REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Świadczenie rzeczowe dla pracownika
Świadczenie rzeczowe dla pracownika
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenia rzeczowe pracodawcy oferują pra­cownikom w ramach funkcjonującego w firmie systemu wynagradzania. Świadczenia te mogą mieć charakter regularny lub mogą być przyzna­wane okolicznościowo.

W wynagrodzeniach

Pracodawca, który zdecyduje o przyznaniu pracowni­kom świadczeń rzeczowych, powinien postanowienia w tym zakresie zawrzeć w przepisach wewnątrzzakła­dowych, np. w układzie zbiorowym pracy lub w regu­laminie wynagradzania. W przypadku gdy zatrudniają­cy nie jest zobowiązany do tworzenia tych dokumen­tów, informacje o przyznaniu benefitów rzeczowych zamieszcza w umowie o pracę lub w innym akcie, na mocy którego nawiązano stosunek pracy. Niektóre świadczenia rzeczowe pracodawcy mogą przyznawać w ramach prowadzonej działalności socjalnej, ale z uwzględnieniem sytuacji mate­rialnej, życiowej i rodzinnej osoby uprawnionej. W pozostałych przypadkach zatrudniający finansu­je świadczenia rzeczowe ze środków obrotowych.

Autopromocja

W podatkach dochodowych

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosun­ku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pie­niężne oraz wartość pieniężną świadczeń w natu­rze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szcze­gólności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagro­dzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świad­czeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługują­cych pracownikom na podstawie odrębnych przepi­sów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świad­czenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres dzia­łalności pracodawcy (art. 12 ust. 2 updof). Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrze­żeniem art. 12 ust. 2 updof, określa się na podsta­wie cen rynkowych stosowanych w obrocie rze­czami lub prawami tego samego rodzaju i gatun­ku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 updof).

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wcho­dzące w zakres działalności gospodarczej doko­nującego świadczenia - według cen stosowa­nych wobec innych odbiorców,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupio­ne - według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnie­nie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadcze­niu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnie­niem w szczególności ich stanu i stopnia zuży­cia oraz czasu i miejsca udostępnienia (art. 11 ust. 2a updof).

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przy­chodem podatnika jest różnica pomiędzy wartoś­cią tych świadczeń, ustaloną według zasad określo­nych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszo­ną przez podatnika (art. 11 ust. 2b updof). Zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycz­nych jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świad­czeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakre­sie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w cało­ści ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadcze­niami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku powstania przychodu w postaci nie­odpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, w sytuacji gdy płatnik oprócz wskaza­nego świadczenia nie przekazuje dochodu w for­mie pieniężnej - będzie on zobowiązany wyka­zać w rocznej informacji PIT-11 jedynie wartość przychodu, a były pracownik będzie zobowiąza­ny uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatko­wym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym docho­dów zapłacić należny podatek. W takiej sytuacji płatnik nie będzie zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz­nych, gdyż nie ma możliwości pobrania tej zaliczki.

W ubezpieczeniach

Pracodawca, oprócz wypłat pieniężnych (wynagro­dzenia w gotówce), może przekazywać swoim pra­cownikom i zleceniobiorcom świadczenia w natu­rze. Ich wartość z zasady stanowi podstawę wymia­ru składek. Wyjątkiem są świadczenia zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta­wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. świadczenia rzeczowe wynikają­ce z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy czy świadczenie rzeczowe w postaci działki gruntu. Wartość przyznanego pracownikowi lub zlece­niobiorcy świadczenia w naturze, które trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składek, nale­ży ustalać w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w obowiązujących w firmie przepi­sach o wynagradzaniu. Jeśli wewnętrzne prze­pisy obowiązujące w danej firmie nie określają pieniężnej wartości poszczególnych rodzajów świadczeń w naturze, należy stosować sposób wyceny wynikający z § 3 powyższego rozporzą­dzenia, tj.:

 • wartość rzeczy lub usług wchodzących w zakres działalności gospodarczej pracodawcy lub zle­ceniodawcy - wyceniać według cen stosowa­nych wobec innych odbiorców niż pracownicy czy zleceniobiorcy,
 • wartość rzeczy lub usług zakupionych przez pra­codawcę lub zleceniodawcę - wyceniać według cen ich zakupu,
 • wartość udostępnienia lokalu mieszkalnego - wyceniać według:

- wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej - dla mieszkania spółdzielczego typu lokatorskie­go i własnościowego,

- wysokości czynszu wyznaczonego dla lokalu przez gminę - dla lokali komunalnych,

- wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dziel­nicy - dla lokali własnościowych, z wyłącze­niem wymienionych w pkt a, oraz dla domów stanowiących własność prywatną,

- wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel - dla lokali w hotelach.

