Kategorie

Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS

Jeżek Przemysław
Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS
Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS
Monkey Business Images
Fotolia
Zgodnie z obecnym stanowiskiem ZUS każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jak zatem zgłaszać do ubezpieczeń zleceniobiorcę wykonującego równolegle dwie (lub więcej) umowy zlecenia u tego samego płatnika?

Zgodnie z wytycznymi ZUS każda zawarta umowa zlecenia powinna być obecnie traktowana jako odrębny tytuł ubezpieczenia. Oznacza to, że płatnik, który zatrudnia zleceniobiorcę wykonującego równolegle 2 (lub więcej) umowy zlecenia, ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń z tytułu każdej umowy odrębnie. Skutkuje to koniecznością składania licznych zgłoszeń i wyrejestrowań – stosownie do liczby umów zawartych z tym samym zleceniobiorcą. Ten sam obowiązek spoczywa na płatniku składek nawet w sytuacji, gdy równoległe umowy zlecenia rozpoczynają się tego samego dnia.

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Osoba wykonująca pracę na podstawie zawartej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). Obowiązek zgłoszenia oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na płatniku składek, którym będzie zleceniodawca (art. 36 ust. 2 ustawy systemowej). Nie ma przeszkód, aby w danym podmiocie osoba wykonywała pracę na podstawie kilku umów zlecenia, pod warunkiem że swoim zakresem obejmują one różne rodzaje obowiązków i czynności. W przeciwnym razie ZUS może kwestionować takie umowy pod kątem podlegania ubezpieczeniom.

Umowy zlecenia jako odrębne tytuły do ubezpieczeń

Zgodnie z obecnym stanowiskiem ZUS każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego (bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku gdy umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot umów jest różny), z każdej z nich powinien on zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana tzw. schematu podlegania ubezpieczeniom (czyli rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania) powinna być dokonana przez płatnika poprzez:

● wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo

● wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i ponowne zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego

(stanowisko ZUS z 16 grudnia 2015 r. dostępne na stronie www.zus.pl „Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu”).

Rozpoczęcie i zakończenie umów zlecenia przypadające na różne terminy

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku umów zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej, a także z pozostałych umów, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (art. 9 ust. 2 i 2c ustawy systemowej).

Przykład

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną trzy umowy zlecenia (przedmiot umów jest różny) na następujące okresy:

● pierwsza umowa na okres od 1 lipca do 15 września 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 850 zł,

● druga umowa na okres od 15 lipca do 25 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 700 zł,

● trzecia umowa na okres od 16 lipca do 10 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 850 zł.

Łączny przychód uzyskiwany w każdym miesiącu kalendarzowym z tytułu pierwszej i drugiej umowy zlecenia wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r., tj. poniżej 1850 zł, dlatego z każdej zawartej umowy osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na zasadzie dobrowolności z każdej zawartej umowy może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Zleceniodawca miał obowiązek:

Krok 1. Z tytułu pierwszej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 8 lipca 2016 r.

Krok 2. Z tytułu drugiej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 15 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 22 lipca 2016 r.

Krok 3. Z tytułu trzeciej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 16 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 25 lipca 2016 r. (23 i 24 lipca przypadały odpowiednio w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy).

Krok 4. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z tytułu pierwszej umowy od 16 września 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 23 września 2016 r. (7 dni na złożenie dokumentu, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, należy liczyć od daty ustania tytułu ubezpieczenia, czyli od 16 września).

Krok 5. Zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 16 września 2016 r. na dwóch drukach ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanych do ZUS najpóźniej 23 września 2016 r.

Krok 6. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń od 11 października 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 18 października 2016 r.

Krok 7. Zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 11 października 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej 18 października 2016 r.

Krok 8. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń od 26 października 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 3 listopada 2016 r.

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

Rozpoczęcie umów zlecenia przypadające na ten sam dzień

W sytuacji gdy rozpoczęcie wykonywania prac na podstawie kilku zawartych umów zlecenia przypada na ten sam dzień, nie można ustalić kolejności sumowania podstaw wymiaru składek według kolejności powstania tytułów. W związku z tym ubezpieczony powinien sam dokonać wyboru tytułu bądź tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych na podstawie złożonego wniosku. Wyboru dokonuje pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną trzy umowy zlecenia (przedmiot umów jest różny). Rozpoczęcie ich wykonywania nastąpiło w tym samym dniu, przy czym:

● pierwsza umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 15 września 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 1800 zł,

● druga umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 25 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 600 zł,

● trzecia umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 10 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 950 zł.

Zleceniobiorca, na podstawie złożonego wniosku, wybrał podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z pierwszej i drugiej umowy (łączna podstawa wymiaru składek wynosi 2400 zł i spełnia warunek osiągania minimalnej podstawy wymiaru składek).

Zleceniodawca miał obowiązek:

Krok 1. Z tytułu pierwszej i drugiej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na dwóch drukach ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanych do ZUS najpóźniej 8 lipca 2016 r.

Krok 2. Z tytułu trzeciej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej 8 lipca 2016 r.

W związku z rozwiązaniem się pierwszej umowy zlecenia schemat wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania danej osoby jest taki sam jak w poprzednim przykładzie.

Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i ust. 2c, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz załączniki nr 1, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 222

Autor: Przemysław Jeżek - trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca współpracujący z firmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu „Kadrowy roku”

Polecamy serwis: Księgowość

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).