REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna - nowe przepisy w tym półroczu?

Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
Praca zdalna w Kodeksie pracy od września 2022 r. Nowe przepisy będą ponadczasowe.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Praca zdalna w Kodeksie pracy znajdzie się jeszcze w tym półroczu? Jak nowe przepisy uregulują pracę wykonywaną z domu? Kto zdecyduje o pracy zdalnej? Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w domu?
rozwiń >

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2022

W dziale II Kodeksu pracy dodaje się Rozdział IIc „Praca zdalna”. Zgodnie z definicją z proponowanego art. 6718 praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Autopromocja

Strony mogą ustalić między sobą formę wykonywania pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Przewidziano również możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę w formie polecenia. Kiedy będzie to możliwe? Po pierwsze, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Po drugie, gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Obydwa przypadki muszą spełnić jeden warunek - pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Takie polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez pracodawcę.

Decyzja w rękach pracodawców?

Aktualnie o tym, czy pracownik wykonuje pracę w formie zdalnej, decyduje pracodawca. Na podstawie przepisów ustawy covidowej to pracodawca kieruje podwładnych na pracę zdalną. Takie skierowanie może mieć charakter prewencyjny w związku z pandemią Covid-19. Przepisy tymczasowe zezwalają również na złożenie wniosku o pracę zdalną przez pracownika, ale pracodawca w żaden sposób nie jest tym wnioskiem związany.

Zasadą będzie ustalanie szczegółowych warunków pracy w trybie zdalnym w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi u danego pracodawcy. Jeśli w danym zakładzie pracy nie działają związki zawodowe, wówczas regulacje te powinny zostać wypracowane w regulaminie pracy po stosownej konsultacji z przedstawicielami pracowników. Porozumienie i regulamin określają w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną;
 2. zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 6724 § 1 pkt 2;
 3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 6724 § 3, lub ryczałtu, o którym mowa w 6724 § 4;
 4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy;
 5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy.

Gdyby nie zawarto porozumienia ani stosownych zapisów w regulaminie, wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na podstawie polecenia wykonywania pracy zdalnej albo porozumienia zawartego bezpośrednio z pracownikiem.

Praca zdalna okazjonalna – 12 dni w roku

Art. 6733 § 1 KP przewiduje możliwość pracy zdalnej okazjonalnej do 12 dni w roku kalendarzowym. W celu skorzystania z pracy zdalnej pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić ten wniosek.

Koszty pracy zdalnej po stronie pracodawcy

Pracownik będzie zobowiązany do podania miejsca wykonywania pracy w formie zdalnej. Na gruncie ustawy covidowej nie ma obowiązku zwrotu kosztów pracy zdalnej po stronie pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca pokryje natomiast koszty związane z pracą zdalną wykonywaną we wskazanym miejscu, takie jak: koszty serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z pracy zdalnej określa art. 6724 § 1, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany:

 1. dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 2. pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4, poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem, o których mowa w art. 6720 § 5;
 3. zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Strony mogą również ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, czyli prywatnych. Muszą one spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu. Obowiązek pokrycia kosztów lub zapłaty ekwiwalentu można zastąpić, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ekwiwalent za pracę zdalną – projekt Kodeksu pracy

Szef będzie mógł wkroczyć do domu

Co z kontrolą pracy pracownika zdalnego? Powstaje pytanie czy szef będzie mógł przyjść do domu pracownika? Pracodawca ustala z pracownikiem sposoby komunikowania się. Ponadto, pracodawca będzie miał prawo dokonania w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika kontroli wykonywania tej pracy przez pracownika na zasadach określonych w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzenia kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. Co więcej, wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Rodzice dzieci do lat 4 na specjalnych prawach

W najlepszej sytuacji będą rodzice dzieci do 4 lat. Pracownicy, którzy wychowują dzieci do 4. roku życia będą mogli wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca nie powinien im jej odmówić. Jeśli tylko charakter pracy na to zezwala, szef musi wyrazić zgodę na pracę z domu. W podobnej, uprzywilejowanej sytuacji są osoby opiekujące się osobą niepełnosprawną i kobiety w ciąży. Im także pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej.

Zgodnie bowiem z Art. 6719 § 5 nowego KP pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, o wykonywanie pracy zdalnej. Są pewne wyjątki, kiedy pracodawca będzie mógł odmówić takim osobom pracy w formie zdalnej. Po pierwsze, jeśli nie pozwala na to organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W przypadku odmowy na pracodawcy ciąży obowiązek jej uzasadnienia. Przyczyna odmowy powinna być przedstawiona pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Praca zdalna będzie ponadczasowa

Co to oznacza, że praca zdalna będzie ponadczasowa? Uregulowanie jej w Kodeksie pracy świadczy o jej stałym charakterze. Dotychczas praca zdalna była określona w przepisach specustawy covidowej. Przepisy te wprowadzono w związku z potrzebą stosowania pracy zdalnej na szeroką skalę w wyniku wystąpienia pandemii covid-19 w marcu 2020 r. Kodeks pracy zawierał jedynie przepisy regulujące telepracę. Pojęcie telepracy nie jest jednak tożsame z pracą zdalną. Telepraca nie jest tak elastyczna jak praca zdalna.

Więcej na temat różnić pomiędzy telepracą i pracą zdalną znajdziesz w artykułach:

Po lekturze powyższych opracowań jasne jest, że telepraca nie spełniała wymogów obecnego rynku pracy. Sztywne ramy kodeksowe telepracy powodowały nieznaczne przypadki korzystania z tego od lat istniejącego rozwiązania. Zastąpienie telepracy pracą zdalną wydaje się uzasadnione i bardziej przystosowane do obecnych realiów. Pracę zdalną cechuje przede wszystkim elastyczność, która w 2022 roku jest jedną z najbardziej pożądanych cech pracy. Kandydaci poszukujący pracy przeglądając oferty, zwracają szczególną uwagę na elastyczne formy wykonywania pracy. Praca zdalna za sprawą epidemii stała się standardem. W związku z tym, że kończy się stan epidemii po 3 miesiącach przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej. Istnieje więc pilna potrzeba ustanowienia nowych, powszechnie obowiązujących na stałe przepisów regulujących pracę zdalną zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy. Zdaniem wiceministra rodziny i polityki społecznej nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku września 2022 roku.

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy i wpisania pracy zdalnej na stałe w przepisy powszechnie obowiązującego prawa home office będzie stosowany na szeroką skalę nawet po pandemii. Przepisy te ułatwią pracownikom przechodzenie na pracę zdalną. Dodatkowo w Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) z dnia 4 lutego 2022 roku planuje się wprowadzenie nowego art. 183f, zgodnie z którym zabrania się jakiegokolwiek negatywnego traktowania pracownika w związku z korzystaniem z uprawnień zawartych w Kodeksie pracy, a więc także z prawa do wnioskowania o pracę zdalną. Jeśli pracodawca naruszy prawa pracownika wynikające z KP, pracownik będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Podstawa prawna:

Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 2095)

Projekt ustawy z dnia 18 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD210)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

  Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

  Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

  Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

  7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

  Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

  Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

  REKLAMA

  Dodatek aktywizacyjny w 2024 r. wynosi nawet 745,95 zł. Od 1 czerwca 2024 r. maksymalna kwota wzrasta do 834,72 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

  Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy określają, komu należy się dodatek aktywizacyjnej oraz przesłanki przyznania tego świadczenia. Obecnie dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 745,95 zł. 1 czerwca 2024 r. osoby uprawnione dostaną podwyżkę – dodatek aktywizacyjny wzrośnie do 834,72 zł.

  PFRON: Program „Aktywny samorząd” będzie kontynuowany w 2024 r. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania

  PFRON w 2024 r. będzie kontynuować program „Aktywny samorząd”. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 r.

  Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

  Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

  Krótszy czas pracy w Polsce? Min. Dziemianowicz-Bąk: skrócenie tygodnia pracy o 1 dzień organizacyjnie łatwiejsze niż skrócenie o kilka godzin

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy pod kątem ew. skrócenia tygodnia pracy. Resort pracy analizuje także pilotaże skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Takie informacja przekazała 1 marca 2024 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. Ministra wskazała, że osobiście jest najbardziej otwarta na propozycję premiera Donalda Tuska dotyczącą 4 dni, a nie 35 godzin pracy w tygodniu.

  REKLAMA

  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

  REKLAMA