Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

Bożena Lenart
specjalista z zakresu prawa pracy
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie obowiązkowe, COVID. Czy przysługuje dzień wolny?
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie obowiązkowe, COVID. Czy przysługuje dzień wolny?
Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

Usprawiedliwianie nieobecności pracownika z powodu szczepienia

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi. Z tego powodu pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na szczepienie. Pracodawca może uznać nieobecność w związku ze szczepieniem za usprawiedliwioną. Pracownik nie ma wówczas prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych (§ 9 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, dalej: rozporządzenie o usprawiedliwianiu nieobecności).

Obecnie takie badania i szczepienia są uregulowane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Obowiązkowe badania i szczepienia

Szczepieniem ochronnym jest podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie. Wszystkie osoby przebywające na terytorium Polski są zobowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw określonym chorobom zakaźnym na zasadach określonych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z obowiązku tego są zwolnione tylko osoby przebywające na terytorium RP przez okres krótszy niż 3 miesiące.

Wykonanie każdego obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Szczepienia dzieci a zwolnienie od pracy

Nie tylko osoby dorosłe podlegają obowiązkowi określonych szczepień ochronnych. Większość szczepień obowiązkowych dotyczy dzieci. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby zobowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych. Przyjmuje się, że § 9 rozporządzenia o usprawiedliwianiu nieobecności nakłada na pracodawcę obowiązek zwolnienia pracownika od pracy nie tylko w związku ze szczepieniem, któremu poddaje się sam pracownik, ale także w związku ze szczepieniem, na które pracownik musi doprowadzić swoje małoletnie dziecko.

Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się bowiem w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego. Natomiast lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła już 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień. Jednak w praktyce z reguły na takich szczepieniach rodzice towarzyszą dzieciom i mają do tego pełne prawo. Jeżeli więc rodzic dziecka podejmie decyzję o udaniu się na takie szczepienie wraz z niepełnoletnim dzieckiem, to przysługuje mu zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 9 rozporządzenia o usprawiedliwianiu nieobecności.

Szczepienia obowiązkowe w Polsce

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, a także osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby określają przepisy rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Tylko zatem szczepienia na choroby zakaźne wymienione w poniższej tabeli oraz w stosunku do osób wskazanych w tej tabeli są obowiązkowe. Tym samym tylko w celu wykonania tych szczepień (u siebie albo dziecka) pracownik ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 9 rozporządzenia o usprawiedliwianiu nieobecności.

Obowiązkowe szczepienia na choroby zakaźne - tabela

Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakaźne:

Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym obejmuje:

błonica

a) dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,

b) osoby ze stycznością z chorymi na błonicę

gruźlica

dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia

inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b

dzieci od 7 tygodnia życia do ukończenia 6 roku życia

inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae

dzieci i młodzież od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia

krztusiec

dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia

nagminne zakażenie przyusznic (świnka)

dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia

odra

dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia

ospa wietrzna

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia:

- z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,

- z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,

- zakażone HIV,

- przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną,

c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, przebywające w:

- zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- zakładach opiekuńczo-leczniczych,

- rodzinnych domach dziecka,

- domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

- domach pomocy społecznej,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,

- interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

d) dzieci, inne niż wymienione w lit. a-c, przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych

ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)

dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia

różyczka

dzieci i młodzież od 13 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia

tężec

a) dzieci i młodzież od 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia,

b) osoby zranione, narażone na zakażenie

wirusowe zapalenie wątroby typu B

a) dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia,

b) uczniów szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

c) studentów uczelni medycznych lub innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

d) osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

e) osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C,

f) osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

g) osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dializowane

wścieklizna

osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny

zakażenia wywołane przez rotawirusy

dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 32 tygodnia życia

Zwolnienie od pracy na szczepienie

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych. W celu uzyskania zwolnienia od pracy pracownik powinien zwrócić się o nie do pracodawcy. Jest to bowiem zwolnienie od pracy, którego musi udzielić pracodawca; pracownik nie może z niego skorzystać samowolnie. Z drugiej jednak strony udzielenie zwolnienia jest obowiązkiem pracodawcy; przepisy nie przewidują możliwości odmowy udzielenia tego zwolnienia. Przepisy nie określają także, z jakim wyprzedzeniem pracownik powinien ubiegać się o to zwolnienie. Ze względu na obowiązek dbania o dobro zakładu pracy pracownik powinien to uczynić najszybciej jak to możliwe, tj. zaraz po wyznaczeniu mu terminu obowiązkowego szczepienia.

Pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi zwolnienia na cały dzień, ale tylko na czas niezbędny, by dotrzeć na szczepienie i je przebyć, a następnie ewentualnie wrócić do pracy.

Zalecane szczepienia ochronne

Oprócz obowiązkowych szczepień ochronnych przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewidują także możliwość poddawania się zalecanym szczepieniom ochronnym, tj. szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe.

Poddanie się przez pracownika takim szczepieniom nie pociąga jednak za sobą obowiązku pracodawcy udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy. Pracodawca może i w takim przypadku udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, ale nie ma takiego obowiązku.

Dowód szczepienia

Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, poprzedzającym szczepienie, lekarz wydaje zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania.

Natomiast zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się w Internetowym Koncie Pacjenta. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się także w postaci papierowej.

Osoba przeprowadzająca lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz szczepienie ochronne może także dokonywać wpisu do Karty Szczepień. W przypadku dokonania takiego wpisu o badaniu do Karty Szczepień, nie wystawia się już zaświadczenia.

Pracodawca może przyjąć wniosek/prośbę pracownika o udzielenie tego zwolnienia od pracy, nie wymagając dostarczenia dowodu, że pracownik (bądź jego dziecko) faktycznie w danym dniu poddał się szczepieniu, ale może też zażądać ww. zaświadczenia do wglądu.

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na szczepienie

Za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

Szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi. Mają one charakter szczepień dobrowolnych. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi poddającemu się temu szczepieniu zwolnienia od pracy.

Pracodawca może jednak (ale nie musi) uznać nieobecność pracownika w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są bowiem zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

W takim przypadku pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia z mocy prawa. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pracodawca dobrowolnie wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za ten czas (nie ma jednak takiego obowiązku).

Pracodawca może także udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 jako zwolnienia na załatwienie spraw osobistych. Takie zwolnienia udzielane są z reguły za odpracowaniem czasu takiego zwolnienia (wówczas bowiem pracownik nie traci na wynagrodzeniu).

Podstawa prawna:

§ 9 i 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

art. 2 pkt 26, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 17, art. 19, art. 21a, art. 21c, art. 21d ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1964)

§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927)

