reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Państwowy fundusz celowy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, utworzony został na użytek ochrony pracowników przed utratą wynagrodze­nia spowodowaną niewypłacalnością pracodaw­cy. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia

Podstawę prawną działania Funduszu stano­wi ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Fundusz ma zabezpieczać roszczenia pracow­ników w razie niewypłacalności pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywa­nia pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wynagrodzenia za czas niezdolności pracow­nika do pracy wskutek choroby,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko­wego,

- odprawy pieniężnej przysługującej na pod­stawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni­ków,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn­kowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,

- odszkodowania za skrócony okres wypowie­dzenia umowy o pracę zawartej na czas nie­określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

- dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikowi z tytułu przeniesienia do innej pracy w razie stwierdzenia u niego objawów wskazujących na powstawanie choroby zawo­dowej, a także pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub cho­roby zawodowej i nie został uznany za nie­zdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS,

  • składek na ubezpieczenia społeczne należ­nych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z Funduszu są także finansowane świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, przysługujące w okre­sie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, zgodnie z ustawą o szczegól­nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Regulacji dotyczących niewypłacalności praco­dawcy nie stosuje się do osób prawnych podle­gających obowiązkowi wpisu do rejestru stowa­rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo­dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do reje­stru przedsiębiorców z tytułu wykonywania dzia­łalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finan­sów publicznych, a także osób fizycznych prowa­dzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospo­darstwie.

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama