REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna - nowe przepisy w tym półroczu?

Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Praca zdalna w Kodeksie pracy znajdzie się jeszcze w tym półroczu? Jak nowe przepisy uregulują pracę wykonywaną z domu? Kto zdecyduje o pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
rozwiń >

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2022

W dziale II Kodeksu pracy dodaje się Rozdział IIc „Praca zdalna”. Zgodnie z definicją z proponowanego art. 6718 praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

REKLAMA

Autopromocja

Strony mogą ustalić między sobą formę wykonywania pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Przewidziano również możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę w formie polecenia. Kiedy będzie to możliwe? Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Po drugie, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Obydwa przypadki muszą spełnić jeden warunek - pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Takie polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę.

Decyzja w rękach pracodawców?

Aktualnie o tym, czy pracownik wykonuje pracę w formie zdalnej, decyduje pracodawca. Na podstawie przepisów ustawy covidowej to pracodawca kieruje podwładnych na pracę zdalną. Takie skierowanie może mieć charakter prewencyjny w związku z pandemią Covid-19. Przepisy tymczasowe zezwalają również na złożenie wniosku o pracę zdalną przez pracownika, ale pracodawca w żaden sposób nie jest tym wnioskiem związany.

Zasadą będzie ustalanie szczegółowych warunków pracy w trybie zdalnym w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi u danego pracodawcy. Jeśli w danym zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, wówczas regulacje te powinny zostać wypracowane w regulaminie pracy po stosownej konsultacji z przedstawicielami pracowników. Porozumienie i regulamin określają w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2;
 3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 6724 § 4;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Gdyby nie zawarto porozumienia ani stosownych zapisów w regulaminie, wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na podstawie polecenia wykonywania pracy zdalnej albo porozumienia zawartego bezpośrednio z pracownikiem.

Praca zdalna okazjonalna – 12 dni w roku

Art. 6733 § 1 KP przewiduje możliwość pracy zdalnej okazjonalnej do 12 dni w roku kalendarzowym. W celu skorzystania z pracy zdalnej pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić ten wniosek.

Koszty pracy zdalnej po stronie pracodawcy

Pracownik będzie zobowiązany do podania miejsca wykonywania pracy w formie zdalnej. Na gruncie ustawy covidowej nie ma obowiązku zwrotu kosztów pracy zdalnej po stronie pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje natomiast koszty związane z pracą zdalną wykonywaną we wskazanym miejscu, takie jak: koszty serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z pracy zdalnej określa art. 6724 § 1, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany:

 1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, o których mowa w art. 6720 § 5;
 3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Strony mogą również ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, czyli prywatnych. Muszą one spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu. Obowiązek pokrycia kosztów lub zapłaty ekwiwalentu można zastąpić, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Szef będzie mógł wkroczyć do domu

Co z kontrolą pracy pracownika zdalnego? Powstaje pytanie czy szef będzie mógł przyjść do domu pracownika? Pracodawca ustala z pracownikiem sposoby komunikowania się. Ponadto, pracodawca będzie miał prawo dokonania w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika kontroli wykonywania tej pracy przez pracownika na zasadach określonych w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzenia kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. Co więcej, wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rodzice dzieci do lat 4 na specjalnych prawach

W najlepszej sytuacji będą rodzice dzieci do 4 lat. Pracownicy, którzy wychowują dzieci do 4. roku życia będą mogli wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca nie powinien im jej odmówić. Jeśli tylko charakter pracy na to zezwala, szef musi wyrazić zgodę na pracę z domu. W podobnej, uprzywilejowanej sytuacji są osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną i kobiety w ciąży. Im także pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej.

Zgodnie bowiem z Art. 6719 § 5 nowego KP pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, o wykonywanie pracy zdalnej. Są pewne wyjątki, kiedy pracodawca będzie mógł odmówić takim osobom pracy w formie zdalnej. Po pierwsze, jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W przypadku odmowy na pracodawcy ciąży obowiązek jej uzasadnienia. Przyczyna odmowy powinna być przedstawiona pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Praca zdalna będzie ponadczasowa

Co to oznacza, że praca zdalna będzie ponadczasowa? Uregulowanie jej w Kodeksie pracy świadczy o jej stałym charakterze. Dotychczas praca zdalna była określona w przepisach specustawy covidowej. Przepisy te wprowadzono w związku z potrzebą stosowania pracy zdalnej na szeroką skalę w wyniku wystąpienia pandemii covid-19 w marcu 2020 r. Kodeks pracy zawierał jedynie przepisy regulujące telepracę. Pojęcie telepracy nie jest jednak tożsame z pracą zdalną. Telepraca nie jest tak elastyczna jak praca zdalna.

Więcej na temat różnić pomiędzy telepracą i pracą zdalną znajdziesz w artykułach:

REKLAMA

Po lekturze powyższych opracowań jasne jest, że telepraca nie spełniała wymogów obecnego rynku pracy. Sztywne ramy kodeksowe telepracy powodowały nieznaczne przypadki korzystania z tego od lat istniejącego rozwiązania. Zastąpienie telepracy pracą zdalną wydaje się uzasadnione i bardziej przystosowane do obecnych realiów. Pracę zdalną cechuje przede wszystkim elastyczność, która w 2022 roku jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracy. Kandydaci poszukujący pracy przeglądając oferty, zwracają szczególną uwagę na elastyczne formy wykonywania pracy. Praca zdalna za sprawą epidemii stała się standardem. W związku z tym, że kończy się stan epidemii po 3 miesiącach przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej. Istnieje więc pilna potrzeba ustanowienia nowych, powszechnie obowiązujących na stałe przepisów regulujących pracę zdalną zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zdaniem wiceministra rodziny i polityki społecznej nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku września 2022 roku.

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy i wpisania pracy zdalnej na stałe w przepisy powszechnie obowiązującego prawa home office będzie stosowany na szeroką skalę nawet po pandemii. Przepisy te ułatwią pracownikom przechodzenie na pracę zdalną. Dodatkowo w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) z dnia 4 lutego 2022 roku planuje się wprowadzenie nowego art. 183f, zgodnie z którym zabrania się jakiegokolwiek negatywnego traktowania pracownika w związku z korzystaniem z uprawnień zawartych w Kodeksie pracy, a więc także z prawa do wnioskowania o pracę zdalną. Jeśli pracodawca naruszy prawa pracownika wynikające z KP, pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2095)

Projekt ustawy z dnia 18 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD210)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

REKLAMA

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Czy minimalne wynagrodzenie będzie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W przyszłym roku wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

REKLAMA