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Główny Inspektor Pracy na Kongresie „Dialog o gospodarce”
  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorstw”. Debata była częścią Kongresu „Dialog o gospodarce”, zorganizowanego w Warszawie przez Federację Pracodawców Polskich w dniach 23-24 listopada 2022 r.
  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
  Konkurs ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 25 listopada 2022 r. ogłosił postępowania konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej.
  Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  W listopadzie 2022 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg o wyjaśnienie w sprawie umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS. Do RPO zgłosił się w tej sprawie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazując na powtarzający się problem warunków umarzania należności.
  Europejski Filar Praw Socjalnych – 5 lat obowiązywania
  W listopadzie 2023 r. minęło 5 lat od ogłoszenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS). Jakie są najważniejsze wytyczne EFPS? Czy UE poradziła sobie z ich wdrożeniem, czy też może trzeba zmienić zasady dostosowując je do aktualnych realiów na rynku pracy?
  Wyjazdy służbowe – jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w kwestii bezpieczeństwa?
  W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi posługującemu się autem służbowym, pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie, ale również kontrolować czas spędzony w podróży. Jednak obie strony – pracodawca i pracownik – muszą być świadome, że zaniechanie lub niedopilnowanie swoich obowiązków może prowadzić do kolizji drogowych, a w najgorszym przypadku do poważnych wypadków śmiertelnych.
  Firmy IT coraz chętniej zatrudniają pracowników zza granicy
  Rośnie znaczenie pracowników transgranicznych w IT, wynika z badania Gartner. Już blisko 60 proc. firm IT zatrudnia specjalistów zza granicy, którzy pracują wyłącznie zdalnie. Liczba ta w ciągu ostatnich trzech latach podwoiła się.
  ZUS: Od grudnia pracujący renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej
  Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, od grudnia będą mogły dorobić więcej do budżetu domowego. Niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
  Jakich kwalifikacji pracowników potrzebują pracodawcy?
  Według ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) niezbędne jest silniejsze powiązanie edukacji i rynku pracy. Autorzy raportu „Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje w regionalnych branżach wiodących” podkreślają rosnące znaczenie umiejętności. Wykształcenie formalne schodzi w opiniach pracodawców na drugi plan – aż w 80% ogłoszeń o pracę brak wymagań dotyczących wykształcenia. Zdaniem ekspertów to przejaw zmian na rynku pracy. Otwiera się era potwierdzonych umiejętności – kwalifikacji rynkowych.
  66 proc. górników na razie nie myśli o tym, co będzie robić „po węglu”
  Mimo świadomości koniecznego wygaszania wydobycia węgla w Polsce tylko jedna trzecia górników deklaruje, że zastanawiała się, co będzie robić po zamknięciu kopalni. 30 proc. zamierza się przekwalifikować, a 15 proc. – założyć własną działalność. W tym obszarze bardziej aktywni są górnicy z Wielkopolski, których zdecydowana większość spodziewa się zamknięcia kopalni w ciągu najbliższej dekady.
  Polskie weto w Brukseli wobec projektów unijnych
  Ministerstwo Sprawiedliwości postuluje zawetowanie dyrektywy ograniczającej zachęty inwestycyjne w Polsce. Minister zapowiedział, że zaapeluje o weto rządu w tej sprawie podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.
  „Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym
  Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
  Szanse Polaków na własne „M”
  To będzie jedna z ważniejszych debat w Pracodawcach RP. Już sam temat wskazuje na to, że rozmowa będzie dotyczyła ogromnej części naszego społeczeństwa. Szanse Polaków na własne „M”.
  Rynek pracy odporny na zawirowania w gospodarce
  Stopa bezrobocia w październiku 2022 r. wyniosła 5,1 proc., podobnie jak we wrześniu - podał GUS.
  Ustawa o fundacji rodzinnej już w Sejmie. Dobra wiadomość dla polskich firm
  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej, który wpłynął właśnie do Sejmu, odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. Są duże szanse, że ustawa zostanie uchwalona w I kwartale 2023 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.
  Integracja Ukraińców na rynku pracy – będzie raport pracodawców, NGO i administracji
  Przedstawiciele administracji publicznej, pracodawców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i urzędów pracy uważają, że konieczne jest wspólne wsparcie integracji na polskim rynku pracy osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Podczas okrągłego stołu prezentowany był projekt Lewiatana dotyczący aktywizacji zawodowej Ukraińców.
  Jak zielona transformacja wpływa na zdrowie?
  Zapraszamy na premierę raportu, który przedstawia pozytywne skutki zdrowotne wprowadzenia opracowanych i planowanych inicjatyw oraz strategii dla mieszkańców Unii Europejskiej i środowiska na jej terenie.
  Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm
  W przetargu na dostawę 750 tys. notebooków dla uczniów oraz 450 tys. dla nauczycieli powinna zostać wyłoniona nie jedna firma a kilka - uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.
  Na widok tych ogłoszeń kandydaci wpadają w szał - co denerwuje pracowników w ofertach pracy?
  Portal pracy RocketJobs.pl zapytał swoich użytkowników jak powinno wyglądać dobre ogłoszenie o pracę. Na podstawie ich odpowiedzi, w ramach kampanii Jak pisać SPOKO ogłoszenia o pracę, powstała specjalna platforma edukacyjna dla firm i rekruterów. Z danych portalu wynika m.in., że dobrze skonstruowana pod względem treści oferta zwiększa zainteresowanie kandydatów o ok. 80% .
  Praktyczne informacje o PUE ZUS – webinaria dla płatników składek
  Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
  Sytuacja FUS będzie stabilna, ale nadal będzie on deficytowy
  W latach 2023–2027 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – wynika z najnowszej prognozy ZUS.
  Rynek pracy 2023
  Jakie zmiany szykują się na polskim ryku pracy dla młodych osób w 2023 r.? Dlaczego wśród Polaków jest niski poziom aktywności zawodowej? Czy będzie obowiązywało stypendium stażowe i pożyczka edukacyjna?
  Umowy cywilnoprawne 2023 – wskazówki ZUS-u
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) ma prawo kontrolować zawierane umowy cywilnoprawne i kwestionować ich kwalifikację prawną. Jeżeli więc zamierzasz podpisać umowę o dzieło i zastanawiasz się czy wykonywane czynności nie będą się kwalifikowały jednak pod umowę zlecenia czy świadczenia usług – sprawdź poniższe przykłady i wytyczne ZUSu.
  Co przeszkadza kandydatom w ofertach pracy?
  Dobrze skonstruowana pod względem treści oferta zwiększa zainteresowanie kandydatów o ok. 80%
  Wypowiedzenie umowy zlecenia 2023
  Umowa zlecenia wygasa na ogół przez wykonanie zleconej czynności – zdarzają się jednak sytuacje kiedy trzeba wypowiedzieć umowę. Jak to zrobić? Czy każdą umowę zlecenia można wypowiedzieć? Czy za wypowiedzenie grożą jakieś konsekwencje prawne?