek na ubezpieczenia społeczne, liczonych od tego wynagrodzenia, w części obciążającej pracodawcę (płatnika).

Oznacza to, że maksymalna miesięczna kwota refundacji, ustalona dla wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej w 2016 r. oraz liczonych od niej składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych przez płatnika (uwzględniając stopę ubezpieczenia wypadkowego obowiązującą do 31 marca 2016 r.), wyniesie 2184,11 zł [tj. 2231,29 zł– 45,33 zł (składka na FP) i 1,85 zł (składka na FGŚP)]. TABELE 1 I 2

Kogo można zatrudnić

Refundacja kosztów określona w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia może nastąpić tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca lub pracodawca (ustawa rozróżnia te pojęcia TABELA 3) zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia. Osoby z tej grupy wiekowej, zarejestrowane w urzędach pracy, zostały zaliczone w ustawie o promocji zatrudnienia do kategorii osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Tak wynika z art. 49 ustawy. Przepis ten do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza także m.in. bezrobotnych długotrwale oraz powyżej 50. roku życia. Osoby wymienione w tym przepisie mają pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych organizowanych przez urzędy pracy, ale choć w tym zakresie są traktowane priorytetowo, to ustawodawca nie ogranicza udziału w programach specjalnych tylko do nich.

Na marginesie warto zauważyć, że wśród osób młodych ustawa o promocji zatrudnienia wyróżnia ponadto tych bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze 25. roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom tym – w odróżnieniu od innych bezrobotnych – urząd pracy ma obowiązek w ciągu 4 miesięcy od rejestracji danej osoby jako bezrobotnej przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (w pojęciu tym mieści się m.in. wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych), szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej formy pomocy określonej w ustawie. Bezrobotny spełniający warunek nieukończenia 25. roku życia może domagać się zrealizowania wobec niego powyższego obowiązku, a jego niewykonanie przez urząd pracy może być podstawą skargi na bezczynność urzędu. Działania PUP w odniesieniu do osób z tej grupy wiekowej muszą przynieść skonkretyzowany rezultat w okresie pierwszych 4 miesięcy od wpisu do rejestru, niewykluczone więc, że to te osoby w pierwszej kolejności będą kierowane do pracodawcy korzystającego z refundacji kosztów zatrudnienia.

Tylko umowy o pracę

Wsparcie wynikające z nowego art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia związane jest wyłącznie z zatrudnieniem bezrobotnego na podstawie umowy o pracę. Co prawda, art. 2 ust. 1 pkt 43 tej ustawy pod pojęciem „zatrudnienie” rozumie wykonywanie pracy na podstawie nie tylko stosunku pracy, lecz także stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, jednak w przepisach dotyczących omawianej refundacji mowa jest wyłącznie o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę. Tym samym umowa o pracę nakładczą oraz stosunek służbowy nie wchodzą w grę.

Dołącz do nas na Facebooku!

Pomoc dla pracodawcy i przedsiębiorcy

Nowa refundacja może być przyznana zarówno pracodawcy, jak i przedsiębiorcy. Artykuł 150f ustawy o promocji zatrudnienia obejmuje bowiem podmioty, które:

1) zatrudniają co najmniej jednego pracownika, niezależnie od tego, w jakiej formie organizacyjno-prawnej funkcjonują,

2) nie zatrudniają ani jednej osoby na podstawie stosunku pracy, ale są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Wprowadzono przy tym ograniczenie, zgodnie z którym umowy nie będą zawierane z tymi pracodawcami, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (art. 150f ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Wymagany okres zatrudnienia

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu przez okres, za który dokonywana jest refundacja (czyli 12 miesięcy), oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po jej zakończeniu – czyli łącznie przez 24 następujące po sobie miesiące. W całym tym okresie pracownik musi świadczyć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie jest wymagane, by osoba, na którą przyznana została refundacja, realnie przepracowała powyższy okres. Urząd pracy zaliczy do niego także:

● urlopy wypoczynkowe, w tym dodatkowe urlopy wypoczynkowe,

● zwolnienia od pracy (np. związane z honorowym krwiodawstwem),

● okresy opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,

● urlop macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze.

