Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy opinia, kiedy zgoda

Mariola Posiewka-Kowalska
Co pracodawca powinien konsultować ze związkami zawodowymi?Zgodnie z przepisami prawa pracy związek zawodowy ma prawo do zajmowania stanowiska w wielu sprawach pracowniczych. Pracodawcy, u których działają zakładowe organizacje związkowe, muszą doskonale znać przypadki, w których współpraca z nimi jest konieczna. Pominięcie procedury konsultacyjnej przez pracodawcę może nieść ze sobą negatywne konsekwencje.

Konieczność współdziałania powstaje tylko wówczas, gdy konkretny przepis tak stanowi. Związek zawodowy nie może więc samodzielnie nałożyć na pracodawcę dodatkowych obowiązków, nieprzewidzianych przez ustawodawcę.

Status związku zawodowego

Kolejnym elementem warunkującym konieczność współpracy jest status związku zawodowego. Ustawowe uprawnienia w sprawach pracowniczych przysługują bowiem tylko takiemu związkowi, który u danego pracodawcy ma status zakładowej organizacji związkowej (zoz). Jest to organizacja, która zrzesza co najmniej 10 pracowników w danym zakładzie pracy. Dodatkowo musi obejmować swoją działalnością jego całość, co oznacza, że zoz ma działać w każdym oddziale spółki (chyba że ten jest osobnym pracodawcą) lub w każdej lokalizacji. Związek jest zobowiązany zawiadamiać pracodawcę o liczbie swoich członków co kwartał. W ten sposób pracodawca dowiaduje się, czy funkcjonuje u niego partner do obowiązkowych konsultacji, czy też nie. Informacja o liczbie członków jest wiążąca dla pracodawcy.

W indywidualnych sprawach pracowniczych związek zawodowy ma prawo wpływania na decyzję pracodawcy wtedy, gdy dotyczy ona pracownika należącego do zoz lub gdy związek wyraził zgodę na obronę praw pracownika, mimo że ten nie jest jego członkiem.

Tutaj rodzi się pytanie, skąd pracodawca ma wiedzieć o fakcie objęcia ochroną związkową konkretnej osoby? Do niedawna kwestia ta była sporna pomiędzy stroną związkową, która utrzymywała, że pracodawca powinien każdorazowo pytać zoz o status danego pracownika, a pracodawcami, którzy twierdzili, że mają prawo żądać listy zbiorczej osób chronionych i oczekiwać jej aktualizacji przez związek zawodowy. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 21 listopada 2012 r. (III PZP 6/12) rozstrzygnęła powyższe wątpliwości i przesądziła o konieczności kierowania przez pracodawcę indywidualnych zapytań. Sąd Najwyższy potwierdził prawo związku zawodowego do odmowy przekazania pracodawcy zbiorczej listy osób objętych jego ochroną z powołaniem na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Pracodawcy nie pozostaje więc nic innego, jak zwracać się z zapytaniem o status konkretnego pracownika za każdym razem, gdy może istnieć potrzeba zasięgnięcia opinii zoz w jego sprawie.

Zobacz również: Związki zawodowe - funkcje

Ważna formalność

Obowiązek konsultacji związkowej zastrzeżony jest z reguły dla wszelkich czynności, które w sposób istotny ingerują w stosunek pracy danego pracownika, a są to:

 • wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
 • wypowiedzenie warunków pracy wynikających z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
 • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • stanowisko w sprawie sprzeciwu pracownika wobec kary porządkowej.

Uzyskanie stanowiska związku zawodowego jest warunkiem zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania tego typu angażu powinno być złożone na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej zwolnienie. Związek zawodowy powinien wyrazić swoją opinię w terminie pięciu dni od jego zawiadomienia przez pracodawcę. Takie same zasady postępowania stosuje się w przypadku planowanego wypowiedzenia warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, przy czym tutaj pracodawca dodatkowo musi wskazać warunki pracy lub płacy, które ulegają modyfikacji, i propozycję ich zmiany na przyszłość.

W powyższych sprawach opinia związku zawodowego nie będzie dla pracodawcy wiążąca. Mimo to pominięcie procedury konsultacyjnej może nieść ze sobą negatywne konsekwencje. Jest to bowiem uchybienie formalne dające pracownikowi podstawę do odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. W takim wypadku sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Alternatywnie sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie. To ostatnie przysługuje w wysokości nie niższej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Zobacz także: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zawartej ze związkowcem - orzecznictwo

Procedurę konsultacyjną należy także zastosować w przypadku planowanego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, czy to z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), czy też z przyczyn od niego niezależnych, np. z powodu długotrwałej choroby. Z uwagi na pilny tryb tego typu zwolnień, ustawodawca wyznaczył związkowi zawodowemu krótszy, bo trzydniowy, termin na wyrażenie opinii. I w tej sprawie stanowisko zoz nie jest wiążące dla pracodawcy.

Skutki zaniechania współpracy z organizacją związkową również mogą prowadzić do uwzględnienia roszczeń pracownika, gdy ten odwoła się od zwolnienia, żądając przywrócenia do pracy bądź odszkodowania.

Inną formą współdziałania ze związkiem zawodowym, również opartą na koncepcji niewiążącej opinii, jest konieczność uzyskania stanowiska związku zawodowego w sprawie uwzględnienia bądź odrzucenia sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej. Choć to nie jest określone w przepisach, przyjmuje się, że związek powinien ustosunkować się do sprawy w terminie pięciu dni. Pracodawca ma natomiast 14 dni na odpowiedź na sprzeciw pracownika i w tym okresie powinien zmieścić tryb konsultacji z organizacją związkową. Spóźniona odpowiedź na sprzeciw nie będzie wiążąca, co będzie równoznaczne z uwzględnieniem stanowiska pracownika.

Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu bez rozpatrzenia opinii reprezentującego pracownika związku zawodowego stanowi podstawę do uchylenia kary przez sąd pracy, o ile podwładny zdecyduje się na odwołanie.

Związane ręce

O wiele więcej trudności przysparzają sytuacje, w których prawo pracy wymaga uzyskania wiążącej zgody związku zawodowego. Tutaj już brak zgody, a nawet milczenie stanowią przeszkodę dla podjęcia zamierzonych działań.

Pierwszym przykładem takiej sytuacji jest rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. Jest to dopuszczalne wyłącznie w razie spełnienia przesłanek rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) oraz za zgodą organizacji związkowej reprezentującej pracownicę. Wymóg ten dotyczy także pracownika ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Związek zawodowy powinien wyrazić zgodę w terminie pięciu dni od otrzymania pisma pracodawcy z informacją o przyczynie planowanego zwolnienia. W razie naruszenia komentowanego obowiązku uzgodnienia rozwiązania stosunku pracy pracownicy przysługuje roszczenie o odszkodowanie albo o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Co istotne, jeśli pracownica zażąda przywrócenia do pracy, sąd będzie związany takim żądaniem, nawet gdyby przywrócenie uznać za niemożliwe lub niecelowe.

Polecamy również: Spory zbiorowe - mediacje

Ochrona związkowca

Kolejnym przykładem sytuacji, w której zdanie związku zawodowego bywa decydujące, jest ingerencja w stosunek pracy działaczy związkowych. Szczególna ochrona stosunku pracy przysługuje:

 • imiennie wskazanym członkom zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • innym członkom związku zawodowego, upoważnionym do reprezentowania go wobec pracodawcy,
 • członkom komitetu założycielskiego,
 • pracownikom pełniącym funkcję związkową w zewnętrznych strukturach związku, z wyboru, korzystającym u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Osoby, którym przysługuje ochrona, wskazane są w uchwale zarządu zakładowej organizacji związkowej lub w osobnej informacji kierowanej do pracodawcy. Przywilej ten przysługuje przez okres wskazany w uchwale (zwykle jest on równy kadencji zarządu), a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok.

