Kategorie

Trzynastka za 2020 r. a podstawa wymiaru zasiłków

Aneta Maj
Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłków
Trzynastka w podstawie wymiaru zasiłków
shutterstock
Trzynastka za 2020 r. w podstawie wymiaru zasiłków zwiększa wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków związanych z niezdolnością do pracy. Jakie są zasady uwzględniania trzynastej pensji? Co w przypadku braku wypłaty trzynastki za rok poprzedni? Jak na obliczenia wpływa przerwa między okresami pobierania zasiłków? Kiedy uzupełnia się wysokość trzynastki? Czy wypłaca się trzynastkę za niepełny rok zatrudnienia? Co w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy?

Trzynastka zwiększa podstawę wymiaru zasiłków

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika, przysługującego za czas faktycznie przepracowany. Oznacza to, że zatrudniony nie zachowuje prawa do trzynastki lub jest ona zmniejszana m.in. za okresy niezdolności do pracy.

Trzynasta pensja zwiększa kwotę wynagrodzenia chorobowego i zasiłków przysługujących pracownikowi w razie niezdolności do pracy z powodu: choroby, macierzyństwa albo sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest składnikiem wynagrodzenia, od którego należy obliczyć składkę na ubezpieczenie chorobowe. Trzynastka podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, jeżeli pracownik, zgodnie z przepisami płacowymi:

 • nie zachowuje do niej prawa za okresy pobierania tych świadczeń albo
 • otrzymuje ją w wysokości pomniejszonej za okresy pobierania tych świadczeń.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

Zasady

Reklama

W związku z tym, że trzynasta pensja jest składnikiem wypłacanym za okres roczny, w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków uwzględnia się ją w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Pracownik zatrudniony od 1 marca 2010 r., otrzymujący stałe miesięczne wynagrodzenie, był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 1 do 12 stycznia 2021 r. Oprócz pensji w kwocie 4200 zł brutto miesięcznie (po pomniejszeniu o składki w wysokości 13,71% - 3624,18 zł) nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) za 2020 r., które otrzymał 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4200 zł brutto (po pomniejszeniu o składki 13,71% - 3624,18 zł). Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w styczniu 2021 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres od stycznia do grudnia 2020 r. wynoszące 3624,18 zł. Do tak ustalonej podstawy wymiaru zasiłku należało dodać 1/12 kwoty wypłaconej trzynastej pensji za rok poprzedzający miesiąc, w którym pracownik choruje, czyli za 2020 r., tj. 302,02 zł (3624,18 zł x 1/12). Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 3926,20 zł (3624,18 zł + 302,02 zł).

Brak wypłaty trzynastki za rok poprzedni

Reklama

W przypadku gdy w chwili ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku pracodawca nie dokonał wypłaty trzynastej pensji za rok poprzedzający, do podstawy wymiaru przyjmuje się ten składnik, ale wypłacony za poprzedni okres. Przykładowo pracownik zachoruje w lutym 2021 r. i w chwili obliczania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku nie otrzyma jeszcze trzynastki za 2020 r. Wówczas do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy przyjąć 1/12 trzynastki wypłaconej za 2019 r. Należy podkreślić, że po wypłacie trzynastki za 2020 r. nie trzeba weryfikować tak ustalonej podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, bez względu na to, czy kwota trzynastki jest wyższa czy niższa od przyjętej kwoty za 2019 r.

Załóżmy, że pracownica zatrudniona w 2012 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w lutym 2021 r. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3600 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% - 3106,44 zł). Pracownica nabyła prawo do trzynastki za 2020 r., którą pracodawca wypłaci pod koniec lutego 2021 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy za okres od lutego 2020 r. do stycznia 2021 r. w kwocie 3106,44 zł, pracodawca powinien doliczyć 1/12 trzynastej pensji wypłaconej pracownicy za 2019 r. w lutym 2020 r. w kwocie 258,87 zł (3106,44 zł : 12). Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku za luty 2021 r. pozostanie bez zmian mimo wypłaty przez pracodawcę trzynastki za 2020 r. pod koniec lutego 2021 r.

Pracownica zatrudniona w 2018 r. choruje w styczniu 2021 r. Otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3600 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71% - 3106,44 zł). Pracownica nabyła prawo do trzynastki za 2020 r., którą pracodawca wypłaci w styczniu 2021 r. W chwili ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownicy w styczniu 2021 r. pracodawca nie wypłacił jeszcze trzynastki. Natomiast trzynastka za 2019 r. została wypłacona w grudniu 2019 r. Mimo że ta trzynastka została wypłacona poza okresem, z którego jest ustalana podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownicy za okres od stycznia do grudnia 2020 r., stanowiącego podstawę wynagrodzenia chorobowego w kwocie 3106,44 zł, pracodawca powinien doliczyć 1/12 trzynastej pensji wypłaconej pracownicy w grudniu 2019 r. za 2019 r. w kwocie 258,87 zł (3106,44 zł : 12). Podstawa ta pozostanie bez zmian po wypłacie przez pracodawcę trzynastki za 2020 r.

