Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Joanna Stolarska
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Fotolia
Finansowanie z zfśs dodatkowych świadczeń może zapewnić pracodawcy spore oszczędności. Wartość prawidłowo przyznanych świadczeń z funduszu jest bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe regulacje dotyczące tego wyłączenia, a także stanowisko ZUS w tym zakresie powodują jednak liczne kontrowersje. Orzeczenia sądów nie są również jednomyślne w tej kwestii.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe). Jak pokazuje praktyka, zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru składek od świadczeń finansowanych z zfśs nadal sprawiają problemy. Orzeczenia sądowe nie są jednolite, a niejednokrotnie również niezgodne z wykładnią stosowaną w tym zakresie przez ZUS. Na wątpliwości interpretacyjne wskazują także eksperci z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Posłuchaj audycji radia INFOR.PL „ Finansowanie świadczeń dla pracowników” dostępnej na www.inforfk.pl

Można wskazać cztery warunki konieczne, aby wartość świadczeń z zfśs mogła zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek.

Zobacz również serwis: Działalność socjalna

Warunek 1 – źródło finansowania świadczeń

Wyłączeniu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają wyłącznie świadczenia sfinansowane z zfśs. Jeżeli pracodawca częściowo sfinansuje świadczenia z funduszu, a częściowo ze środków obrotowych, to zwolniona z oskładkowania jest tylko część sfinansowana z zfśs. Przepisy rozporządzenia składkowego nie warunkują zwolnienia z oskładkowania od sfinansowania świadczeń w całości z funduszu (a zatem inaczej niż w przypadku przepisów podatkowych).

UWAGA!

Zwolnienie ze składek obejmuje tylko tę część wartości świadczenia, która została sfinansowana z zfśs.

PRZYKŁAD

Pracodawca udostępnił swoim pracownikom karnety, umożliwiające skorzystanie z basenu i siłowni w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. Karnety przyznano zgodnie z obowiązującym regulaminem zfśs. Zakup karnetów (każdy o wartości 120 zł) został sfinansowany z 2 różnych źródeł – w 75% z zfśs, a w pozostałych 25% – ze środków obrotowych pracodawcy. Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega tylko ta część wartości karnetów, która została sfinansowana z funduszu. Pozostała część świadczenia stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy, który powinien zostać oskładkowany na ogólnych zasadach. W podstawie wymiaru składek każdego pracownika, który otrzymał karnet na zajęcia sportowe, należy uwzględnić 30 zł (120 zł x 25%). Natomiast 90 zł wartości karnetu, które zostało sfinansowane z zfśs, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wartość karnetów, jako świadczenie, które zostało tylko częściowo sfinansowane z zfśs, musi zostać w całości uwzględnione w podstawie opodatkowania.

Warunki wyłączenia wartości świadczeń z zfśs w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych

Wyłączenie podatkowe

Wyłączenie składkowe

Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi – art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof

Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego

Pracodawca udzielający świadczeń z zfśs musi pamiętać, że w zakresie źródeł finansowania regulacje podatkowe zasadniczo różnią się od regulacji ubezpieczeniowych. O ile finansując świadczenie tylko w części ze środków zfśs pracodawca traci możliwość zwolnienia ich z opodatkowania, o tyle regulacje ubezpieczeniowe umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia składkowego, przy czym dotyczy ono tylko tej części przychodu, która została sfinansowana ze środków funduszu.

Polecamy również: Odpis na ZFŚS w 2014 roku


Warunek 2 – świadczenia związane z działalnością socjalną

Aby zastosowanie wyłączenia składkowego było prawidłowe, świadczenie musi mieć związek z finansowaniem działalności socjalnej, określonej przepisami ustawy o zfśs.

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs).

