Kategorie

Przygotowanie zawodowe młodocianych

Zuzanna Pierścińska
Przygotowanie zawodowe młodocianych/fot. Fotolia
Przygotowanie zawodowe młodocianych/fot. Fotolia
Fotolia
Młodocianym zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Przygotowanie zawodowe Młodocianego jest ważnym procesem służącym nabyciu umiejętności, niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu odpowiednie warunki pracy oraz przekazać kluczową wiedzę, w zakresie danego zawodu osobiście lub przez specjalnie wykwalifikowane osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Kwestie przygotowania zawodowego młodocianych oraz sposób jego prowadzenia reguluje rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może przybierać formę:

 1. nauki zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy oraz otrzymanie przez niego właściwego dyplomu, potwierdzającego nabyte umiejętności, w postaci wykwalifikowanego czeladnika lub pracownika.
 2. przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie Młodocianego do pracy jako pracownika przyuczonego. Przyuczenie takie może dotyczyć również  wybranych prac, które związane są z nauką określonego zawodu.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Przygotowanie zawodowe młodocianych może być prowadzone przez podmioty posiadające wymagane kwalifikacje czyli :

 1.  pracodawcę;
 2.  osobę, która prowadzi zakład pracy w imieniu pracodawcy  oraz
 3. osobę zatrudnioną przez pracodawcę

W przypadku osób wymienionych w punkcie 3, niezbędnym warunkiem prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych jest posiadanie kwalifikacji, wymaganych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wymagania te określa § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Zawarcie umowy

Należy zaznaczyć, że pracodawca zobligowany jest do zawarcia z młodocianym pisemnej umowy o pracę, w celu  przygotowania zawodowego. Umowa zgodnie z art. 195 §1 Kodeksu Pracy, powinna określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania oraz miejsce odbywania danego przygotowania, sposób dokształcania teoretycznego, a także wysokość wynagrodzenia.

O zawarciu wyżej wymienionej umowy, pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwie ze względu na miejsce zamieszkania Młodocianego- wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem należy zawiadomić również izbę rzemieślniczą, właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Reklama

Izby rzemieślnicze, należy rozmieć również jako cech czyli stowarzyszenia rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, a niekiedy kilku pokrewnych zawodów. Stosowane jest to jednak, tylko w przypadku jeżeli cech  sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zawiera z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych.

 Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

Umowy terminowe

Innym rodzajem umów, są umowy terminowe, które mogą być zawierane wyłącznie w przypadku przygotowania zawodowego mającego na celu naukę zawodu. Przepisy rozporządzenia, nie dopuszczają zawierania umów terminowych z zamiarem wyłącznie przyuczenia Młodocianego do wykonywania określonej pracy.

Warunkiem stosowania jest jednak zatrudnienie większej liczby młodocianych, niż wynika to z potrzeb pracodawcy. W związku z tym, że ustawodawca nie określił konkretnych kryteriów potrzeb pracodawcy, decyzja o ilości zatrudnionych należy tylko i wyłącznie do decyzji pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy 

Jeżeli zaistnieje konieczność wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego  odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia przedstawiciela ustawowego młodocianego, bądź jego opiekuna. Jeżeli młodociany dokształca się w szkole, również konieczne jest jej powiadomienie. Dodatkowo, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, konieczne jest zawiadomienie izby rzemieślniczej, w celu uzyskania przez młodocianego możliwości kontynuowania nauki w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Przepisy, nie określają jednoznacznie momentu, w którym takie zawiadomienie powinno zostać dokonane przez pracodawcę. Jednakże, wyżej wskazana potrzeba kontynuowania nauki w innym miejscu, po rozwiązaniu stosunku pracy, wskazuje by nastąpiło to wraz ze złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o prace w celu przygotowania zawodowego. Nie powinno to nastąpić jednak  później, niż w dniu rozwiązania umowy.