Jeżeli w chwili ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego nie została wypłacona trzynastka za rok poprzedni (w omawianym przypadku za 2020 r.) ani trzynastka za okres wcześniejszy (za 2019 r.), podstawę wymiaru ustala się bez tego składnika wynagrodzenia, a po jego wypłacie (chodzi o trzynastkę za 2020 r.) podstawę należy przeliczyć, uwzględniając ten składnik, i wyrównać pracownikowi świadczenie chorobowe.

Pracownik zatrudniony w 2016 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby od 7 do 12 stycznia 2021 r. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 4600 zł brutto (po pomniejszeniu o składki 13,71% - 3969,34 zł) uzyskał prawo do trzynastki, która została wypłacona pod koniec lutego 2020 r. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w styczniu 2021 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres od stycznia do grudnia 2020 r. W chwili ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi za ww. okres pracodawca nie wypłacił jeszcze trzynastki za rok poprzedzający, tj. za 2020 r. Natomiast trzynastka za 2019 r. nie została pracownikowi wypłacona, ponieważ nie nabył on do niej prawa. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinna być ustalona bez trzynastki. Po wypłacie trzynastej pensji za 2020 r. trzeba przeliczyć ustaloną podstawę wymiaru świadczenia chorobowego z uwzględnieniem 1/12 trzynastki za 2020 r. i wypłacić pracownikowi wyrównanie.

Przerwa między okresami pobierania zasiłków

Należy pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania świadczeń - zarówno tego samego, jak i innego rodzaju - nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Zatem może się zdarzyć, że w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, do którego pracownik nabędzie prawo w 2021 r., nie zostanie uwzględniona trzynasta pensja za 2020 r. Stanie się tak nawet wtedy, gdy trzynastka zostanie już wypłacona. Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego nie będzie bowiem ustalana dla tej niezdolności na nowo, jeśli ubezpieczony chorował wcześniej, a przerwa między poprzednią a obecną niezdolnością nie przekroczyła 3 miesięcy kalendarzowych.


Pracownik chorował od 12 do 20 października 2020 r. Do podstawy wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego zostało przyjęte przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od października 2019 r. do września 2020 r. oraz 1/12 trzynastej pensji za rok poprzedzający, tj. za 2019 r. Pod koniec grudnia 2020 r. pracownikowi wypłacono trzynastkę za 2020 r. Ponownie był on niezdolny do pracy z powodu choroby od 4 do 8 stycznia 2021 r. i za ten okres przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Ponieważ między niezdolnością do pracy z powodu choroby w październiku 2020 r., a następnie w styczniu 2021 r., przerwa nie przekracza 3 miesięcy kalendarzowych (przypadała na listopad i grudzień 2020 r.), podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego pracownikowi w styczniu 2021 r. nie ustala się na nowo. Stanowi ją ta sama podstawa wymiaru, która została ustalona dla niezdolności w październiku 2020 r., tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od października 2019 r. do września 2020 r. oraz 1/12 trzynastej pensji za 2019 r. W tym przypadku wypłata trzynastej pensji za 2020 r. nie ma wpływu na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w styczniu 2021 r.

Kiedy uzupełnia się wysokość trzynastki?

Wynagrodzenie roczne podlega uzupełnieniu. Stanie się tak w sytuacji, gdy w roku kalendarzowym, z którego składnik roczny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych (np. choroba, urlop macierzyński) i w związku z tym wysokość tego składnika została proporcjonalnie zmniejszona. Uzupełnienie wysokości rocznego składnika polega na ustaleniu, w jakiej wysokości pracownik otrzymałby ten składnik, gdyby przepracował cały rok.

Tabela 1. Sposób uzupełniania składników rocznych w zależności od ich rodzaju w podstawie wymiaru zasiłku

Charakter rocznego składnika

Sposób uzupełnienia

stały

W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składnik roczny (pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika, tj. 13,71%), który pracownik uzyskałby, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował, tj. wynikający z umowy o pracę lub innych przepisów o wynagradzaniu.

zmienny

Kwotę otrzymanego składnika rocznego, po pomniejszeniu o kwotę potrąconych składek, należy podzielić przez liczbę dni przepracowanych w roku kalendarzowym oraz pomnożyć przez liczbę dni, którą pracownik miał obowiązek przepracować w roku kalendarzowym.

