REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Joanna Stolarska
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Finansowanie z zfśs dodatkowych świadczeń może zapewnić pracodawcy spore oszczędności. Wartość prawidłowo przyznanych świadczeń z funduszu jest bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe regulacje dotyczące tego wyłączenia, a także stanowisko ZUS w tym zakresie powodują jednak liczne kontrowersje. Orzeczenia sądów nie są również jednomyślne w tej kwestii.

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wyłączone z podstawy wymiaru składek (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenie składkowe). Jak pokazuje praktyka, zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru składek od świadczeń finansowanych z zfśs nadal sprawiają problemy. Orzeczenia sądowe nie są jednolite, a niejednokrotnie również niezgodne z wykładnią stosowaną w tym zakresie przez ZUS. Na wątpliwości interpretacyjne wskazują także eksperci z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Autopromocja

Posłuchaj audycji radia INFOR.PL „ Finansowanie świadczeń dla pracowników” dostępnej na www.inforfk.pl

Można wskazać cztery warunki konieczne, aby wartość świadczeń z zfśs mogła zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek.

Zobacz również serwis: Działalność socjalna

Warunek 1 – źródło finansowania świadczeń

Wyłączeniu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają wyłącznie świadczenia sfinansowane z zfśs. Jeżeli pracodawca częściowo sfinansuje świadczenia z funduszu, a częściowo ze środków obrotowych, to zwolniona z oskładkowania jest tylko część sfinansowana z zfśs. Przepisy rozporządzenia składkowego nie warunkują zwolnienia z oskładkowania od sfinansowania świadczeń w całości z funduszu (a zatem inaczej niż w przypadku przepisów podatkowych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

UWAGA!

Zwolnienie ze składek obejmuje tylko tę część wartości świadczenia, która została sfinansowana z zfśs.

PRZYKŁAD

Pracodawca udostępnił swoim pracownikom karnety, umożliwiające skorzystanie z basenu i siłowni w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych. Karnety przyznano zgodnie z obowiązującym regulaminem zfśs. Zakup karnetów (każdy o wartości 120 zł) został sfinansowany z 2 różnych źródeł – w 75% z zfśs, a w pozostałych 25% – ze środków obrotowych pracodawcy. Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlega tylko ta część wartości karnetów, która została sfinansowana z funduszu. Pozostała część świadczenia stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy, który powinien zostać oskładkowany na ogólnych zasadach. W podstawie wymiaru składek każdego pracownika, który otrzymał karnet na zajęcia sportowe, należy uwzględnić 30 zł (120 zł x 25%). Natomiast 90 zł wartości karnetu, które zostało sfinansowane z zfśs, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wartość karnetów, jako świadczenie, które zostało tylko częściowo sfinansowane z zfśs, musi zostać w całości uwzględnione w podstawie opodatkowania.

Warunki wyłączenia wartości świadczeń z zfśs w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych

Wyłączenie podatkowe

Wyłączenie składkowe

Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi – art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof

Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego

Pracodawca udzielający świadczeń z zfśs musi pamiętać, że w zakresie źródeł finansowania regulacje podatkowe zasadniczo różnią się od regulacji ubezpieczeniowych. O ile finansując świadczenie tylko w części ze środków zfśs pracodawca traci możliwość zwolnienia ich z opodatkowania, o tyle regulacje ubezpieczeniowe umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia składkowego, przy czym dotyczy ono tylko tej części przychodu, która została sfinansowana ze środków funduszu.

Polecamy również: Odpis na ZFŚS w 2014 roku


Warunek 2 – świadczenia związane z działalnością socjalną

Aby zastosowanie wyłączenia składkowego było prawidłowe, świadczenie musi mieć związek z finansowaniem działalności socjalnej, określonej przepisami ustawy o zfśs.

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielania pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs).

Charakter niektórych świadczeń może niekiedy powodować wątpliwości, czy zostało spełnione kryterium socjalne przy ich przyznawaniu w rozumieniu przepisów ustawy o zfśs. Pomocna może być analiza wyroków, które zapadają w tego rodzaju sprawach, przy czym nie są one jednolite. W 2008 r. Sąd Najwyższy przyjął dość szeroko rozumianą interpretację przepisów ustawy o zfśs i uznał za działalność socjalną nie tylko zindywidualizowane świadczenia, przyznawane poszczególnym pracownikom, ale również np. imprezy integracyjne czy spotkania firmowe finansowane pracownikom niezależnie od poziomu ich dochodów oraz bez badania ich sytuacji materialno-bytowej (wyrok z 23 października 2008 r., sygn. akt II PK 74/08, OSNP 2010/7–8/88). Zgodnie jednak z poglądami prezentowanymi przez część ekspertów, żadne świadczenie, które przyznawane jest bez zachowania tzw. kryterium socjalnego, nie spełnia definicji działalności socjalnej w rozumieniu ustawy o zfśs. Taką zawężającą wykładnię przyjmuje także ZUS i jest ona prezentowana w dużej części orzeczeń sądowych (np. wyrok SN z 16 września 2009 r., sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133).

PRZYKŁAD

Pracodawca z okazji Świąt Wielkanocnych zakupił dla swoich pracowników paczki żywnościowe. Oprócz tego, po świętach pracownicy spotkali się na imprezie integracyjnej sfinansowanej ze środków zfśs. Zarówno paczki żywnościowe, jak i udział w spotkaniu przysługiwały wszystkim uprawnionym do korzystania z funduszu, bez żadnego różnicowania. W tej sytuacji świadczenia sfinansowane z zfśs należy uznać za przyznane zgodnie z definicją „działalności socjalnej” (jako działalność wypoczynkowa/rekreacyjna oraz jako forma pomocy materialnej). Zastosowanie wyłączenia składkowego w tym przypadku nie będzie jednak możliwe, ponieważ ZUS kwestionuje prawo do niepobierania składek od świadczeń sfinansowanych z funduszu, przyznanych bez różnicowania pracowników pod względem ich sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej.

Definicja „działalności socjalnej” w wybranych orzeczeniach Sądu Najwyższego

Wyrok

SN z 16 września 2009 r.,

sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011/9–10/133

SN z 23 października 2008 r.,

sygn. akt II PK 74 /08, OSNP 2010/7–8/88

1

2

Podstawową zasadą dysponowania środkami funduszu, określoną w art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs jest obowiązek uwzględniania przy udzielaniu ulgowych świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu, od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby otrzymującej te świadczenia. Nie ma od tej zasady żadnych wyjątków i nawet regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może jej zmienić.

Świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej fundamentalnej zasady nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne.

Kryterium socjalne, wprowadzone przez art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs, nie odnosi się do całości działalności socjalnej zakładu pracy. Według wyraźnego brzmienia przepisu, odnosi się ono wyłącznie do przyznawania „ulgowych usług i świadczeń”. Zakres tych świadczeń jest znacznie węższy, niż całość działalności socjalnej pracodawcy, wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy o zfśs. Są zatem świadczenia, które – jeżeli jest to zgodne z regulaminem funduszu – mogą być przyznawane z pominięciem kryterium socjalnego, np. na zasadzie powszechnej dostępności wszystkich uprawnionych. Pomimo takiego sposobu ich przyznawania, nadal będą spełniać kryterium „działalności socjalnej”, prowadzonej przez pracodawcę.

Utożsamianie działalności socjalnej, finansowanej z zfśs, oraz przyznawanie pomocy z tego samego źródła, niejednokrotnie jest w orzecznictwie utożsamiane. Nie znajduje to jednak – zdaniem SN – żadnego uzasadnienia w przepisach ustawy.


