REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego. / Fot. Fotolia
Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego następuje w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej oraz podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. Co więcej, prawo do świadczenia od 1 lutego 2011 r. można zawiesić także na wniosek osoby uprawnionej do tego świadczenia.

Zbieg prawa do świadczeń

W razie nabycia przez osobę uprawnioną do świadczenia prawa do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Autopromocja

Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego nabędzie prawo do renty rodzinnej lub uposażenia rodzinnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury, wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

Oznacza to, że osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, która w okresie ich pobierania nabędzie prawo do renty rodzinnej, może wybrać, które świadczenia chce pobierać. W przypadku braku takiego wyboru - ZUS będzie wypłacał świadczenie wyższe.

Nowość: Umowy zlecenia 2015

Wstrzymanie wypłaty świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego nastąpi od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty renty rodzinnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kobieta uprawniona do świadczenia przedemerytalnego występuje z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej po mężu i o podjęcie wypłaty renty rodzinnej jako świadczenia korzystniejszego kwotowo. Oddział ZUS podejmie wypłatę renty rodzinnej, a wypłatę świadczenia przedemerytalnego zawiesi. Wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego nastąpi od dnia, od którego przysługuje prawo do wypłaty renty rodzinnej. Wdowa może w każdej chwili złożyć wniosek o wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej i podjęcie wypłaty świadczenia przedemerytalnego (jeśli jest nadal uprawniona do tego świadczenia, a więc np. nie nabyła nieruchomości rolnej albo nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego).

Zawieszanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz zmniejszanie ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu

Organ rentowy zawiesi lub zmniejszy wysokość świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w przypadku, gdy osoba uprawniona do jednego z tych świadczeń, wykonuje pracę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy systemowej lub osiąga przychód z tytułu służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

Przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego stosuje się art. 104 ustawy emerytalnej.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Zmiany w zasadach dotyczących zawieszania i zmniejszania świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych

Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 17 poz. 79) wprowadzone zostały nowe zasady zawieszania lub zmniejszania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Zasady te obowiązują od 1 marca 2011 r.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. dotyczą:

 • nowej wysokości dopuszczalnej kwoty przychodu,
 • uproszczenia zasad zmniejszania wysokości świadczeń,
 • zniesienia zasady zawieszenia - niezależnie od kwoty osiąganego przychodu - świadczeń, których wysokość przekracza dopuszczalną kwotę przychodu,
 • wprowadzenia zasady miesięcznego rozliczenia przychodu,
 • nałożenia na osoby uprawnione do świadczeń oraz płatników składek obowiązku nadsyłania zaświadczeń o kwotach przychodu uzyskanych w poszczególnych miesiącach minionego roku rozliczeniowego.

Przy rozliczaniu świadczeń za rok rozliczeniowy 2010/2011 oraz za lata poprzednie, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem nowelizacji ustawy.

Zawieszanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz zmniejszanie ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu za rozliczeniowy 2010/2011 i za lata poprzednie

Jak wskazano wyżej - przy rozliczaniu świadczeń za rok rozliczeniowy 2010/2011 oraz za lata poprzednie, stosuje się dotychczasowe zasady.

Pozostawiamy ogólne omówienie tych zasad, bowiem w przypadku gdy świadczeniobiorca nie powiadomił ZUS o osiąganiu przychodu, organ rentowy może rozliczać przychód za okres 3 lat rozliczeniowych, poprzedzających rok, w którym wyda decyzję w sprawie rozliczenia.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. przewiduje dwa progi zarobkowe. Pierwszy z nich określa dopuszczalną kwotę przychodu.

Do 1 marca 2011 r. kwota ta stanowiła 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. miesięczna dopuszczalna kwota przychodu wynosiła 1 551,50 zł.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie (zasiłek) przedemerytalny podlega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku, gdy łączna kwota świadczenia i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu.

Druga z tych kwot to graniczna kwota przychodu, stanowiąca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Od 1 marca 2010 r. wynosiła ona 2 172,10 zł.

Osiąganie przychodu w wysokości przekraczającej tę kwotę skutkowało zawieszeniem prawa do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Niezależnie od wysokości osiąganego przychodu - do czasu nowelizacji wprowadzonej w 2011 r. - zawieszeniu podlegało świadczenie przedemerytalne przysługujące osobie, która pobiera je w wysokości przekraczającej dopuszczalną kwotę przychodu (w roku rozliczeniowym 2010/2011 była to kwota 1 551,50 zł).

Ostateczne rozliczenie przychodu uzyskanego przez osobę uprawnioną do świadczenia następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Do czasu nowelizacji ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. dokonywano jedynie rozliczenia rocznego, a jego wynik zależy od tego, jaki przychód uzyskała osoba uprawniona w całym rozliczanym roku i w jakiej wysokości było wypłacane świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym

Roczne rozliczenie stanowi bilans tego, w jakiej wysokości świadczenie (zasiłek) przedemerytalne było wypłacane w trakcie roku rozliczeniowego, a w jakiej przysługiwało faktycznie (z uwagi na osiąganie przychodu).

O ostatecznym wyniku rozliczenia decydowały także roczne kwoty przychodu - dopuszczalna i graniczna.

W przypadku, gdy przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przekroczył roczną kwotę graniczną, organ rentowy ustali, że świadczenie (zasiłek) - w całym rozliczanym okresie - podlegało zawieszeniu.

Gdy została przekroczona dopuszczalna kwota przychodu - świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlegało odpowiedniemu zmniejszeniu.

Zawieszanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz zmniejszanie ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu począwszy od 1 marca 2011 r.

Analogicznie jak dotychczas, prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku, gdy przychód osiągany przez osobę uprawnioną do tego świadczenia przekracza graniczną kwotę przychodu, stanowiącą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.
Przy ustalaniu tej kwoty stosuje się zaokrąglenie do pełnych 10 groszy w górę.

