REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna - nowe przepisy w tym półroczu?

Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
ShutterStock

REKLAMA

Praca zdalna w Kodeksie pracy znajdzie się jeszcze w tym półroczu? Jak nowe przepisy uregulują pracę wykonywaną z domu? Kto zdecyduje o pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
rozwiń >

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2022

W dziale II Kodeksu pracy dodaje się Rozdział IIc „Praca zdalna”. Zgodnie z definicją z proponowanego art. 6718 praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Strony mogą ustalić między sobą formę wykonywania pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Przewidziano również możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę w formie polecenia. Kiedy będzie to możliwe? Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Po drugie, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Obydwa przypadki muszą spełnić jeden warunek - pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Takie polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę.

Decyzja w rękach pracodawców?

Aktualnie o tym, czy pracownik wykonuje pracę w formie zdalnej, decyduje pracodawca. Na podstawie przepisów ustawy covidowej to pracodawca kieruje podwładnych na pracę zdalną. Takie skierowanie może mieć charakter prewencyjny w związku z pandemią Covid-19. Przepisy tymczasowe zezwalają również na złożenie wniosku o pracę zdalną przez pracownika, ale pracodawca w żaden sposób nie jest tym wnioskiem związany.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Zasadą będzie ustalanie szczegółowych warunków pracy w trybie zdalnym w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi u danego pracodawcy. Jeśli w danym zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, wówczas regulacje te powinny zostać wypracowane w regulaminie pracy po stosownej konsultacji z przedstawicielami pracowników. Porozumienie i regulamin określają w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2;
 3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 6724 § 4;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Gdyby nie zawarto porozumienia ani stosownych zapisów w regulaminie, wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na podstawie polecenia wykonywania pracy zdalnej albo porozumienia zawartego bezpośrednio z pracownikiem.

Praca zdalna okazjonalna – 12 dni w roku

Art. 6733 § 1 KP przewiduje możliwość pracy zdalnej okazjonalnej do 12 dni w roku kalendarzowym. W celu skorzystania z pracy zdalnej pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić ten wniosek.

Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Kup książkę:

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Koszty pracy zdalnej po stronie pracodawcy

Pracownik będzie zobowiązany do podania miejsca wykonywania pracy w formie zdalnej. Na gruncie ustawy covidowej nie ma obowiązku zwrotu kosztów pracy zdalnej po stronie pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje natomiast koszty związane z pracą zdalną wykonywaną we wskazanym miejscu, takie jak: koszty serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z pracy zdalnej określa art. 6724 § 1, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
 1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, o których mowa w art. 6720 § 5;
 3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Strony mogą również ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, czyli prywatnych. Muszą one spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu. Obowiązek pokrycia kosztów lub zapłaty ekwiwalentu można zastąpić, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Szef będzie mógł wkroczyć do domu

Co z kontrolą pracy pracownika zdalnego? Powstaje pytanie czy szef będzie mógł przyjść do domu pracownika? Pracodawca ustala z pracownikiem sposoby komunikowania się. Ponadto, pracodawca będzie miał prawo dokonania w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika kontroli wykonywania tej pracy przez pracownika na zasadach określonych w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzenia kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. Co więcej, wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rodzice dzieci do lat 4 na specjalnych prawach

W najlepszej sytuacji będą rodzice dzieci do 4 lat. Pracownicy, którzy wychowują dzieci do 4. roku życia będą mogli wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca nie powinien im jej odmówić. Jeśli tylko charakter pracy na to zezwala, szef musi wyrazić zgodę na pracę z domu. W podobnej, uprzywilejowanej sytuacji są osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną i kobiety w ciąży. Im także pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej.

Zgodnie bowiem z Art. 6719 § 5 nowego KP pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, o wykonywanie pracy zdalnej. Są pewne wyjątki, kiedy pracodawca będzie mógł odmówić takim osobom pracy w formie zdalnej. Po pierwsze, jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W przypadku odmowy na pracodawcy ciąży obowiązek jej uzasadnienia. Przyczyna odmowy powinna być przedstawiona pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Praca zdalna będzie ponadczasowa

Co to oznacza, że praca zdalna będzie ponadczasowa? Uregulowanie jej w Kodeksie pracy świadczy o jej stałym charakterze. Dotychczas praca zdalna była określona w przepisach specustawy covidowej. Przepisy te wprowadzono w związku z potrzebą stosowania pracy zdalnej na szeroką skalę w wyniku wystąpienia pandemii covid-19 w marcu 2020 r. Kodeks pracy zawierał jedynie przepisy regulujące telepracę. Pojęcie telepracy nie jest jednak tożsame z pracą zdalną. Telepraca nie jest tak elastyczna jak praca zdalna.

Więcej na temat różnić pomiędzy telepracą i pracą zdalną znajdziesz w artykułach:

Po lekturze powyższych opracowań jasne jest, że telepraca nie spełniała wymogów obecnego rynku pracy. Sztywne ramy kodeksowe telepracy powodowały nieznaczne przypadki korzystania z tego od lat istniejącego rozwiązania. Zastąpienie telepracy pracą zdalną wydaje się uzasadnione i bardziej przystosowane do obecnych realiów. Pracę zdalną cechuje przede wszystkim elastyczność, która w 2022 roku jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracy. Kandydaci poszukujący pracy przeglądając oferty, zwracają szczególną uwagę na elastyczne formy wykonywania pracy. Praca zdalna za sprawą epidemii stała się standardem. W związku z tym, że kończy się stan epidemii po 3 miesiącach przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej. Istnieje więc pilna potrzeba ustanowienia nowych, powszechnie obowiązujących na stałe przepisów regulujących pracę zdalną zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zdaniem wiceministra rodziny i polityki społecznej nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku września 2022 roku.

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy i wpisania pracy zdalnej na stałe w przepisy powszechnie obowiązującego prawa home office będzie stosowany na szeroką skalę nawet po pandemii. Przepisy te ułatwią pracownikom przechodzenie na pracę zdalną. Dodatkowo w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) z dnia 4 lutego 2022 roku planuje się wprowadzenie nowego art. 183f, zgodnie z którym zabrania się jakiegokolwiek negatywnego traktowania pracownika w związku z korzystaniem z uprawnień zawartych w Kodeksie pracy, a więc także z prawa do wnioskowania o pracę zdalną. Jeśli pracodawca naruszy prawa pracownika wynikające z KP, pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2095)

Projekt ustawy z dnia 18 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD210)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  Dzień chłopaka w pracy

  30 września to Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka to co innego niż Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada w dniu 10 marca. Jakie prawa pracownicze mają zatrudnieni nastoletni młodociani?

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy pracownik powinien dostać wynagrodzenie?

  Kiedy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się wypłata wynagrodzenia? Czy to dzień rozwiązania umowy czy ustalony w danym zakładzie pracy dzień wypłat? 

  Październik - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Wzrosty wynagrodzeń od 2024

  1 października - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Czy będą wzrosty wynagrodzeń 1 stycznia 2024 dla profesorów, adiunktów i asystentów? 

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa?

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? Czy w październiku 2023 są niedziele handlowe? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Dobrostan pracowników - wellbeing

  Wellbeing (well-being) w dosłownym tłumaczeniu z języka oznacza dobrostan. Okazuje się, że pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją to pojęcie, co pokazuje raport pt.: „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.

  REKLAMA

  Aż 13% Polaków otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi z którymi pracuje

  Czy Polacy lubią swoich współpracowników? Co jest najbardziej denerwujące w zachowaniu kolegów i koleżanek z pracy? A co jest najbardziej cenione? Ważniejsza jest kariera czy dobra atmosfera? Sprawdzamy. 

  Jesień i koniec żniw - czas na rehabilitację leczniczą dla rolników

  Czy rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej? Ile trwa rehabilitacja dla rolników z KRUS? Gdzie jest prowadzona rehabilitacja lecznicza rolników? Jak i gdzie złożyć wniosek?

  REKLAMA