Świadczenia, na które wydatkowane są środki z zfśs, muszą mieścić się w szeroko rozumianym pojęciu „działalności socjalnej”. Do świadczeń o charakterze socjalnym zaliczyć można wiele różnych rodzajów usług udostępnianych pracownikom. Nadal jednak kwestią sporną pozostaje fakt, czy świadczenia przyznawane „wszystkim po równo”, z pominięciem kryterium socjalnego, nadal spełniają definicję „działalności socjalnej”. ZUS od lat niezmiennie stoi na stanowisku, że wyłączenie składkowe zastosować można tylko do tych świadczeń, które przyznawane są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób uprawnionych. Mimo że Sąd Najwyższy dopuścił finansowanie imprez integracyjnych z funduszu socjalnego bez konieczności różnicowania sytuacji pracowników, bezpieczniej dla pracodawcy jest stosować kryterium socjalne przy udzielaniu tego rodzaju świadczeń.

Zobacz także: Dofinansowanie z ZFŚS a zatrudnienie na część etatu

Warunek 3 – dysponowanie środkami zfśs

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek dotyczy tylko wartości świadczeń z zfśs, które są prawidłowo rozdysponowywane, tj. zgodnie z regulaminem zfśs i z zachowaniem zasady zróżnicowania wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjalno-bytowej osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Wzór oświadczenia pracownika o osiąganych przychodach do celów przyznania świadczenia z zfśs jest dostępny na stronie www.snp.infor.pl w zakładce Aktywne druki.

ZUS bardzo restrykcyjnie podchodzi do zasady stosowania kryterium socjalnego. Okazuje się, że nie każdy sposób różnicowania osób uprawnionych do świadczeń, zdaniem ZUS, jest prawidłowy. Jeżeli pracodawca – a jest to stosunkowo częsty przypadek (przez niektórych ekspertów uznawany za nieprawidłowy) – określa sytuację materialno-bytową osób uprawnionych do korzystania z funduszu tylko na podstawie poziomu zarobków uzyskiwanych u tego pracodawcy, ZUS może zakwestionować wyłączenie składkowe świadczeń przyznanych na takich zasadach. Wyłącznie wysokość zarobków uzyskiwana u jednego pracodawcy może bowiem nie odzwierciedlać rzeczywistych różnic w poziomie życia osób uprawnionych.

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem zfśs, spółka przyznaje pracownikom świadczenia z funduszu analizując wysokość zarobków uzyskanych przez uprawnionych w ostatnich 3 miesiącach zatrudnienia. Na tej podstawie pracodawca ustala, czy danemu pracownikowi przysługuje świadczenie, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie. Trzech pracowników przez ostatnie 3 miesiące uzyskało przeciętne wynagrodzenie w zbliżonej wysokości (między 3500 zł a 3700 zł brutto). W związku z tym mieścili się w jednym progu dochodowym i pracodawca przyznał im świadczenia w jednakowej wysokości. Jeden z tych pracowników zatrudniony jest u tego pracodawcy na 1/4 etatu. Głównym źródłem dochodów jest dla niego działalność gospodarcza, którą prowadzi w zakresie doradztwa podatkowego. Ze swojej działalności uzyskuje przychody kilkukrotnie przewyższające kwotę zarobków ze stosunku pracy. Jest osobą samotną i bezdzietną. Drugi z pracowników jest zatrudniony na pełny etat. Ma troje dzieci, którymi zajmuje się jego niepracująca żona. Przychody ze stosunku pracy są jedynym źródłem utrzymania tej rodziny. Trzecia osoba, której poziom zarobków ustalony został na tym samym poziomie, jest matką samotnie wychowującą niepełnosprawne dziecko. Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu i ze względu na niepełnosprawność dziecka nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania. Konieczność zapewnienia dziecku opieki, leków i rehabilitacji pochłaniają większość jej wynagrodzenia.

W takiej sytuacji ZUS uzna, że pracodawca przyznał jednakowe świadczenia z zfśs pracownikom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych. Spółka nie zachowała tym samym kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń, a zatem nie można do nich zastosować wyłączenia składkowego.

W analogicznym przypadku stanowisko ZUS zostało w 2012 r. zakwestionowane przez sąd apelacyjny. U płatnika, którego dotyczył wyrok, regulamin zfśs przewidywał, że jednym ze świadczeń socjalnych, które można przyznać pracownikom, są bony towarowe. Kryterium przyznawania tych bonów był dochód netto pracownika w spółce. W zależności od wysokości tego dochodu pracownik mógł uzyskać 100%, 80%, 60% lub 50% wartości pełnego bonu. Wartość przyznanych bonów pracodawca wyłączył z podstawy wymiaru składek, a ZUS w trakcie kontroli zakwestionował to wyłączenie, m.in. za nieprawidłowo zastosowane kryterium socjalne przy przyznawaniu świadczeń (zdaniem ZUS ich wysokość nie była uzależniona od faktycznej sytuacji materialno-bytowej osób uprawnionych). Sąd przyznał rację płatnikowi, wskazując, że zarzuty ZUS są „całkowicie chybione”, bo wartość bonów przyznawanych poszczególnym pracownikom była uzależniona od wysokości pobieranego przez nich wynagrodzenia, a więc w istocie od ich sytuacji materialnej. Ponadto sąd wskazał, że ZUS nie ma uprawnień do kwestionowania sposobu wydatkowania funduszy zfśs. Uprawnienia kontrolne ZUS powinny kończyć się na ustaleniu, czy:

 • istnieje w regulaminie zfśs podstawa sfinansowania danych świadczeń oraz
 • sprawdzenia, czy środki rzeczywiście pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych.

Zadaj pytanie: Forum Kadry


ZUS nie ma uprawnień do ingerencji w zasady przydziału bonów, bo problem ten ustawa o zfśs uregulowała odmiennie i uprawnienia kontrolne przyznała jedynie związkom zawodowym. Zatem tylko związki zawodowe mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1421/11).

Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt. W celu prawidłowego ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika pracodawca musi domagać się ujawnienia przez niego wielu informacji wrażliwych. W celu ustalenia sytuacji socjalnej osoby uprawnionej pracodawca powinien uzyskać co najmniej oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez osoby tworzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe (m.in. o dochodach małżonka). Wielu pracowników odmawia składania takich oświadczeń. Żądanie udzielenia informacji o finansach rodziny może też zniechęcić do ubiegania się o świadczenia osób w najtrudniejszej sytuacji, której często nie chcą ujawniać. Pominięcie takich osób przy przekazywaniu świadczeń z zfśs – jak wskazują niektórzy eksperci prawa pracy – stoi w sprzeczności z samą ideą tworzenia tego funduszu.

UWAGA!

W 2012 r. sąd apelacyjny wskazał, że ZUS przekracza swoje uprawnienia kwestionując prawidłowość zasad wydatkowania środków z zfśs w związku z zastosowaniem przez płatnika wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń sfinansowanych z tego funduszu.

Warunek 4 – osoby uprawnione do korzystania z zfśs

Wyłączenie składkowe dotyczy tylko tych osób, które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do korzystania ze środków funduszu.

Beneficjentami świadczeń z zfśs mogą być nie tylko pracownicy. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny. Warunkiem jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Wyłączenie składkowe dotyczące świadczeń z funduszu ma także odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. Jeśli świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozostałe warunki określone ustawą o funduszu, świadczenie to jest zwolnione ze składek.

UWAGA!

Z wyłączenia składkowego świadczeń przyznanych z zfśs korzystają również zleceniobiorcy, jeżeli regulamin funduszu przyznaje im prawo do świadczeń.

