Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna - nowe przepisy w tym półroczu?

Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
ShutterStock
Praca zdalna w Kodeksie pracy znajdzie się jeszcze w tym półroczu? Jak nowe przepisy uregulują pracę wykonywaną z domu? Kto zdecyduje o pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
rozwiń >

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2022

W dziale II Kodeksu pracy dodaje się Rozdział IIc „Praca zdalna”. Zgodnie z definicją z proponowanego art. 6718 praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Strony mogą ustalić między sobą formę wykonywania pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Przewidziano również możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę w formie polecenia. Kiedy będzie to możliwe? Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Po drugie, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Obydwa przypadki muszą spełnić jeden warunek - pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Takie polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę.

Decyzja w rękach pracodawców?

Aktualnie o tym, czy pracownik wykonuje pracę w formie zdalnej, decyduje pracodawca. Na podstawie przepisów ustawy covidowej to pracodawca kieruje podwładnych na pracę zdalną. Takie skierowanie może mieć charakter prewencyjny w związku z pandemią Covid-19. Przepisy tymczasowe zezwalają również na złożenie wniosku o pracę zdalną przez pracownika, ale pracodawca w żaden sposób nie jest tym wnioskiem związany.

Zasadą będzie ustalanie szczegółowych warunków pracy w trybie zdalnym w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi u danego pracodawcy. Jeśli w danym zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, wówczas regulacje te powinny zostać wypracowane w regulaminie pracy po stosownej konsultacji z przedstawicielami pracowników. Porozumienie i regulamin określają w szczególności:

 1. grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2;
 3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 6724 § 4;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Gdyby nie zawarto porozumienia ani stosownych zapisów w regulaminie, wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na podstawie polecenia wykonywania pracy zdalnej albo porozumienia zawartego bezpośrednio z pracownikiem.

Praca zdalna okazjonalna – 12 dni w roku

Art. 6733 § 1 KP przewiduje możliwość pracy zdalnej okazjonalnej do 12 dni w roku kalendarzowym. W celu skorzystania z pracy zdalnej pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić ten wniosek.

Koszty pracy zdalnej po stronie pracodawcy

Pracownik będzie zobowiązany do podania miejsca wykonywania pracy w formie zdalnej. Na gruncie ustawy covidowej nie ma obowiązku zwrotu kosztów pracy zdalnej po stronie pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje natomiast koszty związane z pracą zdalną wykonywaną we wskazanym miejscu, takie jak: koszty serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z pracy zdalnej określa art. 6724 § 1, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany:

 1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, o których mowa w art. 6720 § 5;
 3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Strony mogą również ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, czyli prywatnych. Muszą one spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu. Obowiązek pokrycia kosztów lub zapłaty ekwiwalentu można zastąpić, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Szef będzie mógł wkroczyć do domu

Co z kontrolą pracy pracownika zdalnego? Powstaje pytanie czy szef będzie mógł przyjść do domu pracownika? Pracodawca ustala z pracownikiem sposoby komunikowania się. Ponadto, pracodawca będzie miał prawo dokonania w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika kontroli wykonywania tej pracy przez pracownika na zasadach określonych w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzenia kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. Co więcej, wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rodzice dzieci do lat 4 na specjalnych prawach

W najlepszej sytuacji będą rodzice dzieci do 4 lat. Pracownicy, którzy wychowują dzieci do 4. roku życia będą mogli wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca nie powinien im jej odmówić. Jeśli tylko charakter pracy na to zezwala, szef musi wyrazić zgodę na pracę z domu. W podobnej, uprzywilejowanej sytuacji są osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną i kobiety w ciąży. Im także pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej.