Uwaga! Do wymaganego okresu zatrudnienia nie zostanie zaliczony okres urlopu bezpłatnego. TABELA 4, S. 14

Kiedy zwrot, a kiedy nie

Niewywiązanie się przez pracodawcę (przedsiębiorcę) z warunków utrzymania zatrudnienia przez okres objęty refundacją oraz przez kolejnych 12 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia. Należność trzeba uiścić wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty. Warto pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku utrzymania zatrudnienia to zarówno zwolnienie danej osoby (poza zwolnieniem dyscyplinarnym), jak i np. zgoda na pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Są jednak sytuacje, kiedy urząd pracy zwolni przedsiębiorcę ze zwrotu refundacji. Stanie się tak, gdy:

● na zwolnione miejsce pracy przedsiębiorca przyjmie inną, skierowaną przez starostę osobę bezrobotną (dopiero odmowa przyjęcia do pracy tej osoby skutkować będzie obowiązkiem zwrotu uzyskanej pomocy) albo gdy przedsiębiorca chce przyjąć nową osobę bezrobotną, ale z przyczyn leżących po stronie urzędu nie jest to możliwe;

● umowę o pracę rozwiązał bezrobotny,

● do rozwiązania umowy o pracę doszło na podstawie art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) - czyli na podstawie zwolnienia dyscyplinarnego,

● stosunek pracy skierowanego bezrobotnego wygasł.

Pomoc de minimis

Refundacja przyznawana będzie na warunkach dotyczących udzielania pomocy de minimis. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (odpowiednio – o pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, a także w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, bądź oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (odpowiednio – pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) uzyskanej w tym okresie bądź o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (odpowiednio – pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których aktualnie ma być przeznaczona pomoc de minimis (odpowiednio – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Refundacja dotyczy 12 miesięcy - ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje dokładnie taki okres jej trwania, wobec czego w umowie zawieranej między przedsiębiorcą a urzędem pracy nie może być on ani skracany, ani wydłużany.

Bezrobotny do 30. roku życia to osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, która w momencie zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 30 lat.

Podobnie jak inne zbliżone formy wsparcia wynikające z ustawy, nowa refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne na bezrobotnego do 30. roku życia nie będzie mogła zostać przyznana w przypadku powierzenia bezrobotnemu świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca może być zobowiązany do zatrudnienia tylko takiej osoby bezrobotnej, która ma kwalifikacje niezbędne do wykonywania danej pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące realnych możliwości zawarcia umowy o refundację zależą od tego, czy urząd opracował dokumentację formalnoprawną niezbędną do zawarcia umowy (w tym m.in. regulamin przyznawania refundacji) oraz czy w danym momencie dysponuje on środkami na sfinansowanie refundacji. Dlatego o szczegóły związane z nową formą wsparcia należy pytać właściwy miejscowo powiatowy urząd pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl

Czy nowe wsparcie to kwota stała

Ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje, że refundacja nie może przekraczać miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia bezrobotnego w każdym rozliczanym miesiącu, oraz składek od wypłacanego wynagrodzenia w części finansowanej przez płatnika. Limit ten dotyczy każdego zatrudnionego bezrobotnego, skierowanego przez PUP, spełniającego kryterium wiekowe. Konkretna wysokość miesięcznego wsparcia wypłacanego na takiego pracownika będzie ustalana w umowie zawieranej przez pracodawcę lub przedsiębiorcę ze starostą, a dokładnie – z działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy. Nie można wykluczyć, że niektóre umowy będą przewidywały, że kwota refundowanego wynagrodzenia będzie się zmieniać w trakcie trwania zatrudnienia.

6 kroków do uzyskania refundacji nagród, wynagrodzeń i składek

KROK 1. Pracodawca składa do urzędu pracy wniosek o refundację oraz formularz zawierający informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami wymaganymi w celu jej przyznania.