PRZYKŁAD

Dariusz S. po rozwiązaniu stosunku pracy ze spółką Omega S.A. został zatrudniony u swojego byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. W spółce funkcjonuje zfśs, a regulamin funduszu nie był zmieniany od początku jego funkcjonowania (czyli od 2007 r.). Dariusz S. nadal uzyskiwał z funduszu świadczenia, które były mu należne, kiedy był jeszcze pracownikiem spółki, a wartości świadczeń przekazywanych zleceniobiorcy, spółka nie uwzględniała w podstawie wymiaru składek. W czasie kontroli okresowej płatnika ZUS zakwestionował tę praktykę i nakazał opłacenie składek od wszystkich świadczeń z funduszu udostępnionych Dariuszowi S. w okresie, kiedy był on już zleceniobiorcą. Po kontroli ZUS spółka wprowadziła zmiany w regulaminie zfśs, zgodnie z którymi prawo do świadczeń mają także zatrudnieni w spółce zleceniobiorcy.

Wyłączając ze składek świadczenia przyznane z zfśs pracodawca musi pamiętać, że wyłączenie dotyczy tylko tych osób, które mają prawo do korzystania ze środków funduszu. Jeżeli przyznaje świadczenia np. zleceniobiorcom, a następnie nie uwzględnia ich wartości w podstawie wymiaru składek, powinien pamiętać, aby zapis o ich prawie do świadczeń znalazł się w regulaminie funduszu. W przeciwnym razie ZUS zażąda zapłaty składek wraz z odsetkami oraz może nałożyć na płatnika sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku składkowego (np. opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek).

W razie wątpliwości, czy świadczenie, które pracodawca planuje sfinansować dla swoich pracowników z zfśs, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, powinien wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Zobacz także: Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚŚ


Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS w sprawie oskładkowania świadczeń z zfśs

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

 

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI W TRYBIE ART. 10 USTAWY

O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Gdańsku 

I. Dane wnioskodawcy:

Firma przedsiębiorcy:

ALFA-OMEGA Sp. z o.o.

Siedziba i adres przedsiębiorcy:

ul. Kwiatowa 8, 41–600 Gliwice

Adres do korespondencji:

j.w.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):

526 666 45 58

Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):

0000222222

 

II. Wyczerpujący opis zdarzenia przyszłego:

W naszej spółce od 2009 r. funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotychczas wartość świadczeń przyznawanych z zfśs była różnicowane pod względem sytuacji rodzinnej, materialnej i bytowej osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Sytuacja ta była ustalana na podstawie oświadczeń pracowników, które na żądanie pracodawcy musiały być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Pracownicy jednak protestowali przeciwko konieczności składania takich oświadczeń, podnosząc, że naruszają one ich prywatność. Spotkaliśmy się również z sytuacjami, w których osoby najbardziej potrzebujące rezygnowały ze świadczeń ze względu na konieczność składania oświadczeń w dziale kadr. Dlatego od 1 czerwca 2013 r. zamierzamy zmienić regulamin zfśs. Nasza spółka nadal będzie różnicować wartość świadczeń przyznawanych z funduszu, ale na podstawie innego kryterium, tj. średnich zarobków osoby uprawnionej z ostatnich 3 miesięcy.

III. Własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

W opinii Wnioskodawcy, świadczenia sfinansowane z zfśs będą zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne również po zmianie regulaminu funduszu.

IV. Uzasadnienie stanowiska własnego Wnioskodawcy:

Po zmianie regulaminu zfśs nadal spełnione będą podstawowe przesłanki zastosowania wyłączenia składkowego świadczeń udzielanych z tego funduszu. Z podstawy wymiaru składek będzie wyłączona tylko wartość świadczeń:

● sfinansowanych z funduszu przeznaczonego na cele socjalne,

● przyznanych zgodnie z obowiązującym regulaminem zfśs.

Nadmieniamy, że organizacje związkowe, działające w naszej spółce, które mogą zakwestionować sposób wydatkowania pieniędzy z zfśs, nie wnoszą zastrzeżeń co do nowych zapisów w regulaminie funduszu uznając, że są one prawidłowe i zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Prezes zarządu – Piotr Kowalski

Prokurent – Ewa Kwiatkowska

Załączniki:

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS

Regulamin zfśs obowiązujący w spółce do 31 maja 2013 r.

