REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy

Jadwiga Krukowska
Świadectwo pracy. /Fot. Fotolia
Świadectwo pracy. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

Katalog przyczyn dotyczących rozwiązania stosunku pracy zawarty w art. 30 Kodeksu pracy nie jest zamknięty. Przepisy prawa pracy przewidują bowiem inne szczególne przypadki powodujące ustanie zatrudnienia, związane np. z przejęciem zakładu pracy czy przywróceniem pracownika do pracy.

W świadectwie pracy oprócz informacji dotyczącej okresu i rodzaju wykonywanej pracy czy zajmowanych stanowisk należy podać m.in. informację dotyczącą trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 2 k.p.).

Katalog przypadków zawarty w art. 30 k.p. nie jest jednak zamknięty. Przepisy prawa pracy przewidują bowiem inne, szczególne sytuacje prowadzące do rozwiązania stosunku pracy tj.:

1) art. 231 § 4 k.p. – w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę przejęty pracownik może w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o przejściu zakładu rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. W tym celu pracownik powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy następuje wówczas z upływem okresu 7 dni od złożenia przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie. Powoduje on dla pracownika takie skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Autopromocja

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Możliwość skorzystania przez pracownika z rozwiązania stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem ograniczona jest 2-miesięcznym terminem, który liczy się od dnia przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę. Termin ten należy do kategorii tzw. terminów zawitych, po których upływie czynność prawna nie może być skutecznie dokonana. Do złożenia przez pracownika oświadczenia w sprawie rozwiązania stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem nie jest przewidziana forma pisemna. Biorąc pod uwagę art. 30 § 3 k.p., za prawidłowe należy jednak uznać oświadczenie złożone w formie pisemnej. Do składania oświadczeń przy rozwiązywaniu stosunków pracy bez wypowiedzenia przewidziana jest bowiem taka forma.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawca powinien pamiętać, że w przypadku gdy przejęcie pracowników i majątku przez nowy zakład pracy nastąpiło na podstawie art. 231 § 2 k.p., wydanie świadectwa pracy nie oznacza rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 7 czerwca 1994 r., sygn. akt I PRN 29/94, OSNP 1994/12/189).

Zobacz: Zbiorcze świadectwa pracy

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

PRZYKŁAD

Po przejęciu całego majątku zakładu A przez zakład B pracownicy zatrudnieni w zakładzie A 31 stycznia 2013 r. stali się pracownikami zakładu B. Jeden z pracowników mimo wcześniejszego wyrażenia zgody na przejście do nowego pracodawcy, 8 lutego 2013 r. złożył zgodnie z prawem pismo do zakładu B z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę. Umowa uległa rozwiązaniu 15 lutego 2013 r. Pracownik otrzymał świadectwo pracy, w którym w ust. 3 lit. b) pracodawca podał następujący tryb rozwiązania umowy o pracę: „rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika – art. 30 § 1 pkt 2 w zw. z art. 231 § 4 k.p.”. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

2) art. 231 § 5 k.p. – w przypadku rozwiązania stosunku pracy w razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, gdy pracodawca z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części zaproponował nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

Na podstawie tego przepisu pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany przedstawić nowe warunki pracy i płacy pracownikom wykonującym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Są to osoby zatrudnione na podstawie powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca nie musi automatycznie przejmować tych pracowników. Jest on zobowiązany zaproponować im nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego pracownik mógł złożyć takie oświadczenie. Należy podkreślić, że w tym przypadku podstawą rozwiązania stosunku pracy nie może być sam fakt zmiany pracodawcy w trybie art. 231 k.p.

Zobacz również: Świadectwo pracy - kiedy trzeba je wydać

3) art. 48 § 2 k.p. – w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, który podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, a następnie wyrokiem sądu został przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy.

Pracownik przywrócony przez sąd do pracy, w dniu zgłoszenia gotowości do pracy może pozostawać w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Wówczas pracownik ma prawo w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy, za 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą. Przepis ten nie określa, w jakiej formie pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o rozwiązaniu umowy. Należy zatem przyjąć, że dozwolona jest również forma ustna. Pracownik może tak postąpić niezależnie od rodzaju zawartej umowy (a zatem może to być umowa na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy).

PRZYKŁAD

Krzysztof R. zatrudniony w zakładzie A został zwolniony dyscyplinarnie, ponieważ pracodawca podejrzewał go o kradzież części samochodowych. Pracownik odwołał się od rozwiązania umowy do sądu pracy. Podjął również pracę w firmie B na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. W wyniku orzeczenia sądu Krzysztof R. został przywrócony do pracy w zakładzie A. W związku z tym rozwiązał umowę z zakładem B po 5 dniach od uprawomocnienia się wyroku o przywróceniu do pracy za 3-dniowym uprzedzeniem. W tej sytuacji Krzysztofa R. nie obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, aby zakończyć współpracę z pracodawcą B.