REKLAMA

KROK 2. Urząd pracy odpowiada na wniosek. Przepisy nie precyzują niestety, w jakim terminie powinno to nastąpić. Warto jednak zauważyć, że np. w przypadku refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy przepisy przewidują 30-dniowy termin na odpowiedź i niewykluczone, że taki termin zostanie też przyjęty w wewnętrznych przepisach regulujących procedurę udzielania nowej refundacji.

KROK 3. Pracodawca i urząd pracy zawierają umowę o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę.

KROK 4. Urząd pracy kieruje do pracodawcy osobę bezrobotną na nowo utworzone stanowisko pracy, a pracodawca ją zatrudnia na umowę o pracę.

KROK 5. Pracodawca co miesiąc potwierdza uiszczenie kosztów podlegających refundacji (termin potwierdzenia powinien wynikać z odpowiedniego regulaminu wydanego przez urząd i/lub z umowy o refundację).

KROK 6. Urząd pracy wypłaca refundację (termin wypłaty także powinien zostać określony w umowie ze starostą – z przepisów wynika pośrednio, że refundacja będzie dokonywana co miesiąc).

(Oprac. KTop)

Zadaj pytanie na FORUM!

Tabela 1. Rozłożenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie

Łączna wysokość procentowa składek

Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (pracownika)

Stopa składki w części finansowanej przez płatnika (pracodawcę)

Emerytalne

19,52 proc.

9,76 proc.

9,76 proc.

Rentowe

8 proc.

1,5 proc.

6,5 proc.

Chorobowe

2,45 proc.

2,45 proc.

Wypadkowe

od 0,40 proc. do 3,60 proc.*

od 0,40 proc. do 3,60 proc.*

* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Tabela 2. Całkowite koszty pracy dla jednego zatrudnionego za kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2015 i 2016 (w zł)

Koszty zatrudnienia za minimalne wynagrodzenie za pracę

2015

2016

wynagrodzenie brutto

1750

1850

składki pracownika

emerytalna

9,76 proc.

170,80

180,56

rentowa

1,50 proc.

26,25

27,75

chorobowa

2,45 proc.

42,88

45,33

razem

13,71 proc.

239,93

253,64

NFZ

9,00 proc.

135,91

143,67

składka zdrowotna do odliczenia

7,75 proc.

117,03

123,72

podatki

przychód

1510,08

1596,36

dochód

1398,83

1485,00

podatek (18 proc. dochodu – ulga)

205,24

220,97

zaliczka na podatek (podatek – składka zdrowotna)

88,21

97,00

wynagrodzenie netto

1285,96

1355,69

netto rocznie

15 431,53

16 268,28

składki pracodawcy

emerytalna

9,76 proc.

170,80

180,56

rentowa

6,50 proc.

113,75

120,25

wypadkowa

1,80 proc.*

31,50

33,30

FP

2,45 proc.

42,88

45,33

FGŚP

0,10 proc.

1,75

1,85

razem

20,61 proc.

360,68

381,29

CAŁKOWITE KOSZTY PRACY

2110,68

2231,29

KOSZTY PRACY ROCZNE

25 328,16

26 775,48

* Połowa najwyższej stopy procentowej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Tabela 3. Kto może skorzystać ze wsparcia

Pracodawca

Jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia).

Przedsiębiorca

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Tabela 4. Refundacja wynagrodzeń oraz składek za zatrudnionego bezrobotnego do 30. roku życia – najważniejsze kwestie

Ważne elementy

Rozwinięcie

Uwagi

Wysokość refundacji dla pracodawcy

Jej najwyższa miesięczna wysokość może być równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (w części finansowanej przez płatnika)

W 2016 r. 1850 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty (ich kwota zależy od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe)

Czas trwania refundacji

12 miesięcy

Przez cały okres 24 miesięcy skierowany bezrobotny musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustawa nie wymaga jednak, aby był to okres faktycznie przepracowany; zaliczane są do niego okresy nieświadczenia pracy spowodowane np. chorobą, urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Wyjątek dotyczy urlopu bezpłatnego

Okres dalszego zatrudnienia nieobjętego refundacją

12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie objętym refundacją

Inne możliwości wsparcia z ustawy o promocji zatrudnienia

Poza nowymi regulacjami warto pamiętać także o dotychczasowych instrumentach rynku pracy. Z tej starej oferty skierowanej do bezrobotnych też skorzystają pracodawcy

Wśród pozostałych instrumentów mających ułatwić znalezienie pracy osobom młodym ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje jeszcze:

● jednorazową refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

● staże,

● grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy,

● świadczenie aktywizacyjne przyznawane pracodawcy,

● comiesięczną refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na składki na ubezpieczenia społeczne,

● bony zatrudnieniowe, stażowe, szkoleniowe i na zasiedlenie,

● roczne zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem.

Część powyższych instrumentów dotyczy wszystkich bezrobotnych, a część skierowana jest wyłącznie do osób bezrobotnych do 30. roku życia. Wśród tych ostatnich wymienić można m.in. bony, refundacje składek na ubezpieczenia społeczne i 12-miesięczne staże. Są też takie, które pośrednio wiążą się z sytuacją osób młodych, jak np. grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne, przeznaczone na wsparcie rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem. Poniżej opisujemy najważniejsze kwestie dotyczące wymienionych form wsparcia (pominięto jedynie roboty publiczne i prace interwencyjne, mające zastosowanie głównie w przypadku podmiotów publicznych).

Bon zatrudnieniowy

Dla pracodawcy bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu PUP przyznał ten bon.

Na podstawie umowy starosty z pracodawcą ten ostatni zobowiązuje się do zatrudniania bezrobotnego przez 18 miesięcy. W tym okresie przez pierwsze 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych 90 dni jego posiadania (wysokość zasiłku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia obecnie wynosi 831,10 zł). Okresu objętego refundacją nie można w umowie wydłużyć ani skrócić – wynosi on równo 12 miesięcy.

Ustawa o promocji zatrudnienia nie wskazuje, w jakim wymiarze czasu pracy bezrobotny ma być zatrudniany w całym okresie 18 miesięcy – w tym objętym refundacją oraz przez kolejne 6 miesięcy po nim. Kwestia wymiaru czasu pracy powinna zostać doprecyzowana w umowie zawieranej przez pracodawcę i starostę. W praktyce urzędy pracy wymagają zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przy założeniu, że zatrudnienie w związku z bonem nastąpi na pełen etat, pensja musi być równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Nie jest także wykluczone zastosowanie przez pierwszy rok zatrudnienia płacy w wysokości 80 proc. ustawowego minimum. Dotyczy to osób w okresie ich pierwszego w życiu roku pracy. Przy czym do historii zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca musi zwrócić:

1) całą kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego (niezależnie od tego, w którym momencie tych 12 miesięcy nastąpiło zakończenie zatrudnienia) lub

2) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia po upływie 12 miesięcy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w czasie obowiązkowych 6 miesięcy zatrudniania po okresie objętym refundacją.

Ustawa przewiduje jednak sytuacje, kiedy pracodawca nie musi zwracać otrzymanej refundacji. Będzie tak w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Refundacja składek

Ściśle związana z zatrudnieniem osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia, jest refundacja składek na ubezpieczenia społeczne od ich wynagrodzeń.

Ta forma wsparcia dotyczy jedynie osób, które do tej pory nie pozostawały w zatrudnieniu (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza). Zatem wcześniejsze prowadzenie przez bezrobotnego działalności gospodarczej czy wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o dzieło) nie wyłącza go z grona osób, za zatrudnienie których pracodawca może otrzymywać refundację składek. Dyskwalifikuje go jednak jakiekolwiek zatrudnienie w ramach umowy o pracę, niezależnie od długości jej trwania, rodzaju itp. Pozostawaniem w zatrudnieniu jest także m.in. świadczenie pracy w ramach umowy w celu przygotowania zawodowego, czyli wcześniejsze zatrudnienie danej osoby jako młodocianego również nie będzie pozwalało skorzystać z możliwości wynikającej z art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia.

Refundacja składek przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (w 2015 r. – 875 zł, a w 2016 r. – 925 zł). Po okresie objętym refundacją pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy (już nie refundowanych). Naruszenie tego obowiązku rodzi skutki takie, jak w innych przypadkach, gdy narzucona jest w ustawie konieczność dalszego zatrudniania, a warunek ten nie został wypełniony – zwrot wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami. W razie utrzymania zatrudnienia przez co najmniej 3 z wymaganych 6 miesięcy zwrot dotyczyć będzie 50 proc. tej kwoty.

Staż

Staż jest swoistą formą świadczenia pracy przez bezrobotnego, bez zawierania przez niego umowy z organizatorem stażu (czyli podmiotem, na rzecz którego pracę tę wykonuje). Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (w tym przypadku nie można mówić o pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy).

Na staż mogą zostać skierowani:

● wszyscy bezrobotni – na okres do 6 miesięcy,

● bezrobotni do 30. roku życia – na okres do 12 miesięcy.

Podmiot przyjmujący stażystę, korzysta z jego pracy, nie ponosząc za niego kosztów wynagrodzenia. Staż pozwala z jednej strony zaistnieć osobom bezrobotnym na rynku pracy, co często może być pierwszą okazją do nabycia przez nich praktycznych umiejętności. Z kolei dla przedsiębiorcy jest to okazja do gruntownego sprawdzenia przydatności danej osoby do dalszego zatrudnienia, bez zaciągania szczególnie silnego zobowiązania. Niebagatelna jest też kwestia znacznego zmniejszenia kosztów pracy związanych z wykonywaniem danej pracy przez stażystę w porównaniu do osoby w pełni opłacanej ze środków pracodawcy.

Czas pracy stażystów nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a jeżeli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Są to wielkości stałe, a nie uśrednione, a zatem niedopuszczalne jest zlecanie pracy w ramach systemu równoważnego z zastosowaniem dobowych wydłużeń ponad 8 godzin. Zasadniczo bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. Z tego jednak tylko praca nadliczbowa jest bezwzględnie zakazana – w pozostałym zakresie starosta może wyrazić zgodę na jej wykonywanie, w szczególności wtedy, gdy praca świadczona w tych dniach, porach doby czy też w sposób zmianowy jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem zakładu pracy.

Dla opiekunów

Dwie formy dofinansowania dla pracodawcy uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia – w postaci grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz świadczenia aktywizacyjnego, czyli comiesięcznie wypłacanej kwoty – związane są ze wsparciem powrotu na rynek pracy bezrobotnych będących rodzicami lub sprawujących opiekę nad osobą zależną. Chodzi tu o rodziców dziecka (przy grancie jest dodatkowo wymóg, by nie miało ono ukończonych 6 lat) oraz sprawujących opiekę nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub opieki nad osobą zależną. Zgodnie z przepisami zależna jest osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy albo pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o promocji zatrudnienia).

W wyjaśnieniach do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z 2014 r. (http://psz.praca.gov.pl/) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że ustawa nie określa, w jaki sposób należy ustalić, czy bezrobotny rzeczywiście zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Urząd pracy powinien to zrobić na podstawie oświadczenia złożonego przez bezrobotnego oraz przedstawionych i dostępnych dokumentów, np. aktu urodzenia dziecka, świadectwa pracy poprzedzającego rezygnację z pracy w celu sprawowania opieki, dokumentów dotyczących osoby zależnej wskazujących na konieczność stałej opieki. W świadectwach pracy oczywiście nie znajdziemy informacji o rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki, a zatem PUP nie może wymagać od bezrobotnego tego typu wpisów w tym dokumencie. Jak wskazuje resort, ze świadectwa pracy i daty ustania stosunku pracy w zestawieniu z datą urodzenia dziecka będzie jednak wynikać wniosek, że rozwiązanie umowy o pracę mogło być podyktowane opieką nad dzieckiem.

Grant na telepracę

Telepraca w najprostszym ujęciu oznacza pracę wykonywaną poza zakładem pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Artykuł 675 k.p. definiuje ją jako wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach grantu na telepracę pracodawca może otrzymać środki finansowe w wysokości maksymalnie 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto za zatrudnienie bezrobotnego w takiej formule.