Czas trwania nauki zawodu

Reklama

Czas trwania nauki zawodu nie może przekroczyć trzech lat szkolnych co stanowi 36 miesięcy. Zważywszy, że świadectwa ukończenia szkoły wydawane są pod koniec czerwca-od nauki można odliczyć czas ostatnich wakacji, przez co czas trwania nauki zawodu, może zostać skrócony. Okres trwania nauki może zostać również skrócony odpowiednio, o czas odbytego wcześniej przyuczenia o czym stanowi §18 rozporządzenia. Okres 36 miesięcy może być skrócony nawet o 12 miesięcy jeżeli pracodawca na wniosek Młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik – izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego wyrażą zgodę, ale pod warunkiem, że młodociany nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej (§ 12 ust. 2 rozporządzenia).

Warto wspomnieć, że przewidziany czas trwania nauki zawodu może zostać wydłużony nie więcej niż o 12 miesięcy, na zasadach przedstawionych powyżej, w przypadku gdy młodociany dokształcający się w szkole zawodowej nie uzyskał promocji do następnej klasy bądź w ogóle nie ukończył szkoły.

 Przepisy te dotyczą odpowiednio młodocianych, którzy rozpoczęli naukę zawodu na innej podstawie niż umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Mówiąc o czasie trwania nauki, nie należy zapominać o sytuacji w, której nauka musi zostać przerwana niekoniecznie z przyczyn zależnych od młodocianego.

 Likwidacja pracodawcy

W takim przypadku konieczne i uzasadnienie jest, by umożliwić młodocianemu kontynuowanie zdobywania przygotowania zawodowego. Ważne jest by była to kontynuacja, a nie powtarzanie już nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności.

 Kontynuować zdobywanie zawodu mogą także ci młodociani, którzy  rozpoczęli je na innej podstawie prawnej

 Osoby, które przerwały naukę w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży niepracującej.

Warunkiem kontynuowania nauki jest to ,że przerwa nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz sprawdzenie przez nowego pracodawcę uzyskanych wcześniej umiejętności, czyli stopnia opanowania zawodu ( część praktyczna i teoretyczna ).

Przepisy dotyczące przerwania nauki zawodu, stosuje się odpowiednio do młodocianych, którzy, rozpoczęli naukę zawodu na innej podstawie niż umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nauka zawodu od strony praktycznej

Program praktycznej nauki zawodu, powinien być realizowany zgodnie z założeniami programowymi w ramach systemu oświatowego. Nie dopuszcza się więc, by pracodawca tworzył własny program dostosowany jedynie  do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zgodnie z § 10 Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu:

 1. kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo
 2. kieruje ich na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo
 3. organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu i dokształcającym się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, znajdujących się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianych, pracodawca może sfinansować koszty dojazdu i pobytu w ośrodku.

Końcowym etapem nauki zawodu jest egzamin sprawdzający.

Młodociany zatrudniony u pracodawcy, niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie.

 W przypadku gdy w zawodzie wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie (§11).

Przy okazji omawiania egzaminów, warto również zwrócić uwagę, że pracodawca zatrudniający młodocianych, pokrywa koszty wyżej wymienionych egzaminów. Jeżeli chodzi natomiast o egzamin poprawkowy, pokrycie kosztów zależne jest od woli pracodawcy.

 Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletniość, kończą naukę na warunkach określonych dla młodocianych (§ 13).

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Czas ten jest bowiem wystarczający,by zdobyć przydatne umiejętności, a zarazem chroni młodocianych przed pracą niewymagającą kwalifikacji zawodowych za wynagrodzenie dużo niższe od wynagrodzenia minimalnego. W przypadku młodocianych, którzy są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy okres ten może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać nie dłużej niż 22 miesiące. Przyuczenie kończy się egzaminem sprawdzającym (§ 15 i § 16).

Jeżeli wynik jest pozytywny - pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę (§ 17).

Jeżeli wynik jest negatywny- pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy będącego rzemieślnikiem - izba rzemieślnicza ustala, na jaki okres należy przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z tym jednak, że okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy ( §17).

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu, obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu ( § 18)

Zasady wynagradzania młodocianych

Zgodnie z § 19 - Młodocianemu w okresie nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

 1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%;
 2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%;
 3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

 Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia (§ 20).

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

Komentarz Mirosław Włodarczyk, LEX Wolters Kluwer.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.