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Zmieniły się natomiast zasady dotyczące ustalania dopuszczalnej kwoty przychodu oraz zmniejszania wysokości świadczeń.

Świadczenie (zasiłek) przedemerytalny podlega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku, gdy przychód uzyskany przez osobę uprawnioną przekroczył dopuszczalną kwotę przychodu.

Analogicznie jak dotychczas - niezależnie od tego, w jakiej wysokości świadczenia i zasiłki przedemerytalne były wypłacane w ciągu roku rozliczeniowego, ostateczne ich rozliczenie następuje zawsze po zakończeniu tego roku. Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych następuje począwszy od 1 marca roku kalendarzowego, w którym kończy się dany rok rozliczeniowy.

Począwszy od roku rozliczeniowego 2011/2012 świadczenia i zasiłki przedemerytalne podlegają rozliczeniu rocznemu lub miesięcznemu, w zależności od tego, co jest dla uprawnionego korzystniejsze.
Oznacza to zatem, że dokonując rozliczenia świadczenia, organ rentowy zobowiązany jest do wyboru korzystniejszego wariantu.

Roczne rozliczenie stanowi bilans tego, w jakiej wysokości świadczenie (zasiłek) przedemerytalne było wypłacane w trakcie roku rozliczeniowego, a w jakiej przysługiwało faktycznie (z uwagi na osiąganie przychodu).

W przypadku, gdy przychód uzyskany przez osobę uprawnioną do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przekroczył roczną kwotę graniczną, organ rentowy ustali, że świadczenie (zasiłek) - w całym rozliczanym okresie - podlegało zawieszeniu.

Warunki przyznania i wysokość świadczenia przedemerytalnego

Gdy została przekroczona roczna dopuszczalna kwota przychodu - przy rocznym rozliczeniu - w całym roku świadczenie (zasiłek) przedemerytalne podlega odpowiedniemu zmniejszeniu.
Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych wprowadzona została możliwość miesięcznego rozliczenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, przysługujących zarobkującym świadczeniobiorcom.

Rozliczenie miesięczne polega na porównaniu kwoty przychodu uzyskanej w danym miesiącu do granicznej lub dopuszczalnej kwoty przychodu w celu ustalenia, czy w danym miesiącu świadczenie podlegało zawieszeniu, zmniejszeniu, czy przysługiwało w pełnej wysokości. Bilans rozliczeń dokonanych dla każdego miesiąca decyduje o ostatecznym rozliczeniu świadczeń.
Rozliczenie to stosuje się w przypadku, gdy jest korzystniejsze od rozliczenia rocznego.

Obowiązki uprawnionego osiągającego przychody i płatnika składek

Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu oraz o jego wysokości. Wskazanie wysokości przychodu jest konieczne z uwagi na to, że w zależności od tej wysokości organ rentowy będzie wypłacał świadczenie (zasiłek) przedemerytalne w pełnej wysokości, zmniejszy jego wysokość lub też zawiesi prawo do świadczenia (zasiłku). Obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu lub zawarciu umowy, z tytułu której jej wykonawca objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę, na właściwej jednostce organizacyjnej.

Obowiązek powiadomienia organu wypłacającego świadczenie przedemerytalne czy też zasiłek przedemerytalny o wysokości przychodu spoczywa - w zależności od rodzaju wykonywanej działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu odpowiednio - na pracodawcy lub zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę, na właściwej jednostce organizacyjnej.

Obowiązki te różnią się - co do treści zaświadczenia - w zależności od tego, czy płatnik składek potwierdza wysokość przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym począwszy od 1 marca 2011 r., czy za lata poprzednie.

Ustalenie i ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego

Źródło: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Projekt rozporządzenia: Wyższe uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy CBA

  Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej powinien wynieść 120%. Z tego względu planowane jest podniesienie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

  Możesz otrzymać 5025 zł na naukę języka, studia podyplomowe, kurs prawa jazdy i inne - rusza nowy program WUP

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I". WUP zachęca: chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli odpowiedź brzmi pozytywnie należy śledzić informacje i przystąpić do rekrutacji, która rusza prawdopodobnie w kwietniu 2024 r. Można otrzymać nawet 5025 zł!

  Działalność socjalna. Wczasy pod gruszą – dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS to najpopularniejsze świadczenie socjalne

  Wczasy pod gruszą to jedna z form działalności socjalnej. Polega na dofinansowaniu wypoczynku pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej.

  Nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych

  W lutym 2024 r. wydano nowe zalecenia co do zatrudniania niepełnosprawnych m.in. w administracji publicznej. Okazuje się, że wciąż istnieje wiele barier proceduralnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i kompetencyjnych, które utrudniają czy wręcz nawet uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) udział w procesach rekrutacyjnych oraz świadczenie pracy w urzędach. Wciąż jest wiele do zrobienia.

  REKLAMA

  Separacja jak rozwód - nie otrzymasz odprawy po zmarłym małżonku

  Czym jest separacja? Jakie są skutki majątkowe separacji? Kto ma prawo do odprawy po śmierci pracownika? Czy mając separację należy się odprawa po zmarłym małżonku? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

  Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

  Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

  Mama 4+ czyli emerytura matczyna w 2024 roku [WYWIAD]

  Mama 4 plus w 2024 roku - to już 5 lat funkcjonowania świadczenia w Polsce. Czy w tym czasie zmieniły się przepisy? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać RSU? Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające do końca lutego, a ile od 1 marca 2024 roku? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Czy na emeryturze matczynej można pracować? Czy ojcowie pobierają emeryturę matczyną? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego Iwoną Kowalską-Matis

  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  REKLAMA

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

  REKLAMA