Ustawa o promocji zatrudnienia nie wskazuje, na jakie wydatki mogą być przeznaczone środki z grantu ani na jakie wydatki nie mogą być one spożytkowane. Jednak grant wypłacany jest z góry jako dotacja na utworzenie stanowiska w formie telepracy stosownie do kosztorysu zaakceptowanego przez PUP. Zatem kosztorys przedstawiany przez pracodawcę we wniosku odnosić się musi do takich wydatków, jak:

● zakup sprzętu komputerowego wraz z jego ubezpieczeniem i niezbędnego oprogramowania,

● instalacja łącza internetowego,

● zakup niezbędnego wyposażenia spełniającego wymagania BHP dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracodawca lub przedsiębiorca, którzy otrzymają grant, będą musieli – na warunkach wskazanych w umowie dotyczącej jego przyznania – utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy na pół etatu. Niewywiązanie się z tego warunku lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową albo jego niewykorzystanie powoduje obowiązek jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego otrzymania, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez samego pracownika objętego grantem, zwolnienia go dyscyplinarnie, jego przejścia na emeryturę przed upływem 12 lub 18 miesięcy lub w sytuacji wygaśnięcia stosunku pracy starosta ma prawo skierować na zwolnione miejsce pracy innego bezrobotnego (w przypadku braku odpowiedniej osoby pracodawca zwraca grant proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia).

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego będącego najbliższą rodziną pracodawcy lub przedsiębiorcy, tj. na: małżonka, rodzica, rodzeństwo oraz dziecko własne lub przysposobione: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Świadczenie aktywizacyjne

Wsparcie w postaci świadczenia aktywizacyjnego pracodawca może uzyskać w związku z zatrudnieniem bezrobotnych będących rodzicami lub sprawujących opiekę nad osobą zależną przez okres:

1) 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo

2) 18 miesięcy – w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia osoby, na którą to świadczenie otrzymywał, po upływie okresu jego przysługiwania, przez:

● 6 miesięcy – w odniesieniu do sytuacji z pkt 1 powyżej,

● 9 miesięcy – w odniesieniu do sytuacji z pkt 2 powyżej.

Konsekwencje niewypełnienia warunku utrzymania zatrudnienia są takie jak przy grancie na telepracę.

Składki na Fundusz Pracy

Pracodawcy i inne jednostki organizacyjne obowiązkowo opłacają składki na Fundusz Pracy za osoby będące pracownikami bądź zleceniobiorcami:

1) od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (1750 zł w 2015 r. i 1850 zł w 2016 r.), a w przypadku pracowników będących w pierwszym roku pracy – co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (1400 zł w 2015 r. i 1480 zł w 2016 r.);

2) za okres trwania ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

W przypadku gdy kwoty zarobków pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (80 proc. w pierwszym roku pracy). Pracodawca (zleceniodawca) ustala to na podstawie oświadczenia składanego przez pracownika (zleceniobiorcę).

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia przewidują przy tym kilka ulg w opłacaniu składek na FP. Polegają one na okresowym zwolnieniu pracodawców z regulowania tych składek za określone grupy pracowników lub po spełnieniu wymaganych warunków. Jedną z ulg przewiduje art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z którym pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Warunki dla zastosowania zwolnienia:

● dotyczy tylko zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

● bezrobotny musi spełniać warunek wieku,

● bezrobotny musi zostać skierowany do pracy przez urząd pracy.

Przez „zatrudnienie” rozumiemy wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. W praktyce refundacja składek związana jest ze świadczeniem pracy na podstawie umowy o pracę. Nie może być nią objęta umowa-zlecenie, niezależnie od tego, czy są od niej opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, czy nie.

Pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia stażysty. Jedyne wydatki związane z przyjęciem bezrobotnego na staż odnoszą się do kwestii BHP oraz ewentualnego zorganizowania stanowiska pracy. Stażysta otrzymuje zaś stypendium z urzędu pracy w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 997,40 zł miesięcznie).