4) art. 683 k.p. – w sytuacji rozwiązania stosunku pracy za 1-miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, którego obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, w przypadku gdy pracownik ten został powołany na stanowisko w wyniku konkursu.

Przepis ten ułatwia rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą osobom, które w czasie zatrudnienia zostały powołane na stanowisko w wyniku konkursu. Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy powołanie to było poprzedzone konkursem. Ponadto okres wypowiedzenia umowy o pracę powinien wynosić 3 miesiące. Wskazany przepis dotyczy wszystkich osób powołanych na stanowisko w wyniku konkursu, a zatem także wtedy, gdy wyłonienie kandydata na podstawie konkursu nie było umocowane w przepisach.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na uczelni wyższej wygrała konkurs na stanowisko wiceburmistrza miasta. Obowiązywał ją 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownica nie mogła zatem skorzystać z trybu przewidzianego w art. 683 k.p. z uwagi na krótszy niż 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracownica złożyła wniosek o rozwiązanie z nią umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Uczelnia zgodziła się na zaproponowane rozwiązanie umowy. Takie postępowanie jest prawidłowe.

5) art. 201 § 2 k.p. – w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z młodocianym, jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża jego zdrowiu, a pracodawca nie ma możliwości zmiany rodzaju jego pracy.

Jeżeli lekarz orzeknie, że wykonywana przez młodocianego praca zagraża jego zdrowiu, pracodawca jest zobowiązany zmienić rodzaj wykonywanej przez niego pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie. Do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie tego przepisu mają zastosowanie przepisy dotyczące rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Tego rodzaju rozwiązanie umowy powinno mieć formę pisemną. Jeżeli pracodawca ma możliwość przeniesienia pracownika do innej pracy, a tak nie postąpił, młodocianemu przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy niezagrażającej jego zdrowiu, a nie do dotychczasowej pracy, do której nie dopuścił go lekarz.

PRZYKŁAD

Zakład pracy zatrudnił młodocianego pracownika do czyszczenia pojazdów samochodowych. Podczas lekarskich badań okresowych okazało się, że młodociany jest uczulony na środki chemiczne używane w czasie pracy i nie otrzymał zgody lekarza na dalszą pracę na tym stanowisku.

Młodociany wystosował pismo do kierownika zakładu, że chce dalej pracować na dotychczasowym stanowisku, ponieważ czuje się dobrze. Kierownik zakładu wyraził zgodę na prośbę pracownika. Podczas kontroli inspektor pracy wobec braku odpowiedniej pracy dla młodocianego nakazał rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie art. 201 § 2 k.p.

Wzór świadectwa pracy (do pobrania) znajdą Państwo na stronie www.snp.infor.pl w zakładce Aktywne druki.

Podstawa prawna:

● art. 231, art. 30 § 1, art. 48 § 2, art. 683 art. 97 § 1, § 2, art. 201 § 2 – ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 2

● § 1 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  Dzień chłopaka w pracy

  30 września to Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka to co innego niż Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada w dniu 10 marca. Jakie prawa pracownicze mają zatrudnieni nastoletni młodociani?

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy pracownik powinien dostać wynagrodzenie?

  Kiedy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się wypłata wynagrodzenia? Czy to dzień rozwiązania umowy czy ustalony w danym zakładzie pracy dzień wypłat? 

  Październik - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Wzrosty wynagrodzeń od 2024

  1 października - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Czy będą wzrosty wynagrodzeń 1 stycznia 2024 dla profesorów, adiunktów i asystentów? 

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa?

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? Czy w październiku 2023 są niedziele handlowe? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Dobrostan pracowników - wellbeing

  Wellbeing (well-being) w dosłownym tłumaczeniu z języka oznacza dobrostan. Okazuje się, że pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją to pojęcie, co pokazuje raport pt.: „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.

  REKLAMA

  Aż 13% Polaków otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi z którymi pracuje

  Czy Polacy lubią swoich współpracowników? Co jest najbardziej denerwujące w zachowaniu kolegów i koleżanek z pracy? A co jest najbardziej cenione? Ważniejsza jest kariera czy dobra atmosfera? Sprawdzamy. 

  Jesień i koniec żniw - czas na rehabilitację leczniczą dla rolników

  Czy rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej? Ile trwa rehabilitacja dla rolników z KRUS? Gdzie jest prowadzona rehabilitacja lecznicza rolników? Jak i gdzie złożyć wniosek?

  REKLAMA