Konsekwencją naruszenia przepisów o ochronie stosunku pracy członka związku zawodowego jest narażenie się przez pracodawcę na spór sądowy. Stosownie do okoliczności sprawy członek związku może domagać się ubezskutecznienia oświadczenia woli o wypowiedzeniu, a jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, przywrócenia do pracy bądź odszkodowania. W tych sprawach sąd także jest związany roszczeniem o przywrócenie do pracy, jeżeli zwolniony pracownik je zgłasza.

Wspólne sprawy

Związek zawodowy działający w danym zakładzie pracy ma nie tylko wpływ na określone działania pracodawcy dotyczące indywidualnych spraw pracowniczych. Przepisy prawa pracy wprowadzają obowiązki współdziałania z organizacjami związkowymi w zakresie uzgadniania treści aktów wewnątrzzakładowych, takich jak między innymi:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin nagród i premiowania,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z prawem, organizacje związkowe powinny przedstawić swoje stanowisko w terminie 30 dni od daty poinformowania ich przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia aktu wewnątrzzakładowego o określonej treści. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu pracodawca może samodzielnie podejmować decyzje. Jeżeli jednak wszystkie działające u pracodawcy organizacje związkowe albo przynajmniej wszystkie posiadające status organizacji reprezentatywnych, przedstawią wspólne negatywne stanowisko, pracodawca nie ma prawa podejmować jednostronnych ustaleń. W takim wypadku pracodawca powinien przedstawić organizacjom nowy projekt aktu, ponawiając w ten sposób procedurę ustalenia jego treści. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r. (I PK 83/2011) sformułowanie „wspólnie uzgodnionego stanowiska” winno być rozumiane jako stanowisko jednolite, przedstawione w jednym (wspólnym) piśmie adresowanym do pracodawcy.

Polecamy także: Forum Kadry

Akt wewnątrzzakładowy wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub wbrew ich negatywnej opinii nie ma mocy wiążącej. To samo dotyczy wdrażania zmian. Odmienne zasady obowiązują jednak przy wprowadzeniu regulaminu pracy. W przypadku braku porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym co do treści regulaminu pracy w ustalonym przez strony terminie, prawo upoważnia pracodawcę do jego samodzielnego ustalenia.

Współpraca pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi jest obowiązkowa także w ramach procesów restrukturyzacyjnych, takich jak zwolnienia grupowe czy przejście zakładu pracy. W pierwszym wypadku pracodawca powinien poinformować organizację związkową o planowanych zwolnieniach, a następnie przeprowadzić z nią konsultację celem zawarcia porozumienia w sprawach dotyczących redukcji etatów. W drugim przypadku konieczne jest powiadomienie związku o przewidywanym przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę co najmniej na 30 dni przed tym wydarzeniem. Jeżeli pracodawcy zaangażowani w proces zamierzają zmienić warunki pracy pracownikom podlegającym przejściu, niezbędne będzie przeprowadzenie negocjacji ze stroną związkową w tej sprawie. Należy jednak zaznaczyć, że w każdej z wyżej wymienionych sytuacji pracodawcy pozostawiono prawo podejmowania ostatecznych decyzji. Związki zawodowe, pomimo określonych uprawnień do wpływania na restrukturyzacje, nie mają możliwości zablokowania tych procesów lub przesuwania ich w czasie.

WAŻNE

W sytuacji planowanego rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia konieczność zapytania o opinię związku zawodowego powstaje niezależnie od rodzaju umowy o pracę, a zatem także przy angażach terminowych.

WAŻNE

Zgodnie z przepisami, pracodawca bez zgody zarządu zoz nie może wypowiedzieć umowy o pracę, rozwiązać stosunku pracy ani zmienić jednostronnie warunków zatrudnienia chronionym członkom organizacji związkowej. Wyrażenie zgody lub jej odmowa powinny nastąpić w ciągu pięciu dni przy wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy i wypowiedzeniu definitywnym oraz w ciągu trzech dni przy rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: Personel i Zarządzanie
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.