Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Renta rodzinna – osoby uprawnione i wysokość świadczenia

Renta rodzinna. /Fot. Fotolia
Renta rodzinna. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Renta rodzinna to świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego ze wskazanych świadczeń. Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny:

 1. osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo
 2. osoby ubezpieczonej, która spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
Co więcej, renta rodzinna przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała:

 • zasiłek przedemerytalny,
 • świadczenie przedemerytalne lub
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przyjmuje się, iż osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zobacz również serwis: Emerytury i renty

Osoby uprawnione

1. Wdowa (wdowiec)

Rentę rodzinną może otrzymać również po śmierci męża wdowa. Musi jednak spełnić jeden z poniższych warunków:

 • w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat
 • w chwili śmierci męża była niezdolna do pracy, albo
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się - 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Należy zaznaczyć, że prawo do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, w przypadku spełnienia warunku dotyczącego wskazanego wyżej wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania wymienionych wyżej dzieci.

Rentę rodzinną może otrzymywać również:

 1. była żona (rozwód) oraz
 2. wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej.

Muszą jednak przy spełnieniu wyżej opisanych warunków dotyczących wdowy mieć w dniu śmierci męża (byłego męża) prawo do alimentów z jego strony. Prawo to powinno być ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Może zdarzyć się sytuacja niespełnienia przez wdowę wymaganych warunków do nabycia renty rodzinnej. Jeśli nie posiada przy tym niezbędnych źródeł utrzymania, będzie miała prawo do okresowej renty rodzinnej. Taka renta obejmuje czas:

 • 1 roku, licząc od dnia śmierci męża, albo
 • czas uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu, którego celem jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej (nie dłużej jednak niż 2 lata od śmierci męża).

WAŻNE!

Okoliczność posiadania czy nieposiadania niezbędnych źródeł utrzymania przez wdowę ocenia się na dzień złożenia wniosku o przyznanie renty rodzinnej.

Przykład

Mąż kobiety mającej prawo do emerytury zmarł. Czy możliwe jest pobieranie dwóch świadczeń? Nie. W takiej sytuacji kobieta otrzymuje tylko jedno świadczenie. Wyboru dokonuje sama bądź w przypadku braku podjęcia decyzji ZUS wypłaca świadczenie, które będzie dla niej bardziej korzystne. 

Polecamy także: Od czego zależy wysokość renty?

2. Dzieci

Osoby uprawnione do renty rodzinnej to również dzieci:

 1. własne,
 2. drugiego małżonka oraz
 3. przysposobione

- do ukończenia 16 lat.

Pierwszy wyjątek od zasady stanowi, że rentę rodzinną mogą otrzymać również dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczą się w szkole. Bez względu na wiek natomiast będą otrzymywały rentę dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Należy zaznaczyć, że w przypadku osiągnięcia przez dziecko 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się aż do zakończenia tego roku studiów.
Sformułowanie "nauka w szkole" oznacza naukę pobieraną w systemie:

 • dziennym,
 • wieczorowym,
 • zaocznym oraz
 • eksternistycznym.

3. Rodzice

Wśród osób uprawnionych do renty rodzinnej wymienia się także rodziców zmarłego ubezpieczonego (emeryta czy rencisty). Mogą być beneficjentami, jeśli spełniają warunki dotyczące wdowy oraz ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

4. Wnuki i rodzeństwo

Prawo do renty rodzinnej mają także:

 • wnuki,
 • rodzeństwo i
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (nie dotyczy to dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka), jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na 1 rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - ZUS i Płace

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej to określony procent świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu pracownikowi w chwili śmierci. Renta rodzinna wynosi:

 • dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 • dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
 • dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

WAŻNE!

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.

Przykład

Zmarł pracownik, który miał żonę i córkę. Mąż i ojciec miał ustalone prawo do emerytury. Obie spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej. Otrzymają rentę rodzinną w wysokości 90% emerytury, która przysługiwała emerytowi w chwili śmierci. Wdowa i córka otrzymają po 45% tej kwoty.

Jeśli w przedstawionym przykładzie pracownik po przyznaniu emerytury pracowałby nadal, otrzymując wynagrodzenie i nie byłoby ono uwzględnione w jego emeryturze, osoby uprawnione do renty rodzinnej miałyby możliwość wystąpienia do ZUS o przeliczenie emerytury przysługującej w dniu zgonu. Wówczas osoby zainteresowane zgłaszają się do pracodawcy po świadectwo pracy oraz zaświadczenie na druku ZUS Rp-7. Dokumenty te potwierdzają okres zatrudnienia byłego pracownika u danego pracodawcy oraz uzyskane zarobki.

Na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej ubezpieczonego (emeryta czy rencisty) lub załączonej do wniosku o rentę rodzinną organ rentowy bada uprawnienia do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych, które przysługiwałyby zmarłemu w czasie śmierci, oraz ich wysokości i ustalić rentę rodzinną po świadczeniu przysługującym w najkorzystniejszej wysokości.

Wniosek o rentę rodzinną

Renta rodzinna nie jest przyznawana przez ZUS z urzędu po śmierci ubezpieczonego. Aby uzyskać rentę rodzinną, należy złożyć do ZUS wniosek o przyznanie renty na formularzu ZUS RP-2) wraz z niezbędnymi załącznikami.

WAŻNE!

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej można otrzymać w każdej terenowej placówce ZUS, jest również dostępny na stronie internetowej www.zus.pl.