Grant jest wsparciem finansowym przeznaczonym nie na wynagrodzenie skierowanego bezrobotnego, ale na utworzenie stanowiska pracy. Przez stanowisko należy rozumieć nowe stanowisko, do tej pory nieistniejące.

Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, jednak jego realizacja następuje na podstawie umowy zawieranej przez pracodawcę ze starostą.

Przepisy nie narzucają konieczności zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu. Taki wymóg może być i bardzo często jest stawiany przez urząd pracy.

Obowiązki organizatora stażu

Przyjmujący na staż osobę bezrobotną:

1) zapoznaje bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami,

2) zapewnia stażyście bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu oraz profilaktyczną ochronę zdrowia na zasadach i w zakresie przewidzianym dla pracowników,

3) szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,

4) przydziela stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,

5) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,

6) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

7) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach i pozyskanych przez niego umiejętnościach praktycznych,

8) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

Elementy podania

Wniosek o przyznanie grantu powinien zawierać co najmniej:

1) dane pracodawcy,

2) określenie stanowiska w formie telepracy, jakie pracodawca planuje stworzyć,

3) wymagane kwalifikacje, jakie musi posiadać skierowany bezrobotny,

4) proponowany termin utworzenia stanowiska,

5) zestawienie kosztów utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy.

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy

1. O możliwości uzyskania dofinansowań na zatrudnione osoby bezrobotne, a także innych, korzystnych dla pracodawcy form wsparcia, należy dowiadywać się we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności (planowanego miejsca wykonywania pracy przez bezrobotnych) powiatowym urzędzie pracy. W ten sposób pracodawca zdobędzie wszelkie informacje dotyczące nie tylko rodzajów i zakresu możliwego wsparcia, lecz także aktualnych możliwości finansowych powiatu w tym zakresie.

2. W drugiej kolejności pracodawca składa do PUP pisemny wniosek – zakres danych w nim zawartych zależy od tego, o jaką formę pomocy się ubiega.

3. Podstawą do uzyskania środków finansowych jest przede wszystkim umowa zawarta ze starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).

Tabela 5. Bon szkoleniowy, zatrudnieniowy, stażowy i na zasiedlenie

Nazwa

Przeznaczenie

Korzyści/zagrożenia

Bon szkoleniowy

Stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu, koszty:

● jednego lub kilku szkoleń, w tym kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

● niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

● przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu,

● zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

Bon stażowy

Stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu na okres 6 miesięcy u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, jeśli pracodawca ten zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.

Ponadto finansuje:

koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu łącznie ze stypendium;

● koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Bon zatrudnieniowy

Stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu PUP przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Bon na zasiedlenie

Może być przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

● z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

● odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z pracą lub działalnością wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie;

● utrzyma pracę lub działalność przez co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przekazuje się bezrobotnemu na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD 1

Okres niezdolności do pracy

Pracodawca otrzymał refundację w ramach bonu zatrudnieniowego w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Osoba ta miała jednak wypadek i przez 3 miesiące była niezdolna do pracy.

W tym przypadku refundacja dotyczyć może części z tego okresu, w którym to pracodawca ponosi nadal koszty wynagrodzenia chorobowego, czyli pierwszych 33 dni niezdolności do pracy (o ile wcześniej w danym roku bezrobotny nie pobierał już wynagrodzenia chorobowego u danego lub poprzedniego pracodawcy – 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego dotyczy łącznie wszystkich okresów niezdolności do pracy w trakcie roku). Refundacja nie będzie jednak wypłacana za okres kolejny, czyli za czas niezdolności do pracy, za który przysługuje zasiłek chorobowy. Jest to bowiem zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów na część wynagrodzenia oraz składki – przy braku kosztów nie można mówić o ich refundowaniu.

PRZYKŁAD 2

Oszczędności na FP

Pracodawca zawarł roczną umowę o pracę ze skierowanym do niego bezrobotnym z wynagrodzeniem 2000 zł brutto miesięcznie. Na podstawie art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia łączne oszczędności związane z nieopłacaniem składek na FP wyniosą 588 zł (12 miesięcy x 49 zł – miesięczna wysokość składki na FP od wskazanego wynagrodzenia).

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA