Kategorie

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych/Fot. Fotolia
Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych/Fot. Fotolia
Fotolia
Państwowy fundusz celowy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, utworzony został na użytek ochrony pracowników przed utratą wynagrodze­nia spowodowaną niewypłacalnością pracodaw­cy. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia

Podstawę prawną działania Funduszu stano­wi ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Fundusz ma zabezpieczać roszczenia pracow­ników w razie niewypłacalności pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywa­nia pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wynagrodzenia za czas niezdolności pracow­nika do pracy wskutek choroby,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko­wego,

- odprawy pieniężnej przysługującej na pod­stawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni­ków,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn­kowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,

- odszkodowania za skrócony okres wypowie­dzenia umowy o pracę zawartej na czas nie­określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

- dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikowi z tytułu przeniesienia do innej pracy w razie stwierdzenia u niego objawów wskazujących na powstawanie choroby zawo­dowej, a także pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub cho­roby zawodowej i nie został uznany za nie­zdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS,

 • składek na ubezpieczenia społeczne należ­nych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Reklama

Z Funduszu są także finansowane świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, przysługujące w okre­sie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, zgodnie z ustawą o szczegól­nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Regulacji dotyczących niewypłacalności praco­dawcy nie stosuje się do osób prawnych podle­gających obowiązkowi wpisu do rejestru stowa­rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo­dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do reje­stru przedsiębiorców z tytułu wykonywania dzia­łalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finan­sów publicznych, a także osób fizycznych prowa­dzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospo­darstwie.

Ubezpieczenia

FGŚP jest funduszem pozaubezpieczeniowym obsługiwanym przez ZUS. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy doty­czące zlecenia,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych i innych spółdziel­ni rolnych.

Wysokość składki na Fundusz jest ustalana w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzo­wy. Wynosi ona 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez sto­sowania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do 30-krotności przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar­ce narodowej. Całość składki na FGŚP finansuje pracodawca.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawcy nie opłacają tych składek m.in. za pra­cowników, którzy:

 • powracają z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego - przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadali status osoby bezrobot­nej - przez okres 12 miesięcy,
 • nie ukończyli 30. roku życia i zostali skierowani do pracy przez pup - przez okres 12 miesięcy,
 • ukończyli wiek - 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Łączną kwotę składek na FGŚP płatnik rozlicza w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca na odrębne konto bankowe.
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?