W zasiłkach

Przy ustalaniu świadczeń chorobowych w podsta­wie wymiaru uwzględnia się, oprócz wynagrodze­nia zasadniczego, także inne składniki wynagrodze­nia, od których jest opłacana składka na ubezpie­czenie chorobowe. Warunkiem ich uwzględnienia jest ich oskładkowanie i niewypłacanie za okresy pobierania tych świadczeń. Przy ustalaniu podsta­wy wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględ­nia się składników, które przysługują pracowniko­wi niezależnie od tego, czy świadczy pracę, w tym m.in. świadczeń rzeczowych. Nie ma znaczenia fakt, że ich wartość podlega oskładkowaniu. Składniki wynagrodzenia, do których pracownik zacho­wuje prawo za okresy pobierania świadczeń chorobo­wych przysługujących w czasie trwania zatrudnienia, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasił­ku przysługującego po ustaniu zatrudnienia. W związ­ku z tym ich wartość pracodawca powinien wykazy­wać w przekazywanym do ZUS zaświadczeniu płatnika składek - np. na druku ZUS Z-3.

Zostań naszym ekspertem!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia nowe stawki za wypadki przy pracy. 1431 zł za 1% uszczerbku [Obwieszczenie z 21 lutego 2024 r.]

  Są już znane stawki odszkodowań za wypadku przy pracy. 1% uszczerbku na zdrowiu wyceniono na 1431 zł.

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? 

  Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji - ruszyły prace

  W dniu 15 lutego 2024 roku ruszyły prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad opracowaniem prawnych rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. To poważny problem. Środowiska reprezentujące rodziców wcześniaków wskazują, że mama każdego wcześniaka, który wymaga hospitalizacji po narodzinach, miała prawo skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński, żeby zaczynał się wraz z wypisem dziecka do domu. Dodatkowo, mamy wcześniaków aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim proszą o wydłużenie im tego urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. 

  1,5 mld zł dla samorządów - zyskają pracownicy administracji i interesanci

  Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

  REKLAMA

  Słowacja – Dni wolne od pracy 2024

  Słowacja ma w swoim kalendarzu aż piętnaście dni wolnych od pracy w ciągu roku. Dzięki temu kraj ten plasuje się pod tym względem w czołówce Unii Europejskiej. Dla porównania – w Polsce są o dwa dni wolne mniej. Kiedy przypadają dni wolne od pracy na Słowacji w 2024 r.?

  Nowe kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czy wzrosną od 1 kwietnia 2024 r.?

  Znamy wysokość odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest nowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  2121 zł – taki miesięczny przychód może mieć bezrobotny. Od lipca 2024 r. – maksymalnie 2150 zł

  Bezrobotny zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy jeśli podejmie jakąkolwiek pracę. Może jednak zachować status osoby bezrobotnej mając źródła przychodów z innego tytułu niż praca. Przepisy określają limit kwoty przychodów, jakie może uzyskiwać bezrobotny. 

  336,36 zł dodatku od 1 marca 2024

  Od 1 marca 2024 r. waloryzacji z ZUS i KRUS podlegają liczne świadczenia emerytalno-rentowe, w tym dodatki. Jednym z nich jest dodatek sołtysowski, który będzie podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

  REKLAMA

  Wcześniejsza emerytura. Od 1 marca 2024 r. wzrosną limity dorabiania przez emerytów

  1 marca 2024 r. zwiększą się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile wyniesie górny próg dorabiania, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia?

  1.602,86 zł albo 1.780,96 zł świadczenia z KRUS od 1 marca 2024

  Już od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone, podobnie zresztą jak świadczenia z ZUS-u. Kto otrzyma 1.602,86 zł a kto 1.780,96 zł świadczenia z KRUS od 1 marca 2024? Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.

  REKLAMA