Charakter niektórych świadczeń może niekiedy powodować wątpliwości, czy zostało spełnione kryterium socjalne przy ich przyznawaniu w rozumieniu przepisów ustawy o zfśs. Pomocna może być analiza wyroków, które zapadają w tego rodzaju sprawach, przy czym nie są one jednolite. W 2008 r. Sąd Najwyższy przyjął dość szeroko rozumianą interpretację przepisów ustawy o zfśs i uznał za działalność socjalną nie tylko zindywidualizowane świadczenia, przyznawane poszczególnym pracownikom, ale również np. imprezy integracyjne czy spotkania firmowe finansowane pracownikom niezależnie od poziomu ich dochodów oraz bez badania ich sytuacji materialno-bytowej (wyrok z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08, OSNP 2010/7–8/88). Zgodnie jednak z poglądami prezentowanymi przez część ekspertów, żadne świadczenie, które przyznawane jest bez zachowania tzw. kryterium socjalnego, nie spełnia definicji działalności socjalnej w rozumieniu ustawy o zfśs. Taką zawężającą wykładnię przyjmuje także ZUS i jest ona prezentowana w dużej części orzeczeń sądowych (np. wyrok SN z 16 września 2009 r., sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

PRZYKŁAD

Pracodawca z okazji Świąt Wielkanocnych zakupił dla swoich pracowników paczki żywnościowe. Oprócz tego, po świętach pracownicy spotkali się na imprezie integracyjnej sfinansowanej ze środków zfśs. Zarówno paczki żywnościowe, jak i udział w spotkaniu przysługiwały wszystkim uprawnionym do korzystania z funduszu, bez żadnego różnicowania. W tej sytuacji świadczenia sfinansowane z zfśs należy uznać za przyznane zgodnie z definicją „działalności socjalnej” (jako działalność wypoczynkowa/rekreacyjna oraz jako forma pomocy materialnej). Zastosowanie wyłączenia składkowego w tym przypadku nie będzie jednak możliwe, ponieważ ZUS kwestionuje prawo do niepobierania składek od świadczeń sfinansowanych z funduszu, przyznanych bez różnicowania pracowników pod względem ich sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej.

Definicja „działalności socjalnej” w wybranych orzeczeniach Sądu Najwyższego

Wyrok

SN z 16 września 2009 r.,

sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133

SN z 23 października 2008 r.,

sygn. akt II PK 74 /08, OSNP 2010/7–8/88

1

2

Podstawową zasadą dysponowania środkami funduszu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs jest obowiązek uwzględniania przy udzielaniu ulgowych świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu, od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby otrzymującej te świadczenia. Nie ma od tej zasady żadnych wyjątków i nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może jej zmienić.

Świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej fundamentalnej zasady nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne.

Kryterium socjalne, wprowadzone przez art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, nie odnosi się do całości działalności socjalnej zakładu pracy. Według wyraźnego brzmienia przepisu, odnosi się ono wyłącznie do przyznawania „ulgowych usług i świadczeń”. Zakres tych świadczeń jest znacznie węższy, niż całość działalności socjalnej pracodawcy, wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy o zfśs. Są zatem świadczenia, które – jeżeli jest to zgodne z regulaminem funduszu – mogą być przyznawane z pominięciem kryterium socjalnego, np. na zasadzie powszechnej dostępności wszystkich uprawnionych. Pomimo takiego sposobu ich przyznawania, nadal będą spełniać kryterium „działalności socjalnej”, prowadzonej przez pracodawcę.

Utożsamianie działalności socjalnej, finansowanej z zfśs, oraz przyznawanie pomocy z tego samego źródła, niejednokrotnie jest w orzecznictwie utożsamiane. Nie znajduje to jednak – zdaniem SN – żadnego uzasadnienia w przepisach ustawy.


Świadczenia, na które wydatkowane są środki z zfśs, muszą mieścić się w szeroko rozumianym pojęciu „działalności socjalnej”. Do świadczeń o charakterze socjalnym zaliczyć można wiele różnych rodzajów usług udostępnianych pracownikom. Nadal jednak kwestią sporną pozostaje fakt, czy świadczenia przyznawane „wszystkim po równo”, z pominięciem kryterium socjalnego, nadal spełniają definicję „działalności socjalnej”. ZUS od lat niezmiennie stoi na stanowisku, że wyłączenie składkowe zastosować można tylko do tych świadczeń, które przyznawane są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób uprawnionych. Mimo że Sąd Najwyższy dopuścił finansowanie imprez integracyjnych z funduszu socjalnego bez konieczności różnicowania sytuacji pracowników, bezpieczniej dla pracodawcy jest stosować kryterium socjalne przy udzielaniu tego rodzaju świadczeń.

Zobacz także: Dofinansowanie z ZFŚS a zatrudnienie na część etatu

Warunek 3 – dysponowanie środkami zfśs

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek dotyczy tylko wartości świadczeń z zfśs, które są prawidłowo rozdysponowywane, tj. zgodnie z regulaminem zfśs i z zachowaniem zasady zróżnicowania wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjalno-bytowej osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Wzór oświadczenia pracownika o osiąganych przychodach do celów przyznania świadczenia z zfśs jest dostępny na stronie www.snp.infor.pl w zakładce Aktywne druki.

ZUS bardzo restrykcyjnie podchodzi do zasady stosowania kryterium socjalnego. Okazuje się, że nie każdy sposób różnicowania osób uprawnionych do świadczeń, zdaniem ZUS, jest prawidłowy. Jeżeli pracodawca – a jest to stosunkowo częsty przypadek (przez niektórych ekspertów uznawany za nieprawidłowy) – określa sytuację materialno-bytową osób uprawnionych do korzystania z funduszu tylko na podstawie poziomu zarobków uzyskiwanych u tego pracodawcy, ZUS może zakwestionować wyłączenie składkowe świadczeń przyznanych na takich zasadach. Wyłącznie wysokość zarobków uzyskiwana u jednego pracodawcy może bowiem nie odzwierciedlać rzeczywistych różnic w poziomie życia osób uprawnionych.

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem zfśs, spółka przyznaje pracownikom świadczenia z funduszu analizując wysokość zarobków uzyskanych przez uprawnionych w ostatnich 3 miesiącach zatrudnienia. Na tej podstawie pracodawca ustala, czy danemu pracownikowi przysługuje świadczenie, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie. Trzech pracowników przez ostatnie 3 miesiące uzyskało przeciętne wynagrodzenie w zbliżonej wysokości (między 3500 zł a 3700 zł brutto). W związku z tym mieścili się w jednym progu dochodowym i pracodawca przyznał im świadczenia w jednakowej wysokości. Jeden z tych pracowników zatrudniony jest u tego pracodawcy na 1/4 etatu. Głównym źródłem dochodów jest dla niego działalność gospodarcza, którą prowadzi w zakresie doradztwa podatkowego. Ze swojej działalności uzyskuje przychody kilkukrotnie przewyższające kwotę zarobków ze stosunku pracy. Jest osobą samotną i bezdzietną. Drugi z pracowników jest zatrudniony na pełny etat. Ma troje dzieci, którymi zajmuje się jego niepracująca żona. Przychody ze stosunku pracy są jedynym źródłem utrzymania tej rodziny. Trzecia osoba, której poziom zarobków ustalony został na tym samym poziomie, jest matką samotnie wychowującą niepełnosprawne dziecko. Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu i ze względu na niepełnosprawność dziecka nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania. Konieczność zapewnienia dziecku opieki, leków i rehabilitacji pochłaniają większość jej wynagrodzenia.

W takiej sytuacji ZUS uzna, że pracodawca przyznał jednakowe świadczenia z zfśs pracownikom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych. Spółka nie zachowała tym samym kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń, a zatem nie można do nich zastosować wyłączenia składkowego.

W analogicznym przypadku stanowisko ZUS zostało w 2012 r. zakwestionowane przez sąd apelacyjny. U płatnika, którego dotyczył wyrok, regulamin zfśs przewidywał, że jednym ze świadczeń socjalnych, które można przyznać pracownikom, są bony towarowe. Kryterium przyznawania tych bonów był dochód netto pracownika w spółce. W zależności od wysokości tego dochodu pracownik mógł uzyskać 100%, 80%, 60% lub 50% wartości pełnego bonu. Wartość przyznanych bonów pracodawca wyłączył z podstawy wymiaru składek, a ZUS w trakcie kontroli zakwestionował to wyłączenie, m.in. za nieprawidłowo zastosowane kryterium socjalne przy przyznawaniu świadczeń (zdaniem ZUS ich wysokość nie była uzależniona od faktycznej sytuacji materialno-bytowej osób uprawnionych). Sąd przyznał rację płatnikowi, wskazując, że zarzuty ZUS są „całkowicie chybione”, bo wartość bonów przyznawanych poszczególnym pracownikom była uzależniona od wysokości pobieranego przez nich wynagrodzenia, a więc w istocie od ich sytuacji materialnej. Ponadto sąd wskazał, że ZUS nie ma uprawnień do kwestionowania sposobu wydatkowania funduszy zfśs. Uprawnienia kontrolne ZUS powinny kończyć się na ustaleniu, czy:

 • istnieje w regulaminie zfśs podstawa sfinansowania danych świadczeń oraz
 • sprawdzenia, czy środki rzeczywiście pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych.

Zadaj pytanie: Forum Kadry


ZUS nie ma uprawnień do ingerencji w zasady przydziału bonów, bo problem ten ustawa o zfśs uregulowała odmiennie i uprawnienia kontrolne przyznała jedynie związkom zawodowym. Zatem tylko związki zawodowe mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1421/11).

Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt. W celu prawidłowego ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika pracodawca musi domagać się ujawnienia przez niego wielu informacji wrażliwych. W celu ustalenia sytuacji socjalnej osoby uprawnionej pracodawca powinien uzyskać co najmniej oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez osoby tworzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe (m.in. o dochodach małżonka). Wielu pracowników odmawia składania takich oświadczeń. Żądanie udzielenia informacji o finansach rodziny może też zniechęcić do ubiegania się o świadczenia osób w najtrudniejszej sytuacji, której często nie chcą ujawniać. Pominięcie takich osób przy przekazywaniu świadczeń z zfśs – jak wskazują niektórzy eksperci prawa pracy – stoi w sprzeczności z samą ideą tworzenia tego funduszu.

UWAGA!

W 2012 r. sąd apelacyjny wskazał, że ZUS przekracza swoje uprawnienia kwestionując prawidłowość zasad wydatkowania środków z zfśs w związku z zastosowaniem przez płatnika wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń sfinansowanych z tego funduszu.

Warunek 4 – osoby uprawnione do korzystania z zfśs

Wyłączenie składkowe dotyczy tylko tych osób, które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do korzystania ze środków funduszu.

Beneficjentami świadczeń z zfśs mogą być nie tylko pracownicy. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny. Warunkiem jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Wyłączenie składkowe dotyczące świadczeń z funduszu ma także odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. Jeśli świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozostałe warunki określone ustawą o funduszu, świadczenie to jest zwolnione ze składek.

UWAGA!

Z wyłączenia składkowego świadczeń przyznanych z zfśs korzystają również zleceniobiorcy, jeżeli regulamin funduszu przyznaje im prawo do świadczeń.

PRZYKŁAD

Dariusz S. po rozwiązaniu stosunku pracy ze spółką Omega S.A. został zatrudniony u swojego byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. W spółce funkcjonuje zfśs, a regulamin funduszu nie był zmieniany od początku jego funkcjonowania (czyli od 2007 r.). Dariusz S. nadal uzyskiwał z funduszu świadczenia, które były mu należne, kiedy był jeszcze pracownikiem spółki, a wartości świadczeń przekazywanych zleceniobiorcy, spółka nie uwzględniała w podstawie wymiaru składek. W czasie kontroli okresowej płatnika ZUS zakwestionował tę praktykę i nakazał opłacenie składek od wszystkich świadczeń z funduszu udostępnionych Dariuszowi S. w okresie, kiedy był on już zleceniobiorcą. Po kontroli ZUS spółka wprowadziła zmiany w regulaminie zfśs, zgodnie z którymi prawo do świadczeń mają także zatrudnieni w spółce zleceniobiorcy.