Osoba zainteresowana otrzymywaniem świadczenia ma do wyboru dwie drogi: może wystąpić z wnioskiem do ZUS osobiście bądź za pośrednictwem pracodawcy zatrudniającego pracownika przed śmiercią. Jeśli uprawniona osoba wystąpi do pracodawcy, będzie on zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania pozostałej po zmarłym pracowniku rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, do przygotowania wniosku o rentę i przesłania go do ZUS (art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Do wniosku załącza się:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i zgonu osoby ubezpieczonej,
 • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) wnioskodawcy ze zmarłym,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub wdowy (wdowca) wystawione przez lekarza leczącego, jeśli przyznanie renty jest uzależnione od ustalenia niezdolności do pracy,
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, jeżeli o rentę ubiega się małżonek rozwiedziony albo wdowa lub wdowiec, który nie pozostawał ze zmarłym we wspólności małżeńskiej (a także jeśli została orzeczona separacja).

Zobacz również: Wyższy wiek emerytalny

Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Decyzja w sprawie renty rodzinnej winna być wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. W przypadku braku zgodności z decyzją organu rentowego można skorzystać z prawa do odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

WAŻNE!

Jeśli wniosek wraz z załącznikami zostanie dostarczony do ZUS w miesiącu, w którym pracownik zmarł lub w miesiącu następnym, renta rodzinna będzie naliczana już od miesiąca, w którym pracownik zmarł. Gdyby zainteresowani złożyli wniosek w terminie późniejszym, ZUS zacznie wypłacać świadczenie dopiero od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Pełnomocnictwo

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej nie musi być złożony bezpośrednio przez osobę uprawnioną. Dopuszczalne jest dokonanie tego przez pełnomocnika, którym może być ktoś z rodziny bądź osoba zupełnie niespokrewniona. Warunkiem jest, aby pełnomocnik posiadał pełną zdolność do czynności prawnych, czyli musi mieć ukończone 18 lat i nie może być ubezwłasnowolniony. Jeśli chodzi o samo pełnomocnictwo, powinno być udzielone:

 • na piśmie lub
 • ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika ZUS.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?
  Google pomoże zdobyć kompetencje cyfrowe młodym ludziom
  „Umiejętności Jutra” czy „Kompetencje Jutra” to programy, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli zdobyć kompetencje cyfrowe i budować karierę w branży marketingu internetowego. Eksperci w tej dziedzini będą mogli liczyć nie tylko na pewne zatrudnienie, ale i niezwykle atrakcyjne zarobki.
  2022: zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacje Polskiego Ładu
  Polski Ład nadal podlega zmianom — w lipcu 2022 pojawią się nowe. Jakie będą zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022?
  Praca pielęgniarek i położnych: kwalifikacje, ale także wrażliwość
  Praca pielęgniarek i położnych wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wrażliwości, empatii, poświęcenia i umiejętności zrozumienia człowieka w jego cierpieniu – z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej przekazało PPOZ.
  Prawa pracowników firm objętych sankcjami
  Umieszczenie firmy wspierającej agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jej pracowników w Polsce natychmiastowe odebranie źródła utrzymania. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministerstwa rodziny wyjaśnia, że przepisy powinny przewidywać ochronę ich praw.
  Efektywność pracowników wzrosła po pandemii
  Przed wprowadzeniem innowacji należy dobrze zastanowić się, które z nich będą najkorzystniejsze dla naszej firmy – mówiła Erin Meyer, profesor w INSEAD, międzynarodowej szkole biznesu, podczas kongresu Impact’22, który odbył się w dniach 11-12 maja w Poznaniu.
  Kij, czy marchewka? Prawne możliwości zmniejszania poziomu nieplanowanych absencji
  Kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, z których wynikało, że tylko jeden na pięć powodów nieplanowanej nieobecności pracownika to choroba. Pozostałe cztery to sprawy rodzinne, stres, powody osobiste i brak wyraźnej przyczyny. Można założyć, że mimo upływu czasu sytuacja w polskich zakładach pracy wygląda podobnie. Czy pracodawcy są w takim razie bezsilni?
  Ukraińcy powinni zgłosić w ZUS wyjazd z Polski
  Obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaci pieniądze z programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego muszą poinformować Zakład o wyjeździe z Polski. Pobieranie pieniędzy pomimo utraty prawa do ich otrzymywania skutkować będzie koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych
  Rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych jest ogromna. Jakie predyspozycje są więc potrzebne do założenia firmy? Kto sprawdzi się jako lider, a kto jako szeregowy pracownik?
  Upadki z wysokości zmorą polskiego budownictwa
  40 proc. ofiar wypadków na placach budowy zginęło z powodu braku sprzętu ochronnego – powiedział zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski.
  Zatrudnianie młodocianych podczas wakacji
  Wakacje to dla młodzieży czas wypoczynku. Są jednak tacy, którzy w tym okresie decydują się na podjęcie pracy. Przepisy Kodeksu pracy umożliwiają zatrudnienie osoby młodocianej, jednak są pewne warunki. Jakie?
  Czy składki ZUS ulegają przedawnieniu?
  Co się stanie, jeśli składki ZUS nie zostaną opłacone w terminie lub należytej wysokości? Czy nastąpi ich przedawnienie?
  W 2023 roku płaca minimalna będzie waloryzowana dwukrotnie
  Rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego dotyczące wysokości płacy minimalnej dotyczą inflacji i rosnących oczekiwań społecznych związanych ze spadkiem wartości wynagrodzeń.
  Ustawa o dostępności produktów i usług - prace
  Trwają prace nad ustawą o dostępności niektórych produktów i usług, wdrażającą w Polsce unijną dyrektywę o dostępności (EAA).