| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Inne > Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS

Dofinansowanie wypoczynku jest jedną z form działalności socjalnej świadczonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania.

Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznawane pra­cownikom przez pracodawcę mające na celu pomoc w pokryciu kosztów wypoczynku urlopowego.

Dofinansowanie z funduszu może być przeznaczone na wypoczy­nek krajowy i zagraniczny. Zakres i warunki nie­zbędne do otrzymania dofinansowania powinny być określone w regulaminie działalności socjal­nej. Pracodawca może także dofinansować wypo­czynek pracowników (lub osób zatrudnionych na innej podstawie) i ich dzieci z innych źródeł (np. ze środków obrotowych).

Rekomendowany produkt: Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (PDF)

Dofinansowanie a podatki

Dopłata przez zakład pracy do wczasów pracownika sfinansowana ze środków ZFŚS podlega opodatko­waniu jako przychód ze stosunku pracy, przy czym do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym 380 zł dofinansowanie jest zwolnione z podat­ku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. W przy­padku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolo­nii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placów­kach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szko- leniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejaz­dów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof.

Jeżeli te dopła­ty są finansowane z funduszu socjalnego, zakłado­wego funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwe­go ministra, to podlegają zwolnieniu podatkowemu niezależnie od wysokości. Jeśli jednak są finanso­wane z innych źródeł, to korzystają ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym kwoty 760 zł.

Dofinansowanie a składki ZUS

To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania. I tak:

  • dofinansowania wypoczynku wypłaconego ze środków ZFŚS płatnik nie dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP, FGŚP i FEP. Zwolnienie ma zastosowanie do osób zatrud­nionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz do zleceniobiorców,
  • świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawcę, który nie tworzy ZFŚS, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społecz­ne i na ubezpieczenie zdrowotne (a także skła­dek na FP, FGŚP i FEP) do wysokości nieprze- kraczającej rocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy o pracę nakładczą. Nie ma zastosowania do zleceniobiorców,
  • dopłaty do wypoczynku z funduszu utworzone­go na cele socjalno-bytowe na podstawie ukła­du zbiorowego pracy u pracodawcy, który nie tworzy ZFŚS, są zwolnione ze składek do wyso­kości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz zleceniobiorców,
  • dofinansowanie wypoczynku z innych źródeł, np. ze środków obrotowych firmy, płatnik dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze­nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP, FGŚP i FEP.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »