Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Zuzanna Pierścińska
Przygotowanie zawodowe młodocianych/fot. Fotolia
Przygotowanie zawodowe młodocianych/fot. Fotolia
Fotolia
Młodocianym zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Przygotowanie zawodowe Młodocianego jest ważnym procesem służącym nabyciu umiejętności, niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu odpowiednie warunki pracy oraz przekazać kluczową wiedzę, w zakresie danego zawodu osobiście lub przez specjalnie wykwalifikowane osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Kwestie przygotowania zawodowego młodocianych oraz sposób jego prowadzenia reguluje rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może przybierać formę:

 1. nauki zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy oraz otrzymanie przez niego właściwego dyplomu, potwierdzającego nabyte umiejętności, w postaci wykwalifikowanego czeladnika lub pracownika.
 2. przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie Młodocianego do pracy jako pracownika przyuczonego. Przyuczenie takie może dotyczyć również  wybranych prac, które związane są z nauką określonego zawodu.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Przygotowanie zawodowe młodocianych może być prowadzone przez podmioty posiadające wymagane kwalifikacje czyli :

 1.  pracodawcę;
 2.  osobę, która prowadzi zakład pracy w imieniu pracodawcy  oraz
 3. osobę zatrudnioną przez pracodawcę

W przypadku osób wymienionych w punkcie 3, niezbędnym warunkiem prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych jest posiadanie kwalifikacji, wymaganych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wymagania te określa § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Zawarcie umowy

Należy zaznaczyć, że pracodawca zobligowany jest do zawarcia z młodocianym pisemnej umowy o pracę, w celu  przygotowania zawodowego. Umowa zgodnie z art. 195 §1 Kodeksu Pracy, powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania oraz miejsce odbywania danego przygotowania, sposób dokształcania teoretycznego, a także wysokość wynagrodzenia.

O zawarciu wyżej wymienionej umowy, pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwie ze względu na miejsce zamieszkania Młodocianego- wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem należy zawiadomić również izbę rzemieślniczą, właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Izby rzemieślnicze, należy rozmieć również jako cech czyli stowarzyszenia rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, a niekiedy kilku pokrewnych zawodów. Stosowane jest to jednak, tylko w przypadku jeżeli cech  sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zawiera z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.

 Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

Umowy terminowe

Innym rodzajem umów, są umowy terminowe, które mogą być zawierane wyłącznie w przypadku przygotowania zawodowego mającego na celu naukę zawodu. Przepisy rozporządzenia, nie dopuszczają zawierania umów terminowych z zamiarem wyłącznie przyuczenia Młodocianego do wykonywania określonej pracy.

Warunkiem stosowania jest jednak zatrudnienie większej liczby młodocianych, niż wynika to z potrzeb pracodawcy. W związku z tym, że ustawodawca nie określił konkretnych kryteriów potrzeb pracodawcy, decyzja o ilości zatrudnionych należy tylko i wyłącznie do decyzji pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy 

Jeżeli zaistnieje konieczność wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego  odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia przedstawiciela ustawowego młodocianego, bądź jego opiekuna. Jeżeli młodociany dokształca się w szkole, również konieczne jest jej powiadomienie. Dodatkowo, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, konieczne jest zawiadomienie izby rzemieślniczej, w celu uzyskania przez młodocianego możliwości kontynuowania nauki w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Przepisy, nie określają jednoznacznie momentu, w którym takie zawiadomienie powinno zostać dokonane przez pracodawcę. Jednakże, wyżej wskazana potrzeba kontynuowania nauki w innym miejscu, po rozwiązaniu stosunku pracy, wskazuje by nastąpiło to wraz ze złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o prace w celu przygotowania zawodowego. Nie powinno to nastąpić jednak  później, niż w dniu rozwiązania umowy.

Czas trwania nauki zawodu

Czas trwania nauki zawodu nie może przekroczyć trzech lat szkolnych co stanowi 36 miesięcy. Zważywszy, że świadectwa ukończenia szkoły wydawane są pod koniec czerwca-od nauki można odliczyć czas ostatnich wakacji, przez co czas trwania nauki zawodu, może zostać skrócony. Okres trwania nauki może zostać również skrócony odpowiednio, o czas odbytego wcześniej przyuczenia o czym stanowi §18 rozporządzenia. Okres 36 miesięcy może być skrócony nawet o 12 miesięcy jeżeli pracodawca na wniosek Młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik – izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego wyrażą zgodę, ale pod warunkiem, że młodociany nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej (§ 12 ust. 2 rozporządzenia).

Warto wspomnieć, że przewidziany czas trwania nauki zawodu może zostać wydłużony nie więcej niż o 12 miesięcy, na zasadach przedstawionych powyżej, w przypadku gdy młodociany dokształcający się w szkole zawodowej nie uzyskał promocji do następnej klasy bądź w ogóle nie ukończył szkoły.

 Przepisy te dotyczą odpowiednio młodocianych, którzy rozpoczęli naukę zawodu na innej podstawie niż umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Mówiąc o czasie trwania nauki, nie należy zapominać o sytuacji w, której nauka musi zostać przerwana niekoniecznie z przyczyn zależnych od młodocianego.

 Likwidacja pracodawcy

W takim przypadku konieczne i uzasadnienie jest, by umożliwić młodocianemu kontynuowanie zdobywania przygotowania zawodowego. Ważne jest by była to kontynuacja, a nie powtarzanie już nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności.

 Kontynuować zdobywanie zawodu mogą także ci młodociani, którzy  rozpoczęli je na innej podstawie prawnej

 Osoby, które przerwały naukę w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży niepracującej.

Warunkiem kontynuowania nauki jest to ,że przerwa nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz sprawdzenie przez nowego pracodawcę uzyskanych wcześniej umiejętności, czyli stopnia opanowania zawodu ( część praktyczna i teoretyczna ).

Przepisy dotyczące przerwania nauki zawodu, stosuje się odpowiednio do młodocianych, którzy, rozpoczęli naukę zawodu na innej podstawie niż umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka zawodu od strony praktycznej

Program praktycznej nauki zawodu, powinien być realizowany zgodnie z założeniami programowymi w ramach systemu oświatowego. Nie dopuszcza się więc, by pracodawca tworzył własny program dostosowany jedynie  do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zgodnie z § 10 Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

 1. kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo
 2. kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo
 3. organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu i dokształcającym się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, znajdujących się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianych, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w ośrodku.

Końcowym etapem nauki zawodu jest egzamin sprawdzający.

Młodociany zatrudniony u pracodawcy, niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.

 W przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie (§11).

Przy okazji omawiania egzaminów, warto również zwrócić uwagę, że pracodawca zatrudniający młodocianych, pokrywa koszty wyżej wymienionych egzaminów. Jeżeli chodzi natomiast o egzamin poprawkowy, pokrycie kosztów zależne jest od woli pracodawcy.

 Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą naukę na warunkach określonych dla młodocianych (§ 13).

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Czas ten jest bowiem wystarczający,by zdobyć przydatne umiejętności, a zarazem chroni młodocianych przed pracą niewymagającą kwalifikacji zawodowych za wynagrodzenie dużo niższe od wynagrodzenia minimalnego. W przypadku młodocianych, którzy są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy okres ten może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać nie dłużej niż 22 miesiące. Przyuczenie kończy się egzaminem sprawdzającym (§ 15 i § 16).

Jeżeli wynik jest pozytywny - pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę (§ 17).

Jeżeli wynik jest negatywny- pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy będącego rzemieślnikiem - izba rzemieślnicza ustala, na jaki okres należy przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z tym jednak, że okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy ( §17).

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu, obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu ( § 18)

Zasady wynagradzania młodocianych

Zgodnie z § 19 - Młodocianemu w okresie nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

 1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%;
 2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%;
 3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia (§ 20).

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Komentarz Mirosław Włodarczyk, LEX Wolters Kluwer.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.
  Koszty zwolnień lekarskich – ile firmy płacą za nieodpowiednie warunki pracy?
  Argumentując właścicielowi firmy wysokość kwoty, której przeznaczenie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracowników, inspektorzy BHP podają wiele górnolotnych sloganów, których pracodawcy nie rozumieją lub rozumieć nie chcą. W takiej sytuacji bardzo dobrym i zawsze działającym argumentem jest pokazanie kosztów absencji wypadkowej w konkretnym przedsiębiorstwie, wskazując jednocześnie że stanowią one tylko 1,53%* kosztów całości wypadku przy pracy.
  Work-life balance w Kodeksie pracy
  Od początku sierpnia zaczną obowiązywać znaczące zmiany, wprowadzone do Kodeksu pracy. Po latach obowiązywania telepracy, w przepisach pojawi się definicja pracy zdalnej. Ponadto pracodawcy będą mogli badać stan trzeźwości pracowników. Dyrektywy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, związanej z tzw. work-life balance. Ministerstwo Rodziny przygotowało ostateczną wersję noweli Kodeksu pracy, która wdraża regulacje związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.