Pracownik zatrudniony od 2015 r. poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymał w styczniu 2021 r. trzynastkę za 2020 r. Jest ona proporcjonalnie pomniejszona za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W 2020 r., czyli w roku kalendarzowym poprzedzającym miesiąc zachorowania, pracownik był zobowiązany przepracować 253 dni. W tym okresie przez 30 dni roboczych był niezdolny do pracy i otrzymał za ten okres wynagrodzenie chorobowe, zatem przepracował 223 dni. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało proporcjonalnie pomniejszone za okres nieobecności w pracy z powodu choroby i wypłacone w styczniu 2021 r. w wysokości 4053,15 zł (kwota po pomniejszeniu o składki 13,71%). Trzynastkę należy uzupełnić do kwoty, jaka przysługiwałaby pracownikowi, gdyby przepracował cały rok, co wynika z wyliczenia:

 • 4053,15 zł : 223 dni x 253 dni = 4598,42 zł.

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić 1/12 nagrody rocznej, tj. kwotę 383,20 zł (4598,42 zł x 1/12).

Trzynastka za niepełny rok zatrudnienia

Może się zdarzyć, że pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy wypłacającego trzynastki przez cały rok, ale nabył prawo do tego składnika wynagrodzenia. W takim przypadku trzynastkę należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia pracownika w roku, za który składnik ten przysługiwał.

Pracownik zatrudniony od 1 lutego 2020 r. otrzymał trzynastkę za 2020 r. w grudniu 2020 r. Składnik ten nie przysługuje za okresy pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w styczniu 2021 r. i nabył prawo do zasiłku chorobowego. Przy obliczaniu podstawy wymiaru przysługującego mu zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone za okres od lutego do grudnia 2020 r., w tym 1/11 kwoty nagrody wypłaconej za 2020 r., czyli proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia.

Zmiana wymiaru czasu pracy

Zmiana wymiaru czasu pracy zarówno po zakończeniu roku, za jaki przysługuje trzynastka, jak i w trakcie tego roku, ma konsekwencje przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. W takiej sytuacji składnik roczny należy przeliczyć. Przeliczenia dokonuje się w stosunku do nowego wymiaru etatu.

Tabela 2. Wpływ czasu wprowadzenia zmiany etatu na zasady wliczania do podstawy zasiłkowej składnika rocznego

Zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła:

 • raz i
 • po upływie roku kalendarzowego, za który przysługuje składnik roczny, a następnie pracownik stał się niezdolny do pracy
 • wielokrotnie i
 • w roku kalendarzowym poprzedzającym niezdolność do pracy oraz
 • kolejna zmiana wymiaru czasu pracy zachodzi po zakończeniu roku kalendarzowego poprzedzającego tę niezdolność

Składnik roczny należy wliczyć do podstawy zasiłkowej:

po pomnożeniu go przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do wymiaru czasu pracy w poprzednim roku

po pomnożeniu go przez współczynnik wymiaru czasu pracy odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do średniego wymiaru czasu pracy w poprzednim roku kalendarzowym; średni wymiar czasu pracy należy ustalać w stosunku do liczby dni zatrudnienia w danym wymiarze

Pracownik zatrudniony w 2017 r. do 31 stycznia 2021 r. pracował w wymiarze 3/4 etatu. Od 1 lutego 2021 r. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4745,95 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71%). W styczniu 2021 r. otrzymał trzynastkę za poprzedni rok w wysokości 3451,60 zł (po pomniejszeniu o składki 13,71%). Załóżmy, że pracownik zachorował w kwietniu 2021 r. i nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. W podstawie wymiaru tego wynagrodzenia należy uwzględnić:

 • średnie wynagrodzenie zasadnicze po zmianie etatu, ustalone z okresu od lutego do marca 2021 r. - 4745,95 zł oraz

 • 1/12 kwoty trzynastki za 2020 r. po pomnożeniu jej przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego wymiaru czasu pracy, tj. przez 1,33 (1 : 3/4):

 • 3451,60 zł x 1,33 = 4590,63 zł,

 • 4590,63 zł : 12 = 382,55 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie 5128,50 zł (4745,95 zł + 382,55 zł = 5128,50 zł).

Pracownik zatrudniony w 2017 r.:

 • do 31 marca 2020 r. pracował w wymiarze 3/4 etatu (0,75),

 • od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 r. pracował w wymiarze 3/5 etatu (0,6),

 • od 1 września 2020 r. pracuje w wymiarze 1/2 etatu (0,5).

Zmiana wymiaru czasu pracy nie została wprowadzona na podstawie ustawy covidowej. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i trzynastka, która została wypłacona w grudniu 2020 r. Pracownik zachorował w styczniu 2021 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy ustalić z okresu po zmianie etatu, tj. od września do grudnia 2020 r. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy doliczyć 1/12 trzynastki po pomnożeniu jej przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do średniego wymiaru czasu pracy w 2020 r. w następujący sposób:

Krok 1. Ustalenie średniego wymiaru czasu pracy w 2020 r.:

(3/4 x 91 dni + 3/5 x 153 dni + 1/2 x 122 dni) : 366 dni = 0,6.

Krok 2. Ustalenie wysokości współczynnika proporcji:

0,5 : 0,6 = 0,83.

Podstawa prawna:

 • art. 36 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 3 i ust. 5, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112

 • art. 1-5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?