Wyłączając ze składek świadczenia przyznane z zfśs pracodawca musi pamiętać, że wyłączenie dotyczy tylko tych osób, które mają prawo do korzystania ze środków funduszu. Jeżeli przyznaje świadczenia np. zleceniobiorcom, a następnie nie uwzględnia ich wartości w podstawie wymiaru składek, powinien pamiętać, aby zapis o ich prawie do świadczeń znalazł się w regulaminie funduszu. W przeciwnym razie ZUS zażąda zapłaty składek wraz z odsetkami oraz może nałożyć na płatnika sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku składkowego (np. opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek).

W razie wątpliwości, czy świadczenie, które pracodawca planuje sfinansować dla swoich pracowników z zfśs, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, powinien wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Zobacz także: Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚŚ


Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS w sprawie oskładkowania świadczeń z zfśs

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

 

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI W TRYBIE ART. 10 USTAWY

O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Gdańsku 

I. Dane wnioskodawcy:

Firma przedsiębiorcy:

ALFA-OMEGA Sp. z o.o.

Siedziba i adres przedsiębiorcy:

ul. Kwiatowa 8, 41–600 Gliwice

Adres do korespondencji:

j.w.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

526 666 45 58

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

0000222222

 

II. Wyczerpujący opis zdarzenia przyszłego:

W naszej spółce od 2009 r. funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotychczas wartość świadczeń przyznawanych z zfśs była różnicowane pod względem sytuacji rodzinnej, materialnej i bytowej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Sytuacja ta była ustalana na podstawie oświadczeń pracowników, które na żądanie pracodawcy musiały być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Pracownicy jednak protestowali przeciwko konieczności składania takich oświadczeń, podnosząc, że naruszają one ich prywatność. Spotkaliśmy się również z sytuacjami, w których osoby najbardziej potrzebujące rezygnowały ze świadczeń ze względu na konieczność składania oświadczeń w dziale kadr. Dlatego od 1 czerwca 2013 r. zamierzamy zmienić regulamin zfśs. Nasza spółka nadal będzie różnicować wartość świadczeń przyznawanych z funduszu, ale na podstawie innego kryterium, tj. średnich zarobków osoby uprawnionej z ostatnich 3 miesięcy.

III. Własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

W opinii Wnioskodawcy, świadczenia sfinansowane z zfśs będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne również po zmianie regulaminu funduszu.

IV. Uzasadnienie stanowiska własnego Wnioskodawcy:

Po zmianie regulaminu zfśs nadal spełnione będą podstawowe przesłanki zastosowania wyłączenia składkowego świadczeń udzielanych z tego funduszu. Z podstawy wymiaru składek będzie wyłączona tylko wartość świadczeń:

● sfinansowanych z funduszu przeznaczonego na cele socjalne,

● przyznanych zgodnie z obowiązującym regulaminem zfśs.

Nadmieniamy, że organizacje związkowe, działające w naszej spółce, które mogą zakwestionować sposób wydatkowania pieniędzy z zfśs, nie wnoszą zastrzeżeń co do nowych zapisów w regulaminie funduszu uznając, że są one prawidłowe i zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Prezes zarządu – Piotr Kowalski

Prokurent – Ewa Kwiatkowska

Załączniki:

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS

Regulamin zfśs obowiązujący w spółce do 31 maja 2013 r.

Projekt nowego regulaminu zfśs, który ma wejść w życie od 1 czerwca 2013 r.

Warto przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie ZUS nie jest ostateczne i w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z wykładnią organu, wydanie interpretacji otwiera mu drogę do odwołania i uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przed sądem. Niewykluczone jest wówczas uzyskanie wyroku odmiennego od wykładni ZUS, chociaż wówczas trzeba wziąć pod uwagę długość trwania takiego postępowania. Wobec niejednolitej wykładni prezentowanej w tej sprawie przez Sąd Najwyższy, postępowanie sądowe może być jednak jedynym pewnym sposobem na uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Podstawa prawna:

 • art. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U z 2012 r., poz. 1456
 • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U z 2013 r., poz. 21
 • § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U z 2010 r. Nr 127, poz. 860
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.