Projekt nowego regulaminu zfśs, który ma wejść w życie od 1 czerwca 2013 r.

Warto przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie ZUS nie jest ostateczne i w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z wykładnią organu, wydanie interpretacji otwiera mu drogę do odwołania i uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przed sądem. Niewykluczone jest wówczas uzyskanie wyroku odmiennego od wykładni ZUS, chociaż wówczas trzeba wziąć pod uwagę długość trwania takiego postępowania. Wobec niejednolitej wykładni prezentowanej w tej sprawie przez Sąd Najwyższy, postępowanie sądowe może być jednak jedynym pewnym sposobem na uzyskanie wiążącej interpretacji przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Podstawa prawna:

 • art. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U z 2012 r., poz. 1456
 • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U z 2013 r., poz. 21
 • § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U z 2010 r. Nr 127, poz. 860
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sposób na płace

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w kodeksie pracy co do BHP - dotyczą wielu branż

To będzie nie mała rewolucja dla takich branż i rodzajów pracy jak: praca przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych. Dlaczego? Ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny już projekt zmian w zakresie prawa pracy. Tym razem chodzi o pewne czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Trzeba będzie zmienić rejestry prac i pracowników.

Trzęsienie ziemi w Poczcie Polskiej. Tysiące osób ma stracić pracę

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, planuje wprowadzić istotne zmiany w swojej strukturze zatrudnienia i funkcjonowaniu placówek. Według doniesień prasowych, spółka zamierza znacznie ograniczyć liczbę pracowników oraz zmniejszyć liczbę otwartych okienek i skrócić godziny pracy swoich urzędów.

336,36 zł dodatku do emerytury dla sołtysów już po 7 latach

336,36 zł to kwota dodatku do emerytury dla sołtysów, do której prawo nabędą już po 7 latach pełnienia funkcji.

Gaslighting - jak się bronić i radzić sobie z manipulacją emocjonalną?

Czym jest gaslighting? Jak go rozpoznać, bronić się i radzić sobie z manipulacją emocjonalną? Oto 6 strategii na zdemaskowanie gaslightingu: rozpoznanie i przezwyciężanie manipulacji emocjonalnej.

REKLAMA

Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS. Przyda się np. do ubezpieczenia zdrowotnego lub renty rodzinnej

ZUS informuje, że nie tylko osoby pełnoletnie mogą mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takie konto może też mieć nastolatek, który ukończył 13 lat. Aby je założyć musi mieć swój dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Do czego nastolatkowi może się przydać konto na PUE ZUS?

Zwolnienie ze świadczenia pracy, wypowiedzenie zmieniające lub rozwiązanie umowy o pracę? To może dotknąć tę grupę pracowników

Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy przeciwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownika powoduje brak możliwości jej wykonywania. Co powinien wówczas zrobić pracodawca?

Kilometrówka 2024 – ile wynosi stawka za kilometr?

Kilometrówka w 2024 roku wynosi 1,15 zł . Czy jest to stawka kilometrówki dla wszystkich pojazdów? Jaki jest wzór na wyliczenie, ile należy się pracownikowi za podróż prywatnym samochodem w celach służbowych w 2024 roku?

Ryczałt samochodowy 2024 – kalkulator

Kalkulator ryczałtu samochodowego 2024 pozwala na szybkie wyliczenie należności pracownika za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. Jakie są stawki? Ile wynosi limit kilometrów na miesiąc?

REKLAMA

ZUS: Konto na PUE ZUS może założyć także nastolatek

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest proste. Własny profil daje dostęp do wielu istotnych informacji, które znajdują się na koncie w ZUS. Niewiele osób wie, że konto na PUE ZUS może mieć nie tylko dorosły, ale też nastolatek, który ukończył 13. rok życia.

Emerytura matczyna a praca - czy można dorobić?

Emerytura matczyna - czy praca podczas pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest dozwolona? Czy można dorabiać na emeryturze matczynej?

REKLAMA