Zgodnie bowiem z Art. 6719 § 5 nowego KP pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, o wykonywanie pracy zdalnej. Są pewne wyjątki, kiedy pracodawca będzie mógł odmówić takim osobom pracy w formie zdalnej. Po pierwsze, jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W przypadku odmowy na pracodawcy ciąży obowiązek jej uzasadnienia. Przyczyna odmowy powinna być przedstawiona pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Praca zdalna będzie ponadczasowa

Co to oznacza, że praca zdalna będzie ponadczasowa? Uregulowanie jej w Kodeksie pracy świadczy o jej stałym charakterze. Dotychczas praca zdalna była określona w przepisach specustawy covidowej. Przepisy te wprowadzono w związku z potrzebą stosowania pracy zdalnej na szeroką skalę w wyniku wystąpienia pandemii covid-19 w marcu 2020 r. Kodeks pracy zawierał jedynie przepisy regulujące telepracę. Pojęcie telepracy nie jest jednak tożsame z pracą zdalną. Telepraca nie jest tak elastyczna jak praca zdalna.

Więcej na temat różnić pomiędzy telepracą i pracą zdalną znajdziesz w artykułach:

Po lekturze powyższych opracowań jasne jest, że telepraca nie spełniała wymogów obecnego rynku pracy. Sztywne ramy kodeksowe telepracy powodowały nieznaczne przypadki korzystania z tego od lat istniejącego rozwiązania. Zastąpienie telepracy pracą zdalną wydaje się uzasadnione i bardziej przystosowane do obecnych realiów. Pracę zdalną cechuje przede wszystkim elastyczność, która w 2022 roku jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracy. Kandydaci poszukujący pracy przeglądając oferty, zwracają szczególną uwagę na elastyczne formy wykonywania pracy. Praca zdalna za sprawą epidemii stała się standardem. W związku z tym, że kończy się stan epidemii po 3 miesiącach przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej. Istnieje więc pilna potrzeba ustanowienia nowych, powszechnie obowiązujących na stałe przepisów regulujących pracę zdalną zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zdaniem wiceministra rodziny i polityki społecznej nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku września 2022 roku.

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy i wpisania pracy zdalnej na stałe w przepisy powszechnie obowiązującego prawa home office będzie stosowany na szeroką skalę nawet po pandemii. Przepisy te ułatwią pracownikom przechodzenie na pracę zdalną. Dodatkowo w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) z dnia 4 lutego 2022 roku planuje się wprowadzenie nowego art. 183f, zgodnie z którym zabrania się jakiegokolwiek negatywnego traktowania pracownika w związku z korzystaniem z uprawnień zawartych w Kodeksie pracy, a więc także z prawa do wnioskowania o pracę zdalną. Jeśli pracodawca naruszy prawa pracownika wynikające z KP, pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2095)

Projekt ustawy z dnia 18 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD210)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z klientem
Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z klientem
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych
  Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo. Mają więc prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, które omówimy w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytanie, czy pracownik socjalny może korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?
  Czy przy zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego należy też zmienić informację o warunkach zatrudnienia
  Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
  Samopoczucie pracowników a reorganizacja pracy
  Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.
  Służba wojskowa sposobem na unikanie zwolnień z pracy
  Część zatrudnionych wykorzystuje nowe przepisy o służbie wojskowej, by zyskać ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ułatwiają to nieprecyzyjne regulacje.
  Pracownicy skarżą się na upały
  Mnożą się skargi na pracę w upale. Niektórzy piszą, że pracują w „nagrzanych, blaszanych puszkach”
  Polacy popierają strajkujące grupy zawodowe. Aż 61% wierzy w skuteczność protestu. Wyniki badania
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 78% Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy. Jednocześnie 61% badanych wierzy w to, że strajki mogą być skuteczne.
  Obowiązki pracodawców w czasie upałów
  Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.
  Minister Maląg o kontroli trzeźwości pracowników
  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała: W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków.
  10 kroków do sukcesu w procesie rekrutacyjnym
  Czy wiesz, że proces rekrutacji zaczyna się na długo przed bezpośrednimi spotkaniami z kandydatami? Zanim do nich dojdzie menedżer podejmuje szereg działań we współpracy z rekruterem, których celem jest osiągnięcie pożądanego efektu: zatrudnienie osoby, która najlepiej odnajdzie się w zespole i poradzi sobie z zadaniami. Czy są wśród nich tak zwane „must have”? Odpowiedź jest prosta: oczywiście!
  Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą
  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni? - pyta Czytelnik z Radomia.
  Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
  Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?